Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0070/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 30/01/2020 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0024

Prijaté texty
PDF 130kWORD 44k
Štvrtok, 30. januára 2020 - Brusel
Univerzálna nabíjačka pre mobilné rádiové zariadenia
P9_TA(2020)0024RC-B9-0070/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. januára 2020 o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia (2019/2983(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES(1),

–  so zreteľom na memorandum o porozumení z 5. júna 2009 týkajúce sa harmonizácie možností nabíjania mobilných telefónov,

–  so zreteľom na memorandum o porozumení z 20. marca 2018 o budúcom spoločnom riešení nabíjania smartfónov,

–  so zreteľom na správu Komisie z 11. novembra 2018 o fungovaní smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach (COM(2018)0740),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný trh bol a naďalej zostáva základom hospodárskeho úspechu Európy, základným kameňom európskej integrácie a motorom rastu a zamestnanosti;

B.  keďže sa naplno nevyužíva potenciál jednotného trhu a pokračujúca fragmentácia trhu s nabíjačkami mobilných telefónov a iných malých a stredne veľkých elektronických zariadení vedie k zvyšovaniu množstva elektronického odpadu a rastúcej frustrácii spotrebiteľov;

C.  keďže spotrebitelia si naďalej musia pri kúpe nových zariadení od rôznych predajcov kupovať aj rozdielne nabíjačky a dokonca aj pri zakúpení nového zariadenia od toho istého predajcu si musia spolu so zariadením kúpiť aj novú nabíjačku;

D.  keďže poslanci Európskeho parlamentu už viac ako 10 rokov žiadajú zavedenie univerzálnej nabíjačky pre mobilné rádiové zariadenia vrátane mobilných telefónov, tabletov, čítačiek elektronických kníh, inteligentných kamier, prenosnej elektroniky a ďalších malých a stredne veľkých elektronických zariadení; keďže Komisia viackrát odložila predloženie delegovaného aktu na doplnenie smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach;

E.  keďže včasné vykonanie prijatých právnych predpisov EÚ vo forme konkrétnych legislatívnych krokov má zásadný význam pre dôveryhodnosť Európskej únie očiach občanov aj na medzinárodnej scéne;

F.  keďže dobrovoľné dohody medzi priemyselnými subjektmi síce umožnili podstatne znížiť počet rôznych typov nabíjačiek na trhu, avšak nepriniesli jednotné riešenie nabíjania a spotrebitelia si na trhu naďalej musia vyberať spomedzi rozličných typov nabíjačiek;

G.  keďže celosvetovo sa za rok vyprodukuje približne 50 miliónov ton elektronického odpadu, čo je v priemere viac ako 6 kg na osobu; keďže v roku 2016 vzniklo v Európe celkovo 12,3 milióna ton elektronického odpadu, čo predstavuje v priemere 16,6 kg na obyvateľa(2); keďže to predstavuje zbytočnú environmentálnu stopu, ktorú možno znížiť;

H.  keďže Európsky parlament v rámci európskeho ekologického dohovoru žiadal ambiciózny nový akčný plán pre obehové hospodárstvo zameraný na zníženie celkovej stopy výroby a spotreby v EÚ na životné prostredie a zdroje, pričom kľúčovými prioritami by mali byť efektívne využívanie zdrojov, nulové znečistenie a predchádzanie vzniku odpadu;

I.  keďže zo spotrebiteľských trendov za posledných 10 rokov vyplýva, že čoraz viac ľudí vlastní viacero zariadení a že životný cyklus niektorých rádiových zariadení, napr. smartfónov, je krátky; keďže staršie zariadenia sa často nahrádzajú preto, že sú považované za zastarané; keďže takéto trendy vedú k vytváraniu ďalšieho elektronického odpadu, ktorého súčasťou sú aj nabíjačky;

J.  keďže spotrebitelia vlastnia, používajú a často nosia so sebou viacero rôznych nabíjačiek na podobné zariadenia napájané z batérie; keďže súčasná príliš veľká ponuka nabíjačiek preto spôsobuje spotrebiteľom nadmerné náklady a komplikácie a vytvára zbytočnú environmentálnu stopu;

K.  keďže ľudia sa v súčasnosti spoliehajú na svoje mobilné zariadenia v mnohých každodenných situáciách a najmä v núdzových situáciách alebo pri cestovaní, čo je spôsobené aj nedostatkom verejných telefónnych automatov; keďže ľudia využívajú ľahko nabíjateľné mobilné telefóny na rýchly prístup k základným službám a nevyhnutným nástrojom, napr. k platbám, vyhľadávacím nástrojom, navigačným zariadeniam atď.; keďže mobilné zariadenia sú nevyhnutným nástrojom umožňujúcim plnohodnotnú účasť na spoločenskom živote;

1.  dôrazne prízvukuje, že je naliehavo potrebné, aby EÚ prijala regulačné opatrenia, vďaka ktorým sa zníži množstvo elektronického odpadu a ktoré spotrebiteľom umožnia prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a v plnej miere sa zúčastňovať na efektívnom a riadne fungujúcom vnútornom trhu;

2.  vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu predložila a uverejnila výsledky posúdenia vplyvu, ktorý by malo zavedenie univerzálnej nabíjačky mobilných telefónov a iných kompatibilných zariadení, s cieľom navrhnúť záväzné ustanovenia;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene prijať normu pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení a zabrániť tak ďalšej fragmentácii vnútorného trhu;

4.  vyzýva preto Komisiu, aby bezodkladne podnikla kroky na zavedenie univerzálnej nabíjačky a najneskôr do júla 2020 prijala delegovaný akt, ktorým sa doplní smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a vymedzí norma pre univerzálnu nabíjačku pre mobilné telefóny a iné malé a stredne veľké rádiové zariadenia, alebo aby v prípade potreby najneskôr do júla 2020 prijala príslušné legislatívne opatrenie;

5.  poukazuje na to, že Komisia by mala zabezpečiť, aby bol legislatívny rámec upravujúci univerzálnu nabíjačku pravidelne preskúmaný s cieľom zohľadniť technický pokrok, čo však nesmie brzdiť inovácie; opätovne zdôrazňuje význam výskumu a inovácií v tejto oblasti pri zlepšovaní existujúcich a vývoji nových technológií;

6.  poukazuje na to, že používanie bezdrôtovej technológie nabíjania ponúka ďalšie potenciálne prínosy, napríklad zníženie množstva elektronického odpadu; zdôrazňuje, že mnohé mobilné telefóny už využívajú bezdrôtové spôsoby nabíjania a že by sa malo zabrániť fragmentácii v tejto oblasti; vyzýva preto Komisiu, aby prijala opatrenia, ktorými sa čo najlepšie zabezpečí interoperabilita rozličných bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;

7.  pripomína, že v súlade s nariadením o normalizácii(3) musia európske normalizačné organizácie umožňovať účasť príslušných zainteresovaných strán, medzi ktoré v tejto súvislosti patria organizácie MSP, environmentálne organizácie, osoby so zdravotným postihnutím, staršie osoby a spotrebitelia;

8.  domnieva sa, že Komisia by sa mala zamyslieť nad legislatívnymi iniciatívami, vďaka ktorým by sa zvýšil objem káblov a nabíjačiek zozbieraných a recyklovaných v členských štátoch;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spotrebitelia už nebudú nútení kúpiť si s každým novým zariadením aj novú nabíjačku, čím sa zníži počet ročne vyrobených nabíjačiek; domnieva sa, že stratégie oddeleného predaja (zariadenia a nabíjačky) by priniesli výhody z hľadiska životného prostredia; zároveň zdôrazňuje, že prípadné opatrenia zamerané na oddelený predaj by mali zabrániť potenciálne vyšším cenám pre spotrebiteľov; okrem toho zdôrazňuje, že takéto stratégie by sa mali byť zaviesť spoločne s riešením univerzálneho nabíjania, lebo v opačnom prípade by sa nepodarilo splniť ciele smernice;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62.
(2) Globálny monitor elektronického odpadu 2017.
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia