Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2950(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0047/2020

Indgivne tekster :

B9-0047/2020

Forhandlinger :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Afstemninger :

PV 16/01/2020 - 6.7
CRE 16/01/2020 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0017

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 47k
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg
Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste (2019/2950(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom), om vedtægten for tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (vedtægten), særlig artikel 11(a), 12, 16 og 17(1),

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2011 om decharge for regnskabsåret 2009: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer(2),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr.15/2012 "Management of conflict of interest in selected EU Agencies" (Håndtering af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer)(3),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 29. juni 2018 om eksterne aktiviteter og opgaver og om arbejdsrelaterede aktiviteter efter udtræden af tjenesten (C(2018)4048),

–  der henviser til presseerklæringen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) af 17. september 2019 om offentliggørelse af Adam Farkas' fratræden som administrerende direktør for EBA fra 31. januar 2020(4),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om udnævnelsen af den administrerende direktør for EBA Adam Farkas til administrerende direktør for sammenslutningen af finansielle markeder i Europa (AFME) (O-000031/2019 — B9-0054/2019) og til Kommissionens svar af 24. oktober 2019(5),

–  der henviser til svarene fra formanden for EBA på en høring i Økonomi- og Valutaudvalget den 4. november 2019,

–  der henviser til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) rapport af 23. august 2010 med titlen "Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest" (Beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste: God praksis til forebyggelse af interessekonflikter)(6),

–  der henviser til Transparency Internationals arbejdsdokument 06/2010 med titlen "Regulating the Revolving Door" (Regulering af svingsdørsproblematikken)(7),

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands udkast til henstillinger i forbindelse med behandlingen af klage 775/2010/ANA mod Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)(8),

–  der henviser til skrivelse af 13. juni 2017 fra Ombudsmanden til Det Europæiske Kemikalieagenturs direktør om gennemførelsen af artikel 16 i EU's personalevedtægt(9),

–  der henviser til skrivelse af 13. juni 2017 fra Ombudsmanden til EBA's direktør om gennemførelsen af artikel 16 i EU's personalevedtægt(10),

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beretning af 28. februar 2019 om offentliggørelse af oplysninger om tidligere ledende medarbejdere med henblik på at håndhæve forbuddet på et år mod lobbyvirksomhed: SI/2/2017/NF(11),

–  der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (statutten for Den Europæiske Ombudsmand)(12),

–  der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024(13),

–  der henviser til mundtlig forespørgsel til Kommissionen om "Institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste" (O-000048/2019 – B9‑0001/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget,

A.  der henviser til, at artikel 298, stk. 1, i TEUF fastslår, at "Under udførelsen af deres opgaver støtter Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning";

B.  der henviser til, at artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010(14) fastsætter, at "Vedtægten for tjenestemænd, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne sammen har vedtaget om anvendelsen af dem, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder dets administrerende direktør og formanden.";

C.  der henviser til, at det i vedtægtens artikel 16 og 17 navnlig fastsættes, hvilke principper der skal gælde for det personale, der forlader institutionerne, herunder bestemmelser om forebyggelse af interessekonflikter;

D.  der henviser til, at den administrerende direktør for EBA har accepteret at blive udnævnt som administrerende direktør for AFME fra den 1. februar 2020 og har meddelt, at han træder tilbage fra sin stilling som administrerende direktør for EBA med virkning fra den 31. januar 2020;

E.  der henviser til, at EBA's bestyrelse og tilsynsråd besluttede, at EBA's administrerende direktørs nye ansættelse som administrerende direktør for AFME bør godkendes; der henviser til, at EBA's tilsynsråd har truffet en afgørelse om at pålægge forholdsvis begrænsede restriktioner for EBA's administrerende direktør, og at disse ifølge EBA imødegår og behandler den interessekonflikt, der følger af, at den administrerende direktør har accepteret en ny stilling; der henviser til, at disse begrænsninger gælder for aktiviteter, der udføres under arbejdet i EBA og efter, at den administrerende direktør har forladt EBA;

F.  der henviser til, at EBA's formand under en høring i Europa-Parlamentet understregede, at det er vanskeligt at håndhæve restriktioner for sådanne former for beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste;

G.  der henviser til, at ledende medarbejdere, der forlader tilsynsmyndighederne, ikke på nuværende tidspunkt modtager en midlertidig godtgørelse;

H.  der henviser til, at interessekonfliktsituationer forbundet med udtræden af offentlig tjeneste eller "svingdørssager" er tilbagevendende anliggender, der er blevet vurderet og analyseret af internationale organer og EU-organer, navnlig Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Revisionsret;

I.  der henviser til, at sådanne "svingdørssager" giver interessegrupper mulighed for at belønne lovgivere for tidligere adfærd og dermed skabe mulighed for skadelige incitamenter;

1.  understreger betydningen af en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning for EU som helhed, herunder institutioner, organer og agenturer i Den Økonomiske og Monetære Union;

2.  er bekymret over den interessekonflikt, der er opstået som følge af udnævnelsen af den administrerende direktør for EBA som administrerende direktør for AFME fra den 1. februar 2020; bemærker, at denne beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste uden en afkølingsperiode udgør en risiko, ikke blot for EBA's omdømme og uafhængighed, men for alle EU-institutioner og det europæiske projekt som helhed;

3.  minder om, at uløste interessekonflikter ikke blot kan kompromittere håndhævelsen af høje etiske standarder i EU's forvaltning, men også bringe retten til god forvaltning i fare og dermed true de lige konkurrencevilkår, der er nødvendige for et velfungerende indre marked;

4.  opfordrer til en effektiv og konsekvent anvendelse af personalevedtægten, særlig artikel 16, med henblik på at forebygge interessekonflikter, navnlig — men ikke kun — vedrørende højtstående embedsmænd; understreger, at artikel 16 giver EU-institutionerne mulighed for at sige nej til en tidligere tjenestemands anmodning om at indtage et bestemt hverv, hvis restriktionerne ikke er tilstrækkelige til at beskytte institutionernes legitime interesser; understreger, at i sagen med Tibor Farka kunne der være overvejet et forbud mod en direkte ny ansættelse i AFME i henhold til artikel 21, stk. 3, litra b), i Kommissionens afgørelse C(2018)4048, da AFME kan betragtes som en modpart;

5.  frygter, at det ofte ikke er muligt at håndhæve de betingelser, der pålægges for beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste; opfordrer derfor EU's institutioner og agenturer til at overveje at bruge alle de værktøjer, der findes i henhold til artikel 16 i personalevedtægten;

6.  stiller spørgsmålstegn ved afgørelsen truffet af EBA's tilsynsråd og EBA's bestyrelse om at tillade Tibor Farka at indtage hvervet som administrerende direktør for AFME; opfordrer dem til at tage deres beslutning op til fornyet overvejelse;

7.  bemærker, at selv om erfaring fra den private sektor kan være værdifuld for arbejde i institutionerne, kan "svingdørsproblematikker" også opstå som følge af forudgående ansættelse i den private sektor før ansættelsen i den offentlige sektor, når der er en direkte forbindelse mellem den tidligere arbejdsgiver og den nye stilling i institutionen, og at dette har potentiale til at skade EU-institutionernes integritet og borgernes tillid til dem; understreger derfor, at der er ved at opstå behov for at evaluere, hvordan interessekonflikter også kan opstå i forbindelse med hvervene før offentlig ansættelse i eller udnævnelse til stillinger med lovgivningsmæssige eller udøvende beføjelser og ansvarsområder, og anbefaler, at dette overvejes yderligere;

8.  understreger, at beskæftigelse efter offentlig tjeneste og "svingdørsinteressekonflikter" er et fælles problem for alle institutioner, organer, kontorer og agenturer i hele EU og dets medlemsstater; understreger derfor behovet for en samlet retlig ramme for effektivt at kunne løse disse problemer;

9.  noterer sig det arbejde, der er udført på internationalt plan (OECD) for at sikre en harmoniseret ramme for situationer med beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste; noterer sig på EU-plan det arbejde, der udføres med henblik herpå af Den Europæiske Revisionsret og Den Europæiske Ombudsmand; bemærker, at en rettidig gennemførelse af disse henstillinger kunne forhindre lignende problemer i fremtiden;

10.  understreger, at selv om de erfaringer, som ansatte har gjort i den private sektor kan være værdifulde for et regulerings- eller tilsynsorgan, bør Unionens organer og institutioner være præget af en stærk offentlig serviceetik med henblik på at tjene Europas borgere bedst muligt;

11.  opfordrer Den Europæiske Revisionsret til at foretage en omfattende analyse af tilgangen af organer og agenturer i Den Økonomiske og Monetære Union med hensyn til forvaltning af situationer, hvor der eksisterer potentielle interessekonflikter; opfordrer Den Europæiske Revisionsret til at fastlægge bedste praksis;

12.  opfordrer Kommissionen til at vurdere den nuværende praksis inden for området for beskæftigelse efter offentlig tjeneste på EU-plan og nationalt plan med henblik på at finde frem til stærkere foranstaltninger til forebyggelse af interessekonflikter, der opstår, når højtstående embedsmænd i EU-organer forlader deres stillinger for at tage beskæftigelse i den private sektor, eller når personer fra den private sektor udnævnes til ledende stillinger i et EU-organ, og til at tage hensyn til resultaterne i overvejelserne om en harmoniseret retlig ramme for forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig beskæftigelse;

13.  minder om det tilsagn, som Kommissionen gav på plenarmødet den 24. oktober 2019 om at revidere den retlige ramme for beskæftigelse efter udtræden af tjeneste; opfordrer Kommissionen til at indføre en harmoniseret retlig ramme for forebyggelse af situationer med interessekonflikt efter udtræden af offentlig beskæftigelse med henblik på at sikre høje etiske standarder; understreger behovet for at tilpasse EU's praksis til internationale standarder; understreger, at de samme standarder bør anvendes på EU-plan og nationalt plan;

14.  opfordrer Kommissionen til i sin gennemgang af rammerne for beskæftigelse efter udtræden af offentlig tjeneste at fastlægge de specifikke risikoområder, hvor det kan være nødvendigt med en styrkelse af rammerne, herunder udvidelse af muligheden for at blokere for ny beskæftigelse og til at overveje en eventuel forlængelse af afkølingsperioderne for højtstående embedsmænd, der står i et rimeligt forhold til det konkrete tilfælde, for at sikre ligebehandling i overensstemmelse med artikel 15 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; understreger, at kravet om forudgående offentliggørelse af interessekonflikter som fastsat i artikel 11 i personalevedtægten bør gennemføres på en sådan måde, at det sikres, at potentielle interessekonflikter afsløres længe inden ansættelse i et EU-organ; understreger endvidere, at alle EU-organer bør offentliggøre deres interne regler for håndtering af interessekonflikter på deres websteder og rette sig efter Den Europæiske Ombudsmands henstillinger fra 2017 om offentliggørelse af de årlige oplysninger, der kræves i henhold til artikel 16, stk. 4, i personalevedtægten;

15.  opfordrer Kommissionen til at udvide denne revision til at omfatte interessekonflikter inden beskæftigelse i den offentlige sektor og til at overveje at styrke eksisterende foranstaltninger, såsom obligatorisk afhændelse af interesser i virksomheder, der er omfattet af myndigheden i den institution, som en nyudnævnt tjenestemand tilhører, eller som har forbindelser til denne institution, og til også at overveje nye former for forebyggende foranstaltninger, som f.eks. et obligatorisk forbud mod deltagelse i behandling af spørgsmål, der vedrører en tidligere arbejdsgiver i den private sektor;

16.  er af den opfattelse, at et forbud mod at indtage ny beskæftigelse, i det tilfælde hvor den pågældende person allerede er i beskæftigelse, og hvor forbuddet er tilstrækkeligt målrettet og berettiget, ikke udgør en overtrædelse af retten til beskæftigelse;

17.  gør opmærksom på, at hvis der indføres længere afkølingsperioder for højtstående embedsmænd, der forlader et agentur, kan man også overveje muligheden for at give dem en passende midlertidig godtgørelse; understreger, at sådanne midlertidige godtgørelser bør ophøre, hvis der tages ny beskæftigelse i afkølingsperioden;

18.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at de berørte EU-agenturer selv beslutter sig for at håndhæve reglerne om forebyggelse af interessekonflikter, og hvordan en konsekvent anvendelse af reglerne kan sikres; anser det uafhængige etiske organ, der er planlagt af Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, for at være det organ, der er bedst egnet til at træffe afgørelser vedrørende interessekonflikter vedrørende EU-ansatte i fremtiden;

19.  foreslår, at alle medlemmer af Europa-Parlamentet og alle repræsentanter for Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union afholder sig fra at kontakte den nuværende administrerende direktør, hvis og når han tiltræder stillingen som administrerende direktør for AFME, for en toårig periode; opfordrer de tjenestegrene, der er ansvarlige for udlevering af adgangskort til Parlamentets bygninger ("brune adgangskort"), til grundigt at overveje Tibor Farkas situation og overveje muligheden for ikke at udlevere et sådant adgangskort for samme periode (to år) for at undgå en potentiel interessekonflikt;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten samt til Den Europæiske Ombudsmand.

(1) EFT 45 af 14.6.1962, s. 1385.
(2) EUT L 250 af 27.9.2011, s. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EN.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_da.pdf
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik