Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0070/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 30/01/2020 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0024

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 45k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles
Universaloplader til mobilt radioudstyr
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 30. januar 2020 om en universaloplader til mobilt radioudstyr (2019/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF(1),

–  der henviser til aftalememorandummet om harmonisering af opladere til mobiltelefoner af 5. juni 2009,

–  der henviser til aftalememorandummet om fremtidens universaloplader til smartphones af 20. marts 2018,

–  der henviser til Kommissionens rapport af 11. november 2018 om gennemførelsen af direktiv 2014/53/EU om radioudstyr (COM(2018)0740),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for Europas økonomiske succes, hjørnestenen i den europæiske integration og en motor for vækst og beskæftigelse;

B.  der henviser til, at det indre marked ikke udnytter sit fulde potentiale, og at den fortsatte fragmentering af markedet for opladere til mobiltelefoner og andet småt og mellemstort elektronisk udstyr fører til en stigning i e-affaldet og frustration for forbrugerne;

C.  der henviser til, at forbrugerne stadig er nødt til at anskaffe sig forskellige opladere, når de køber nyt udstyr fra forskellige forhandlere, og er tvunget til at købe en ny oplader, når de køber nyt udstyr fra samme forhandler;

D.  der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i mere end ti år har krævet en universaloplader til mobilt radioudstyr, herunder mobiltelefoner, tablets, e-bogslæsere, intelligente kameraer, kropsbåren elektronik og andet småt og mellemstort elektronisk udstyr; der henviser til, at Kommissionen gentagne gange har udskudt den delegerede retsakt, der supplerer direktiv 2014/53/EU om radioudstyr;

E.  der henviser til, at en rettidig gennemførelse af vedtagen EU-lovgivning gennem konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger er afgørende for Den Europæiske Unions troværdighed set fra borgernes side og på den internationale scene;

F.  der henviser til, at frivillige aftaler mellem industriens aktører ganske vist i betydelig grad har reduceret antallet af opladertyper, der er tilgængelige på markedet, men at de ikke har været nogen succes for så vidt angår at nå frem til en fælles opladerløsning, og at forbrugerne stadig møder forskellige typer af opladere på markedet;

G.  der henviser til, at der hvert år globalt genereres omkring 50 mio. ton e-affald, hvilket vil sige et gennemsnit på mere end 6 kg pr. person; der henviser til, at den samlede produktion af e-affald i Europa i 2016 var på 12,3 mio. ton, hvilket svarer til gennemsnitligt 16,6 kg pr. indbygger(2); der henviser til, at dette er et unødvendigt miljøfodaftryk, der kan reduceres;

H.  der henviser til, at Parlamentet inden for rammerne af den europæiske grønne pagt efterlyste en ambitiøs ny handlingsplan for den cirkulære økonomi med henblik på at reducere EU's produktions- og forbrugs samlede miljø- og ressourcefodaftryk med ressourceeffektivitet, nulforurening og affaldsforebyggelse som nøgleprioriteter;

I.  der henviser til, at forbrugertendenserne i de seneste ti år viser en stigende tendens til, at mennesker ejer flere enheder, og at visse former for radioudstyr såsom smartphones har kort levetid; der henviser til, at ældre udstyr ofte udskiftes, fordi det betragtes som umoderne; der henviser til, at disse tendenser desuden fører til produktion af yderligere e-affald, herunder opladere;

J.  der henviser til, at forbrugerne ejer, bruger og ofte bærer rundt på mange forskellige opladere til ensartet, batteridrevet udstyr; der henviser til, at den nuværende overforsyning med opladere derfor skaber uforholdsmæssigt store omkostninger og unødigt besvær for forbrugerne og et unødvendigt miljøaftryk;

K.  der henviser til, at folk nu er afhængige af deres mobile udstyr i utallige dagligdags situationer, særligt i nødsituationer, eller på rejser, hvilket også skyldes manglen på offentlige telefoner; der henviser til, at folk er afhængige af en mobiltelefon, der hurtigt kan lades op, for at få hurtig adgang til basale tjenester og vitale værktøjer såsom betalingsmidler, søgemaskiner, navigationsudstyr osv.; der henviser til, at mobilt udstyr er et afgørende redskab for fuld deltagelse i samfundet;

1.  understreger på det kraftigste, at der er et presserende behov for en lovgivningsmæssig indsats fra EU's side for at reducere mængden af elektronisk affald, sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg og give dem mulighed for at deltage fuldt ud i et effektivt og velfungerende indre marked;

2.  opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at forelægge resultaterne af konsekvensanalysen vedrørende indførelsen af universalopladere til mobiltelefoner og andet kompatibelt udstyr med henblik på at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger;

3.  fremhæver behovet for, at der hurtigst muligt vedtages en standard for en universaloplader til mobilt radioudstyr for at undgå yderligere fragmentering af det indre marked;

4.  opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at indføre universalopladeren uden yderligere forsinkelse ved at vedtage den delegerede retsakt, som supplerer direktiv 2014/53/EU om radioudstyr, og som fastlægger en standard for en universaloplader til mobiltelefoner og andet småt og mellemstort radioudstyr senest i juli 2020, eller om nødvendigt ved at vedtage en lovgivningsmæssig foranstaltning senest i juli 2020;

5.  gør opmærksom på, at Kommissionen uden at hæmme innovationen bør sikre, at den lovgivningsmæssige ramme for en universaloplader kontrolleres regelmæssigt for at tage hensyn til den tekniske udvikling; gentager, at det er vigtigt med forskning og innovation på dette område for at forbedre de eksisterende teknologier og finde frem til nye teknologier;

6.  påpeger, at brugen af trådløs ladeteknologi medfører yderligere fordele såsom begrænsning af mængden af e-affald; understreger, at mange mobiltelefoner allerede fungerer med trådløse opladningsmetoder, og at fragmentering på dette område bør undgås; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til på den bedst mulige måde at sikre interoperabilitet mellem forskellige trådløse opladere og forskellige typer af mobilt radioudstyr;

7.  minder om, at de europæiske standardiseringsorganisationer i overensstemmelse med standardiseringsforordningen(3) skal gøre det lettere at deltage for relevante interessenter, hvilket i denne sammenhæng omfatter SMV-organisationer, miljøorganisationer, personer med handicap, ældre og forbrugere;

8.  mener, at Kommissionen bør overveje lovgivningsmæssige initiativer til at øge mængden af kabler og opladere, der indsamles og genanvendes i medlemsstaterne;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at forbrugerne ikke længere er tvunget til at købe nye opladere, hver gang de køber nyt udstyr, således at mængden af opladere, der produceres årligt, reduceres; mener, at strategier for separat salg vil give mulighed for større miljøfordele; understreger imidlertid, at enhver foranstaltning, der tager sigte på separat salg, bør undgå potentielt højere priser for forbrugerne; understreger endvidere, at strategier for separat salg bør indføres sammen med en universalopladerløsning, da målene i direktivet ellers ikke vil blive nået;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62.
(2) The Global E-waste Monitor-2017.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik