Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0356M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0017/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0017/2020

Keskustelut :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 153kWORD 54k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 12. helmikuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06050/2019),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan väliseksi vapaakauppasopimukseksi (06051/2019),

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05931/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0023/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 2016(1),

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2019 allekirjoitetun osallistumista koskevan puitesopimuksen, joka helpottaa Vietnamin osallistumista Euroopan unionin johtamiin siviili- ja sotilasalan kriisinhallintaoperaatioihin ja osoittaa molempien osapuolten olevan vahvasti sitoutuneita sääntöihin perustuvaan monenväliseen lähestymistapaan kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden alalla,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 11 kohdan nojalla 16. toukokuuta 2017 antaman lausunnon 2/15(2), jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta(3),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa”,

–  ottaa huomioon neuvoston 22. joulukuuta 2009 tekemän päätöksen jatkaa neuvotteluja kahdenvälisistä vapaakauppasopimuksista Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa,

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet ASEANin jäsenvaltioiden kanssa tehtävää alueidenvälistä vapaakauppasopimusta varten,

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamista(4),

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta(5),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta(6),

–  ottaa huomioon Euroopan oikeusasiamiehen 26. helmikuuta 2016 asiassa 1409/2014/MHZ tekemän päätöksen, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt ennen EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen tekemistä arviointia sen ihmisoikeusvaikutuksista(7),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen V osaston unionin ulkoisesta toiminnasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91, 100, 168 ja 207 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät lapsityöstä,

–  ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen taloudelliset vaikutukset(8),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston vuonna 2019 tekemän Vietnamia koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin,

–  ottaa huomioon Vietnamiin 28. lokakuuta – 1. marraskuuta 2018 tekemänsä tiedonhankintamatkan päätelmät ja komission toukokuussa 2018 antaman arvion Vietnamin edistymisestä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunnassa komission annettua 23. lokakuuta 2017 ”keltaisen kortin”,

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(9) esityksestä päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0017/2020),

A.  toteaa, että Vietnam on Euroopan unionille strateginen kumppani ja että EU:n ja Vietnamin yhteisenä tavoitteena on edistää kasvua ja työllisyyttä, parantaa kilpailukykyä, torjua köyhyyttä ja saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja osapuolet ovat vahvasti sitoutuneet avoimeen, sääntöihin perustuvaan kauppaan ja monenväliseen kauppajärjestelmään;

B.  toteaa, että tämä on toinen EU:n ja ASEANin jäsenvaltion kahdenvälinen kauppasopimus ja tärkeä askel kohti alueidenvälistä vapaakauppasopimusta; toteaa, että tämä sopimus sekä EU:n ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus, jolle parlamentti antoi hyväksyntänsä 13. helmikuuta 2019, toimivat myös malleina sopimuksille, joista EU neuvottelee parhaillaan muiden ASEANin tärkeimpien talouksien kanssa;

C.  ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan 90 prosenttia maailman talouskasvusta syntyy tulevaisuudessa Euroopan ulkopuolella ja huomattava osa siitä keskittyy Aasiaan;

D.  toteaa, että Vietnam liittyi WTO:n jäseneksi vuonna 2007 ja se on nyt avoin ja vapaakauppamyönteinen kansantalous, kuten sen 56 maan kanssa tekemät 16 kauppasopimusta osoittavat;

E.  toteaa, että Vietnam on yksi kattavan ja edistyksellisen Tyynenmeren kumppanuussopimuksen perustajista ja osallistui alueellista kattavaa talouskumppanuutta koskeviin neuvotteluihin, jotka saatiin hiljattain päätökseen;

F.  toteaa, että Vietnamin talous on kukoistava, kilpailukykyinen ja verkottunut ja maassa on lähes sata miljoonaa asukasta, kasvava keskiluokka ja nuorta ja dynaamista työvoimaa, vaikka se onkin edelleen alemman keskitulotason talous, jolla on erityisiä kehityshaasteita, mikä käy ilmi sen sijoituksesta UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksissä, jossa se on tällä hetkellä 116. sijalla 189 maan joukossa;

G.  toteaa myös, että Vietnam on ASEANin nopeimmin kasvavia jäsenmaita, jonka BKT:n kasvu oli vuosina 2000–2018 keskimäärin 6,51 prosenttia; ottaa huomioon, että Vietnamin arvioidaan jatkavan kasvuaan yhtä voimakkaasti tulevinakin vuosina;

H.  ottaa huomioon, että EU on tällä hetkellä Vietnamin kolmanneksi tärkein kauppakumppani Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen ja sen toiseksi suurin vientimarkkina-alue Yhdysvaltojen jälkeen; toteaa, että vienti EU:sta Vietnamiin on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana arviolta keskimäärin 5–7 prosentin vuosivauhtia; ottaa huomioon, että komission toteuttamassa taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ennustettiin EU:n yritysten saavan vuoteen 2035 mennessä 8 miljardin euron vientihyödyn, kun taas Vietnamin viennin EU:hun odotetaan kasvavan 15 miljardilla eurolla; katsoo, että on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki yritykset ja erityisesti pk-yritykset pystyvät hyödyntämään tämän sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla;

I.  toteaa, että neuvosto on korostanut, että on EU:n etujen mukaista jatkaa johtavassa roolissa Agenda 2030:n täytäntöönpanossa johdonmukaisella, kattavalla ja tehokkaalla tavalla, sillä se on EU:n ensisijainen tavoite, joka hyödyttää kansalaisia ja ylläpitää EU:n uskottavuutta Euroopassa ja maailmanlaajuisesti; ottaa huomioon, että kaikille komission jäsenehdokkaille lähettämässään toimeksiantokirjeessä komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen painotti, että kukin komission jäsen varmistaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen toimialallaan;

J.  ottaa huomioon, että Vietnamilla on edelleen edessään haasteita, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin ja kansalaisoikeuksiin, erityisesti vähemmistöjen tilanteeseen, perusvapauksiin, uskonnonvapauteen ja lehdistönvapauteen, sekä luonnonvarojen (esimerkiksi hiekan, kalavarojen ja puutavaran) hyödyntämiseen, jätehuoltoon ja ympäristön pilaantumiseen; pitää valitettavana, että EU:lla ja Vietnamilla on edelleen erilaisia näkemyksiä kansainvälisten ihmisoikeuselinten Vietnamia koskevista suosituksista ja niiden täytäntöönpanosta, esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvistä suosituksista; ottaa huomioon, että vankien pakkotyö on edelleen huolenaihe Vietnamissa;

K.  toteaa, että Vietnam on vuonna 1986 aloitetuista taloudellisista ja poliittisista uudistuksista huolimatta edelleen yksipuoluejärjestelmä, joka ei tunnusta perusvapauksia, kuten yhdistymisvapautta, sananvapautta, uskonnonvapautta eikä lehdistönvapautta; ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto kuvasi Vietnamin hallinnon noudattamaa sortopolitiikkaa ja maassa tapahtuvia vakavia ja järjestelmällisiä ihmisoikeusloukkauksia EU:n vuosikertomuksessa ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja toi siinä esiin varsinkin poliittisten vankien määrän kasvun maassa;

L.  huomauttaa kehottaneensa 15. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että Vietnamin hallitus kumoaa, tarkistaa tai muuttaa kaikki sortavat lait, erityisesti rikoslain; toteaa, että Vietnam ei vastannut tähän kehotukseen; ottaa huomioon, että Vietnam ei hyväksynyt mitään viimeisimmän yleisen määräaikaisarvioinnin yhteydessä maaliskuussa 2019 annettuja suosituksia rikoslainsäädännön kohtuuttomien säännösten muuttamisesta tai kumoamisesta;

M.  toteaa, että EU:n ja Vietnamin välisessä vapaakauppasopimuksessa tunnustetaan meren elollisten luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelun ja kestävän hoidon sekä vastuullisen ja kestävän vesiviljelyn edistämisen merkitys ja sen 13.9 artiklassa määrätään yhteistyöstä LIS-kalastuksen torjumiseksi;

N.  ottaa huomioon, että jotkin kalatuotteet, kuten CN-koodeihin 1604 14 21 ja 1604 14 26 kuuluvat tuotteet, eivät kuulu vapaakauppasopimuksen tullittomuusjärjestelmän piiriin, koska ne on luokiteltu Euroopan unionin kannalta aroiksi tuotteiksi;

O.  ottaa huomioon, että LIS-kalastusta pidetään merten järjestäytyneenä rikollisuutena, jolla on maailmanlaajuisesti tuhoisia ympäristövaikutuksia ja sosioekonomisia vaikutuksia ja joka luo epäreilua kilpailua Euroopan kalastusalalle;

P.  ottaa huomioon, että Vietnam on maailman neljänneksi suurin kalantuottaja ennen Euroopan unionia ja neljänneksi suurin vesiviljelytuotteiden tuottaja;

Q.  ottaa huomioon, että EU on maailman suurin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppamahti, kun tarkastellaan kaupan arvoa, joka oli vuonna 2017 yli 2,3 miljardia euroa; ottaa huomioon, että EU:ssa kulutetuista kalatuotteista yli 65 prosenttia tuodaan EU:n ulkopuolelta ja EU on yksi suurimmista ulkomaisista investoijista Vietnamissa;

R.  ottaa huomioon, että Vietnam on tähän mennessä saanut EU:n laatujärjestelmien piirissä suojatun alkuperänimityksen yhdelle tuotteelle, jolla on maantieteellinen merkintä, eli Phú Quốc -kalakastikkeelle; ottaa huomioon, että vapaakauppasopimuksessa määrätään, että 169 viinejä, väkeviä alkoholijuomia ja elintarvikkeita koskevaa EU:n maantieteellistä merkintää suojataan Vietnamissa ja vastavuoroisesti 39 Vietnamin maantieteellistä merkintää suojataan EU:ssa;

S.  ottaa huomioon, että Vietnamin markkinoilla on 95 miljoonaa ihmistä, joilla on pitkät perinteet kala- ja vesiviljelytuotteiden kulutuksessa, ja että Vietnam on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani ASEANin alueella; toteaa, että kalatalousala voi tarjota eurooppalaisille pk-yrityksille erittäin suurta kasvupotentiaalia ja merkittäviä hyötyjä; pitää alaa elintärkeänä Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta;

1.  painottaa, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus on nykyaikaisin, kattavin ja kunnianhimoisin EU:n ja kehitysmaan välillä koskaan tehty sopimus ja sen pitäisi toimia vertailukohtana EU:n muulle toiminnalle kehitysmaiden kanssa etenkin ASEANin alueella; muistuttaa, että Vietnam pysyy GSP-edunsaajamaana kahden vuoden siirtymäkauden ajan vapaakauppasopimuksen voimaantulosta;

2.  toteaa, että neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2012 ja saatettiin päätökseen 14 neuvottelukierroksen jälkeen joulukuussa 2015, ja pitää valitettavana, että sopimuksen tuominen allekirjoitettavaksi ja ratifioitavaksi on sittemmin viivästynyt ja etenkin sitä, että neuvosto ei pyytänyt Euroopan parlamentin hyväksyntää hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja;

3.  painottaa sopimuksen taloudellista ja strategista merkitystä, sillä EU:lla ja Vietnamilla on yhteiset tavoitteet, joita ovat kasvun ja työllisyyden edistäminen, kilpailukyvyn vahvistaminen, köyhyyden torjunta, sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän vahvistaminen, kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen sekä työntekijöiden oikeuksien ja perusvapauksien tukeminen; korostaa geopoliittisia näkökohtia, joiden johdosta EU:n kumppanit Kaukoidässä ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita monimutkaisessa paikallisessa geotaloudellisessa toimintaympäristössä;

4.  toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu demokratian ja oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden, ihmisarvon kunnioittamisen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteisiin sekä YK:n peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; korostaa tarvetta noudattaa periaatetta, jonka mukaan toimintapolitiikat on mukautettava kehitysyhteistyötavoitteisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaisesti;

5.  korostaa sopimuksen tärkeyttä EU:n yritysten kilpailukyvylle alueella; toteaa, että eurooppalaiset yritykset kohtaavat yhä enemmän kilpailua maista, joiden kanssa Vietnamilla on jo vapaakauppasopimuksia, joista voidaan mainita etenkin kattava ja edistyksellinen Tyynenmeren kumppanuussopimus;

6.  toivoo, että sopimus yhdessä EU:n ja Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen kanssa edistää entisestään tiukkojen vaatimusten ja sääntöjen muodostumista ASEANin alueelle ja viitoittaa osaltaan tietä tulevalle alueidenväliselle kauppa- ja investointisopimukselle; tähdentää, että sopimus on myös vahva viesti vapaan, reilun ja vastavuoroisen kaupan puolesta aikana, jolloin protektionismi on kasvussa ja monenväliseen sääntöihin perustuvaan kauppaan kohdistuu vakavia haasteita; korostaa, että sopimus auttaa EU:ta vahvistamaan läsnäoloaan ASEANin alueella ottaen huomioon, että äskettäin saatiin päätökseen alueellista kattavaa talouskumppanuutta koskevat neuvottelut ja kattava ja edistyksellinen Tyynenmeren kumppanuussopimus tuli voimaan; tähdentää myös, että sopimus antaa EU:lle mahdollisuuden edistää normejaan ja arvojaan alueella; toteaa jälleen antavansa täyden tukensa monenvälisyydelle ja pitävänsä tärkeänä WTO:n kestävää ja kunnianhimoista uudistusta, jolla voidaan taata sääntöihin perustuva kansainvälinen kauppa;

7.  tähdentää, että sopimuksen myötä poistuu yli 99 prosenttia kaikista tulleista(10); toteaa, että Vietnam vapauttaa tuontitulleista 65 prosenttia EU:n viennistä sopimuksen tullessa voimaan ja loput tulleista poistetaan vähitellen kymmenen vuoden kuluessa; toteaa myös, että EU vapauttaa 71 prosenttia tuonnistaan sopimuksen tullessa voimaan ja seitsemän vuoden kuluttua 99 prosenttia tuonnista on tullitonta; huomauttaa, että sopimukseen tulee myös erityismääräyksiä, jotka koskevat EU:n vientiin kohdistuvia tullien ulkopuolisia kaupan esteitä, jotka muodostavat usein merkittävän esteen pk-yrityksille; katsoo, että EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus voi auttaa korjaamaan EU:n kauppavajetta Vietnamin kanssa ja hyödyntämään tämän ASEANin maan kasvupotentiaalia tulevina vuosina;

8.  korostaa, että on tärkeää varmistaa tarkastusten tehokkuus ja luotettavuus muun muassa tehostamalla tulliyhteistyötä Euroopassa, jotta voidaan estää se, että sopimuksesta tulee muista maista tulevien tavaroiden sisääntuloväylä Eurooppaan;

9.  toteaa, että sopimus helpottaa pääsyä Vietnamin julkisten hankintojen markkinoille julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) mukaisesti, sillä Vietnam ei ole vielä mukana GPA-sopimuksessa; painottaa, että Vietnamin kanssa tehdyn vapaakauppasopimuksen julkisia hankintoja koskevassa luvussa on saavutettu avoimuuden ja menettelyn oikeudenmukaisuuden taso, joka on verrattavissa EU:n teollisuusmaiden ja pidemmälle kehittyneiden kehitysmaiden kanssa tekemiin muihin vapaakauppasopimuksiin; tähdentää, että sopimus ei saa rajoittaa kansallisia hankintasääntöjä eikä poliittista liikkumavaraa hankinnoissa, mitä tulee hankinnan kohteelle asetettaviin vaatimuksiin tai esimerkiksi ympäristöä, työvoimaa ja työoloja koskeviin vaatimuksiin;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että sopimukseen sisältyvät alkuperäsääntöjä koskevat määräykset noudattavat EU:n lähestymistapaa ja että niiden pääpiirteet ovat aivan samat kuin EU:n GSP-järjestelmässä ja sen Singaporen kanssa tekemässä kauppasopimuksessa; kehottaa komissiota valvomaan näiden sääntöjen asianmukaista ja tarkkaa täytäntöönpanoa kiinnittäen erityistä huomiota kansalliseen sisältöön sekä torjumaan nykyistä tehokkaammin kaikenlaista manipulointia ja väärinkäyttöä, kuten kolmansista maista tulevien tuotteiden uudelleenpakkaamista;

11.  toteaa, että Vietnam ei jatkossa enää voi käyttää kumulaatiota GSP-edunsaajamaihin kuuluvien alueen muiden kauppakumppaneiden kanssa voidakseen täyttää alkuperäsäännöt; korostaa, että vapaakauppasopimusten alkuperäsäännöt eivät saisi tarpeettomasti katkaista olemassa olevia arvoketjuja etenkään sellaisten maiden kanssa, jotka tällä hetkellä kuuluvat GSP-, GSP+- tai EBA-järjestelmien piiriin;

12.  painottaa, että EU:n maantieteellisistä merkinnöistä suunnilleen 169 hyötyy Vietnamin markkinoilla tunnustamisesta ja suojasta, joka on verrattavissa EU-lainsäädännön mukaiseen tasoon, kun otetaan huomioon, että Vietnam on tärkeä EU:n elintarvikkeiden ja juomien vientimarkkina-alue Aasiassa; katsoo, että luetteloa olisi laajennettava lähitulevaisuudessa; tähdentää myös, että vapaakauppasopimuksen määräykset voivat vaikuttaa kielteisesti joihinkin EU:n maatalousaloihin, kuten riisialaan; kehottaakin komissiota valvomaan jatkuvasti näiden arkojen tuotteiden tuontivirtoja ja hyödyntämään täysimääräisesti suojalausekeasetuksen säännöksiä aina, kun oikeudelliset ja taloudelliset vaatimukset täyttyvät, jotta voidaan välttää EU:n maatalousaloihin kohdistuvat mahdolliset kielteiset vaikutukset, jotka ovat suoraan seurausta sopimuksen täytäntöönpanosta;

13.  panee tyytyväisenä merkille vahvan terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevan luvun, jonka nojalla otetaan käyttöön yhtenäinen ja avoin menettely EU:n elintarvikkeiden Vietnamiin suuntautuvan viennin hyväksyntää varten, jotta voidaan nopeuttaa EU:n vientihakemusten hyväksyntää ja välttää syrjivä kohtelu; antaa Vietnamille tunnustusta siitä, että se on sitoutunut soveltamaan samoja tuontivaatimuksia kaikista EU:n jäsenvaltioista tuotuihin vastaaviin tuotteisiin;

14.  muistuttaa, että palveluissa Vietnam ylittää WTO-sitoumuksensa, mahdollistaa huomattavasti laajemman pääsyn erinäisille liiketoiminnan alasektoreille ja avaa pääsyn uusille markkinoille muun muassa pakkauspalvelujen, messu- ja näyttelypalvelujen sekä vuokraus- ja leasingpalvelujen alalla; painottaa, että Vietnam on ensimmäistä kertaa avannut rajat ylittävät korkeakoulutuspalvelut; pitää myönteisenä, että erityisten sitoumusten listalla käytetään positiivilistaa;

15.  muistuttaa, että vapaakauppasopimuksen nopea ratifiointi voi auttaa Vietnamia parantamaan edelleen teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja se voi taata korkeimmat mahdolliset tuotantovaatimukset ja parhaan laadun kuluttajille; painottaa, että Vietnam aikoo liittyä Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn internetsopimuksiin, joiden standardien avulla pyritään estämään luovan työn tulosten luvaton käyttö tai luvaton pääsy niihin verkossa, suojelemaan omistajien oikeuksia sekä puuttumaan uuden teknologian ja uusien viestintäkeinojen aiheuttamiin tekijänoikeudellisiin ongelmiin; painottaa standardien asettamisvalmiuksien strategista merkitystä alueella, jolla ilmenee pyrkimyksiä irtautua normeista ja standardeista; toteaa jälleen, että vahvan sääntelykehyksen puute saattaisi saada aikaan kilpailua alhaisimmalla sääntelytasolla ja negatiivista kilpailua tärkeistä säännöksistä ja määräyksistä; huomauttaa, että lääkkeiden saatavuuden edistäminen on edelleen EU:n politiikan keskeinen pilari ja että sopimukseen sisältyvät lääkkeisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä on nimenomaisesti mukautettu niin, että niissä otetaan huomioon Vietnamin kehitystaso, nykyinen sääntelykehys ja kansanterveyteen liittyvät huolenaiheet;

16.  pitää valitettavana, että sopimukseen ei sisälly erillistä pk-yrityksiä koskevaa lukua, mutta toteaa, että useisiin sen osiin sisältyy kuitenkin pk-yrityksiä koskevia erilaisia määräyksiä; korostaa, että täytäntöönpanovaihe on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan ottaa käyttöön toimintasuunnitelma, jolla pk-yrityksiä autetaan hyödyntämään sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia, alkaen avoimuuden lisäämisestä ja kaiken asiaankuuluvan tiedon levittämisestä, koska tämä talouden ala on erittäin tärkeä Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta; katsoo, että komission olisi sopimuksen mahdollisen tarkistamisen yhteydessä tutkittava mahdollisuutta lisätä siihen pk-yrityksiä koskeva luku;

17.  panee tyytyväisenä merkille määräykset yhteistyöstä eläinten hyvinvoinnin alalla, mukaan lukien tekninen apu ja valmiuksien kehittäminen eläinten hyvinvointia koskevien tiukojen vaatimusten vahvistamiseksi, ja kannustaa osapuolia käyttämään niitä tehokkaasti hyväksi; kehottaa osapuolia laatimaan mahdollisimman pian yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin alalla koskevan toimintasuunnitelman, johon sisältyy sopimuksen piiriin kuuluvaa koulutusta, valmiuksien kehittämistä ja apua koskeva ohjelma, jotta voidaan turvata eläinten hyvinvointi lopetuksen yhteydessä ja suojella eläimiä paremmin maatiloilla ja kuljetuksen aikana Vietnamissa;

18.  korostaa, että sopimuksessa määrätään EU:n oikeudesta soveltaa omia vaatimuksiaan kaikkiin unionissa myytäviin tavaroihin ja palveluihin ja muistutetaan sen ennalta varautumisen periaatteesta; painottaa, että EU:n tiukkoja vaatimuksia ei saisi koskaan pitää kaupan esteinä ja että tämä koskee myös kansallisiin lakeihin, asetuksiin ja työehtosopimuksiin sisältyviä vaatimuksia;

19.  pitää valitettavana, että sopimuksessa ei ole rajat ylittävää tiedonsiirtoa koskevaa määräystä; katsoo, että sopimusta myöhemmin tarkistettaessa siihen olisi sisällytettävä tällainen tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevan EU:n lainsäädännön mukainen määräys, ja korostaa, että kaikille ratkaisuille, joihin tulevaisuudessa päädytään, on saatava parlamentin hyväksyntä; toteaa tältä osin, että yleinen tietosuoja-asetus on täysin GATS-sopimuksen yleisten poikkeusten mukainen;

20.  korostaa, että Vietnamin kanssa tehtyyn vapaakauppasopimukseen sisältyy kattava ja sitova kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, joka käsittelee työvoima- ja ympäristökysymyksiä ja joka perustuu laajalti hyväksyttyihin monenvälisiin yleissopimuksiin ja normeihin; huomauttaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanokelpoisuutta voitaisiin parantaa huomattavasti ensinnäkin harkitsemalla erilaisia täytäntöönpanon valvontamenetelmiä, muun muassa seuraamuksiin perustuvaa mekanismia viimeisenä keinona ja toiseksi uudistamalla kotimaisten neuvoa-antavien ryhmien järjestelmää, kuten parlamentti on toistuvasti kehottanut ja kuten myös EU:n uuden kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen toimeksiantokirjeessä mainitaan; tähdentää, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun tarkoituksena on edistää EU:n politiikan laajempia tavoitteita, jotka koskevat etenkin osallistavaa kasvua, ilmastonmuutoksen torjuntaa, työntekijöiden oikeuksien ja muiden ihmisoikeuksien edistämistä ja yleisemmin EU:n arvojen kunnioittamista; painottaa, että lisäksi sopimus toimii Vietnamissa kehityksen ja sosiaalisen edistyksen välineenä ja tukee maata sen pyrkimyksissä parantaa työntekijöiden oikeuksia sekä kehittää työsuojelua ja ympäristönsuojelua; kehottaa perustamaan pikaisesti laajoja ja riippumattomia kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä ja huolehtimaan siitä, että niiden toiminta saadaan nopeasti käyntiin, ja kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä Vietnamin viranomaisten kanssa ja antamaan näille tarvittavaa tukea; kehottaa sekakomiteaa aloittamaan välittömästi toimet, joilla tehostetaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten täytäntöönpanoa;

21.  kehottaa perustamaan Vietnamin kansalliskokouksen ja Euroopan parlamentin välisen sekavaliokunnan, jotta voidaan parantaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mukaisten toimenpiteiden koordinointia ja tarkastelua sekä koko sopimuksen täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille Vietnamin kansalliskokouksen puheenjohtajan myönteisen suhtautumisen tähän toimintakehotukseen ja kehottaa neuvottelemaan pikaisesti näiden parlamenttien välisen yhteisymmärryspöytäkirjan;

22.  panee tyytyväisenä merkille Vietnamin hallituksen tähän mennessä toteuttamat käytännön toimet, muun muassa työlainsäädännön ja työntekijöiden vähimmäisikää koskevan oikeudellisen kehyksen muuttamisen, jonka tavoitteena on lapsityövoiman käytön lopettaminen sekä sitoutuminen syrjimättömyyteen ja sukupuolten tasa-arvoon työelämässä; odottaa, että tätä uutta lainsäädäntöä täydennetään panemalla täytäntöön asetuksia ja että Vietnamin viranomaiset panevat sen täysimääräisesti täytäntöön mahdollisimman pian;

23.  panee merkille, että lapsityövoiman käyttö on vähentynyt Vietnamissa viime vuosina, ja muistuttaa, että Vietnam oli ensimmäinen Aasian maa ja toinen maa maailmassa, joka ratifioi YK:n lapsen oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen; kehottaa Vietnamin hallitusta esittämään kunnianhimoisen etenemissuunnitelman lapsityövoiman käytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä ja pakkotyön, nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä; toivoo ILO:n antavan arvion etenemissuunnitelmasta hyvissä ajoin ennen sopimuksen ratifiointia; kehottaa EU:ta ja Vietnamia laatimaan yhteistyössä lapsityövoiman käytön torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, jota tuettaisiin nykyisillä EU:n ohjelmilla, sekä tarvittavat asianmukaista huolellisuutta koskevan toiminnan puitteet yrityksille;

24.  painottaa, että edistysaskelista huolimatta ratkaistavana on kuitenkin vielä huomattavia haasteita, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta työntekijöiden oikeuksia voidaan edistää aktiivisemmin; pitää uudistetun työlainsäädännön hyväksymistä 20. marraskuuta 2019 myönteisenä askeleena tähän suuntaan; panee tyytyväisenä merkille myös ILO:n keskeisen yleissopimuksen nro 98 (kollektiivinen neuvotteluoikeus) ratifioinnin 14. kesäkuuta 2019 sekä Vietnamin hallituksen sitoumuksen ratifioida kaksi jäljellä olevaa keskeistä yleissopimusta eli yleissopimuksen nro 105 (pakkotyön poistaminen) vuonna 2020 ja yleissopimuksen nro 87 (ammatillinen järjestäytymisvapaus) vuonna 2023; kehottaa Vietnamin viranomaisia esittämään uskottavan etenemissuunnitelman niiden ratifiointia varten; painottaa täytäntöönpanoasetusten keskeistä merkitystä tarkistetun työlainsäädännön ja ratifioitujen ILO:n yleissopimusten täytäntöönpanossa ja korostaa siksi tarvetta sisällyttää ILO:n yleissopimusten nro 105 ja 87 periaatteet uudistetun työlainsäädännön täytäntöönpanoasetuksiin; korostaa halukkuuttaan osallistua asiaa koskevaan aktiiviseen vuoropuheluun; kehottaa Vietnamin hallitusta tiedottamaan EU:lle jatkuvasti näiden jäljellä olevien yleissopimusten ratifioinnin ja täytäntöönpanon edistymisestä; muistuttaa tällaisten sitoumusten merkityksestä, sillä ne kuvaavat aidosti myönteisiä suuntauksia kehitysmaassa, mutta korostaa myös ihmisoikeuksia, ILO:n yleissopimuksia ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten tehokkaan täytäntöönpanon keskeistä merkitystä; korostaa, että täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyvät erityiskriteerit, kuten kynnysarvot ja rekisteröintimuodollisuudet, eivät saisi johtaa siihen, että riippumattomia organisaatioita tosiasiassa estetään kilpailemasta valtiojohtoisten organisaatioiden kanssa; korostaa myös, että rikoslainsäädäntö olisi saatettava vastaamaan asiaa koskevia ILO:n yleissopimuksia; tähdentää, että Vietnam ei saisi soveltaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja juuri uudistetun työlainsäädännön mukaisia velvoitteittaan niin, että erilaisten vapauksien ja erityisesti riippumattomien ammattiliittojen kokoontumisvapauden harjoittaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi; antaa EU:lle tunnustusta siitä, että se on asettanut ratifioinnille ehtoja;

25.  panee tyytyväisenä merkille suunnitellun yhteistyön ILO:n ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman kauppaan liittyviä näkökohtia koskevissa kysymyksissä sekä erityisesti kaupan ja kaikkien, myös nuorten, naisten ja vammaisten henkilöiden, täyden ja tuottavan työllisyyden välisen yhteyden; kehottaa aloittamaan tämän yhteistyön nopeasti ja mielekkäällä tavalla;

26.  panee merkille, että Vietnam on yksi niistä maista, jotka ovat kaikkein alttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, erityisesti äärimmäisille sääilmiöille kuten myrskyille ja tulville; kehottaa Vietnamin hallitusta ottamaan käyttöön tehokkaita sopeutumistoimia sekä varmistamaan ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun liittyvän lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon;

27.  on tyytyväinen sitoumukseen panna tehokkaasti täytäntöön monenväliset ympäristösopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, sekä edistää luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön, luonnon monimuotoisuuden ja metsien suojelua ja kestävää hoitoa; muistuttaa, että Vietnam on yksi niistä laajemman ASEANin alueen maista, jotka ovat osoittaneet kaikkein aktiivisimmin olevansa sitoutuneita Pariisin sopimuksen asialistaan; korostaa, että EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen pikainen ratifiointi sekä Pariisin sopimuksen kaikinpuolinen noudattaminen ja tehokas täytäntöönpano auttavat varmistamaan, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset ovat alueella mahdollisimman korkeat;

28.  korostaa Vietnamin strategista merkitystä EU:n keskeisenä kumppanina Kaakkois-Aasiassa ja ASEANin maiden joukossa varsinkin ilmastonmuutosneuvottelujen, hyvän hallintotavan, kestävän kehityksen, taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen sekä terrorismin torjunnan aloilla mutta myös muilla aloilla; korostaa, että Vietnamista on tultava ihmisoikeuksien ja demokraattisten uudistusten edistämiseen osallistuva kumppani; panee merkille, että Vietnam toimii vuonna 2020 ASEANin puheenjohtajavaltiona; korostaa, että EU:n ja Vietnamin on noudatettava täysin Pariisin sopimusta ja pantava se kaikilta osin täytäntöön;

29.  suhtautuu myönteisesti 17. lokakuuta 2019 allekirjoitettuun EU:n ja Vietnamin hallituksen väliseen sopimukseen puitteiden luomisesta Vietnamin osallistumiselle EU:n kriisinhallintaoperaatioihin; korostaa, että Vietnam on nyt toinen Aasiassa sijaitseva kumppanimaa, joka on allekirjoittanut osallistumista koskevan puitesopimuksen EU:n kanssa; tähdentää, että sopimuksessa on kyse merkittävästä edistysaskeleesta EU:n ja Vietnamin välisissä suhteissa;

30.  muistuttaa, että sopimuksessa määrätään erityistoimenpiteistä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi sekä kestävän ja vastuullisen kalatalousalan, myös vesiviljelyn, edistämiseksi; toteaa, että Vietnam on sitoutunut puuttumaan LIS-kalastukseen, sillä se on hakenut täysjäsenyyttä Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissiossa (WCPFC), siitä on tullut satamavaltion toimenpiteitä käsittelevän sopimuksen (PSMA) virallinen osapuoli, se hyväksyi vuonna 2017 kalatalousalaa koskevan uudistetun lain, jossa otetaan huomioon kansainväliset ja alueelliset velvoitteet, sopimukset ja komission suositukset, ja se on pannut täytäntöön LIS-kalastuksen torjuntaa koskevan kansallisen toimintaohjelman;

31.  on kuitenkin tietoinen siitä, että Vietnamin viranomaisilla on vielä mittavia haasteita, jotka koskevat maan erittäin hajanaisen kalastuslaivaston liikakapasiteettia ja meriluonnonvarojen ylihyödyntämistä; toteaa, että Vietnamille on annettu keltainen kortti ja että tilanteen parantamiseksi on jo toteutettu toimenpiteitä; kehottaa toteuttamaan lisätoimia marraskuussa 2019 tehdyllä tarkastuskäynnillä tehtyjen havaintojen mukaisesti sekä seuraamaan jatkuvasti Vietnamin toimia ja suorittamaan perusteellisia tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että maa edistyy edelleen LIS-kalastuksen torjunnassa, ja taata EU:n markkinoille saapuvien kalastustuotteiden täysi jäljitettävyys laittoman tuonnin estämiseksi; muistuttaa, että keltaisen kortin peruuttamisen ehtona on oltava kaikkien EU:n vuonna 2017 antamien suositusten täysimääräinen ja tehokas täytäntöönpano; kehottaa komissiota ottamaan tulevissa sopimuksissa käyttöön kalastustuotteita koskevia suojatoimenpiteitä, kuten mahdollisuuden suspendoida etuustullit, kunnes LIS-kalastuksesta annettu keltainen kortti on peruutettu;

32.  toteaa, että Vietnam on sitoutunut puuttumaan laittomiin hakkuisiin ja metsäkatoon tekemällä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen EU:n kanssa; toteaa, että kyseinen sopimus on ollut voimassa 1. kesäkuuta 2019 alkaen ja siinä otetaan käyttöön pakolliset tuojia koskevat due diligence -velvoitteet; panee tyytyväisenä merkille kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien avoimen ja rakentavan osallistumisen kyseiseen prosessiin Vietnamissa;

33.  painottaa, että on erittäin tärkeää panna tehokkaasti täytäntöön sopimuksen kaikki määräykset ja luvut markkinoille pääsystä aina kestävään kehitykseen ja kaikkien sitoumusten noudattamisen valvontaan; katsoo, että kaikkia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia määräyksiä olisi tulkittava siten, että ne luovat kansainvälisen oikeuden ja vapaakauppasopimuksen mukaisia oikeudellisia velvoitteita; tuo tässä yhteydessä esiin EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanoa valvovan ja suoraan kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa toimivan virkamiehen uuden viran luomisen ja sen, että parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti Vietnamin kanssa tehtyyn vapaakauppasopimukseen sisältyvien sitoumusten täytäntöönpanon valvontaan; painottaa myös, että eurooppalaisia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, olisi kannustettava käyttämään tehokkaasti hyväksi sopimuksen tarjoamia etuja ja että täytäntöönpanon esteet olisi poistettava välittömästi;

34.  korostaa, että sopimuksen voimaantulo luo edellytykset osapuolten väliselle merkittävälle ja hedelmälliselle yhteistyölle, joka tähtää kestävää kehitystä koskevien määräysten tehokkaaseen täytäntöönpanoon, ja toteaa, että tämä voisi parantaa maan poliittista tilannetta ja ihmisoikeustilannetta; painottaa, että sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano voi auttaa Vietnamia etenemään ympäristöä, ihmisoikeuksia, hyvää hallintotapaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien EU:n vaatimusten noudattamisessa; pitääkin myönteisenä, että Vietnam on sitoutunut esittämään sopimuksen määräysten noudattamiseen tähtäävän kansallisen täytäntöönpanosuunnitelmansa;

35.  muistuttaa aiemmista kokemuksista, jotka osoittavat, että vapaakauppasopimusten asianmukainen täytäntöönpano ja EU:n yritysten läsnäolo maassa voivat johtaa ihmisoikeustilanteen, yritysten yhteiskuntavastuun ja ympäristönormien paranemiseen; pyytää EU:n yrityksiä antamaan edelleen merkittävän panoksensa normien ja hyvien käytäntöjen lähentämiseen, jotta Vietnamiin saadaan vapaakauppasopimuksen avulla aikaan mahdollisimman sopiva ja kestävä liiketoimintaympäristö;

36.  kehottaa valvomaan sopimusta tarkasti ja tiukasti ja antamaan sitoumuksia sen varmistamiseksi, että puutteisiin puututaan nopeasti yhdessä kauppakumppanin kanssa; kehottaa EU:ta tukemaan tarvittavia valmiuksien kehittämistoimia ja kehottaa antamaan erityistä teknistä apua, jotta Vietnam voisi panna sitoumuksensa täytäntöön erityisesti ympäristö- ja työlainsäädäntöön liittyvien hankkeiden ja asiantuntemuksen avulla; muistuttaa komissiota sen velvoitteesta raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta;

37.  korostaa, että riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan on ratkaisevan tärkeää, ja kehottaa aloittamaan valmistelut kansallisten neuvoa-antavien ryhmien perustamiseksi ja perustamaan ne pikaisesti sopimuksen voimaantulon jälkeen sekä varmistamaan, että riippumattomat, vapaat ja moninaiset kansalaisjärjestöt, muun muassa Vietnamin riippumattomat työntekijä- ja ympäristöjärjestöt ja ihmisoikeuksien puolustajat, ovat niissä tasapuolisesti edustettuina; tukee Vietnamin kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä laatia asiaa koskevia ehdotuksia ja aikoo tukea valmiuksien kehittämistoimia;

38.  muistuttaa, että EU:n ja Vietnamin suhde pohjautuu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka kattaa muita kuin taloudellisia aloja, kuten poliittisen vuoropuhelun, ihmisoikeudet, koulutuksen, tieteen ja teknologian, oikeusalan sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat;

39.  panee merkille vapaakauppasopimuksen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen välisen institutionaalisen ja oikeudellisen yhteyden, joka takaa, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla EU:n ja Vietnamin suhteissa; korostaa, että ihmisoikeuksien kehittyminen aidosti myönteiseen suuntaan on tärkeää tämän sopimuksen pikaisen ratifioinnin kannalta, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia toteuttamaan merkkinä sitoutumisestaan konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi; palauttaa mieliin 15. marraskuuta 2018 esittämänsä vaatimuksen, joka koskee erityisesti rikoslainsäädännön uudistusta, kuolemanrangaistusta, poliittisia vankeja ja perusvapauksia; kehottaa osapuolia hyödyntämään kaikkia sopimusten tarjoamia mahdollisuuksia Vietnamin akuutin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja korostaa EU:n ja Vietnamin välisen kunnianhimoisen ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä; huomauttaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 1 artiklaan sisältyy vakiomuotoinen ihmisoikeuslauseke, jonka perusteella voidaan käynnistää asianmukaisia toimenpiteitä ja viimeisenä keinona keskeyttää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja epäsuorasti vapaakauppasopimuksen tai sen osien soveltaminen viipymättä;

40.  pitää valitettavana, ettei komissio ole tehnyt vapaakauppasopimuksesta ihmisoikeuksia koskevaa kattavaa vaikutustenarviointia; kehottaa komissiota tekemään tällaisen arvioinnin; pyytää sitä sisällyttämään ihmisoikeudet järjestelmällisesti tekemiinsä vaikutustenarviointeihin, myös kun on kyse kauppasopimuksista, joilla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia; huomauttaa, että komissio on myös sitoutunut tekemään taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten jälkiarvioinnin;

41.  kehottaa EU:ta ja Vietnamia perustamaan riippumattoman ihmisoikeuksien seurantamekanismin ja riippumattoman valitusmekanismin, joka tarjoaa asianomaisille kansalaisille ja paikallisille sidosryhmille tehokkaat oikeussuojakeinot, sekä välineen, jolla voidaan puuttua mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin erityisesti soveltamalla valtioiden välistä riitojenratkaisumekanismia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun;

42.  on huolissaan uuden kyberturvallisuuslain täytäntöönpanosta ja erityisesti säilytyspaikka- ja tiedonantovaatimuksista, verkkoseurannasta ja -valvonnasta sekä henkilötietojen suojaa koskevista toimenpiteistä, jotka eivät ole yhteensopivia EU:n arvoihin perustuvan ja kaupan vapauttamiseen tähtäävän toimintalinjan kanssa; pitää ilahduttavana halukkuutta aloittaa tiivis vuoropuhelu sekä Vietnamin kansalliskokouksen puheenjohtajan sitoumusta ottaa molemmat parlamentit mukaan täytäntöönpanoasetusten käsittelyyn ja niistä käytävään keskusteluun; kehottaa Vietnamin viranomaisia lisäksi toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä ja suhtautuu myönteisesti EU:n tukeen tässä asiassa;

43.  palauttaa mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii kaikessa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa; panee tyytyväisenä merkille, että sekä Vietnam että EU ovat allekirjoittaneet WTO:n naisia ja kauppaa koskevan Buenos Airesin julistuksen, ja kehottaa osapuolia vahvistamaan vapaakauppasopimukseen sisältyviä sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskevia sitoumuksia; kehottaa parantamaan naisten oloja, jotta he voivat hyötyä sopimuksesta, muun muassa kehittämällä naisten valmiuksia työssä ja liike-elämässä, edistämällä naisten edustusta päätöksenteossa ja johtotehtävissä sekä parantamalla naisten pääsyä tieteen, teknologian ja innovoinnin aloille sekä heidän osallistumistaan ja johtajuuttaan näillä aloilla; muistuttaa, että komissio on sitoutunut sisällyttämään sukupuolinäkökohtia koskevia lukuja EU:n tuleviin kauppasopimuksiin, myös tämän sopimuksen tekemisen jälkeen aikaansaataviin sopimuksiin; kehottaa EU:ta ja Vietnamia sitoutumaan sopimuksen täytäntöönpanon arviointiin ja sisällyttämään sen tulevaan tarkasteluun sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskevan erillisen luvun;

44.  vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat, kuten bloggaajat tai riippumattomat ammattiyhdistysaktivistit, jotka ovat tällä hetkellä pidätettyinä tai jotka on tuomittu, ja erityisesti 14. joulukuuta 2017 ja 15. marraskuuta 2018 annetuissa parlamentin päätöslauselmissa nimetyt henkilöt;

45.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan virallisesti parlamentille siitä, onko Vietnam edistynyt sitoumuksensa mukaisesti useiden ihmisoikeuskysymysten ratkaisemisessa, kuten 17. joulukuuta 2015 annetussa parlamentin päätöslauselmassa(11) edellytettiin;

46.  tähdentää, että sopimuksen ansiosta monilla aloilla on jo saatu aikaan muutoksia vuoropuhelun avulla, ja pitää sitä perustana kansalle vuoropuhelun kautta tehtäville lisäparannuksille;

47.  suhtautuu sopimukseen myönteisesti, sillä se luo entistä vapaampia ja reilumpia kaupankäyntimahdollisuuksia EU:n ja Vietnamin välille; pitää Euroopan parlamentin hyväksynnän antamista perusteltuna, sillä Vietnam toteuttaa toimia parantaakseen kansalaisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien tilaa ja edetäkseen näin sitoumustensa täyttämisessä;

48.  kehottaa neuvostoa hyväksymään sopimuksen nopeasti;

49.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(3) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
(4) EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
(5) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/fi/decision/en/64308
(8) Ks. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0026.
(10) EU:n vienti Vietnamiin: 65 prosenttia tulleista poistuu heti vapaakauppasopimuksen tullessa voimaan, ja loput poistetaan asteittain korkeintaan kymmenen vuoden siirtymäkauden kuluessa (esimerkiksi vietnamilaista autoteollisuutta suojataan eurooppalaiselta kilpailulta pitämällä autojen tullit voimassa täydet kymmenen vuotta); Vietnamin vienti EU:hun: 71 prosenttia tulleista poistuu sopimuksen tullessa voimaan, ja loput poistetaan asteittain korkeintaan seitsemän vuoden siirtymäkauden kuluessa.
(11) Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 17. joulukuuta 2015 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 141).

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö