Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0904(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0010/2020

Ingediende teksten :

A9-0010/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/01/2020 - 5.6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0022

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 42k
Donderdag 30 januari 2020 - Brussel
Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
P9_TA(2020)0022A9-0010/2020

Besluit van het Europees Parlement van 30 januari 2020 over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie van 14 januari 2020 om de heer Jan de Carpentier te benoemen als vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (C9‑0011/2020),

–  gezien artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010(1),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen(3),

–  gezien artikel 131 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0010/2020),

A.  overwegende dat in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 bepaald is dat de vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad wordt benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van bancaire en financiële aangelegenheden en ervaring die relevant is op het gebied van financieel toezicht en financiële regelgeving alsook bankafwikkeling;

B.  overwegende dat het Parlement betreurt dat alle kandidaten mannen waren, ondanks de verplichtingen die zijn opgenomen in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014 en in weerwil van het herhaaldelijk aandringen van het Parlement om bij de presentatie van een lijst van kandidaten op genderevenwicht te letten; overwegende dat het Parlement betreurt dat vrouwen in leidinggevende posities op het gebied van bancaire en financiële diensten nog steeds ondervertegenwoordigd zijn en overwegende dat het Parlement eist dat bij de volgende benoeming het beginsel van genderevenwicht wordt gerespecteerd; overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

C.  overwegende dat de Commissie op 13 november 2019 overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 een shortlist heeft vastgesteld voor de functie van vicevoorzitter van de afwikkelingsraad;

D.  overwegende dat de Commissie de shortlist overeenkomstig artikel 56, lid 6, van Verordening (EU) nr. 806/2014 aan het Parlement heeft toegezonden;

E.  overwegende dat de Commissie op 14 januari 2020 een voorstel heeft goedgekeurd om de heer Jan de Carpentier te benoemen als vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en als directeur belast met het aansturen van de centrale diensten van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en met het uitoefenen van toezicht op het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, en dat voorstel heeft toegezonden aan het Parlement;

F.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de voor de functie van vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

G.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 22 januari 2020 een hoorzitting heeft gehouden met Jan de Carpentier, tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Jan de Carpentier tot vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad voor een termijn van vijf jaar;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.
(3) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid