Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2134(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0032/2019

Predkladané texty :

A9-0032/2019

Rozpravy :

PV 15/01/2020 - 20
CRE 15/01/2020 - 20

Hlasovanie :

PV 16/01/2020 - 6.6

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0016

Prijaté texty
PDF 160kWORD 59k
Štvrtok, 16. januára 2020 - Štrasburg
Činnosti európskej ombudsmanky v roku 2018
P9_TA(2020)0016A9-0032/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2020 o činnosti európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/2134(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018,

–  so zreteľom na článok 15, článok 24 tretí odsek a článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na články 11, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „UNCRPD“),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Európskym parlamentom 6. septembra 2001,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2019 o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o výsledku rokovaní Výboru pre petície za rok 2018(3),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 54 a článok 232 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na list Výboru pre ústavné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A9-0032/2019),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2018 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 2. októbra 2019 a ombudsmanka Emily O’Reillyová ju predložila Výboru pre petície 4. septembra 2019 v Bruseli;

B.  keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí;

C.  keďže v článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že „každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“ a že „rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“;

D.  keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ a že „každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie“;

E.  keďže v článku 41 ods. 1 charty sa stanovuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

F.  keďže v článku 43 charty sa uvádza, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

G.  keďže v roku 2018 ombudsmanka otvorila 490 vyšetrovaní, z ktorých 482 bolo založených na sťažnostiach a v 8 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 545 vyšetrovaní (534 na základe sťažností a 11 z vlastnej iniciatívy); keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (285 vyšetrovaní alebo 58,2 %), druhý najvyšší počet sa týkal agentúr EÚ (43 vyšetrovaní alebo 8,8 %) a zvyšok bol rozčlenený takto: týkajúce sa Európskemu parlamentu (30 vyšetrovaní alebo 6,1 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (23 vyšetrovaní alebo 4,7 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (23 vyšetrovaní alebo 4,7 %), Európskej investičnej banky (16 vyšetrovaní alebo 3,3 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (14 vyšetrovaní alebo 2,8 %) a iných inštitúcií (56 vyšetrovaní alebo 11,4 %);

H.  keďže k trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2018 patrili: transparentnosť, zodpovednosť a verejný prístup k informáciám a dokumentom (24,6 %), kultúra služieb (19,8 %) a riadne využívanie diskrečnej právomoci (16,1 %); keďže medzi ďalšie otázky patrili procesné práva, ako je právo byť vypočutý, dodržiavanie základných práv, nábor, etické otázky, účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ, a to i v konaniach o nesplnení povinnosti, riadne finančné hospodárenie v súvislosti s tendrami, grantmi a zmluvami EÚ, nábor a správne riadenie personálnych otázok EÚ;

I.  keďže miera dodržiavania odporúčaní ombudsmanky zameraných na dobrú správu vecí verejných zo strany Európskej komisie v roku 2018 dosiahla 76 %, čo predstavuje nepretržitý pokles z 82 % v roku 2016 a 77 % v roku 2017;

J.  keďže v roku 2018 požiadalo ombudsmanku o pomoc 17 996 občanov; keďže 14 596 občanov dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webovom sídle; keďže 1 220 žiadostí bolo postúpených inde na účely informovania; keďže ombudsmanka podnikla kroky v súvislosti s 2 180 prijatými sťažnosťami;

K.  keďže úrad ombudsmana vo svojej strategickej činnosti v roku 2018 začal päť nových strategických vyšetrovaní týkajúcich sa zaobchádzania s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia, dostupnosti webových sídiel Komisie pre osoby so zdravotným postihnutím, činností Európskej agentúry pre lieky pred predložením žiadosti, riadenia situácie „otáčavých dverí“ zo strany Komisie a zodpovednosti za legislatívnu prácu Rady; keďže v roku 2018 ombudsmanka otvorila 10 strategických iniciatív okrem iného v oblasti používania jazykov vo verejnej službe EÚ, politík proti obťažovaniu vo verejnej službe EÚ a ochrany migrujúcich detí;

L.  keďže ombudsmanka zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečovaní väčšej otvorenosti a zodpovednosti legislatívneho procesu EÚ voči občanom, aby sa im umožnilo uplatňovať ich právo zúčastňovať sa na demokratickom živote EÚ, a tým by sa zvýšila ich angažovanosť a dôvera;

M.  keďže ombudsmanka zastáva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní zodpovednosti inštitúcií EÚ a maximálnej transparentnosti a nestrannosti správy EÚ a rozhodovacích procesov v záujme ochrany práv občanov, čím zvyšuje ich dôveru, angažovanosť a účasť na demokratickom živote Únie;

N.  keďže hlavnou prioritou európskeho ombudsmana je zabezpečiť plné rešpektovanie práv občanov;

O.  keďže v roku 2018 ombudsmanka uviedla do činnosti novú internetovú stránku, ktorá obsahuje revidované a ľahko použiteľné rozhranie pre potenciálnych sťažovateľov; keďže zrýchlený postup ombudsmanky týkajúci sa vybavovania sťažností na prístup verejnosti k dokumentom odráža záväzok ombudsmanky poskytovať pomoc a prijímať rozhodnutia do 40 dní v prípade žiadostí o pomoc vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ; keďže táto nová iniciatíva je súčasťou stratégie na zlepšenie účinnosti jej úradu;

P.  keďže v strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017/TE sa zistilo, že Rade chýba transparentnosť, pokiaľ ide o prístup verejnosti k jej legislatívnym dokumentom, a pokiaľ ide o jej súčasné postupy v jej rozhodovacom procese – a konkrétnejšie počas prípravnej fázy Výboru stálych predstaviteľov (COREPER) a pracovnej skupiny; keďže v nadväznosti na neochotu Rady vykonať jej odporúčania predložila ombudsmanka 16. mája 2018 Európskemu parlamentu osobitnú správu č. OI/2/2017/TE o transparentnosti legislatívneho procesu Rady; keďže 17. januára 2019 Európsky parlament prijal svoju správu o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky, v ktorej vyslovil plnú podporu odporúčaniam ombudsmanky; keďže fínske predsedníctvo vyjadrilo svoj záväzok posilniť otvorenosť a legislatívnu transparentnosť Rady;

Q.  keďže 12. februára 2019 Európsky parlament prijal návrh nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom(4), za ktorý nesie primárnu legislatívnu zodpovednosť; keďže Rada ešte neschválila toto nové nariadenie;

R.  keďže väčšia otvorenosť a transparentnosť pozícií vlád členských štátov v Rade zlepší dôveru v EÚ a zníži euroskepticizmus a populizmus;

S.  keďže väčšia transparentnosť rozhodovacieho procesu v trialógoch zvýši dôveru občanov v inštitúcie EÚ;

T.  keďže v roku 2018 ombudsmanka zahájila strategickú iniciatívu boja proti obťažovaniu, v rámci ktorej sa kontrolujú politiky EÚ v oblasti boja proti obťažovaniu; keďže ombudsmanka sa rozhodla v roku 2018 obrátiť na 26 inštitúcií a agentúr EÚ s písomnou žiadosťou o podrobné informácie o politikách a o tom, ako sa vykonávajú;

U.  keďže v roku 2018 ombudsmanka začala vyšetrovanie týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia a obáv o rovnaké príležitosti v Európskej investičnej banke (ďalej len „EIB“); keďže EIB sa riadila odporúčaniami a návrhmi ombudsmanky, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti a rodovú rovnosť;

V.  keďže ombudsmanka je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je poverená úlohou chrániť, podporovať a monitorovať vykonávanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

W.  keďže v marci 2018 sa konala konferencia, na ktorej sa zišli Európska sieť ombudsmanov a Výbor Európskeho parlamentu pre petície, pričom jedným z hlavných bodov diskusie bolo, ako by ombudsmani mohli posilniť svoju spoluprácu;

1.  víta výročnú správu za rok 2018 predloženú európskou ombudsmankou;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k jej vynikajúcej práci a konštruktívnemu úsiliu v oblasti zlepšovania kvality správy EÚ a dostupnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje občanom;

3.  zdôrazňuje dôležitosť transparentnosti a prístupu verejnosti k dokumentom Rady; zdôrazňuje, že vysoký stupeň transparentnosti legislatívneho procesu je nevyhnutný na to, aby občania, médiá a zainteresované strany mohli vyvodzovať zodpovednosť voči svojim voleným zástupcom a vládam; uznáva cennú úlohu, ktorú ombudsmanka zohráva pri nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov medzi inštitúciami EÚ a občanmi; domnieva sa, že Rada musí preskúmať svoju politiku zachovania dôvernosti; zdôrazňuje, že činnosť úradu ombudsmana spočíva v zlepšení možnosti verejnej kontroly legislatívneho procesu EÚ;

4.  zdôrazňuje, že je potrebná aktívnejšia účasť občanov na rozhodovaní a jej význam popri potrebe väčšej transparentnosti v spôsobe fungovania administratívy, ako opatrenia na posilnenie demokratickej legitímnosti inštitúcií EÚ, ktoré sú zamerané na obnovu dôvery;

5.  naliehavo žiada ombudsmanku, aby zabezpečila väčšiu transparentnosť rozhodovacieho procesu v trialógoch;

6.  zdôrazňuje, že obnovenie dôvery občanov v inštitúcie Únie je prvoradým záujmom Európskeho parlamentu a má mimoriadny spoločensko-politický a etický význam;

7.  zdôrazňuje, že okrem dialógu medzi orgánmi, inštitúciami a občanmi Únie je potrebné zlepšiť a zlepšiť sociálny dialóg;

8.  plne schvaľuje odporúčania európskej ombudsmanky Rade a naliehavo vyzýva Radu, aby čo najrýchlejšie prijala všetky opatrenia potrebné na vykonávanie týchto odporúčaní;

9.  nabáda ombudsmanku, aby inštitúciám EÚ poskytla ďalšie usmernenia o tom, ako lepšie komunikovať s občanmi vo všetkých úradných jazykoch EÚ; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby inštitúciám poskytla usmernenia o tom, ako rozvíjať svoju jazykovú politiku tak, aby umožnila tvorbu relevantného obsahu a informácií v čo najviac jazykoch;

10.  víta ombudsmankinu stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť vplyv a viditeľnosť jej mandátu medzi občanmi EÚ;

11.  víta prepracovanie webového sídla európskej ombudsmanky, vďaka ktorému je pre občanov funkčným a dostupnejším nástrojom;

12.  žiada, aby Rada ako spoluzákonodarca namiesto toho, aby pôsobila ako diplomatické fórum, čo nezodpovedá jej určenej funkcii, radšej zosúladila svoje pracovné metódy s normami parlamentnej demokracie, ako sa vyžaduje v zmluvách; pripomína, že v nadväznosti na svoje strategické vyšetrovanie č. OI/2/2017/TE ombudsmanka dospela k záveru, že postupy Rady týkajúce sa transparentnosti predstavujú nesprávny úradný postup; naliehavo vyzýva Radu, aby bezodkladne vykonala odporúčania ombudsmanky plynúce z jej strategického vyšetrovania vrátane odporúčaní, ktoré poskytol Európsky parlament vo svojej vlastnej správe týkajúcej sa osobitnej správy; nabáda ombudsmanku, aby pokračovala v sledovaní pokroku týkajúceho sa jej strategického vyšetrovania;

13.  opakuje svoju výzvu, aby sa aktualizovali právne predpisy EÚ o prístupe k dokumentom, a žiada, aby sa revidovalo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(5), čím sa uľahčí aj práca ombudsmana pri kontrole udeľovania prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; považuje za poľutovaniahodné, že Rada zablokovala revíziu nariadenia (ES) č. 1049/2001, a naliehavo vyzýva Radu, aby opätovne otvorila svoje rokovania na základe stanoviska prijatého Európskym parlamentom v druhom čítaní, ako sa uvádza v uznesení z 12. júna 2013 o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001(6);

14.  opakuje svoju výzvu na revíziu nariadenia (ES) č. 1049/2001, keďže je veľmi zastarané a už nezodpovedá súčasnej právnej situácii a inštitucionálnym postupom, ktoré vykonávajú inštitúcie, úrady, orgány a agentúry EÚ;

15.  víta formálne zavedenie zrýchleného postupu v prípade vyšetrovaní prístupu k dokumentom a uznáva, že pre sťažovateľov to má pozitívny prínos;

16.  dôrazne zdôrazňuje, že je dôležité, aby ombudsman pokračoval v dôslednom monitorovaní a vykonávaní strategických vyšetrovaní transparentnosti Komisie; vyjadruje názor, že je si vedomý toho, že jav otáčavých dverí stále existuje, najmä v radoch najvyšších úradníkov inštitúcií; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala vykonávanie revidovaných pravidiel Komisie týkajúcich sa javu otáčavých dverí, ktoré boli zavedené v septembri 2018 v dôsledku jej vyšetrovania z vlastnej iniciatívy;

17.  zdôrazňuje, že otázka konfliktu záujmov je širšia než prípady „otáčavých dverí“, a trvá na tom, že je potrebné vypracovať ďalšie pravidlá a prísnejšie kritériá, aby sa jednoznačne zaručilo, že rozhodnutia a právne predpisy sa budú prijímať so zreteľom na záujmy občanov;

18.  pripomína, že zásady verejnej dostupnosti, otvorenosti a transparentnosti sú neoddeliteľnou súčasťou legislatívneho procesu EÚ s cieľom umožniť občanom nájsť úvahy, ktoré viedli k legislatívnym úkonom, a preto zabezpečuje účinné uplatňovanie ich demokratických práv(7); uznáva potrebu transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ; podporuje vývoj tvorby spoločného legislatívneho portálu útvarmi troch inštitúcií, ktorý je zameraný na poskytnutie užívateľsky ústretového kanála, ktorý umožní neodborníkovi prístup k informáciám o prebiehajúcich legislatívnych postupoch;

19.  podporuje zverejnenie finálnych dokumentov trialógu; zdôrazňuje, že v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci De Capitani (T-540/15) v marci 2018 sa uvádza, že na názory inštitúcií vyjadrené vo „štvorstĺpcových“ dokumentoch sa nevzťahuje všeobecný predpoklad zákazu zverejnenia; konštatuje, že citlivý charakter obsahu, ktorý bol uvedený v dokumentoch trialógu, nebol sám osebe považovaný za dostatočný dôvod na zamietnutie prístupu verejnosti; domnieva sa, že v záujme dosiahnutia transparentnosti v trialógoch by mali prispieť všetky tri inštitúcie; uznáva, že právo verejnosti na prístup k dokumentom inštitúcií EÚ je chránené a neodňateľné právo každého občana EÚ priamo vyplývajúce z demokratickej zásady a zo základného práva na slobodu prejavu, aby sa vytvoril zodpovedajúci záväzok EÚ týkajúci sa dodržiavania a zodpovednosti; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej podporovať príslušné inštitúcie transparentnosti, ako je úrad ombudsmana, aby EÚ splnila svoju uvedenú vyššie povinnosť;

20.  opätovne zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť integrita Európskej centrálnej banky (ECB) a jej nezávislosť od súkromných finančných záujmov; kladie dôraz na to, že členovia jej výkonnej rady nesmú byť zároveň členmi fór alebo iných organizácií, ktoré zahŕňajú vedúcich pracovníkov bánk pod dohľadom ECB, a nesmú sa zúčastňovať na fórach, ktoré nie sú prístupné verejnosti; víta stanovisko ombudsmanky z 5. júla 2018;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že zatiaľ nedošlo k odporúčanému prijatiu a uplatňovaniu minimálnych pravidiel zodpovednosti zo strany ECB; domnieva sa, že nezabezpečenie transparentnosti činností ECB by mohlo viesť k spochybneniu jej nezávislosti od súkromných finančných záujmov;

22.  podporuje odporúčania ombudsmanky z 15. januára 2018 týkajúce sa účasti prezidenta ECB a členov jej rozhodovacích orgánov v „skupine tridsiatich“ a naliehavo žiada ECB, aby zmenila príslušné pravidlá s cieľom zabezpečiť konkrétne uplatňovanie najvyšších etických noriem a noriem v oblasti zodpovednosti;

23.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila maximálnu transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU Pilot minimálne v súvislosti s prijímanými petíciami a o plnú transparentnosť už ukončených postupov v rámci projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti a plný prístup k nim; vyzýva Komisiu, aby zaujala odlišný prístup, pokiaľ ide o vyšetrovanie porušení práva EÚ, a aby začala konanie o nesplnení povinnosti, ktoré sa nespolieha výlučne na mechanizmus EU Pilot;

24.  zdôrazňuje význam opatrení prijatých na zvýšenie transparentnosti rozhodnutí prijatých v konaniach o nesplnení povinnosti; pripomína, že v roku 2014 Komisia vytvorila na internetovej stránke Europa centralizovanú platformu s komplexnými informáciami o nesplnení povinnosti; zdôrazňuje, že Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a verejnosti informácie o projekte EU Pilot a spisoch týkajúcich sa nesplnení povinnosti vo svojich výročných správach o kontrole uplatňovania práva EÚ;

25.  v plnej miere podporuje záväzok ombudsmanky zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; podporuje záväzok Komisie vykonávať revidované horizontálne pravidlá týkajúce sa expertných skupín, a to aj pokiaľ ide o transparentnosť a konflikt záujmov; zdôrazňuje, že je dôležité registrovať jednotlivcov a organizácie zastupujúce súkromné záujmy v registri transparentnosti, aby sa menovania mohli uskutočniť v súlade s horizontálnymi pravidlami;

26.  zdôrazňuje, že je potrebná trojstranná dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá by predstavovala krok smerom k posilneniu existujúcich pravidiel o lobingu a odstráneniu medzier; domnieva sa však, že inštitúcie by sa nemali zastaviť v tomto bode, ale mali by pokračovať smerom k záväzným legislatívnym opatreniam pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ;

27.  vyzdvihuje význam bezplatného sprístupnenia všetkých informácií o vplyve lobistov, ktoré budú komplexné a ľahko prístupné verejnosti, pričom sa zlepší presnosť údajov v registri transparentnosti EÚ; zdôrazňuje, že sa musí zabezpečiť úplná transparentnosť financovania všetkých zástupcov záujmových skupín, a žiada, aby sa zrušila každá organizácia, ktorá poruší pravidlá týkajúce sa efektu otáčavých dverí;

28.  zdôrazňuje potrebu prijatia vhodného právneho aktu, ktorým sa register transparentnosti EÚ stane plne povinný a právne záväzný pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ a tretie strany, čím sa zabezpečí úplná transparentnosť lobingu; nabáda inštitúcie EÚ, aby zvážili, ktoré praktické opatrenia by mohli viesť k rýchlej a efektívnej dohode;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že diskriminácia na základe pohlavia a otázka rodového zastúpenia sú v rámci inštitúcií EÚ stále problémom; so znepokojením berie na vedomie zistenia vo veci 366/2017/AMF a naliehavo vyzýva EIB, aby pri dosahovaní vyváženého zastúpenia všetkých pohlaví v riadiacich pozíciách v plnej miere dodržiavala odporúčania ombudsmanky;

30.  víta vyšetrovanie ombudsmanky v roku 2018 týkajúce sa postupu vymenovania bývalého generálneho tajomníka Komisie a berie na vedomie jej odhalenie štyroch prípadov nesprávneho úradného postupu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že Európsky parlament podporil odporúčania ombudsmanky, predchádzajúca Komisia ich nevykonala; berie na vedomie osobitné obavy z toho, že sa nezaviedol osobitný postup vymenovania, a žiada, aby nová Komisia taký zriadila, čím by sa zabezpečili najvyššie normy v oblasti transparentnosti, etiky a právneho štátu;

31.  so znepokojením berie na vedomie, že sa v Komisii znížila mieru súladu s navrhovanými odporúčaniami, návrhmi a riešeniami ombudsmanky; vyzýva Komisiu, aby preukázala ďalší záväzok, pokiaľ ide o riešenie všetkých prípadov nesprávneho úradného postupu, ktoré ombudsmanka zistila v rámci svojich činností;

32.  naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby monitorovala vykonávanie nového rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o vypočutia dezignovaných komisárov, najmä pravidiel, ktoré sú stanovené v prílohe VII článku 2, pokiaľ ide o preskúmanie finančných záujmov, v duchu transparentnosti a objektívnosti;

33.  berie na vedomie návrh nového kódexu správania členov Komisie, ktorý Komisia prijala 31. januára 2018; domnieva sa, že je potrebné ďalej posilniť ustanovenia kódexu;

34.  potvrdzuje a pevne verí, že vo všetkých inštitúciách EÚ sa musia uplatňovať prísne etické pravidlá a normy, aby sa zabezpečilo dodržiavanie povinnosti správať sa čestne;

35.  je pevne presvedčený, že transparentnosť je základným prvkom právneho štátu a že sa musí dodržiavať v priebehu celého legislatívneho procesu, pretože má vplyv na účinné uplatňovanie práva voliť a práva byť volený, okrem iných práv (t. j. sloboda prejavu, sloboda prejavu a sloboda získavať informácie); domnieva sa, že vytvorenie aktívneho občianstva EÚ by si vyžadovalo verejnú kontrolu, preskúmanie a hodnotenie tohto procesu a možnosť spochybniť výsledok; zdôrazňuje skutočnosť, že by to pomohlo občanom postupne sa oboznámiť s koncepciu legislatívneho procesu a podporilo by to účasť na demokratickom živote EÚ;

36.  víta nepretržité úsilie ombudsmanky ovplyvňovať zmeny v inštitúciách EÚ tým, že sa zúčastňuje na verejných konzultáciách týkajúcich sa oblastí jej činnosti; víta jej návrhy na zlepšenie transparentnosti modelu EÚ pre hodnotenie rizík v potravinovom reťazci, do ktorých zahrnula odporúčania, ktoré Európska agentúra pre bezpečnosť potravín uverejňuje v programoch a zápisniciach zo zasadnutí týkajúcich sa hodnotenia rizika;

37.  nabáda ombudsmanku, aby pokračovala vo svojom vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy týkajúceho sa transparentnosti žiadostí Európskej agentúry pre lieky a farmaceutických spoločností pred predložením žiadosti o povolenie na uvedenie na trh a týkajúceho sa verejnej konzultácie, ktorá prebiehala do januára 2019;

38.  víta jej vyšetrovanie bezpečnostných správ Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), v dôsledku čoho agentúra zmenila svoj postup tak, aby tí, ktorí podávajú správy o bezpečnosti, dostali spätnú väzbu;

39.  naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala súlad spoločného systému zdravotného poistenia s UNCRPD; naliehavo žiada Komisiu, aby aktualizovala znenie všeobecných vykonávacích ustanovení, ktoré upravujú fungovanie spoločného systému zdravotného poistenia, pokiaľ ide o liečebné náklady a náklady spojené s vhodným prispôsobením pracoviska osobám so zdravotným postihnutím alebo závažným ochorením; vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila úplné vykonávanie dohovoru UNCRPD v celej administratíve EÚ;

40.  víta praktické odporúčania ombudsmanky týkajúce sa prístupnosti výberových konaní Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len „EPSO“) pre uchádzačov so zrakovým postihnutím; vyzýva ombudsmanku, aby monitorovala, či EPSO v plnej miere dodržiava požiadavky na prístupnosť pri online výberových konaniach; vyzýva ombudsmanku, aby sledovala vývoj svojich návrhov týkajúcich sa podporných technológií počas počítačových testov, ktoré sa konajú na celom svete;

41.  podporuje ombudsmanku pri zvyšovaní informovanosti inštitúcií EÚ o zavedení ráznejších politík proti obťažovaniu;

42.  podporuje iniciatívu ombudsmanky nadviazať na hnutie #MeToo a vyzýva na ďalšie monitorovanie politík EÚ v oblasti boja proti obťažovaniu;

43.  podporuje úsilie ombudsmanky o uľahčenie účasti občanov pri tvorbe politiky EÚ; žiada, aby ombudsmanka naďalej sledovala nástroj európskej iniciatívy občanov vrátane monitorovania vykonávania revidovaného nariadenia o európskej iniciatíve občanov;

44.  poukazuje na to, že úloha európskeho ombudsmana sa od svojho vzniku postupne vyvíja, od predchádzania nesprávnemu úradnému postupu až po podporu dobrej správy vecí verejných; domnieva sa, že logickým vývojom tohto trendu je pokračovať v úsilí o včasné aktívne presadzovanie lepšej správy a najlepších administratívnych postupov;

45.  víta Cenu za dobrú správu vecí verejných, ktorú ombudsmanka udeľuje ako uznanie úsilia verejnej služby EÚ pri hľadaní inovatívnych spôsobov vykonávania politík ústretových voči občanom;

46.  opakuje svoju dlhodobú výzvu na povýšenie súčasného kódexu dobrej správnej praxe na riadne záväzné nariadenie pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ;

47.  pripomína záväzok ombudsmanky dosiahnuť veľmi vysokú úroveň transparentnosti EÚ počas rokovaní o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ;

48.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi prostredníctvom európskej siete ombudsmanov; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať takéto prípady spolupráce medzi rôznymi vnútroštátnymi ombudsmanmi;

49.  pripomína, že nový návrh štatútu európskeho ombudsmana, ktorý nedávno prijal Európsky parlament, obsahuje ustanovenie o 3-ročnej prestávke pred tým, ako je poslanec Európskeho parlamentu oprávnený vykonávať úrad ombudsmana;

50.  opätovne zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zachovať nezávislosť a integritu funkcie ombudsmana a zabezpečiť, aby tento úrad vykonávali osoby, ktoré nemajú zjavnú politickú príslušnosť, konflikty záujmov a ktoré majú silný zmysel pre etiku;

51.  vyjadruje uznanie príkladu vynikajúcej a plodnej spolupráce ombudsmanky a jej tímu s Výborom pre petície;

52.  uznáva vynikajúce príklady spolupráce, ktorú počas svojho mandátu preukázala ombudsmanka, a vyzýva budúceho ombudsmana k takejto spolupráci a štrukturálnemu dialógu s Výborom pre petície s cieľom ďalej zlepšovať kvalitu administratívy EÚ a dostupnosť a kvalitu služieb, ktoré ponúka našim občanom;

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície, Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným orgánom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0045.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0114.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2019)0080.
(5) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0271.
(7) Spojené veci C-39/05 a C-52/05 P, Švédske kráľovstvo a Maurizio Turco/Rada Európskej únie, Správy Európskeho súdneho dvora 2008, I-04723.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia