Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2180(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0015/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0015/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/01/2020 - 5.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0019

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 68k
Torstai 30. tammikuuta 2020 - Bryssel
Valtakirjojen tarkastus
P9_TA(2020)0019A9-0015/2020
Päätös
 Liite

Euroopan parlamentin päätös 30. tammikuuta 2020 valtakirjojen tarkastuksesta (2019/2180(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen(1), joka on 20. syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä, sellaisena kuin kyseinen säädös on muutettuna ja uudelleennumeroituna 25. kesäkuuta 2002 ja 23. syyskuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom(2),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 28. syyskuuta 2005 tekemänsä päätöksen 2005/684/EY(3) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6. joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY(4), sellaisena kuin se on muutettuna 20. joulukuuta 2012 annetulla neuvoston direktiivillä 2013/1/EU(5).

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin kokoonpanosta 28. kesäkuuta 2013 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2013/312/EU(6) ja Euroopan parlamentin kokoonpanosta 28. kesäkuuta 2018 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2018/937(7),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 7. heinäkuuta 2005, 30. huhtikuuta 2009 ja 19. joulukuuta 2019 antamat tuomiot(8),

–  ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten viralliset ilmoitukset Euroopan parlamentin vaalin tuloksista,

–  ottaa huomioon Espanjan keskusvaalilautakunnan (Junta Electoral Central) 13. kesäkuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla ilmoitettiin 26. toukokuuta 2019 pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitut ehdokkaat ja joka julkaistiin Espanjan virallisessa lehdessä (Boletín Oficial del Estado) 14. kesäkuuta 2019(9);

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 3, 4 ja 11 artiklan sekä liitteen I,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0015/2020),

A.  ottaa huomioon, että 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 12 artiklan mukaan Euroopan parlamentin on tarkastettava Euroopan parlamentin jäsenten valtakirjat ja että tätä varten se merkitsee tiedoksi jäsenvaltioiden virallisesti julkistamat tulokset ja tekee ratkaisunsa mahdollisista vuoden 1976 säädöksen säännösten mukaisesti esitetyistä muistutuksista, lukuun ottamatta niiden kansallisten määräysten soveltamisalaan kuuluvia muistutuksia, joihin säädöksessä viitataan;

B.  ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet parlamentille jäseniksi valittujen nimet työjärjestyksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti joskaan kaikkia nimiä ei ole ilmoitettu;

C.  ottaa huomioon, että 28. kesäkuuta 2013 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen 2013/312/EU 3 artiklan ja 28. kesäkuuta 2018 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2018/937 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Espanjalle on tällä hetkellä osoitettu 54 edustajanpaikkaa Euroopan parlamentissa, kun taas Espanjan toimivaltaisten viranomaisten antamassa ilmoituksessa on vain 51 nimeä; ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(10) perusteella ja 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 12 artiklan mukaisesti parlamentti merkitsee tiedoksi Espanjan keskusvaalilautakunnan (Junta Electoral Central) 13. kesäkuuta 2019 tekemän päätöksen, jolla ilmoitettiin 26. toukokuuta 2019 pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitut ehdokkaat ja joka julkaistiin Espanjan virallisessa lehdessä (Boletín Oficial del Estado) 14. kesäkuuta 2019, valittujen jäsenten luettelon laatimista varten; katsoo näin ollen, että Espanjasta on valittu 54 edustajaa Euroopan parlamenttiin;

D.  toteaa, että jäsenvaltioissa saattaa olla meneillään kansallisen lainsäädännön mukainen, joidenkin Euroopan parlamentin jäsenten valintaa koskevien muistutusten tarkastelu ja että tällaiset menettelyt voivat johtaa kyseisten jäsenten valinnan perumiseen;

E.  toteaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat toimittaneet myöhässä ja jotkut eivät ole vielä toimittaneet lainkaan mahdollisten varajäsenten nimiä vaalien tulokseen perustuvassa järjestyksessä, kuten työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohdassa määrätään;

F.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenen valtakirja voidaan julistaa päteväksi vasta, kun tämä on toimittanut työjärjestyksen 3 artiklassa vaaditun kirjallisen ilmoituksen siitä, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä, ja työjärjestyksen liitteessä I vaaditun kirjallisen ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan;

G.  ottaa huomioon, että vuoden 1976 säädöksen 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritetään selvästi tehtävät, jotka ovat yhteensopimattomia Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa;

H.  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 11 artiklan ja liitteen I mukaisesti jokaisen Euroopan parlamentin jäsenen on ilmoitettava täsmällisesti seuraavat seikat: a) jäsenen ammatillinen toiminta kolmelta Euroopan parlamentin edustajantoimen vastaanottamista edeltäneeltä vuodelta sekä samalta ajanjaksolta hänen osallistumisensa yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten johtokuntiin tai hallituksiin, b) palkkiot, jotka jäsen saa edustajantoimen hoitamisesta jossain toisessa parlamentissa, c) jäsenen edustajantoimensa ohella harjoittama säännöllinen vastikkeellinen toiminta joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, d) osallistuminen yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten johtokuntiin tai hallituksiin tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman ulkopuolisen toiminnan harjoittaminen, e) muu satunnainen vastikkeellinen ulkopuolinen toiminta, jos kokonaiskorvaus kaikesta jäsenen satunnaisesta ulkopuolisesta toiminnasta ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana, f) osallistuminen yritykseen tai yhteenliittymään, jos tällä on mahdollisia seurauksia julkiselle politiikalle tai jos osallistuminen antaa jäsenelle merkittävää vaikutusvaltaa kyseisen elimen asioihin, g) poliittiseen toimintaan liittyvä kolmannen osapuolen jäsenelle myöntämä tuki, olipa se taloudellista taikka annettu työvoiman tai materiaalin muodossa, jonka hän saa Euroopan parlamentin myöntämän tuen lisäksi, sekä kyseisen kolmannen osapuolen nimi, h) kaikki muut taloudelliset sidonnaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa jäsenen tehtävien hoitoon. Jäsenen on tapauksen mukaan mainittava kunkin alakohdan osalta, onko toiminta vastikkeellista, ja jäsenen on a, c, d, e ja f alakohdassa ilmoitettavan toiminnan osalta mainittava myös asiaankuuluva tuloluokka; toteaa, että toimitetut tiedot julkaistaan parlamentin verkkosivustolla;

I.  ottaa huomioon, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen edustajien edustajantoimi perustuu maan jäsenyyteen Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että tämän johdosta ja 28. kesäkuuta 2018 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2018/937 3 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti kyseisten Euroopan parlamentin jäsenten toimikausi päättyy automaattisesti päivänä, jona Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista on oikeudellisesti pätevä;

J.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvoston päätöksen (EU) 2018/937 samojen säännösten mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista ei aiheuta vuoden 1976 säädöksen 13 artiklassa ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen 4 artiklassa tarkoitettua edustajantoimen vapautumista ja että näin ollen Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen edustajien toimikausi päättyy automaattisesti ilman, että Euroopan parlamentin tarvitsee antaa asiasta julistusta;

K.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan eron toteutuessa kullakin jäsenvaltiolla on siitä alkaen, kun ero on oikeudellisesti pätevä, se määrä edustajia Euroopan parlamentissa, josta säädetään Eurooppa-neuvoston päätöksessä (EU) 2018/937, ja että tämän johdosta joidenkin jäsenvaltioiden edustajat täyttävät lisäpaikkoja kyseisen päätöksen 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti osoitetun paikkamäärän perusteella;

L.  ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat antaneet lakeja tai asetuksia, joissa vahvistetaan ylikansallisiin listoihin perustuvien vaalien järjestämistä koskevat edellytykset;

M.  ottaa huomioon, että tiettyjen jäsenvaltioiden kansalaisilta, jotka ovat asuneet toisessa maassa tietyn ajan, voidaan viedä äänioikeus kotijäsenvaltiossaan (äänioikeuden pidättäminen); ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa tähän saattaa sisältyä myös vaalikelpoisuuden pidättäminen;

1.  julistaa tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen Euroopan parlamentin jäsenten valtakirjat päteviksi, jollei toimivaltaisten viranomaisten mahdollisista päätöksistä jäsenvaltioissa, joissa on esitetty vaalien tuloksia koskevia vastalauseita, muuta johdu;

2.  pyytää uudelleen jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan Euroopan parlamentille pikaisesti kaikkien valituiksi tulleiden ehdokkaiden nimet ja toimittamaan sille myös mahdollisten varajäsenten nimet vaalien tulokseen perustuvassa järjestyksessä ja kehottaa niitä, jotka eivät vielä ole tehneet asianmukaisia ilmoituksia, tekemään ne viipymättä;

3.  pyytää jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia saattamaan niille esitettyjen mahdollisten muistutusten käsittelyn pikaisesti päätökseen sekä ilmoittamaan Euroopan parlamentille käsittelyn tuloksista; kehottaa arvioimaan Euroopan parlamentin vaalien toimittamista avoimesti;

4.  toteaa, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen edustajien toimikausi päättyy automaattisesti päivänä, jona Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista on oikeudellisesti pätevä;

5.  odottaa, että tässä tapauksessa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät viipymättä asianmukaiset ilmoitukset lisäpaikkojen täyttämiseksi;

6.  katsoo, että äänioikeuden pidättäminen saattaa saada kansalaiset, jotka aikovat käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen EU:ssa (SEUT:n 20 artiklan 2 kohdan a alakohta), luopumaan aikeistaan ja että siitä voi koitua seurauksia kansalaisille, jotka ovat jo käyttäneet kyseistä oikeutta; katsoo, että äänioikeuden pidättäminen rikkoo yleisen äänioikeuden periaatetta (SEU:n 14 artiklan 3 kohta ja vuoden 1976 säädöksen 1 artiklan 3 kohta); pitää lisäksi huolestuttavina tilanteita, joissa kansalaiset eivät voi käyttää äänioikeuttaan menettelyjen epäselvyyden vuoksi, mikä voi liittyä vaaliluetteloihin, fyysistä läsnäoloa koskeviin vaatimuksiin tai vaikeuksiin saada jäsenvaltioilta äänioikeuden käyttämiseksi tarvittavia tietoja; katsoo, että Euroopan parlamentin vaaleihin ei saa missään olosuhteissa soveltaa äänioikeuden pidättämistä tai vaatimuksia, jotka haittaavat kohtuuttomasti äänioikeuden käyttämistä, ja kehottaa komissiota varmistamaan, ettei missään jäsenvaltiossa ole säädetty tällaisesta mahdollisuudesta;

7.  pyytää jäsenvaltioita, joissa on ilmennyt tällaisia ongelmia, yksinkertaistamaan rekisteröintimuodollisuuksia, jotka koskevat muiden jäsenvaltioiden kansalaisten osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin, olipa kyse sitten äänestämisestä tai ehdolle asettumisesta, erityisesti poistamalla tarpeettomia hallinnollisia esteitä siten, että SEUT:n 20 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut oikeudet toteutuvat käytännössä; pyytää komissiota varmistamaan, että jäsenvaltioiden käytännöt ovat unionin oikeuden mukaisia;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle sekä asiasta vastaaville kansallisille viranomaisille ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1.
(2) EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1.
(3) EUVL L 262, 7.10.2005, s. 1.
(4) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34.
(5) EUVL L 26, 26.1.2013, s. 27.
(6) EUVL L 181, 29.6.2013, s. 57.
(7) EUVL L 165, 2.7.2018, s. 1.
(8) Asia C-208/03, Le Pen v. parlamentti, EU:C:2005:429, asiat C-393/07 ja C-9/08, Italia ja Donnici v. parlamentti, EU:C:2009:275 ja asia C-502/19, Junqueras Vies, EU:C:2019:1115.
(9) Boletín Oficial del Estado, No. 142, 14. kesäkuuta 2019, s. 62477–62478.
(10) Asia C-502/19, Junqueras Vies, EU:C:2019:1115.


LIITE: Luettelo Euroopan parlamentin jäsenistä, joiden valtakirjat julistetaan päteviksi

(2. heinäkuuta 2019)

Belgia (21 jäsentä)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Bulgaria (17 jäsentä)

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Tšekki (21 jäsentä)

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Tanska (13 jäsentä)

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

(*) Toimikausi alkoi 2. heinäkuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Marianne VINDin valinnasta Jeppe KOFODIN tilalle. Tanskan kansalliset viranomaiset ilmoittivat 27. kesäkuuta 2019 Jeppe KOFOLDin päätöksestä ottaa vastaan ministerin toimi Tanskan hallituksessa ja luopua siten edustajantoimestaan Euroopan parlamentissa.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Saksa (96 jäsentä)

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Viro (6 jäsentä)

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Irlanti (11 jäsentä)

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Kreikka (21 jäsentä)

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

(*) Toimikausi alkoi 10. heinäkuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Emmanouil FRAGKOSin valinnasta Kyriakos VELOPOULOSin tilalle.

(**) Kyriakos VELOPOULOSin toimikausi päättyi 6. heinäkuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Espanja (54 jäsentä)

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

(*) Toimikausi alkoi 2. heinäkuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Estrella DURÁ FERRANDISin valinnasta Joseph BORREL FONTELLESin tilalle, sillä tämä oli luopunut edustajantoimestaan 26. kesäkuuta 2019 eikä ollut toimittanut valtakirjansa tarkastamiseen tarvittavia ilmoituksia.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Ranska (74 jäsentä)

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Kroatia (11 jäsentä)

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

(*) Toimikausi alkoi 1. joulukuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Sunčana GLAVAKin valinnasta Dubravka ŠUICAn tilalle.

(**) Dubravka ŠUICAn toimikausi päättyi 30. marraskuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Italia (73 jäsentä)

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

(*) Toimikausi alkoi 5. syyskuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Nicola DANTIn valinnasta Roberto GUALTIERIn tilalle.

(**) Roberto GUALTIERIn toimikausi päättyi 4. syyskuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Kypros (6 jäsentä)

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Latvia (8 jäsentä)

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

(*) Toimikausi alkoi 2. heinäkuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Inese VAIDEREn valinnasta Valdis DOMBROVSKISin tilalle, sillä tämä oli luopunut edustajantoimestaan ennen 9. vaalikauden alkua eikä ollut toimittanut valtakirjansa tarkastamiseen tarvittavia ilmoituksia.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Liettua (11 jäsentä)

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Luxemburg (6 jäsentä)

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

(*) Toimikausi alkoi 10. joulukuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti virallisesti Marc ANGELin valinnasta Nicolas SCHMITin tilalle.

(**) Nicolas SCHMITin toimikausi päättyi 30. marraskuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Unkari (21 jäsentä)

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Malta (6 jäsentä)

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Alankomaat (26 jäsentä)

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

(*) Toimikausi alkoi 4. heinäkuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Lara WOLTERSin valinnasta Frans TIMMERMANSin tilalle, sillä tämä ei ollut toimittanut valtakirjansa tarkastamiseen tarvittavia ilmoituksia ja oli päättänyt jatkaa Euroopan komission jäsenenä.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Itävalta (18 jäsentä)

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

(*) Karoline EDTSTADLERin toimikausi päättyi 6. tammikuuta 2020.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Puola (51 jäsentä)

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Portugali (21 jäsentä)

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

(*) Toimikausi alkoi 3. syyskuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Isabel CARVALHAISin valinnasta André Jorge DIONÍSIO BRADFORDin tilalle.

(**) André Jorge DIONÍSIO BRADFORDin toimikausi päättyi 18. heinäkuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Romania (32 jäsentä)

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

(*) Toimikausi alkoi 2. joulukuuta 2019 eli päivänä, jona kansallinen toimivaltainen viranomainen ilmoitti Gheorghe-Vlad NISTORin valinnasta Adina-Ioana VĂLEANn tilalle.

(**) Adina-Ioana VĂLEANin toimikausi päättyi 30. marraskuuta 2019.

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Slovenia (8 jäsentä)

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Slovakia (13 jäsentä)

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Suomi (13 jäsentä)

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Ruotsi (20 jäsentä)

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET JÄSENVALTIOITTAIN

(2. heinäkuuta 2019)

Yhdistynyt kuningaskunta (73 jäsentä)

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

(*) Alyn Smithin toimikausi päättyi 12. joulukuuta 2019.

JÄSENVALTIOIDEN VIRALLISET ILMOITUKSET

BE

24.6.2019

28.6.2019

BG

6.6.2019

9.10.2019

CZ

18.6.2019

DK

25.6.2019

DE

26.6.2019

EE

14.6.2019

IE

6.6.2019

GR

12.6.2019

20.6.2019

ES

17.6.2019

20.6.2019

FR

13.6.2019

HR

10.6.2019

IT

21.6.2019

22.6.2019

11.10.2019

CY

28.5.2019

4.6.2019

LV

7.6.2019

14.10.2019

LT

3.6.2019

LU

20.6.2019

HU

17.6.2019

21.10.2019

MT

27.5.2019

NL

25.6.2019

AU

17.6.2019

PL

28.5.2019

PT

25.6.2019

5.11.2019

RO

21.6.2019

11.10.2019

SL

19.6.2019

16.10.2019

SK

30.5.2019

14.10.2019

FI

31.5.2019

SV

3.6.2019

UK

31.5.2019

7.10.2019

Päivitetty viimeksi: 24. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö