Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0903(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0011/2020

Indgivne tekster :

A9-0011/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0021

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 42k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles Endelig udgave
Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
P9_TA(2020)0021A9-0011/2020

Europa-Parlamentets afgørelse af 30. januar 2020 om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0005/2020[2] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. januar 2020 om udnævnelse af Jesús Saurina til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (C9-0010/2020),

–  der henviser til artikel 56, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 131,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0011/2020),

A.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at de i nævnte forordnings artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans skal udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B.  der med beklagelse konstaterer, at alle kandidater var mænd på trods af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014, og på trods af Parlamentets gentagne opfordringer til at respektere kønsbalancen ved fremlæggelsen af kandidatlister; der beklager, at kvinder fortsat er underrepræsenterede i ledende stillinger inden for bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser, og kræver, at kønsbalancen respekteres ved den næste indstilling af kandidater; der finder, at alle institutioner og organer på EU-plan og nationalt plan bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre kønsbalancen;

C.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 13. november 2019 fastlagde en endelig liste over kandidater til hvervet som medlem af den Fælles Afviklingsinstans som omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra b), i nævnte forordning;

D.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 forelagde den endelige liste med kandidater for Parlamentet;

E.  der henviser til, at Kommissionen den 14. januar 2020 vedtog et forslag om at udnævne Jesús Saurina til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans og direktør for afviklingsplanlægning og -afgørelser i Den Fælles Afviklingsinstans og sendte forslaget til Parlamentet;

F.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget derefter foretog en vurdering af den foreslåede kandidats kvalifikationer til hvervet som medlem af Den Fælles Afviklingsinstans, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

G.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 22. januar 2020 afholdt en høring med Jesús Saurina, som efter at have holdt et oplæg besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender udnævnelsen af Jesús Saurina til medlem af Den Fælles Afviklingsinstans for en periode på fem år;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik