Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0070/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/01/2020 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0024

Приети текстове
PDF 135kWORD 41k
Четвъртък, 30 януари 2020 г. - Брюксел
Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Резолюция на Европейския парламент от 30 януари 2020 г. относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения (2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО(1),

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно хармонизирането на капацитета за зареждане за мобилни телефони от 5 юни 2009 г.,

–  като взе предвид Меморандума за разбирателство относно бъдещото общо решение за зареждане на мобилните телефони от 20 март 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 11 ноември 2018 г. относно действието на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС) (COM(2018)0740),

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б.  като има предвид, че единният пазар не оползотворява потенциала си напълно и че продължаващата разпокъсаност на пазара на зарядни за мобилни телефони и други малки и средни електронни устройства води до увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и до неудовлетвореност на потребителите;

В.  като има предвид, че потребителите все още се налага да купуват различни зарядни устройства, когато купуват нови устройства от различни продавачи и са задължени да купуват ново зарядно, когато купуват ново устройство от същия продавач;

Г.  като има предвид, че от повече от 10 години членовете на Европейския парламент настояват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер; като има предвид, че Комисията многократно е отлагала делегирания акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС);

Д.  като има предвид, че навременното прилагане на приетото законодателство на ЕС чрез конкретни законодателни мерки е от съществено значение за доверието в Европейския съюз, както в очите на неговите гражданите, така и на международните участници;

Е.  като има предвид, че въпреки че значително намалиха броя на видовете зарядни, предлагани на пазара, доброволните споразумения между участниците в сектора се оказаха неуспешни от гледна точка на постигането на общо решение за зарядните, и че потребителите продължават да се сблъскват с различни видове зарядни устройства на пазара;

Ж.  като има предвид, че в световен план годишно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което средно е повече от 6 кг на човек; като има предвид, че общо през 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което означава средно по 16,6 кг на човек(2); като има предвид, че това представлява ненужен отпечатък върху околната среда, който може да бъде намален;

З.  като има предвид, че в рамките на Европейския зелен пакт Парламентът призова за амбициозен нов план за действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството и потреблението на ЕС върху околната среда и ресурсите, като ключовите приоритети са ефективно използване на ресурсите, нулево замърсяване и предотвратяване на генерирането на отпадъци;

И.  като има предвид, че потребителските тенденции през последните 10 години показват все по-често притежаване на повече от едно устройство и кратък жизнен цикъл на някои радиосъоръжения, като смартфоните; като има предвид, че по-старите съоръжения често се заменят, тъй като се смятат за неактуални; като има предвид освен това, че тези тенденции водят до генерирането на допълнителни отпадъци от електрическо и електронно оборудване, включително зарядни устройства;

Й.  като има предвид, че потребителите притежават, използват и често носят със себе си много различни зарядни за сходни устройства, използващи батерии; като има предвид, че настоящото свръхпредлагане на зарядни устройства съответно предизвиква прекомерни разходи и неудобства за потребителите и ненужен отпечатък върху околната среда;

К.  като има предвид, че понастоящем хората зависят от своите мобилни устройства в редица ежедневни ситуации, особено при извънредна ситуация или когато пътуват, което се дължи също така на липсата на обществени телефони; като има предвид, че хората разчитат на лесно зареждащ се мобилен телефон, за да получат бърз достъп до основни услуги и ключови инструменти, като средства за плащане, търсачки, навигационни устройства и др.; като има предвид, че мобилните устройства са основен инструмент за пълноценно участие в обществото;

1.  подчертава категорично, че съществува спешна необходимост от регулаторни действия на равнището на ЕС, за да се намалят отпадъците от електрическо и електронно оборудване, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2.  призовава Комисията да представи и публикува без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства, с оглед на предлагането на задължителни разпоредби;

3.  подчертава необходимостта спешно да бъде приет от стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, за да се избегне по-нататъшна разпокъсаност на вътрешния пазар;

4.  призовава съответно Комисията да предприеме действия за въвеждане на общо зарядно устройство без по-нататъшно забавяне като приеме делегиран акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията (Директива 2014/53/ЕС), с който да се определи стандарт за общо зарядно устройство за мобилни телефони и други малки и средни радиосъоръжения до юли 2020 г., или, ако е необходимо, като приеме законодателна мярка най-късно до юли 2020 г.;

5.  изтъква, че Комисията, без да възпрепятства иновациите, следва да гарантира, че ще бъде извършван редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, за да се вземе предвид техническият напредък; отново подчертава важността на научните изследвания и иновациите в тази област, за да се подобряват съществуващите технологии и да се създават нови;

6.  изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане носи допълнителни потенциални ползи, като намаляване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване; подчертава, че много мобилни телефони вече използват методи за безжично зареждане и че разпокъсаността в тази област следва да се избягва; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения;

7.  припомня, че в съответствие с Регламента относно стандартизацията(3) европейските организации за стандартизация трябва да улесняват участието на съответните заинтересовани страни, които в този контекст включват организации на МСП, екологични организации, лица с увреждания, възрастни хора и потребители;

8.  счита, че Комисията следва да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството кабели и зарядни устройства, които се събират и рециклират в държавите членки;

9.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че потребителите не продължават да са задължени да купуват нови зарядни с всяко ново устройство, като по този начин би се намалило количеството на ежегодно произвежданите зарядни устройства; счита, че стратегиите за отделяне на продажбата на зарядни от продажбата на устройства биха довели до по-големи ползи за околната среда; подчертава междувременно, че всяка мярка, насочена към отделяне, следва да избягва потенциално по-високи цени за потребителите; подчертава освен това, че стратегиите за отделяне следва да бъдат въведени успоредно с въвеждането на общо зарядно устройство, тъй като в противен случай целите на директивата не биха били постигнати;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.
(2) The Global E-waste Monitor 2017 (Глобален обзор на отпадъците от електрическо и електронно оборудване за 2017 г.).
(3) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност