Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0008/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0008/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/01/2020 - 5.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0023

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 42k
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες
Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
P9_TA(2020)0023A9-0008/2020

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση του συμβουλίου εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 14ης Ιανουαρίου 2020 (C9‑0006/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά τη θητεία σε δημόσια υπηρεσία(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0008/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός εκτελεστικός διευθυντής της ΕΑΤ έχει ανακοινώσει την παραίτησή του, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 31η Ιανουαρίου 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Ιανουαρίου 2020, το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής, πρότεινε τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με τον Gerry Cross, ο οποίος προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  αρνείται να εγκρίνει τον διορισμό του Gerry Cross ως εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και ζητεί την ανάκληση της πρότασης και την υποβολή νέας πρότασης στο Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0017.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου