Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2950(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0047/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0047/2020

Συζήτηση :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2020 - 6.7
CRE 16/01/2020 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0017

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 51k
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία
P9_TA(2020)0017B9-0047/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία» (2019/2950(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 31 (EOK), 11 (EKAE) περί καθορισμού της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης) και συγκεκριμένα τα άρθρα 11 στοιχείο α), 12, 16 και 17(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2011, σχετικά με την απαλλαγή για το 2009: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2012 με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς της ΕΕ»(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018, σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες και καθήκοντα και τις επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από την Υπηρεσία (C(2018)4048),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στον Τύπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την ανακοίνωση της παραίτησης του Adam Farkas από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ, με ισχύ από τις 31 Ιανουαρίου 2020(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ Farkas ως διευθύνοντος συμβούλου της Ένωσης Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ευρώπης (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) και τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2019(5),

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΑΤ σε ακρόαση που διεξήγαγε η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2010, με τίτλο «Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest» (Προσλήψεις πρώην στελεχών του Δημοσίου: Χρηστές πρακτικές για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων)(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Διεθνούς Διαφάνειας 06/2010 με τίτλο «Regulating the Revolving Door» (Ρύθμιση των μεταπηδήσεων στον ιδιωτικό τομέα)(7),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συστάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την καταγγελία 775/2010/ANA κατά της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)(8),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Διαμεσολαβητή προς τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Διαμεσολαβητή προς τον διευθυντή της ΕΑΤ, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών για τους πρώην ανώτερους υπαλλήλους, με σκοπό την επιβολή της για ένα έτος απαγόρευσης της εκπροσώπησης ή υπεράσπισης συμφερόντων: SI/2/2017/NF(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)(12),

–  έχοντας υπόψη τους πολιτικούς προσανατολισμούς για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της περιόδου 2019-2024(13),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα «Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία» (O-000048/2019 – B9‑0001/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 298 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(14) ορίζει ότι «για το προσωπικό της Αρχής, περιλαμβανομένου του εκτελεστικού διευθυντή και του προέδρου της, ισχύουν ο κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι κανόνες που θέσπισαν από κοινού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων»·

Γ.  λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι τα άρθρα 16 και 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζουν τις αρχές για το προσωπικό που εγκαταλείπει τα θεσμικά όργανα και περιλαμβάνουν διατάξεις για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ έχει αποδεχθεί τον διορισμό του ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έχει ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 31 Ιανουαρίου 2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο διοίκησης και το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ αποφάσισαν ότι θα πρέπει να εγκριθεί η νέα απασχόληση του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο εποπτών έχει λάβει απόφαση να επιβάλει σχετικά ήπιους περιορισμούς στον εκτελεστικό διευθυντή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΑΤ, αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από την αποδοχή της νέας του θέσης στην AFME· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που ασκούνται κατά τη θητεία στην ΕΑΤ και μετά την αποχώρηση από αυτήν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της ΕΑΤ υπογράμμισε τη δυσκολία επιβολής περιορισμών σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται μετά την αποχώρηση από το Δημόσιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι που αποχωρούν από εποπτικές αρχές δεν λαμβάνουν σήμερα προσωρινό επίδομα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία ή λόγω μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα είναι ζητήματα που ανακύπτουν επανειλημμένα, ενώ έχουν εξεταστεί και αναλυθεί από διεθνείς και ενωσιακούς φορείς, και ιδίως από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα δίνουν σε ομάδες συμφερόντων την ευκαιρία να ανταμείβουν τους ρυθμιστικούς φορείς για προηγούμενες συμπεριφορές τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο στην ανάπτυξη βλαβερών κινήτρων·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοιχτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης ευρωπαϊκής διοίκησης για την ΕΕ στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σύγκρουση συμφερόντων που έχει προκύψει ως συνέπεια του διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΑΤ ως επικεφαλής της AFME από την 1η Φεβρουαρίου 2020· σημειώνει ότι αυτή η δημόσια απασχόληση χωρίς καμία περίοδο αναμονής συνιστά κίνδυνο όχι μόνο για τη φήμη και την ανεξαρτησία της ΕΑΤ αλλά και για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του·

3.  υπενθυμίζει ότι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που μένουν χωρίς αντιμετώπιση θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο την επιβολή υψηλών δεοντολογικών προτύπων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή διοίκηση αλλά και το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, απειλώντας έτσι την ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

4.  ζητεί την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως του άρθρου 16, προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 16 επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απορρίψουν το αίτημα πρώην υπαλλήλου τους να αναλάβει συγκεκριμένη θέση, εάν οι περιορισμοί δεν επαρκούν για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι στην περίπτωση του κ. Farkas θα μπορούσε να είχε εξεταστεί η απαγόρευση απευθείας μεταπήδησης στην AFME σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης C(2018)4048 της Επιτροπής, στον βαθμό που η AFME μπορεί να θεωρηθεί «αντίπαλο μέρος»·

5.  εκφράζει τον φόβο ότι συχνά δεν είναι δυνατή η επιβολή των όρων που προβλέπονται για επαγγελματικές δραστηριότητες μετά την αποχώρηση από το Δημόσιο· ενθαρρύνει επομένως τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να εξετάσουν το πλήρες φάσμα των εργαλείων που διατίθενται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

6.  αμφισβητεί την απόφαση του συμβουλίου εποπτών της ΕΑΤ και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΤ να επιτραπεί στον κ. Farkas να αναλάβει τη θέση διευθύνοντος συμβούλου στην AFME· τα καλεί να αναθεωρήσουν την απόφασή τους·

7.  σημειώνει ότι, αν και η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι πολύτιμη για την εργασία στα θεσμικά όργανα, το ζήτημα της μεταπήδησης μπορεί να ανακύψει και σε περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όταν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του πρώην εργοδότη και της νέας θέσης στο θεσμικό όργανο, και ότι αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να βλάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά· τονίζει, ως εκ τούτου, την παρεπόμενη ανάγκη να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων και από τις θέσεις που κατείχε κάποιος πριν την απασχόλησή του στο Δημόσιο ή πριν να διοριστεί σε θέση με ρυθμιστικές ή εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες, συνιστά δε να εξεταστεί περαιτέρω το ζήτημα αυτό·

8.  τονίζει ότι η αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία και οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα αποτελούν ένα πρόβλημα που είναι κοινό για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών της· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα·

9.  σημειώνει το έργο που έχει επιτελεστεί σε διεθνές επίπεδο (ΟΟΣΑ), για να διασφαλιστεί εναρμονισμένο πλαίσιο για τις καταστάσεις που προκύπτουν από την απασχόληση κάποιου στον ιδιωτικό τομέα μετά την αποχώρησή από το Δημόσιο· σημειώνει, σε επίπεδο ΕΕ, το σχετικό έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· σημειώνει ότι η έγκαιρη εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων θα μπορούσε να αποτρέψει παρόμοια ζητήματα στο μέλλον·

10.  τονίζει ότι, ενώ η εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα από μέλη του προσωπικού ενός ρυθμιστικού ή εποπτικού οργάνου μπορεί να είναι πολύτιμη, τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να αρκούνται στην αυστηρή τήρηση του κώδικα ηθικής που αρμόζει σε μια δημόσια υπηρεσία, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πολίτες της Ευρώπης·

11.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προβεί σε συνολική ανάλυση της προσέγγισης των οργάνων και των οργανισμών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων όπου υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την τρέχουσα πρακτική στη θεματική της απασχόλησης κάποιου μετά την αποχώρησή του από δημόσια υπηρεσία σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό τον προσδιορισμό ισχυρότερων μέτρων για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν όταν ανώτεροι υπάλληλοι οργάνων της ΕΕ αποχωρούν από τη θέση τους για να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή όταν άτομα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα διορίζονται σε υψηλόβαθμες θέσεις σε όργανο της ΕΕ· την καλεί επίσης να λάβει υπόψη τα πορίσματά της όταν εξετάσει την κατάρτιση εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία·

13.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της 24ης Οκτωβρίου 2019 να επανεξετάσει το νομικό πλαίσιο που αφορά την αποχώρηση από την υπηρεσία· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας· τονίζει την ανάγκη να εναρμονιστεί η πρακτική της ΕΕ με τα διεθνή πρότυπα· υπογραμμίζει ότι τα ίδια πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο·

14.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει, κατά την επανεξέταση του πλαισίου για την απασχόληση μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία, συγκεκριμένους τομείς κινδύνου που ενδέχεται να απαιτούν ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της δυνατότητας αποκλεισμού επαγγελματικών μετακινήσεων, και να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της περιόδου αναμονής ανώτατων υπαλλήλων, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων που ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων ενός υποψηφίου θα γίνονται γνωστές πολύ πριν να αναλάβει καθήκοντα σε όργανο της ΕΕ· τονίζει περαιτέρω ότι όλα τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους τους εσωτερικούς κανόνες τους για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής το 2017 σχετικά με την ετήσια δημοσίευση των στοιχείων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

15.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την επανεξέταση αυτή στις συγκρούσεις συμφερόντων πριν από την ανάληψη καθηκόντων στο Δημόσιο και να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης των υφιστάμενων μέτρων, όπως η υποχρεωτική παύση συμφερόντων σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στην αρχή του θεσμικού οργάνου στο οποίο ανήκει ο νεοδιορισθείς υπάλληλος ή που έχουν επαφές με το εν λόγω θεσμικό όργανο, καθώς και να εξεταστούν νέα είδη προληπτικών μέτρων, όπως η υποχρεωτική εξαίρεση, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν πρώην εργοδότες του ιδιωτικού τομέα·

16.  θεωρεί ότι η απαγόρευση μιας επαγγελματικής μετακίνησης, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει θέση απασχόλησης και όταν η απαγόρευση είναι επαρκώς στοχευμένη και δικαιολογημένη, δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην απασχόληση·

17.  επισημαίνει ότι, εάν καθιερωθούν μεγαλύτερες περίοδοι αναμονής για τους ανώτερους υπαλλήλους που αποχωρούν από οργανισμό, θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης αντίστοιχης προσωρινής αποζημίωσης· υπογραμμίζει ότι η χορήγηση τέτοιων αποζημιώσεων θα πρέπει να παύει σε περίπτωση πρόσληψης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν είναι σκόπιμο οι οικείοι οργανισμοί της ΕΕ να αποφασίζουν οι ίδιοι για την επιβολή των κανόνων σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και πώς θα μπορεί να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων· θεωρεί ότι ο ανεξάρτητος φορέας δεοντολογίας που προβλέπει η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ στο μέλλον·

19.  προτείνει σε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλους τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έρχονται σε επαφή με τον σημερινό εκτελεστικό διευθυντή αν και όταν αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της AFME για περίοδο δύο ετών· ζητεί από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παροχή μόνιμων αδειών εισόδου («bauge badges») στους χώρους του Κοινοβουλίου να εξετάσουν διεξοδικά την περίπτωση του κ. Farkas, συνεξετάζοντας τη δυνατότητα να μην του χορηγήσουν τέτοια κάρτα εισόδου για την ίδια χρονική περίοδο (δύο έτη), προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

(1) ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385.
(2) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 268.
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
(4) https://eba.europa.eu/adam-farkas-steps-down-as-eba-executive-director
(5) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000031_EL.html
(6) https://read.oecd-ilibrary.org/governance/post-public-employment_9789264056701-en#page7
(7) https://www.transparency.org/whatwedo/publication/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door
(8) https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/11089
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80697
(10) https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/80699
(11) https://www.ombudsman.europa.eu/en/report/en/110521
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0080.
(13) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdfhttps://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου