Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0356M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0017/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0017/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0027

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 196kWORD 69k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06050/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06051/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0023/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής, η οποία υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 2019 και η οποία θα διευκολύνει τη συμμετοχή του Βιετνάμ σε μη στρατιωτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την οποία επιδεικνύεται ισχυρή δέσμευση και από τις δύο πλευρές για μια πολυμερή προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(2), σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, η οποία ζητήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη εμπορική και επενδυτική πολιτική»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με τα επιμέρους κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για τη σύναψη ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση με τα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με το Βιετνάμ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με την παράλειψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(7),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την παιδική εργασία, της 20ής Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(8),

–   έχοντας υπόψη την Καθολική Περιοδική Εξέταση του Βιετνάμ για το 2019, την οποία διεξήγαγε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής του στο Βιετνάμ (28 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018) και την αξιολόγηση της Επιτροπής, του Μαΐου του 2018, σχετικά με την πρόοδο της χώρας στην αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), μετά την κοινοποίηση από την Επιτροπή μιας «κίτρινης κάρτας» στις 23 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2020(9) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0017/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινή ατζέντα, ιδίως για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), καθώς και κοινή, ισχυρή προσήλωση στο ανοικτό, βασισμένο σε κανόνες εμπόριο και το πολυμερές εμπορικό σύστημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για τη δεύτερη διμερή εμπορική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN, και για σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σύναψης ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία, παράλληλα με τη ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, την οποία το Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες του ASEAN·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης, με σημαντικό τμήμα της να λαμβάνει χώρα στην Ασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2007 και αποτελεί πλέον μία ανοικτή και ευνοϊκή για το ελεύθερο εμπόριο οικονομία, όπως προκύπτει από τις 16 εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει με 56 χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ιδρυτικό μέλος της συνολικής και προοδευτικής εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP) και συμμετέχει στις άρτι ολοκληρωθείσες διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι μια ανθίζουσα, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη οικονομία με σχεδόν 100 εκατομμύρια πολίτες, μια αυξανόμενη μεσαία τάξη, και ακμάζον εργατικό δυναμικό νεαρής ηλικίας, αν και παραμένει οικονομία χαμηλότερου μέσου εισοδήματος η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη, με συγκεκριμένες αναπτυξιακές προκλήσεις, όπως καταδεικνύεται από την κατάταξή της στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη θέση 116 επί συνόλου 189 χωρών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του ASEAN, με μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 6,51 % περίπου κατά την περίοδο 2000-2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με εξίσου υψηλούς ρυθμούς κατά τα προσεχή έτη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Βιετνάμ μετά την Κίνα και τη Νότια Κορέα, και η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά μετά τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές της ΕΕ στο Βιετνάμ την τελευταία δεκαετία αυξάνονται ετησίως με εκτιμώμενο ρυθμό 5 έως 7 % κατά μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή προέβλεψε εξαγωγικά κέρδη ύψους 8 δισεκατομμυρίων EUR, έως το 2035, για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή οι εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 15 δισεκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η εν λόγω συμφωνία, με τρόπο που θα χαρακτηρίζεται από τους λιγότερους δυνατούς αποκλεισμούς για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει τονίσει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 με τρόπο συνεκτικό, περιεκτικό και αποτελεσματικό, ως ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και υπέρ της διατήρησης της αξιοπιστίας της εντός της Ευρώπης και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που εστάλη σε όλους τους ορισθέντες Επιτρόπους, η εκλεγείσα Πρόεδρος von der Leyen τόνιζε ότι όλοι οι Επίτροποι θα μεριμνούν για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στο πλαίσιο των τομέων πολιτικής τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα, πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των μειονοτήτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία θρησκευτικών πεποιθήσεων και την ελευθερία του Τύπου, και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (όπως η άμμος, η αλιεία και η ξυλεία), τη διαχείριση των αποβλήτων και τη ρύπανση· εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ εξακολουθούν να υιοθετούν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά το Βιετνάμ και σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, για παράδειγμα εκείνων που αφορούν το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική εργασία των κρατουμένων στο Βιετνάμ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 1986, το Βιετνάμ παραμένει ένα μονοκομματικό κράτος το οποίο δεν αναγνωρίζει θεμελιώδεις ελευθερίες όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία θρησκείας και η ελευθερία του Τύπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατασταλτικός χαρακτήρας του καθεστώτος και η σοβαρή και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ έχουν τεκμηριωθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2018, επισημαίνοντας ιδίως τον αυξανόμενο αριθμό πολιτικών κρατουμένων στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2018, το Κοινοβούλιο καλούσε την κυβέρνηση του Βιετνάμ «να καταργήσει, να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει όλους τους καταπιεστικούς νόμους, ιδίως τον Ποινικό Κώδικα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έκκληση δεν βρήκε ανταπόκριση από το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία από τις συστάσεις για την τροποποίηση ή την κατάργηση των καταχρηστικών διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της τελευταίας Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Μαρτίου 2019 δεν έγινε δεκτή από το Βιετνάμ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των έμβιων ενάλιων πόρων και οικοσυστημάτων και παράλληλα να προωθηθεί η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, προβλέπεται δε, στο άρθρο της 13.9, η συνεργασία για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα προϊόντα με βάση τα ψάρια, όπως τα προϊόντα με κωδικούς ΣΟ 1604 14 21 και 1604 14 26, δεν εντάσσονται στο αδασμολόγητο καθεστώς της ΣΕΣ, επειδή για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν ευαίσθητα προϊόντα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται ότι η ΠΛΑ αλιεία συνιστά οργανωμένο έγκλημα κατά των θαλασσών, με καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ιχθυοπαραγωγός παγκοσμίως, ακολουθούμενος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων υδατοκαλλιέργειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκοσμίως ο μεγαλύτερος έμπορος προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από άποψη αξίας, με όγκο εμπορικών συναλλαγών που υπερέβη τα 2,3 δισεκατομμύρια EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εισάγει περισσότερο από το 65 % των προϊόντων αλιείας που καταναλώνει, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ έχει μέχρι τώρα προστατεύσει ένα προϊόν γεωγραφικής ένδειξης (GI/ΓΕ) – Phú Quốc, είδος σάλτσας ψαριού – ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) στο πλαίσιο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣ προβλέπει την προστασία 169 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ για οίνους, οινοπνευματώδη ποτά και τρόφιμα στο Βιετνάμ και την αμοιβαία προστασία 39 γεωγραφικών ενδείξεων του Βιετνάμ στην ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ διαθέτει αγορά 95 εκατομμυρίων ανθρώπων με μακροχρόνιες παραδόσεις στην κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή του ASEAN· λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό και τα σημαντικά οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η αλιεία στις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω τομέας έχει ζωτικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία και καινοτομία·

1.  τονίζει το γεγονός ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ είναι η πιο σύγχρονη, ολοκληρωμένη και φιλόδοξη συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ της ΕΕ και μιας αναπτυσσόμενης χώρας και θα πρέπει να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην περιοχή του ASEAN· υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ θα παραμείνει δικαιούχος ΣΓΠ για μεταβατική περίοδο δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ·

2.  σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 μετά από 14 γύρους διαπραγματεύσεων, και εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις που ακολούθησαν όσον αφορά την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνίας, ιδίως για την ολιγωρία του Συμβουλίου στο να ζητήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαίρως πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές·

3.  τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής, δεδομένου ότι η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν κοινούς στόχους: την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενδυνάμωση του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς εμπορικού συστήματος, την επίτευξη των ΣΒΑ και τη στήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επισημαίνει τους γεωπολιτικούς παράγοντες που καθιστούν τους εταίρους της ΕΕ στην Άπω Ανατολή βασικούς παράγοντες με τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί, σε ένα πολύπλοκο τοπικό γεω-οικονομικό περιβάλλον·

4.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· τονίζει την ανάγκη να τηρείται η αρχή της ευθυγράμμισης των πολιτικών με τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ στην περιοχή· σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένο ανταγωνισμό από χώρες με τις οποίες το Βιετνάμ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, και ιδίως τη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP)·

6.  ευελπιστεί ότι η συμφωνία, μαζί με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, θα συμβάλει στην επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την υιοθέτηση υψηλών προτύπων και κανόνων στην περιοχή του ASEAN, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μελλοντική διαπεριφερειακή εμπορική και επενδυτική συμφωνία· τονίζει ότι η συμφωνία στέλνει επίσης ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του ελεύθερου, δίκαιου και αμοιβαίου εμπορίου, σε μια περίοδο τάσεων προστατευτισμού και σοβαρής αμφισβήτησης του πολυμερούς και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου· επισημαίνει ότι η συμφωνία συμβάλλει στην ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ στην περιοχή του ASEAN, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη σύναψη της Περιφερειακής Συνολικής Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP) και την έναρξη ισχύος της Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP)· τονίζει επίσης ότι η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να προωθήσει τα πρότυπα και τις αξίες της στην περιοχή· υπενθυμίζει την πλήρη υποστήριξή του στην πολυμερή προσέγγιση και τη σημασία που έχει η επίτευξη μιας βιώσιμης και φιλόδοξης μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, η οποία να μπορεί να διασφαλίσει την ύπαρξη διεθνούς εμπορίου βασισμένου σε κανόνες·

7.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα εξαλείψει περισσότερο από το 99% των δασμών(10)· σημειώνει ότι, όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, το Βιετνάμ θα ελευθερώσει το 65 % των εισαγωγικών δασμών επί των εξαγωγών της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καταργηθεί σταδιακά εντός δεκαετίας· σημειώνει επίσης ότι, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, η ΕΕ θα ελευθερώσει το 71 % των εισαγωγών της και ότι το 99 % θα είναι αδασμολόγητο μετά από επτά έτη· επισημαίνει ότι η συμφωνία θα περιέχει επίσης ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών για τις εξαγωγές της ΕΕ, οι οποίοι συχνά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τις ΜΜΕ· θεωρεί ότι ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος της ΕΕ με το Βιετνάμ, αξιοποιώντας τα προσεχή έτη το δυναμικό ανάπτυξης της χώρας του ASEAN·

8.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης τελωνειακής συνεργασίας στην Ευρώπη, προκειμένου να αποφευχθεί η μετατροπή της συμφωνίας σε γέφυρα εισόδου εμπορευμάτων από άλλες χώρες στο ευρωπαϊκό έδαφος·

9.  σημειώνει ότι, με τη συμφωνία αυτή, βελτιώνεται η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις του Βιετνάμ κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (GPA), δεδομένου ότι το Βιετνάμ δεν είναι ακόμη μέλος της GPA· υπογραμμίζει ότι το κεφάλαιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ για τις δημόσιες συμβάσεις επιτυγχάνει έναν βαθμό διαφάνειας και διαδικαστικής αμεροληψίας συγκρίσιμο με άλλων ΣΕΣ που έχει υπογράψει η ΕΕ με ανεπτυγμένες χώρες και πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να περιορίζει τους εγχώριους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ούτε το περιθώριο ελιγμών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, όταν πρόκειται για τον καθορισμό απαιτήσεων σε σχέση με την προμήθεια και των απαιτήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον και οι όροι εργασίας και απασχόλησης·

10.  επικροτεί το γεγονός ότι οι διατάξεις για τους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ ακολουθούν την προσέγγιση της ΕΕ, και ότι τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στο ΣΓΠ της ΕΕ καθώς και στην εμπορική της συμφωνία με τη Σινγκαπούρη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή και πιστή εφαρμογή των κανόνων αυτών, με ιδιαίτερη προσοχή στο εθνικό περιεχόμενο, και να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση κάθε είδους χειραγώγησης και κατάχρησης, όπως η επανασυσκευασία προϊόντων από τρίτες χώρες·

11.  σημειώνει ότι το Βιετνάμ δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιεί τη σώρευση από άλλους εμπορικούς εταίρους που είναι δικαιούχοι του ΣΓΠ στην περιοχή ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες καταγωγής· τονίζει ότι οι κανόνες καταγωγής στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών δεν θα πρέπει να παραβιάζουν χωρίς λόγο τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας, ιδίως με τις χώρες που επωφελούνται επί του παρόντος από τα συστήματα ΣΓΠ, ΣΓΠ + ή ΟΕΟ·

12.  τονίζει το γεγονός ότι θα επωφεληθούν περίπου 169 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, καθώς θα απολαμβάνουν στη βιετναμέζικη αγορά αναγνώριση και προστασία συγκρίσιμου επιπέδου με αυτό που τους παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι το Βιετνάμ αποτελεί σημαντική αγορά στην Ασία για τις εξαγωγές τροφίμων και ποτών της ΕΕ· θεωρεί ότι ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να διευρυνθεί στο εγγύς μέλλον· τονίζει ακόμη ότι ορισμένοι τομείς γεωργικής παραγωγής της ΕΕ, μεταξύ άλλων το ρύζι, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τις διατάξεις της ΣΕΣ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή των εισαγωγών των εν λόγω ευπαθών προϊόντων και να αξιοποιεί πλήρως τις διατάξεις του κανονισμού για τη ρήτρα διασφάλισης όταν πληρούνται οι νομικές και οικονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε πιθανός αρνητικός αντίκτυπος στους γεωργικούς τομείς της ΕΕ ως άμεση συνέπεια της εφαρμογής της ΣΕΣ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μεγάλο κεφάλαιο για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (ΥΦΠ), με το οποίο θα θεσπιστεί μία ενιαία και διαφανής διαδικασία για την έγκριση των εξαγωγών τροφίμων από την ΕΕ στο Βιετνάμ, προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση των ενωσιακών αιτήσεων εξαγωγής και να αποφευχθεί η διακριτική μεταχείριση· επικροτεί τη δέσμευση του Βιετνάμ να εφαρμόζει τις ίδιες απαιτήσεις εξαγωγών σε ομοειδή προϊόντα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι, από πλευράς υπηρεσιών, το Βιετνάμ υπερβαίνει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του ΠΟΕ, παρέχει σημαντικά καλύτερη πρόσβαση σε μια σειρά επιχειρηματικών υποτομέων και προσφέρει νέα πρόσβαση στην αγορά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες συσκευασίας, οι υπηρεσίες εμπορικών εκθέσεων ή οι υπηρεσίες ναύλωσης/χρηματοδοτικής μίσθωσης· υπογραμμίζει ότι το Βιετνάμ άνοιξε για πρώτη φορά διασυνοριακές υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· επικροτεί τη χρήση καταλόγου εγκεκριμένων υπηρεσιών·

15.  υπενθυμίζει ότι η ταχεία κύρωση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να βοηθήσει το Βιετνάμ στο να βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και μπορεί να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και βέλτιστη ποιότητα για τους καταναλωτές· τονίζει ότι το Βιετνάμ θα προσχωρήσει στις Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για το διαδίκτυο, οι οποίες θέτουν πρότυπα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης επιγραμμικής πρόσβασης σε δημιουργικό έργο ή χρήσης του, για την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών, και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν στα ΔΔΙ οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι επικοινωνίας· τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η ικανότητα καθορισμού προτύπων σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από τάσεις αποσύνδεσης στον κανονιστικό τομέα και στον τομέα της τυποποίησης· επαναλαμβάνει ότι η έλλειψη ισχυρών ρυθμιστικών πλαισίων θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κατακόρυφη πτώση και έναν αρνητικό ανταγωνισμό για σημαντικές νομικές διατάξεις· επισημαίνει ότι η προώθηση της πρόσβασης σε φάρμακα παραμένει ουσιαστικός πυλώνας της πολιτικής της ΕΕ και ότι οι διατάξεις για τα ΔΔΙ στη συμφωνία όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ειδικά προσαρμοσμένες στο επίπεδο της ανάπτυξης, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους προβληματισμούς για τη δημόσια υγεία στο Βιετνάμ·

16.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, σημειώνει όμως ότι διάφορες διατάξεις για τις ΜΜΕ περιλαμβάνονται σε διάφορα μέρη της συμφωνίας· τονίζει ότι η φάση υλοποίησης θα είναι καίριας σημασίας για τη θέσπιση ενός σχεδίου δράσης που θα βοηθά τις ΜΜΕ να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η συμφωνία, με αφετηρία την αύξηση της διαφάνειας και τη διάδοση όλων των σχετικών πληροφοριών, καθώς ο εν λόγω τομέας της οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την καινοτομία στην Ευρώπη· θεωρεί ότι, σε ενδεχόμενη αναθεώρηση της συμφωνίας, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα πρόσθεσης ενός κεφαλαίου για τις ΜΜΕ·

17.  επικροτεί τις διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την ανάπτυξη υψηλών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, και ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να τις αξιοποιήσουν πλήρως· προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατόν σχέδιο δράσης για τη συνεργασία για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων και συνδρομής στο πλαίσιο της συμφωνίας, με στόχο τη διαφύλαξη της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη θανάτωσή τους και την καλύτερη προστασία των ζώων τόσο στα αγροκτήματα όσο και κατά τη μεταφορά τους, στο Βιετνάμ·

18.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία καθορίζει το δικαίωμα της ΕΕ να εφαρμόζει τα δικά της πρότυπα σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην Ένωση, υπενθυμίζοντας την αρχή της προφύλαξης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νόμων, κανονισμών και συλλογικών συμβάσεων, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούνται εμπορικοί φραγμοί·

19.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων· θεωρεί ότι, σε μια μελλοντική αναθεώρηση της συμφωνίας, θα πρέπει να εισαχθεί μια τέτοια διάταξη, η οποία να σέβεται τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και τονίζει ότι κάθε μελλοντική έκβαση πρέπει να υποβάλλεται στην έγκριση του Κοινοβουλίου· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων είναι απολύτως συμβατός με τις γενικές εξαιρέσεις στο πλαίσιο της GATS·

20.  υπογραμμίζει ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), το οποίο αφορά εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα, που βασίζεται σε ευρέως αποδεκτές πολυμερείς συμβάσεις και πρότυπα· επισημαίνει ότι η δυνατότητα επιβολής του κεφαλαίου ΕΑΑ θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά, πρωτίστως με το να εξετασθεί το ενδεχόμενο, μεταξύ διαφόρων μεθόδων επιβολής, να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεων ως έσχατη λύση, και, δεύτερον, μέσω μεταρρύθμισης του συστήματος εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ), όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει το Κοινοβούλιο και όπως αναφέρεται επίσης στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων για τον νέο Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ· τονίζει ότι το κεφάλαιο ΕΒΑ έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επίτευξη ευρύτερων στόχων πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, γενικότερα, την προάσπιση των αξιών της ΕΕ· τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα μέσο ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου στο Βιετνάμ, στηρίζοντας τη χώρα στις προσπάθειές της να βελτιώσει τα εργασιακά δικαιώματα και να ενισχύσει την προστασία κατά την εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος· ζητεί την ταχεία σύσταση και λειτουργία ευρείας σύνθεσης και ανεξάρτητων ΕΣΟ, και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με τις αρχές του Βιετνάμ και να τους παράσχει την αναγκαία στήριξη· καλεί τη μεικτή επιτροπή να αρχίσει αμέσως τις εργασίες για την ενίσχυση της επιβολής των διατάξεων ΕΒΑ·

21.  ζητεί τη σύσταση μεικτής επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση του συντονισμού και της επανεξέτασης των μέτρων του κεφαλαίου ΕΒΑ και για την εφαρμογή της συμφωνίας στο σύνολό της· χαιρετίζει την ευνοϊκή θέση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ σχετικά με την εν λόγω έκκληση για ανάληψη δράσης και ζητεί την ταχεία διαπραγμάτευση ενός μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των δύο κοινοβουλίων·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση του Βιετνάμ, μεταξύ των οποίων η τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας και του νομικού πλαισίου για το κατώτατο όριο ηλικίας στην εργασία, με στόχο την κατάργηση της παιδικής εργασίας και την ανάληψη δεσμεύσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων στην εργασία· προσδοκά ότι η νέα αυτή νομοθεσία θα συμπληρωθεί με εκτελεστικά διατάγματα και θα εφαρμοστεί πλήρως από τις αρχές του Βιετνάμ το συντομότερο δυνατόν·

23.  αναγνωρίζει τη μείωση της παιδικής εργασίας στο Βιετνάμ κατά τα τελευταία έτη, υπενθυμίζοντας ότι το Βιετνάμ ήταν η πρώτη χώρα στην Ασία και η δεύτερη στον κόσμο που επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί επίσης την κυβέρνηση του Βιετνάμ να παρουσιάσει φιλόδοξο χάρτη πορείας για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας έως το 2025 και να εξαλείψει την καταναγκαστική εργασία, τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων έως το 2030· προσβλέπει στην αξιολόγηση της ΔΟΕ σε εύθετο χρόνο πριν από την επικύρωση της συμφωνίας· καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, συνοδευόμενο από τα διαθέσιμα προγράμματα της ΕΕ, για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις·

24.  τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά την πρόοδο αυτή, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, και παροτρύνει τις αρχές του Βιετνάμ να προσηλωθούν περισσότερο σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω συγκεκριμένων μέτρων, επικροτώντας εν προκειμένω την έγκριση του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα στις 20 Νοεμβρίου 2019· χαιρετίζει επίσης την επικύρωση της θεμελιώδους Σύμβασης 98 της ΔΟΕ (συλλογικές διαπραγματεύσεις) στις 14 Ιουνίου 2019 και τη δέσμευση της κυβέρνησης του Βιετνάμ να επικυρώσει δύο εναπομένουσες θεμελιώδεις συμβάσεις, ήτοι τη σύμβαση 105 (κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας) το 2020 και τη σύμβαση (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι) το 2023, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να παράσχουν έναν αξιόπιστο χάρτη πορείας για την επικύρωσή τους· τονίζει τον κεντρικό ρόλο των εκτελεστικών διαταγμάτων στην εφαρμογή του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα και των επικυρωμένων συμβάσεων της ΔΟΕ και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη, τα εκτελεστικά διατάγματα του αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα να ενσωματώσουν τις αρχές των συμβάσεων 105 και 87 της ΔΟΕ· τονίζει την προθυμία του να συμμετάσχει σε ενεργό διάλογο για το θέμα αυτό· καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να ενημερώνει συνεχώς την ΕΕ για την πρόοδο της κύρωσης και της εφαρμογής αυτών των εκκρεμών συμβάσεων· υπενθυμίζει τη σημασία αυτών των δεσμεύσεων που παρουσιάζουν πραγματικά θετικές τάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, τονίζοντας παράλληλα τον ζωτικό ρόλο της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των συμβάσεων της ΔΟΕ και των διατάξεων περί προστασίας του περιβάλλοντος· τονίζει ότι τα ειδικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην εφαρμοστική νομοθεσία, όπως τα κατώτατα όρια και οι διατυπώσεις καταχώρισης, δεν θα πρέπει να έχουν ως ουσιαστική συνέπεια τον αποκλεισμό των ανεξάρτητων οργανισμών από τον ανταγωνισμό με κρατικούς οργανισμούς· τονίζει επίσης ότι η ποινική νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ· τονίζει ότι οι υποχρεώσεις του Βιετνάμ στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) και του νέου αναθεωρημένου Εργατικού Κώδικα θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην καθιστά πρακτικά αδύνατη την άσκηση των ελευθεριών, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνέρχεσθαι ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων· επικροτεί την ΕΕ για τη στάση της με τους όρους που έθεσε πριν την κύρωση·

25.  χαιρετίζει την προβλεπόμενη συνεργασία για τις σχετικές με το εμπόριο πτυχές του θεματολογίου της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία, ιδίως τη διασύνδεση μεταξύ εμπορίου και πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων, των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία· ζητεί την ταχεία και ουσιαστική έναρξη αυτής της συνεργασίας·

26.  σημειώνει ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως δε σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και πλημμύρες· παροτρύνει την κυβέρνηση του Βιετνάμ να θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής και να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

27.  χαιρετίζει τη δέσμευση για αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, και για λήψη μέτρων υπέρ της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης της άγριας ζωής, της βιοποικιλότητας και των δασών· υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ είναι μία από τις πιο ενεργές χώρες στην ευρύτερη περιοχή του ASEAN όσον αφορά την επίδειξη της προσήλωσής του στην ατζέντα της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι η ταχεία επικύρωση της ΣΕΕ ΕΕ-Βιετνάμ, καθώς και ο πλήρης σεβασμός και η πραγματική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, θα συμβάλουν στη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή·

28.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη να καταστεί το Βιετνάμ εταίρος στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση· σημειώνει ότι το Βιετνάμ έχει την προεδρία του ASEAN για το 2020· τονίζει την ανάγκη της πλήρους τήρησης και εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ και το Βιετνάμ·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης του Βιετνάμ σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή του Βιετνάμ στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΈ, η οποία υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 2019· υπογραμμίζει ότι το Βιετνάμ έχει καταστεί η δεύτερη χώρα-εταίρος στην Ασία που υπογράφει συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής με την ΕΕ· τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Βιετνάμ·

30.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία προβλέπει ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και για την προώθηση ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τομέα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη δέσμευση του Βιετνάμ για αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς έχει υποβάλει αίτηση να καταστεί πλήρες μέλος στην Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC), έχει καταστεί επίσημο μέλος της Συμφωνίας για τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα (PSMA), ενέκρινε την αναθεωρημένη νομοθεσία περί αλιείας το 2017, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς και περιφερειακές υποχρεώσεις, τις συμφωνίες και τις συστάσεις της Επιτροπής, εφαρμόζει δε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας·

31.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις τεράστιες προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι βιετναμικές αρχές όσον αφορά την πλεονάζουσα ικανότητα του εξαιρετικά κατακερματισμένου αλιευτικού στόλου της χώρας και την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, επισημαίνοντας την κίτρινη κάρτα που έχει λάβει το Βιετνάμ, καθώς και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη βελτίωση της κατάστασης· ζητεί την ανάληψη περαιτέρω δράσης σύμφωνα με τα πορίσματα της αποστολής ελέγχου του Νοεμβρίου 2019, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση και τον σχολαστικό έλεγχο των προσπαθειών του Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χώρα εξακολουθεί να σημειώνει πρόοδο στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας και να κατοχυρωθεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας που φθάνουν στην αγορά της Ένωσης, ώστε να αποκλειστούν οι παράνομες εισαγωγές· υπενθυμίζει ότι μια ενδεχόμενη ανάκληση της κίτρινης κάρτας πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την ΕΕ το 2017· ζητεί από την Επιτροπή να προβλέπει μέτρα διασφάλισης για τα αλιευτικά προϊόντα στις μελλοντικές συμφωνίες, όπως η δυνατότητα αναστολής των προτιμησιακών δασμών, μέχρις ότου αρθεί η «κίτρινη κάρτα» για ΠΛΑ αλιεία·

32.  αναγνωρίζει τη δέσμευση του Βιετνάμ να αντιμετωπίσει την παράνομη υλοτομία και την αποψίλωση συνάπτοντας με την ΕΕ εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)· σημειώνει ότι η συμφωνία αυτή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2019 και θεσπίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανοικτή και εποικοδομητική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο Βιετνάμ σε αυτή τη διαδικασία·

33.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των διατάξεων και των κεφαλαίων της συμφωνίας, από την πρόσβαση στην αγορά έως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων· θεωρεί ότι όλες οι διατάξεις ΕΒΑ θα πρέπει να θεωρούνται ότι προβλέπουν νομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της ΣΕΣ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα θέση του Chief Trade Enforcement Officer (επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών), ο οποίος θα εργάζεται άμεσα υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου για θέματα εμπορίου Επιτρόπου, και τη δέσμευση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου να αναλάβει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ· υπογραμμίζει επίσης ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη της συμφωνίας, και ότι θα πρέπει να αίρεται αμέσως κάθε εμπόδιο στην εφαρμογή της·

34.  τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια σημαντική και καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των δύο μερών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· υπογραμμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ μπορεί να προωθήσει τη συμμόρφωση του Βιετνάμ με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ)· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δέσμευση του Βιετνάμ να παρουσιάσει το εθνικό του σχέδιο υλοποίησης για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

35.  υπενθυμίζει την προηγούμενη εμπειρία, η οποία καταδεικνύει ότι η ορθή εφαρμογή των ΣΕΣ και η επιτόπου παρουσία εταιρειών της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ΕΚΕ και τα περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από τις εταιρείες της ΕΕ να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση των προτύπων και των ορθών πρακτικών, με στόχο να επιτευχθεί το πλέον κατάλληλο και το πλέον βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον στο Βιετνάμ μέσω της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

36.  ζητεί τη λεπτομερή και αυστηρή παρακολούθηση της συμφωνίας και την ανάληψη δεσμεύσεων που να διασφαλίζουν την ταχεία αντιμετώπιση των ανεπαρκειών σε συνεργασία με τον εμπορικό μας εταίρο· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τα απαραίτητα μέτρα οικοδόμησης ικανοτήτων και να παράσχει ειδική τεχνική βοήθεια που θα βοηθά το Βιετνάμ να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του μέσω έργων και εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές και εργασιακές διατάξεις· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποχρεώσεις της για υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ·

37.  τονίζει ότι η συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας, και ζητεί την προετοιμασία και ταχεία συγκρότηση ΕΣΟ μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καθώς και την ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση ανεξάρτητων, ελεύθερων και πολυφωνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων βιετναμικών οργανώσεων από τους τομείς της εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει τις προσπάθειες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Βιετνάμ να αναπτύξουν σχετικές προτάσεις, και προτίθεται να στηρίξει τις προσπάθειες για την οικοδόμηση ικανοτήτων·

38.  υπενθυμίζει ότι η σχέση ΕΕ-Βιετνάμ βασίζεται στη ΣΕΣΣ, η οποία καλύπτει μη οικονομικούς τομείς, όπως ο πολιτικός διάλογος, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση, η επιστήμη και η τεχνολογία, η δικαιοσύνη, το άσυλο και η μετανάστευση·

39.  αναγνωρίζει τη θεσμική και νομική σύνδεση μεταξύ της ΣΕΣ και της ΣΕΣΣ, η οποία διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ· τονίζει τη σημασία των πραγματικά θετικών τάσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα για την ταχεία επικύρωση της συμφωνίας αυτής, και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ως ένδειξη της δέσμευσής τους· υπενθυμίζει το αίτημά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας, τη θανατική ποινή, τους πολιτικούς κρατούμενους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις συμφωνίες προκειμένου να βελτιώσουν την επείγουσα κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, και υπογραμμίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, της αναστολής της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, ή τμημάτων αυτής, χωρίς καθυστέρηση·

40.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διενήργησε ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων της ΣΕΣ ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αυτή την εκτίμηση· ζητεί να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις επιπτώσεων που διενεργεί, μεταξύ άλλων και για τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί να διενεργήσει εκ των υστέρων εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

41.  καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να θεσπίσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έναν ανεξάρτητο μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, ο οποίος θα παρέχει στους θιγόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς τη δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής σε μέσα έννομης προστασίας, και ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω της εφαρμογής του μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών στο κεφάλαιο EBA·

42.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις τοπικοποίησης και δημοσιοποίησης, την επιγραμμική εποπτεία και έλεγχο, και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που δεν είναι συμβατά με το εμπορικό θεματολόγιο της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες και την ελευθέρωση· επικροτεί την προθυμία συμμετοχής σε έναν εντατικό διάλογο, μεταξύ δε άλλων και τη δέσμευση του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ να συμπεριλάβει και τα δύο κοινοβούλια στη συζήτηση και διαβούλευση για τα εκτελεστικά διατάγματα· καλεί, επιπλέον, τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, και χαιρετίζει τη σχετική βοήθεια της ΕΕ·

43.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο το Βιετνάμ όσο και η ΕΕ έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Μπουένος Άιρες του ΠΟΕ για τις γυναίκες και το εμπόριο και καλεί τα μέρη να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις περί ισότητας των φύλων και εμπορίου στη συμφωνία· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την παρούσα συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων για τις γυναίκες στην εργασία και στις επιχειρήσεις, της προώθησης της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις θέσεις εξουσίας, και της βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τα κεφάλαια για την ισότητα των φύλων στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα επιτευχθούν μετά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας· καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να δεσμευθούν για την αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας και να συμπεριλάβουν ειδικό κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο κατά τη μελλοντική της αναθεώρηση·

44.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των μελών της κοινωνίας των πολιτών, όπως των κατόχων ιστολογίων (bloggers) ή ανεξάρτητων συνδικαλιστών, που τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση ή έχουν καταδικαστεί, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στα ψηφίσματα του κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 και της 15ης Νοεμβρίου 2018·

45.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν επίσημη έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη δέσμευση του Βιετνάμ να σημειώσει πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015(11)·

46.  τονίζει ότι η συμφωνία έχει ήδη προωθήσει αλλαγές σε πολλούς τομείς μέσω του διαλόγου, και τη θεωρεί ως τη βάση για περαιτέρω βελτιώσεις για τα άτομα μέσω του διαλόγου·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει πιο ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές ευκαιρίες μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί δικαιολογημένη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι το Βιετνάμ λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης των δικαιωμάτων των πολιτών και των εργαζομένων, βαδίζοντας προς την κατεύθυνση της τήρησης των δεσμεύσεών του·

48.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως τη συμφωνία·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) Γνώμη του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(4) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
(5) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/64308
(8) Βλέπε: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0026.
(10) Εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ: το 65% των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η ΣΕΣ, ενώ το υπόλοιπο θα καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και 10 ετών (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατευθεί η αυτοκινητοβιομηχανία του Βιετνάμ από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, η επιβολή δασμών στα αυτοκίνητα θα συνεχιστεί έως το τέλος της δεκαετούς περιόδου)· Εξαγωγές του Βιετνάμ προς την ΕΕ: το 71% των δασμών πρόκειται να καταργηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, ενώ το υπόλοιπο πρόκειται να καταργηθεί σταδιακά εντός περιόδου έως και επτά ετών·
(11) Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 141).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου