Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0356M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0017/2020

Indgivne tekster :

A9-0017/2020

Forhandlinger :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Afstemninger :

PV 12/02/2020 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0027

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 60k
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg
Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (06050/2019),

–  der henviser til udkast til frihandelsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (06051/2019),

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (05931/2019),

–  der henviser til Rådets anmodning om godkendelse i henhold til artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) (C9-0023/2019),

–  der henviser til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde (PSA), som blev undertegnet i Bruxelles den 27. juni 2012 og trådte i kraft i oktober 2016(1),

–  der henviser til rammeaftalen om deltagelse, som blev undertegnet den 17. oktober 2019, og som vil lette Vietnams deltagelse i EU-ledede civile og militære krisestyringsoperationer og vise et stærkt engagement fra begge sider i en regelbaseret multilateral tilgang til international fred og sikkerhed,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Unions Domstol af 16. maj 2017 i sag 2/15(2) i henhold til artikel 218, stk. 11, i TEUF, som Kommissionen anmodede om den 10. juli 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik",

–  der henviser til Rådets afgørelse af 22. december 2009 om at føre bilaterale forhandlinger om en frihandelsaftale med de enkelte medlemsstater i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN),

–  der henviser til forhandlingsdirektiverne af 23. april 2007 om en interregional frihandelsaftale med medlemsstaterne i ASEAN,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om Vietnam(4),

–  der henviser til sin beslutning af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa(5),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig de politiske fangers situation(6),

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam(7),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig afsnit V om Unionens optræden udadtil,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 91, 100, 168 og 207, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om børnearbejde,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om erhvervslivet og menneskerettigheder,

–  der henviser til den økonomiske virkning af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam(8),

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Vietnam i 2019,

–  der henviser til konklusionerne fra sin undersøgelsesrejse til Vietnam (fra den 28. oktober til den 1. november 2018) og Kommissionens evaluering fra maj 2018 vedrørende landets fremskridt med bekæmpelse af ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU-fiskeri) efter Kommissionens meddelelse om et "gult kort" den 23. oktober 2017,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2020(9) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

–  der henviser til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Fiskeriudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0017/2020),

A.  der henviser til, at Vietnam er en strategisk partner for Den Europæiske Union, og til, at EU og Vietnam har en fælles dagsorden, nemlig at stimulere vækst og beskæftigelse, forbedre konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom og nå målene for bæredygtig udvikling, og deler et stærkt engagement i åben, regelbaseret handel og det multilaterale handelssystem;

B.  der henviser til, at dette er den anden bilaterale handelsaftale, som EU har indgået med en ASEAN-medlemsstat, og et vigtigt skridt i retning af en frihandelsaftale mellem regionerne; der henviser til, at denne aftale sammen med frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Singapore, som Parlamentet godkendte den 13. februar 2019, også vil tjene som benchmark for de aftaler, som EU i øjeblikket forhandler med de andre vigtige ASEAN-økonomier;

C.  der henviser til, at 90 % af den fremtidige økonomiske vækst i verden forventes at blive skabt uden for Europa, heraf en væsentlig del i Asien;

D.  der henviser til, at Vietnam tiltrådte WTO i 2007 og nu er en åben og frihandelsorienteret økonomi, hvilket ses af landets 16 handelsaftaler med 56 lande;

E.  der henviser til, at Vietnam er stiftende medlem af det omfattende og progressive grænseoverskridende Stillehavspartnerskab (CPTPP) og part i de nyligt afsluttede forhandlinger om det regionale omfattende økonomiske partnerskab (RCEP);

F.  der henviser til, at Vietnam er en blomstrende, konkurrencedygtig og integreret økonomi med næsten 100 millioner borgere, en voksende middelklasse og en ung og dynamisk arbejdsstyrke, selv om landet fortsat er en mellemindkomstøkonomi i den nederste halvdel, der har nogle særlige udviklingsmæssige udfordringer, hvilket fremgår af dets placering på FN's indeks for menneskelig udvikling, hvor det i øjeblikket er nr. 116 ud af 189 lande;

G.  der henviser til, at Vietnam også er en af de hurtigst voksende økonomier i ASEAN med en gennemsnitlig vækst i BNP på omkring 6,51 % i perioden 2000-2018; der henviser til, at det forventes, at Vietnam vil fortsætte med at have tilsvarende høje vækstrater i de kommende år;

H.  der henviser til, at EU i øjeblikket er Vietnams tredjestørste handelspartner efter Kina og Sydkorea og dets næststørste eksportmarked efter USA; der henviser til, at EU's eksport til landet i de seneste ti år er steget hvert år med et anslået gennemsnit på 5-7 %; der henviser til, at der i Kommissionens analyse af de økonomiske virkninger blev forudset "eksportgevinster til EU-virksomheder på 8 mia. EUR frem til 2035", mens Vietnams eksport til EU "forventes at vokse med 15 mia. EUR"; der henviser til, at det er vigtigt i videst mulig udstrækning at udnytte de muligheder, der er forbundet med aftalen, på en så inkluderende måde som muligt for virksomhederne, navnlig SMV'er;

I.  der henviser til, at Rådet har understreget, at det er i EU's interesse fortsat at spille en ledende rolle i at gennemføre 2030-dagsordenen på en sammenhængende, omfattende og effektiv måde som en overordnet prioritet for EU til fordel for EU's borgere og for at opretholde sin troværdighed i Europa og resten af verden; der henviser til, at den valgte formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen, i sin opgavebeskrivelse til alle de indstillede kommissærer insisterede på, at alle kommissærer skal sikre, at FN's mål for bæredygtig udvikling nås inden for deres politikområde;

J.  der henviser til, at Vietnam stadig står over for udfordringer med hensyn til bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, politiske rettigheder og borgerlige rettigheder, især hvad angår situationen for mindretal, grundlæggende frihedsrettigheder, religions- og pressefrihed og udnyttelsen af naturressourcer (f.eks. sand, fiskeri og træ), affaldshåndtering og forurening; beklager, at EU og Vietnam fortsat indtager forskellige holdninger til henstillingerne fra internationale menneskerettighedsorganer vedrørende Vietnam og gennemførelsen af disse henstillinger, f.eks. henstillingerne vedrørende den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR); der henviser til, at indsattes tvangsarbejde i Vietnam fortsat giver anledning til bekymring;

K.  der henviser til, at Vietnam på trods af de økonomiske og politiske reformer, der blev påbegyndt i 1986, stadig er en étpartistat, som ikke anerkender grundlæggende frihedsrettigheder såsom foreningsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed og pressefrihed; der henviser til, at regimets repressive karakter og den alvorlige og systematiske krænkelse af menneskerettighederne i Vietnam blev dokumenteret af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil i årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2018, som navnlig fremhævede det stigende antal politiske fanger i landet;

L.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 15. november 2018 opfordrede Vietnams regering "til at ophæve, revidere eller ændre alle repressive love, navnlig landets straffelov"; der henviser til, at Vietnam ikke fulgte denne opfordring; der henviser til, at ingen af de henstillinger om at ændre eller ophæve straffelovens undertrykkende bestemmelser, som blev fremsat i forbindelse med den seneste universelle regelmæssige gennemgang i marts 2019, er blevet accepteret af Vietnam;

M.  der henviser til, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam anerkender vigtigheden af at sikre bevarelse og bæredygtig forvaltning af levende marine ressourcer og økosystemer samt fremme af bæredygtig akvakultur og i artikel 13.9 indeholder bestemmelser vedrørende samarbejde om bekæmpelse af IUU-fiskeri;

N.  der henviser til, at visse fiskebaserede varer, såsom varer med KN-koderne 1604 14 21 og 1604 14 26, ikke er omfattet af den toldfrie ordning i frihandelsaftalen på grund af varernes følsomhed for Den Europæiske Union;

O.  der henviser til, at det er anerkendt, at IUU-fiskeri udgør organiseret kriminalitet på havene, som har katastrofale miljømæssige og socioøkonomiske konsekvenser på verdensplan og skaber illoyal konkurrence for den europæiske fiskeindustri;

P.  der henviser til, at Vietnam er verdens fjerdestørste fiskeproducent, efterfulgt af Den Europæiske Union, og den fjerdestørste producent af akvakulturprodukter;

Q.  der henviser til, at EU er verdens største aktør inden for handel med fiskevarer og akvakulturprodukter opgjort i værdi, og at det i 2017 opnåede en handelsmængde på mere end 2,3 mia. EUR; der henviser til, at EU importerer over 65 % af de fiskevarer, det forbruger, og er en af de største udenlandske investorer i Vietnam;

R.  der henviser til, at Vietnam indtil videre har sikret beskyttelse af ét produkt med geografisk betegnelse (GB) – Phú Quốc, en fiskesauce – som en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) inden for rammerne af EU's kvalitetsordninger; der henviser til, at frihandelsaftalen indeholder bestemmelser om beskyttelse af 169 europæiske geografiske betegnelser for vin, spiritus og fødevarer i Vietnam og gensidig beskyttelse af 39 vietnamesiske geografiske betegnelser i EU;

S.  der henviser til, at Vietnam har et marked på 95 millioner mennesker med veletablerede traditioner for forbrug af fisk og akvakulturprodukter, og at det er EU's næststørste handelspartner i ASEAN-regionen; der henviser til, at fiskeriet for europæiske små og mellemstore virksomheder kunne indvarsle et stort potentiale for vækst og betydelige fordele; der henviser til, at denne sektor er af vital betydning for europæisk velstand og innovation;

1.  understreger, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (EVFTA) er den mest moderne, omfattende og ambitiøse aftale, der nogensinde er indgået mellem EU og et udviklingsland, og bør tjene som et referencepunkt for EU's engagement med udviklingslande og navnlig med ASEAN-regionen; minder om, at Vietnam fortsat vil være GSP-begunstiget i en overgangsperiode på to år, når frihandelsaftalen er trådt i kraft;

2.  bemærker, at forhandlingerne blev indledt i juni 2012 og afsluttet i december 2015 efter 14 forhandlingsrunder, og beklager de efterfølgende forsinkelser med forelæggelsen af aftalen til undertegning og ratifikation – navnlig at Rådet ikke anmodede om Europa-Parlamentets godkendelse i tilstrækkeligt god tid før valget til Europa-Parlamentet;

3.  fremhæver den økonomiske og strategiske betydning af denne aftale, idet EU og Vietnam har fælles mål – at stimulere vækst og beskæftigelse, forbedre konkurrenceevnen, bekæmpe fattigdom, styrke det regelbaserede multilaterale handelssystem, nå målene for bæredygtig udvikling og støtte arbejdstagerrettigheder og grundlæggende rettigheder; fremhæver de geopolitiske hensyn, der gør EU's partnere i Fjernøsten til centrale samarbejdspartnere i et komplekst lokalt geoøkonomisk miljø;

4.  bemærker, at artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at Unionens optræden på den internationale scene bør bygge på principperne om demokrati, retsstat, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i FN-pagten og folkeretten; understreger, at det er nødvendigt at respektere princippet om, at politikkerne skal hænge sammen med målene for udviklingssamarbejde, jf. artikel 208 i TEUF;

5.  fremhæver aftalens betydning for EU-virksomheders konkurrencedygtighed i regionen; bemærker, at europæiske virksomheder i stigende grad møder konkurrence fra lande, som Vietnam allerede har indgået handelsaftaler med, navnlig den omfattende og progressive aftale om Stillehavspartnerskabet;

6.  håber, at aftalen, sammen med frihandelsaftalen mellem EU og Singapore, vil markere yderligere fremskridt i retning af fastsættelse af høje standarder og regler i ASEAN-regionen, som vil bidrage til at bane vejen for en fremtidig interregional handels- og investeringsaftale; understreger, at aftalen også sender et stærkt signal til fordel for fri, fair og gensidig handel i en tid med tiltagende protektionistiske tendenser og alvorlige udfordringer for multilateral regelbaseret handel; fremhæver, at aftalen hjælper EU med at styrke sin tilstedeværelse i ASEAN-regionen under hensyntagen til de seneste konklusioner fra det regionale omfattende økonomiske partnerskab (RCEP) og ikrafttrædelsen af den omfattende og progressive aftale om et Stillehavspartnerskab (CPTPP); understreger også, at aftalen gør det muligt for EU at fremme sine standarder og værdier i regionen; gentager sin fulde støtte til multilateralisme og betydningen af at opnå en holdbar og ambitiøs reform af WTO, der kan sikre regelbaseret international handel;

7.  understreger, at aftalen vil fjerne over 99 % af toldsatserne(10); bemærker, at Vietnam vil liberalisere 65 % af importtolden på EU's eksport, når aftalen træder i kraft, og at den resterende told gradvist vil blive afskaffet over en periode på ti år; bemærker endvidere, at EU vil liberalisere 71 % af sin import, når aftalen træder i kraft, og at 99 % vil være toldfri efter en periode på syv år; påpeger, at aftalen også vil indeholde specifikke bestemmelser, der adresserer de ikketoldmæssige hindringer for EU's eksport, som ofte er en betydelig barriere for SMV'er; mener, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam kan bidrage til at afhjælpe EU's handelsunderskud i forhold til Vietnam og udnytte ASEAN-landenes vækstpotentiale i de kommende år;

8.  understreger vigtigheden af at sikre kontrollernes effektivitet og sikkerhed, også gennem et styrket toldsamarbejde i Europa, så det undgås, at aftalen bruges til at bringe varer fra andre lande ind på europæisk område;

9.  bemærker den forbedrede adgang i henhold til denne aftale til vietnamesiske offentlige udbud i overensstemmelse med aftalen om offentlige udbud (GPA), da Vietnam endnu ikke er medlem af GPA; understreger, at kapitlet om offentlige udbud i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam opnår en grad af gennemsigtighed og proceduremæssig retfærdighed, der svarer til andre frihandelsaftaler, som EU har indgået med udviklede lande og mere udviklede udviklingslande; understreger, at aftalen ikke må begrænse de hjemlige udbudsregler eller råderummet i forbindelse med udbud, når det drejer sig om at fastsætte krav til, hvad der skal indkøbes, og krav inden for områder som miljø- arbejds- og ansættelsesvilkår;

10.  bifalder, at bestemmelserne om oprindelsesregler i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam følger EU's tilgang, og at deres hovedtræk er de samme som dem, der gælder i EU's generelle toldpræferencesystem, samt reglerne i dets handelsaftale med Singapore; opfordrer Kommissionen til at overvåge, at reglerne gennemføres korrekt og fuldstændigt, med særligt fokus på det nationale indhold og til at optrappe indsatsen mod enhver form for manipulation og misbrug, såsom ompakning af varer, der kommer fra tredjelande;

11.  bemærker, at Vietnam ikke længere vil kunne anvende kumulation med andre handelspartnere i regionen, der er omfattet af GSP-ordningen, til at kunne overholde oprindelsesreglerne; understreger, at oprindelsesregler i frihandelsaftaler ikke bør bryde eksisterende værdikæder unødigt, især med lande, der på nuværende tidspunkt er omfattet af ordningerne GSP, GSP+ eller "alt undtagen våben";

12.  understreger, at omkring 169 europæiske geografiske betegnelser vil drage fordel af anerkendelse og beskyttelse på det vietnamesiske marked på et niveau, der er sammenligneligt med EU-lovgivningen, i betragtning af at Vietnam er et vigtigt eksportmarked i Asien for EU's eksport af føde- og drikkevarer; mener, at denne liste bør udvides i den nærmeste fremtid; understreger desuden, at visse landbrugssektorer i EU, bl.a. rissektoren, risikerer at blive påvirket negativt af bestemmelserne i frihandelsaftalen; opfordrer i denne henseende Kommissionen til konstant at overvåge importen af disse udsatte produkter og benytte bestemmelserne i forordningen om beskyttelsesklausuler fuldt ud, når de juridiske og økonomiske betingelser er opfyldt, for at undgå eventuelle negative virkninger for EU's landbrugssektorer som en direkte konsekvens af gennemførelsen af frihandelsaftalen;

13.  bifalder det stærke kapitel om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, som vil indføre én enkelt gennemsigtig procedure for godkendelse af EU's eksport af fødevarer til Vietnam med henblik på at fremskynde godkendelsen af EU-eksportansøgninger og forhindre forskelsbehandling; glæder sig over Vietnams tilsagn om at anvende samme importkrav til produkter af samme type fra alle EU's medlemsstater;

14.  minder om, at Vietnam hvad angår tjenesteydelser går længere end sine WTO-forpligtelser og giver mulighed for en væsentligt bedre adgang inden for en række af sine undersektorer og tilbyder ny markedsadgang til sektorer som f.eks. pakketjenester, handelsmesser og udstillinger eller leje/leasing; understreger, at Vietnam for første gang har åbnet op for grænseoverskridende tjenesteydelser inden for videregående uddannelser; glæder sig over anvendelsen af en positivliste i planen over tjenesteydelser;

15.  minder om, at en hurtig ratificering af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam kan hjælpe Vietnam til at komme videre med beskyttelsen af intellektuel ejendomsret og kan sikre de højest mulige produktionsstandarder og den bedste kvalitet for forbrugerne; understreger, at Vietnam vil tiltræde internettraktaterne fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), som fastsætter standarder for at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af kreativt arbejde, beskytter ejernes rettigheder og imødegår de udfordringer, som de nye teknologier og kommunikationsmetoder udgør for intellektuel ejendomsret; fremhæver den strategiske betydning af kapacitet til fastsættelse af standarder i en region, der viser tendenser til afkobling på området for normer og standarder; gentager, at manglen på stærke lovgivningsmæssige rammer kan give anledning til et kapløb mod bunden og negativ konkurrence om vigtige lovbestemmelser; påpeger, at fremme af adgangen til lægemidler fortsat er en vigtig søjle i EU's politik, og at bestemmelserne i aftalen om intellektuel ejendomsret i forbindelse med lægemidler specifikt er tilpasset udviklingsniveauet, de nuværende lovgivningsmæssige rammer og de folkesundhedsmæssige problemer i Vietnam;

16.  beklager, at aftalen ikke indeholder et særligt kapitel om SMV'er, men bemærker, at der ikke desto mindre indgår forskellige bestemmelser om SMV'er i flere af dens dele; understreger, at gennemførelsesfasen vil være afgørende for at kunne indføre en handlingsplan, der kan hjælpe SMV'er med at udnytte de muligheder, der ligger i aftalen, idet man først bør øge gennemsigtigheden og udbrede al relevant information, da denne sektor er af vital betydning for velstand og innovation i Europa; mener, at Kommissionen i forbindelse med en eventuel revision af aftalen bør undersøge muligheden for at indføre et kapitel om SMV'er;

17.  bifalder bestemmelserne vedrørende samarbejde om dyrevelfærd, herunder teknisk bistand og kapacitetsopbygning med henblik på udvikling af høje standarder for dyrevelfærd, og opfordrer parterne til at udnytte dem fuldt ud; opfordrer indtrængende parterne til hurtigst muligt at udarbejde en handlingsplan for samarbejde om dyrevelfærd, herunder et program for uddannelse, kapacitetsopbygning og bistand, som led i aftalen med henblik på at sikre dyrevelfærden på aflivningstidspunktet og i højere grad beskytte dyrene på bedrifterne og under transporten i Vietnam;

18.  understreger, at aftalen beskytter EU's ret til at anvende sine egne standarder på alle varer og tjenesteydelser, der sælges i Unionen, og minder om EU's forsigtighedsprincip; understreger, at EU's høje standarder, herunder i nationale love, forskrifter og overenskomster, aldrig bør betragtes som handelshindringer;

19.  beklager, at aftalen ikke indeholder en bestemmelse om grænseoverskridende overførsel af data; mener, at der ved en fremtidig revision af aftalen bør medtages en sådan bestemmelse, som overholder EU's databeskyttelseslovgivning og beskyttelsen af privatlivets fred, og understreger, at alle fremtidige resultater skal godkendes af Parlamentet; bemærker i denne henseende, at den generelle forordning om databeskyttelse er fuldt ud kompatibel med de generelle undtagelser i henhold til GATS;

20.  understreger, at frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam indeholder et omfattende og bindende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, der omhandler arbejds- og miljøspørgsmål, baseret på bredt accepterede multilaterale konventioner og normer; påpeger, at muligheden for at håndhæve kapitlet om handel og bæredygtig udvikling kan forbedres betydeligt, for det første ved at man blandt forskellige håndhævelsesmetoder overvejer en sanktionsbaseret mekanisme som en sidste udvej, og for det andet gennem en reform af ordningen med den interne rådgivende gruppe (DAG), som Parlamentet gentagne gange har opfordret til, og som det også er nævnt i opgavebeskrivelsen for EU's nye handelskommissær; understreger, at kapitlet om handel og bæredygtig udvikling har til formål at bidrage til EU's bredere politiske mål, navnlig om inklusiv vækst, bekæmpelse af klimaændringer, fremme af menneskerettigheder, herunder arbejdstageres rettigheder, og mere generelt opretholdelse af EU's værdier; understreger, at aftalen også er et instrument til udvikling og sociale fremskridt i Vietnam, som skal støtte landet i dets bestræbelser på at forbedre arbejdstagernes rettigheder og øge beskyttelsen på arbejdspladsen og beskyttelsen af miljøet; opfordrer til, at der hurtigt oprettes brede og uafhængige interne rådgivende grupper, som gøres funktionsdygtige, og opfordrer Kommissionen til at samarbejde intensivt med de vietnamesiske myndigheder og yde dem den nødvendige støtte; opfordrer det blandede udvalg til straks at indlede arbejdet med at styrke håndhævelsen af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling;

21.  opfordrer til, at der nedsættes et blandet udvalg af den vietnamesiske nationalforsamling og Europa-Parlamentet for at forbedre koordineringen og revisionen af foranstaltningerne i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling og gennemførelsen af aftalen som helhed; glæder sig over den positive holdning, som formanden for Vietnams Nationalforsamling har indtaget i forhold til denne opfordring til handling, og opfordrer til, at der hurtigt forhandles et aftalememorandum på plads mellem de to parlamenter;

22.  glæder sig over de konkrete skridt, som den vietnamesiske regering indtil videre har taget, herunder at ændre arbejdsmarkedslovgivningen og de lovgivningsmæssige rammer for minimumsalder for arbejde, med sigte på at afskaffe børnearbejde og give tilsagn om ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen; forventer, at denne nye lovgivning snarest muligt fuldendes med gennemførelsesdekreter og håndhæves fuldt ud af de vietnamesiske myndigheder;

23.  anerkender reduktionen af børnearbejde i Vietnam i de senere år og minder om, at Vietnam var det første land i Asien og det andet i verden til at ratificere FN's konvention om barnets rettigheder; opfordrer yderligere den vietnamesiske regering til at fremlægge en ambitiøs køreplan for afskaffelse af børnearbejde senest i 2025 samt til at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel senest i 2030; ser frem til ILO's vurdering i god tid forud for ratificeringen af aftalen; opfordrer EU og Vietnam til at samarbejde om at udvikle en handlingsplan ledsaget af tilgængelige EU-programmer om bekæmpelse af børnearbejde, herunder de nødvendige due diligence-rammer for virksomheder;

24.  understreger imidlertid, at der til trods for disse fremskridt fortsat er store udfordringer, og opfordrer indtrængende de vietnamesiske myndigheder til at engagere sig mere i en progressiv dagsorden for arbejdstageres rettigheder gennem konkrete foranstaltninger og glæder sig i denne forbindelse over vedtagelsen af den reviderede arbejdsmarkedslov den 20. november 2019; glæder sig også over ratificeringen af den grundlæggende ILO-konvention nr. 98 (kollektive forhandlinger) den 14. juni 2019 og den vietnamesiske regerings tilsagn om at ratificere to udestående grundlæggende konventioner, nemlig nr. 105 (afskaffelse af tvangsarbejde) i 2020 og nr. 87 (foreningsfrihed) i 2023 og opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at fremlægge en troværdig køreplan for ratificeringen af dem; understreger den centrale rolle, som gennemførelsesdekreter spiller for gennemførelsen af den reviderede arbejdsmarkedslov og ratificerede ILO-konventioner, og understreger derfor, at det er nødvendigt, at gennemførelsesdekreterne til den reviderede arbejdsmarkedslov får inkorporeret principperne i ILO-konvention nr. 105 og 87; understreger sin villighed til at gå i aktiv dialog om dette spørgsmål; opfordrer den vietnamesiske regering til løbende at holde EU underrettet om fremskridtene med at ratificere og gennemføre disse udestående konventioner; minder om betydningen af sådanne forpligtelser, som viser reelt positive tendenser i et udviklingsland, og understreger samtidig den vigtige rolle, som en reel gennemførelse af bestemmelserne om menneskerettigheder, ILO-konventionerne og miljøbeskyttelse spiller; understreger, at specifikke kriterier i gennemførelseslovgivningen, såsom tærskler og registreringsformaliteter, ikke bør føre til, at uafhængige organisationer reelt udelukkes fra at konkurrere med statsdrevne organisationer; understreger også , at straffelovgivningen bør bringes i overensstemmelse med de relevante ILO-konventioner; understreger, at Vietnams forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den nyligt reformerede arbejdsmarkedslov bør anvendes på en måde, der ikke gør det praktisk umuligt at udøve frihedsrettigheder, navnlig hvad angår uafhængige fagforeningers forsamlingsfrihed; roser det standpunkt, som EU har indtaget med konditionalitet forud for ratificeringen;

25.   glæder sig over det planlagte samarbejde om de handelsrelaterede aspekter af ILO's dagsorden for anstændigt arbejde, navnlig den indbyrdes forbindelse mellem handel og fuld og produktiv beskæftigelse for alle, herunder unge, kvinder og personer med handicap; opfordrer til en hurtig og meningsfuld indledning af dette samarbejde;

26.  bemærker, at Vietnam er et af de lande, der er mest sårbare over for virkningerne af klimaændringerne, navnlig ekstreme vejrforhold såsom storme og oversvømmelser; opfordrer indtrængende Vietnams regering til at indføre effektive tilpasningsforanstaltninger og sikre en effektiv gennemførelse af lovgivning, der vedrører beskyttelse af miljøet og biodiversiteten;

27.  glæder sig over tilsagnet om reelt at gennemføre multilaterale miljøaftaler såsom Parisaftalen om klimaændringer og træffe foranstaltninger til støtte for bevarelse og bæredygtig forvaltning af vilde dyr og planter, biodiversitet og skovbrug; minder om, at Vietnam er et af de mest aktive lande i den bredere ASEAN-region med hensyn til at vise sit engagement i Parisaftalens dagsorden; understreger, at en hurtig ratificering af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og en fuldstændig overholdelse og effektiv gennemførelse af Parisaftalen vil bidrage til at sikre de højest mulige standarder for miljøbeskyttelse i regionen;

28.  understreger Vietnams strategiske betydning som en afgørende partner for EU i Sydøstasien og blandt ASEAN-landene, navnlig, men ikke udelukkende, for så vidt angår klimaforhandlinger, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, økonomiske og sociale fremskridt og terrorbekæmpelse; fremhæver, at det er nødvendigt, at Vietnam bliver en partner inden for fremme af menneskerettighederne og demokratiske reformer; bemærker, at Vietnam har formandskabet for ASEAN i 2020; understreger nødvendigheden af, at EU og Vietnam overholder og gennemfører Parisaftalen fuldt ud;

29.  glæder sig over aftalen mellem EU og Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, som blev undertegnet den 17. oktober 2019; fremhæver, at Vietnam er blevet det andet partnerland i Asien, der har undertegnet en rammeaftale om deltagelse med EU; understreger, at aftalen udgør et vigtigt skridt fremad i forbindelserne mellem EU og Vietnam;

30.  minder om, at aftalen indeholder specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af IUU-fiskeri og til fremme af en bæredygtig og ansvarlig fiskerisektor, herunder akvakultur; anerkender i denne forbindelse Vietnams engagement i at bekæmpe IUU-fiskeri ved at have ansøgt om fuldt medlemskab af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), ved at være blevet officielt medlem af aftalen om havnestatsforanstaltninger (PSMA), ved at have vedtaget den reviderede fiskerilov i 2017, som tager hensyn til internationale og regionale forpligtelser, aftaler og henstillinger fra Kommissionen og ved at gennemføre en national handlingsplan for bekæmpelse af IUU-fiskeri;

31.  anerkender imidlertid de enorme udfordringer, som de vietnamesiske myndigheder står over for med hensyn til overkapaciteten i landets meget opsplittede fiskerflåde og overudnyttelsen af marine ressourcer, idet der henvises til det gule kort, som Vietnam har fået, samt de foranstaltninger, der allerede er truffet for at forbedre situationen; opfordrer til, at der træffes yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med konklusionerne fra kontrolbesøget i november 2019 samt til en løbende overvågning og omhyggelig kontrol af Vietnams bestræbelser på at sikre, at landet fortsat gør fremskridt med hensyn til at bekæmpe IUU-fiskeri, og på at garantere fuld sporbarhed af fiskevarer, der kommer ind på EU-markedet, således at ulovlig import udelukkes; minder om, at en ophævelse af det gule kort skal være betinget af en fuldstændig og effektiv gennemførelse af alle de henstillinger, som EU fremsatte i 2017; opfordrer Kommissionen til at indføre beskyttelsesforanstaltninger for fiskevarer i fremtidige aftaler, f.eks. ved at åbne mulighed for at suspendere præferentielle toldtariffer, indtil det gule kort for IUU-fiskeri er ophævet;

32.  anerkender Vietnams engagement i bekæmpelse af ulovlig skovhugst og skovrydning gennem indgåelsen af en frivillig partnerskabsaftale om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT-partnerskabsaftale) med EU; bemærker, at denne aftale har været i kraft siden den 1. juni 2019 og indfører obligatoriske due diligence-forpligtelser for importører; glæder sig over, at alle relevante interessenter i Vietnam har deltaget åbent og konstruktivt i denne proces;

33.  understreger, at det er af afgørende betydning, at alle aftalens bestemmelser og kapitler fra markedsadgang til bæredygtig udvikling og håndhævelse af alle forpligtelser gennemføres effektivt; mener, at alle bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling bør forstås således, at de indebærer retlige forpligtelser i henhold til folkeretten og til frihandelsaftalen; fremhæver i denne forbindelse den nye stilling som øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler – en person, der vil arbejde direkte under kommissæren for handel – og at Parlamentets Udvalg om International Handel har forpligtet sig til at påtage sig en aktiv rolle i overvågningen af realiseringen af forpligtelserne i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam; understreger endvidere, at europæiske virksomheder, navnlig SMV'er, bør opfordres til at udnytte aftalens fordele fuldt ud, og at enhver hindring for gennemførelsen straks bør afhjælpes;

34.  understreger, at ikrafttrædelsen af aftalen vil skabe betingelserne for et vigtigt og frugtbart samarbejde mellem de to parter med henblik på en effektiv gennemførelse af bestemmelserne om bæredygtig udvikling, hvilket kan føre til en forbedring af den politiske situation og menneskerettighedssituationen i landet; understreger, at en korrekt gennemførelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam kan fremme Vietnams overholdelse af europæiske standarder for miljø, menneskerettigheder, god forvaltning og virksomhedernes sociale ansvar (VSA); glæder sig i denne forbindelse over Vietnams tilsagn om at fremlægge sin nationale gennemførelsesplan for overholdelse af bestemmelserne i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam;

35.  minder om tidligere erfaringer, som viser, at en korrekt gennemførelse af frihandelsaftaler og tilstedeværelsen af EU-virksomheder i et land kan medføre forbedringer i menneskerettighedssituationen, VSA og miljøstandarder; anmoder EU's virksomheder om fortsat at spille en stor rolle med hensyn til at slå bro mellem standarder og god praksis med henblik på at skabe det mest hensigtsmæssige og bæredygtige erhvervsklima i Vietnam gennem frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam;

36.  opfordrer til en nøje og streng overvågning af aftalen og tilsagn om at sikre, at mangler og svagheder hurtigt tages op med vores handelspartner; opfordrer EU til at støtte de nødvendige kapacitetsopbygningstiltag og til, at der ydes konkret teknisk bistand med henblik på at hjælpe Vietnam med at realisere dets forpligtelser ved hjælp af projekter og ekspertise, navnlig i tilknytning til bestemmelserne om miljø og arbejdstagerrettigheder; minder Kommissionen om dens forpligtelse til at rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam;

37.  understreger, at inddragelse af uafhængige partnere fra civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter i overvågningen af aftalens gennemførelse er af afgørende betydning, og opfordrer til, at der forberedes og hurtigt efter aftalens ikrafttrædelse etableres interne rådgivende grupper, og til en bred og velafbalanceret repræsentation af uafhængige, frie og forskelligartede civilsamfundsorganisationer i disse grupper, herunder uafhængige vietnamesiske organisationer fra beskæftigelses- og miljøsektoren og menneskerettighedsforkæmpere; støtter de vietnamesiske civilsamfundsorganisationers bestræbelser på at udarbejde forslag i denne henseende og vil støtte indsatsen for at opbygge kapacitet;

38.  minder om, at forbindelserne mellem EU og Vietnam er baseret på PSA'en, der omfatter ikkeøkonomiske områder, herunder politisk dialog, menneskerettigheder, uddannelse, videnskab og teknologi, retshåndhævelse samt asyl og migration;

39.  anerkender den institutionelle og retlige forbindelse mellem frihandelsaftalen og PSA'en, som sikrer, at menneskerettighederne placeres centralt i forbindelserne mellem EU og Vietnam; fremhæver betydningen af virkelig positive tendenser på menneskerettighedsområdet for en hurtig ratificering af denne aftale og opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at træffe konkrete foranstaltninger for at forbedre situationen som et tegn på deres engagement; minder om sit krav af 15. november 2018, navnlig med hensyn til reformen af straffelovgivningen, dødsstraffen, politiske fanger og grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer indtrængende parterne til at gøre fuld brug af aftalerne med henblik på at forbedre den presserende menneskerettighedssituation i Vietnam og understreger betydningen af en ambitiøs menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam; påpeger, at artikel 1 i PSA'en indeholder en standardklausul om menneskerettigheder, der kan udløse passende foranstaltninger, herunder, som en sidste udvej, en øjeblikkelig suspendering af PSA'en og underforstået af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam eller dele heraf;

40.  beklager, at Kommissionen ikke har formået at foretage en omfattende vurdering af frihandelsaftalens konsekvenser for menneskerettighederne; opfordrer Kommissionen til at foretage en sådan vurdering; anmoder den om systematisk at medtage menneskerettighederne i sine konsekvensanalyser, efterhånden som og når de udføres, herunder i forbindelse med handelsaftaler, der har betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser; påpeger, at Kommissionen også har forpligtet sig til at foretage en efterfølgende økonomisk, social og miljømæssig konsekvensanalyse;

41.  opfordrer EU og Vietnam til at etablere en uafhængig overvågningsmekanisme for menneskerettigheder og en uafhængig klagemekanisme, der giver berørte borgere og lokale aktører en effektiv klageadgang og et redskab til at imødegå potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, navnlig gennem anvendelse af mekanismen for mellemstatslig tvistbilæggelse på kapitlet om handel og bæredygtig udvikling;

42.  giver udtryk for sin bekymring over gennemførelsen af den nye lov om cybersikkerhed, navnlig for så vidt angår kravene om lokalisering og offentliggørelse, overvågning og kontrol på nettet samt beskyttelse af personoplysninger, som ikke er forenelige med EU's værdibaserede og liberaliseringsorienterede handelsdagsorden; glæder sig over viljen til at indgå i en intensiv dialog, herunder løftet fra formanden for den vietnamesiske nationalforsamling om at inddrage begge parlamenter i drøftelsen af og forhandlingerne om gennemførelsesdekreterne; opfordrer endvidere de vietnamesiske myndigheder til at iværksætte konkrete tiltag og glæder sig over EU's bistand i denne henseende;

43.  minder om, at artikel 8 i TEUF fastsætter, at Unionen "i alle sine aktiviteter skal tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder"; glæder sig over, at både Vietnam og EU har undertegnet WTO's Buenos Aires-erklæring om kvinder og handel, og opfordrer parterne til at styrke tilsagnene i aftalen vedrørende køn og handel; opfordrer til, at kvinders vilkår forbedres, således at de kan drage fordel af denne aftale, bl.a. gennem kapacitetsopbygning for kvinder på arbejdspladsen og i erhvervslivet, fremme af kvinders repræsentation i beslutningstagning og på myndighedsposter samt forbedring af kvinders adgang til, deltagelse i og lederskab inden for videnskab, teknologi og innovation; minder om Kommissionens forpligtelse til at medtage kønsaspektet i EU's fremtidige handelsaftaler, herunder dem, der bliver indgået efter indgåelsen af denne aftale; opfordrer EU og Vietnam til at forpligte sig til at evaluere aftalens gennemførelse og til at medtage et særligt kapitel om køn og handel i den fremtidige revision af aftalen;

44.  kræver, at alle politiske fanger og medlemmer af civilsamfundet, såsom bloggere eller uafhængige fagforeningsfolk, der i øjeblikket tilbageholdes eller er dømt, straks frigives, navnlig dem, der er nævnt ved navn i Europa-Parlamentets beslutninger af 14. december 2017 og 15. november 2018;

45.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til formelt at aflægge rapport til Parlamentet om Vietnams engagement med hensyn til at gøre fremskridt med en række menneskerettighedsspørgsmål, jf. Parlamentets beslutning af 17. december 2015(11);

46.  understreger, at aftalen allerede har afstedkommet ændringer på mange områder gennem dialog, og betragter den som grundlaget for at skabe yderligere forbedringer for befolkningen gennem dialog;

47.  glæder sig over aftalen, som vil skabe mere frie og fair handelsmuligheder mellem EU og Vietnam; anser Europa-Parlamentets godkendelse for at være berettiget, i betragtning af at Vietnam tager skridt til at forbedre situationen med hensyn til borgerlige rettigheder og arbejdstagerrettigheder for at bevæge sig i retning af at opfylde sine forpligtelser;

48.   opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage aftalen; 

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Socialistiske Republik Vietnams regering og parlament.

(1) EUT L 329 af 3.12.2016, s. 8.
(2) Domstolens udtalelse af 16. maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(3) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 30.
(4) EUT C 86 af 6.3.2018, s. 122.
(5) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 73.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/da/decision/en/64308
(8) Se: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0026.
(10) EU's eksport til Vietnam: 65 % af tolden vil forsvinde, så snart frihandelsaftalen træder i kraft, og resten vil blive udfaset over en periode på op til 10 år (for eksempel vil tolden på biler blive opretholdt alle ti år for at beskytte den vietnamesiske motorkøretøjssektor fra europæisk konkurrence); Vietnams eksport til EU: 71 % af tolden vil forsvinde, når aftalen træder i kraft, og resten udfases over en periode på op til syv år.
(11) Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde (EUT C 399 af 24.11.2017, s. 141).

Seneste opdatering: 14. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik