Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0356M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0017/2020

Pateikti tekstai :

A9-0017/2020

Debatai :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0027

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 55k
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06050/2019),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) projektą (06051/2019),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projektą (05931/2019),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0023/2019),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), kuris įsigaliojo 2016 m. spalio mėn.(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. pasirašytą Susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų, kuris sudarys palankesnes sąlygas Vietnamui dalyvauti Europos Sąjungos vadovaujamose civilinėse ir karinėse krizių valdymo operacijose ir pademonstruos tvirtą abiejų šalių įsipareigojimą laikytis taisyklėmis pagrįsto daugiašalio požiūrio į tarptautinę taiką ir saugumą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę vykdant procedūrą 2/15(2) pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį, kurią pateikti 2015 m. liepos 10 d. paprašė Komisija,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų(3),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą vykdyti dvišales derybas dėl LPS su atskiromis Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. derybinius nurodymus dėl tarpregioninio LPS su ASEAN valstybėmis narėmis,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo(5),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties(6),

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2016 m. vasario 26 d. sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos Komisijos nesugebėjimo atlikti išankstinio ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo(7),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl Sąjungos išorės veiksmų,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 91 straipsnį, 100, 168 ir 207 straipsnius kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunktį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl verslo ir žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ekonominį poveikį(8),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą 2019 m. visuotinį periodinį Vietnamo vertinimą,

–  atsižvelgdamas į savo tiriamosios misijos į Vietnamą (2018 m. spalio 28 d. – lapkričio 1 d.) išvadas ir į 2018 m. gegužės mėn. Komisijos atliktą šalies pažangos kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba po to, kai 2017 m. spalio 23 d. Komisija pranešė apie geltonąją kortelę, vertinimą,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 12 d. teisėkūros rezoliuciją(9) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Žuvininkystės komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0017/2020),

A.  kadangi Vietnamas yra strateginis Europos Sąjungos partneris ir kadangi ES ir Vietnamas turi bendrą darbotvarkę, t. y. kurios tikslas – augimo ir užimtumo skatinimas, konkurencingumo didinimas, kova su skurdu ir darnaus vystymosi tikslų (DVT) siekis, taip pat abu tvirtai įsipareigojo vykdyti atvirą, taisyklėmis grindžiamą prekybą ir užtikrinti daugiašalę prekybos sistemą;

B.  kadangi tai yra antras ES su ASEAN valstybe nare sudarytas dvišalis prekybos susitarimas ir svarbus žingsnis siekiant tarpregioninio LPS; kadangi šis susitarimas kartu su ES ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, kuriam Parlamentas pritarė 2019 m. vasario 13 d., taip pat bus naudojamas kaip lyginamasis standartas ES susitarimams, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su kitomis pagrindinėmis ASEAN šalimis;

C.  kadangi 90 proc. būsimo pasaulio ekonomikos augimo numatoma užtikrinti už Europos ribų ir didele dalimi tai vyks Azijoje;

D.  kadangi 2007 m. Vietnamas įstojo į PPO ir šiuo metu yra atvira ir į laisvąją prekybą orientuota ekonomikos šalis, kaip matyti iš 16 prekybos susitarimų su 56 šalimis;

E.  kadangi Vietnamas yra Visapusiškos ir pažangios partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (angl. CPTPP) narys steigėjas ir dalyvavo neseniai pasibaigusiose derybose dėl Regioninės išsamios ekonominės partnerystės (angl. RCEP);

F.  kadangi Vietnamas yra klestinčios, konkurencingos ir susietos ekonomikos šalis, turinti beveik 100 mln. piliečių, augančią viduriniąją klasę ir jauną bei dinamišką darbo jėgą, nors ir toliau išlieka mažesnių ir vidutinių pajamų ekonomikos šalimi, susiduriančia su specifinėmis vystymosi problemomis, kaip rodo jo pozicija JT vystymosi programos (UNDP) žmogaus socialinės raidos indekse, kur šiuo metu tarp 189 šalių jis užima 116 vietą;

G.  kadangi Vietnamas taip pat yra viena iš sparčiausiai augančių ASEAN šalių – jo vidutinis BVP augimo rodiklis 2000–2018 m. buvo apie 6,51 proc.; kadangi tikimasi, jog Vietnamas ateinančiais metais ir toliau augs panašiai sparčiai;

H.  kadangi šiuo metu ES yra trečia pagal dydį Vietnamo prekybos partnerė po Kinijos ir Pietų Korėjos ir antra pagal dydį eksporto rinka po JAV; kadangi per pastaruosius dešimt metų buvo prognozuojama, kad ES eksportas į šalį kasmet augo vidutiniškai 5–7 proc.; kadangi Komisijos atliktame ekonominio poveikio vertinime buvo prognozuojama, kad iki 2035 m. ES įmonių eksportas sieks 8 mlrd. EUR, tuo tarpu Vietnamo eksportas į ES turėjo padidėti 15 mlrd. EUR; kadangi svarbu kuo įtraukiau maksimaliai padidinti šio susitarimo teikiamas galimybes įmonėms, ypač MVĮ;

I.  kadangi Taryba pabrėžė, kad ES yra suinteresuota ir toliau atlikti pagrindinį vaidmenį nuosekliai, visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m., nes tai yra svarbiausias ES prioritetas jos piliečių naudai ir siekiant išsaugoti jos patikimumą Europoje ir pasaulyje; kadangi visiems paskirtiesiems Komisijos nariams išsiųstame įgaliojamajame rašte išrinktoji Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pabrėžė, jog „visi Komisijos nariai užtikrins Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą savo politikos srityse“;

J.  kadangi Vietnamas vis dar susiduria su iššūkiais, susijusiais su tvariu vystymusi, žmogaus, politinėmis ir pilietinėmis teisėmis, ypač atsižvelgiant į mažumų padėtį, pagrindines laisves, religijos laisvę ir spaudos laisvę ir gamtos išteklių, pvz., smėlio, žuvininkystės išteklių ir medienos, naudojimą, atliekų tvarkymą ir taršą; apgailestauja, kad ES ir Vietnamas ir toliau labai skirtingai vertina tarptautinių žmogaus teisių organizacijų parengtas Vietnamui skirtas rekomendacijas, taip pat šių rekomendacijų įgyvendinimą, pvz., susijusias su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu (TPPTP); kadangi priverstinis kalinių darbas Vietname tebekelia susirūpinimą;

K.  kadangi, nepaisant 1986 m. pradėtų ekonominių ir politinių reformų, Vietnamas tebėra vienpartinė valstybė, kurioje nepripažįstamos tokios pagrindinės laisvės kaip asociacijų laisvė, žodžio laisvė, religijos laisvė ir spaudos laisvė; kadangi represinis režimo pobūdis ir šiurkštūs bei sistemingi žmogaus teisių pažeidimai Vietname yra dokumentais patvirtinti Europos išorės veiksmų tarnybos atliktoje ES metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m., ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad šalyje daugėja politinių kalinių;

L.  kadangi 2018 m. lapkričio 15 d. Parlamento rezoliucijoje Vietnamo vyriausybė raginama „panaikinti, peržiūrėti arba iš dalies pakeisti visus represinio pobūdžio įstatymus, visų pirma šalies baudžiamąjį kodeksą“; kadangi Vietnamas į šį raginimą nesureagavo; kadangi Vietnamas nepripažino nė vienos iš naujausiame 2019 m. visuotiniame periodiniame vertinime pateiktų rekomendacijų iš dalies pakeisti arba panaikinti piktnaudžiaujamojo pobūdžio baudžiamosios teisės aktų nuostatas;

M.  kadangi ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime pripažįstama, kad svarbu užtikrinti jūrų gyvųjų išteklių ir ekosistemų išsaugojimą ir darnų valdymą, kartu skatinant darnią akvakultūrą, ir pagal 13.9 straipsnį numatoma bendradarbiauti kovojant su NNN žvejyba;

N.  kadangi kai kuriems iš žuvų pagamintiems produktams, pvz., produktams, kurių KN kodai yra 1604 14 21 ir 1604 14 26, netaikomas LPS nustatytas bemuitis režimas, nes šie produktai kelia keblumų Europos Sąjungai;

O.  kadangi pripažįstama, kad NNN žvejyba yra organizuoto nusikalstamumo jūrose forma, visame pasaulyje turinti pragaištingų padarinių aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriais, ir dėl jos randasi nesąžininga konkurencija Europos žvejybos pramonei;

P.  kadangi Vietnamas yra ketvirtas pagal dydį žuvų produktų gamintojas, po kurio eina Europos Sąjunga, ir ketvirtas pagal dydį akvakultūros produktų gamintojas;

Q.  kadangi ES yra didžiausia pasaulyje prekiautoja žvejybos ir akvakultūros produktais pagal vertę ir 2017 m. jos prekybos apimtis sudarė daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR; kadangi ES importuoja daugiau kaip 65 proc. savo suvartojamų žuvų produktų ir yra viena iš didžiausių užsienio investuotojų Vietname;

R.  kadangi Vietnamas iki šiol užtikrino vieno geografine nuoroda (GN) pažymėto produkto – Phú Quốc (tai tam tikros rūšies žuvies padažas) – apsaugą suteikdamas jam saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) pagal ES kokybės sistemas; kadangi LPS numatyta 169 ES geografinių nuorodų, apibūdinančių vynus, spiritinius gėrimus ir maisto produktus, apsauga Vietname ir atitinkamai 39 Vietnamo geografinių nuorodų apsauga ES;

S.  kadangi Vietnamo rinką sudaro 95 mln. žmonių, turinčių senas žuvų ir akvakultūros produktų vartojimo tradicijas, ir jis yra antras pagal dydį ES prekybos partneris ASEAN šalių regione; kadangi žuvininkystė Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms galėtų suteikti didelį augimo potencialą ir svarbią naudą; kadangi šis sektorius yra gyvybiškai svarbus Europos gerovei ir inovacijoms;

1.  pabrėžia tai, kad ES ir Vietnamo LPS yra visų laikų moderniausias, išsamiausias ir plačiausio užmojo ES ir besivystančios šalies sudarytas susitarimas ir jis turėtų būti ES ryšių su besivystančiomis šalimis, o ypač su ASEAN regionu, atskaitos tašku; primena, kad dar dvejus pereinamojo laikotarpio metus Vietnamas ir toliau bus BLS lengvatomis besinaudojanti šalis po to, kai įsigalios LPS;

2.  pažymi, kad derybos buvo pradėtos 2012 m. birželio mėn. ir užbaigtos 2015 m. gruodžio mėn. po 14 derybinių raundų, ir apgailestauja dėl to, kad buvo vėluojama pasirašyti ir ratifikuoti šį susitarimą, ypač dėl to, kad Taryba taip ilgai delsė paprašyti Europos Parlamento pritarimo likus pakankamai laiko iki Europos Parlamento rinkimų;

3.  pabrėžia šio susitarimo ekonominę ir strateginę svarbą, atsižvelgiant į tai, kad ES ir Vietnamas turi bendrus tikslus, t. y. siekia skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą, didinti konkurencingumą, kovoti su skurdu, palaikyti taisyklėmis pagrįstą daugiašalę prekybos sistemą, siekti darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir remti darbuotojų teises ir pagrindines teises; pabrėžia, kad dėl geopolitinių aplinkybių bendradarbiavimas su ES partneriais Tolimuosiuose Rytuose – sudėtingomis vietos geoekonominėmis sąlygomis – tampa ypač svarbus;

4.  primena, kad Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje grindžiami demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo bei nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais ir JT chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi; primena, kad reikia laikytis politikos suderinamumo su vystomojo bendradarbiavimo tikslais principo, kaip nustatyta SESV 208 straipsnyje;

5.  pabrėžia šio susitarimo svarbą ES įmonių konkurencingumui regione; pažymi, kad Europos įmonės susiduria su vis didesne konkurencija iš šalių, su kuriomis Vietnamas jau yra sudaręs laisvosios prekybos susitarimus, ypač Visapusišką ir pažangų susitarimą dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (CPTPP);

6.  tikisi, kad šis susitarimas, kartu su ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimu, simbolizuoja tolesnę pažangą nustatant aukštus standartus ir taisykles ASEAN regione ir užtikrinti sąlygas ateityje sudaryti tarpregioninį prekybos ir investicijų susitarimą; pabrėžia, kad susitarimas – tai taip pat stiprus paramos laisvai, sąžiningai ir abipusei prekybai ženklas laikotarpiu, kai matomos stiprėjančios protekcionizmo tendencijos ir kyla didelių sunkumų daugiašalei taisyklėmis grindžiamai prekybai; atkreipia dėmesį į tai, kad susitarimas padeda ES stiprinti savo pozicijas ASEAN regione, atsižvelgiant į neseniai sudarytą Regioninę išsamią ekonominę partnerystę (angl. RCEP) ir įsigaliojus Visapusiškam ir pažangiam susitarimui dėl partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (CPTPP); taip pat pabrėžia, kad susitarimas leidžia ES populiarinti savo standartus ir vertybes šiame regione; dar kartą primena, kad visapusiškai remia daugiašališkumą ir kad svarbu siekti tvarios ir plataus užmojo PPO reformos, kad būtų užtikrinta taisyklėmis grindžiama tarptautinė prekyba;

7.  pabrėžia, kad sudarius susitarimą bus panaikinta daugiau kaip 99 proc. visų muitų tarifų(10); pažymi, kad, įsigaliojus susitarimui, Vietnamas liberalizuos 65 proc. importo muitų ES eksportui, o likusi muitų dalis bus palaipsniui panaikinta per 10 metų laikotarpį; taip pat pažymi, kad, įsigaliojus susitarimui, ES liberalizuos 71 proc. importo, o po septynerių metų 99 proc. importo bus neapmuitinama; atkreipia dėmesį į tai, kad į susitarimą taip pat bus įtrauktos specialios nuostatos, kuriomis bus siekiama šalinti netarifines kliūtis ES eksportui, neretai keliančias didelių kliūčių MVĮ; mano, kad ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas gali padėti spręsti ES ir Vietnamo prekybos deficito problemą, panaudojant ASEAN šalies augimo potencialą ateinančiais metais;

8.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ir patikimą kontrolę, be kita ko, stiprinant muitinių bendradarbiavimą Europoje, kad susitarimas netaptų perėjimo tiltu, skirtu prekėms iš kitų šalių patekti į Europos teritoriją;

9.  pažymi, kad pagal šį susitarimą būtų suteikta geresnė prieiga prie Vietnamo viešųjų pirkimų rinkos, kaip tai numatyta pagal Sutartį dėl viešųjų pirkimų, ir kad Vietnamas dar nėra Sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis; pažymi, kad pagal ES ir Vietnamo LPS viešųjų pirkimų skyrių užtikrinamas tam tikras skaidrumas ir procedūrinis teisingumas, panašiai kaip pagal kitus LPS, kuriuos ES pasirašė su išsivysčiusiomis ir labiau pažengusiomis besivystančiomis šalimis; pabrėžia, kad šiuo susitarimu neturi būti ribojamos vietos viešųjų pirkimų taisyklės arba laisvė rengiant viešuosius pirkimus, kai yra nustatomi reikalavimai dėl to, kas turi būti perkama, ir reikalavimai, susiję su tokiomis sritimis, kaip pvz., aplinka, darbo ir įdarbinimo sąlygomis;

10.  palankiai vertina tai, kad į ES ir Vietnamo LPS įtrauktos nuostatos dėl kilmės taisyklių atitinka ES požiūrį, o jų pagrindiniai elementai yra identiški nustatytiesiems ES BLS ir ES prekybos susitarime su Singapūru; ragina Komisiją stebėti, ar šios taisyklės tinkamai ir atsakingai įgyvendinamos, ypatingą dėmesį skiriant nacionaliniam turiniui, ir sustiprinti kovą su bet kokiu manipuliavimu ir piktnaudžiavimu, pavyzdžiui, produktų iš trečiųjų šalių perpakavimu;

11.  pažymi, kad Vietnamas nebegalės naudoti kumuliacijos su kitais regiono prekybos partneriais, kurie naudojasi BLS lengvatomis, kad galėtų laikytis kilmės taisyklių; pabrėžia, kad dėl laisvosios prekybos susitarimuose nustatytų kilmės taisyklių neturėtų būti be reikalo nutraukiamos esamos vertės grandinės, ypač su šalims, kurios šiuo metu naudojasi BLS, BLS + arba VIG sistemomis;

12.  pabrėžia, kad maždaug 169-ioms ES geografinėms nuorodoms Vietnamo rinkoje bus užtikrintas pripažinimas ir apsauga panašiu lygmeniu, kaip pagal ES teisės aktus suteikiamas pripažinimas ir apsauga, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas yra svarbi ES maisto produktų ir gėrimų eksporto rinka Azijoje; mano, kad artimiausiu metu šis sąrašas turėtų būti išplėstas; be to, pabrėžia, kad kai kuriems ES žemės ūkio sektoriams, be kita ko, ryžių auginimo, galėtų būti daromas neigiamas poveikis taikant LPS nuostatas; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją nuolat stebėti šių jautrių produktų importo srautus ir visais atvejais, kai tenkinami teisiniai ir ekonominiai reikalavimai, visapusiškai išnaudoti apsaugos sąlygų reglamento nuostatas, kad būtų išvengta bet kokio galimo neigiamo poveikio ES žemės ūkio sektoriams, tiesiogiai susijusio su LPS įgyvendinimu;

13.  palankiai vertina griežtą SFP skyrių, kuriame bus nustatyta viena skaidri ES maisto produktų eksporto į Vietnamą patvirtinimo procedūra, siekiant paspartinti ES eksporto paraiškų tvirtinimą ir išvengti diskriminacijos; palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą panašiems produktams iš visų ES valstybių narių taikyti tuos pačius importo reikalavimus;

14.  primena, kad, kalbant apie paslaugas, pasakytina, kad Vietnamas viršija savo PPO įsipareigojimus ir užtikrina iš esmės geresnę prieigą daugelyje verslo sektorių bei siūlo naujų galimybių patekti į rinką tokiose srityse, kaip antai, pakavimo paslaugos, prekybos mugių ir parodų paslaugos, nuoma ir (arba) išperkamoji nuoma; pabrėžia, kad Vietnamas pirmą kartą atvėrė savo rinką tarpvalstybinėms aukštojo mokslo paslaugoms; palankiai vertina tai, kad paslaugų tvarkaraštyje naudojamas pozityvus sąrašas;

15.  dar kartą primena, kad greitas ES ir Vietnamo LPS ratifikavimas gali padėti Vietnamui toliau gerinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir gali užtikrinti aukščiausius gamybos standartus ir geriausią kokybę vartotojams; pabrėžia, kad Vietnamas prisijungs prie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) interneto sutarčių, kuriose nustatyti standartai, kuriais remiantis užkertamas kelias neteisėtai nuotolinei prieigai prie kūrinio arba naudojimuisi juo, apsaugomos savininkų teisės ir sprendžiami su intelektinės nuosavybės teisėmis susiję klausimai, kylantys dėl naujų technologijų ir komunikacijos metodų; pabrėžia, kad yra strategiškai svarbu užtikrinti standartų nustatymo pajėgumus regione, kur vyrauja tendencija atsisakyti norminimo ir standartizavimo; pakartoja, kad tvirtų reguliavimo sistemų nebuvimas galėtų paskatinti lenktynes dėl žemesnių standartų ir neigiamą konkurenciją dėl svarbių teisinių nuostatų; atkreipia dėmesį į tai, kad galimybių gauti vaistų skatinimas išlieka pagrindiniu ES politikos ramsčiu ir kad susitarimo nuostatos dėl intelektinės nuosavybės teisių, susijusios su farmacijos produktais, yra konkrečiai pritaikytos prie Vietnamo išsivystymo lygio, dabartinės reglamentavimo sistemos ir Vietnamo visuomenės sveikatos problemų;

16.  apgailestauja, kad į susitarimą neįtrauktas konkretus MVĮ skyrius, tačiau vis tik įvairiose susitarimo dalyse įtrauktos MVĮ nuostatos; pabrėžia, kad įgyvendinimo etapas bus labai svarbus siekiant parengti veiksmų planą, skirtą padėti MVĮ pasinaudoti susitarimo teikiamomis galimybėmis, pirmiausia didinant skaidrumą ir skleidžiant visą susijusią informaciją, nes šis ekonomikos sektorius yra gyvybiškai svarbus siekiant gerovės ir inovacijų Europoje; mano, kad atliekant galimą susitarimo peržiūrą Komisija turėtų išnagrinėti galimybę įtraukti skyrių, skirtą MVĮ;

17.  palankiai vertina nuostatas dėl bendradarbiavimo gyvūnų gerovės srityje, įskaitant techninę pagalbą ir gebėjimų stiprinimą nustatant aukštus gyvūnų gerovės standartus, ir ragina šalis visapusiškai jomis pasinaudoti; primygtinai ragina šalis nedelsiant parengti bendradarbiavimo veiksmų planą gyvūnų gerovės srityje, įskaitant mokymo programą, gebėjimų stiprinimą ir pagalbą pagal susitarimą, siekiant apsaugoti žudomų gyvūnų gerovę ir geriau apsaugoti juos ūkyje ir vežant Vietname;

18.  pabrėžia, primindamas apie Sąjungos atsargumo principą, kad susitarime nurodyta ES teisė taikyti savo standartus visoms Sąjungoje parduodamoms prekėms ir paslaugoms; pabrėžia, kad aukšti ES standartai, įskaitant nacionalinius teisės aktus, reglamentus ir kolektyvines sutartis, niekada neturėtų būti laikomi prekybos kliūtimis;

19.  apgailestauja, kad į susitarimą neįtraukta nuostata dėl tarptautinio duomenų perdavimo; mano, kad ateityje persvarstant šį susitarimą reikėtų įtraukti nuostatą, kuria būtų laikomasi ES duomenų apsaugos teisės aktų ir privatumo apsaugos, ir pabrėžia, kad bet kokiems būsimiems rezultatams turi būti gautas Parlamento pritarimas; šiuo klausimu pažymi, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas visiškai atitinka bendrąsias išimtis pagal GATS;

20.  pabrėžia, kad į ES ir Vietnamo LPS įtrauktas išsamus ir privalomas vykdyti prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame reglamentuojami darbo ir aplinkos apsaugos klausimai, pagrįsti plačiai pripažintomis daugiašalėmis konvencijomis ir normomis; atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus vykdymą būtų galima gerokai pagerinti, visų pirma, apsvarstant galimybę taikyti įvairius vykdymo užtikrinimo metodus, o kraštutiniu atveju – sankcijomis grindžiamą mechanizmą; antra, reformuojant vietos patarėjų grupės (VPG) sistemą, kaip ne kartą ragino Parlamentas, ir taip pat apie tai minima ir naujojo už prekybą atsakingo Komisijos nario įgaliojimų rašte; pabrėžia, kad prekybos ir darnaus vystymosi skyrius yra skirtas padėti siekti platesnių ES politikos tikslų, visų pirma integracinio augimo, kovos su klimato kaita, žmogaus teisių skatinimo, įskaitant darbuotojų teises, ir apskritai ES vertybių apsaugos srityse; atkreipia dėmesį į tai, kad jis taip pat yra Vietnamo vystymosi ir socialinės pažangos srities priemonė, padėsianti šaliai didinti darbuotojų teises bei gerinti apsaugą darbe ir aplinkos apsaugą; ragina skubiai įsteigti plataus masto ir nepriklausomas vietos patarėjų grupes ir užtikrinti jų veikimą, taip pat ragina Komisiją aktyviai bendradarbiauti su Vietnamo valdžios institucijomis ir teikti joms reikiamą paramą; ragina jungtinį komitetą nedelsiant pradėti darbą, susijusį su prekybos ir darnaus vystymosi nuostatų vykdymo užtikrinimo sustiprinimu;

21.  ragina įsteigti Jungtinį Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos ir Europos Parlamento komitetą, siekiant pagerinti prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus priemonių koordinavimą ir peržiūrą ir viso susitarimo įgyvendinimą; palankiai vertina palankią Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko poziciją dėl šio raginimo imtis veiksmų ir ragina nedelsiant abu parlamentus susitarti dėl susitarimo memorandumo sudarymo;

22.  palankiai vertina konkrečius veiksmus, kurių iki šiol ėmėsi Vietnamo vyriausybė, įskaitant darbo teisės aktų pakeitimus ir teisės aktus dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus, pagal kuriuos siekiama panaikinti vaikų darbą ir prisiimti įsipareigojimus dėl nediskriminavimo ir lyčių lygybės darbe; tikisi, kad šis naujas teisės aktas bus papildytas įgyvendinimo potvarkiais ir kad Vietnamo valdžios institucijos kuo greičiau jį visapusiškai įgyvendins;

23.  pripažįsta, kad pastaraisiais metais Vietname sumažėjo vaikų darbas ir primena, kad Vietnamas buvo pirmoji Azijos šalis ir antroji pasaulyje, ratifikavusi Jungtinių Tautų Tarptautinę vaiko teisių konvenciją; be to ragina Vietnamo vyriausybę parengti plataus užmojo veiksmų gaires, kuriomis būtų siekiama iki 2025 m. panaikinti vaikų darbą ir iki 2030 m. panaikinti priverstinį darbą, šiuolaikinę vergovę ir prekybą žmonėmis; laukia TDO įvertinimo likus pakankamai laiko iki susitarimo ratifikavimo; ragina ES ir Vietnamą bendradarbiauti rengiant kovos su vaikų darbu veiksmų planą, jį papildant galiojančiomis ES programomis, įskaitant būtiną įmonėms skirtą išsamaus patikrinimo sistemą;

24.  tačiau pabrėžia, kad, nepaisant šios pažangos vis dar reikia įveikti nemažai iššūkių ir primygtinai ragina Vietnamo valdžios institucijas parodyti didesnį prielankumą pažangiai darbuotojų teisių darbotvarkei, taikant konkrečias priemones, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad 2019 m. lapkričio 20 d. buvo priimtas reformuotas darbo kodeksas; taip pat palankiai vertina tai, kad 2019 m. birželio 14 d. ratifikuota pagrindinė TDO konvencija Nr. 98 (kolektyvinės derybos) ir kad Vietnamo vyriausybė įsipareigojo ratifikuoti dvi likusias pagrindines konvencijas, t. y. 2020 m. – Konvenciją Nr. 105 (priverstinio darbo panaikinimas) ir 2023 m. – Konvenciją Nr. 87 (asociacijų laisvė), ir ragina Vietnamo valdžios institucijas pateikti patikimas veiksmų gaires, skirtas jų ratifikavimui; pabrėžia itin svarbų įgyvendinimo potvarkių vaidmenį įgyvendinant peržiūrėtą Darbo kodeksą ir ratifikuotas TDO konvencijas ir todėl pabrėžia įgyvendinimo potvarkių svarbą, kad reformuotame darbo kodekse būtų įtraukti TDO konvencijų Nr. 105 ir Nr. 87 principai; pabrėžia, kad Europos Parlamentas nori pradėti aktyvų dialogą šiuo klausimu; ragina, kad Vietnamo vyriausybę nuolat informuoti ES apie šių neįvykdytų konvencijų ratifikavimo ir jų įgyvendinimo pažangą; primena tokių įsipareigojimų, kurie iš tiesų atspindi teigiamas šalies vystymo tendencijas, svarbą pabrėžiant reikšmingą veiksmingo žmogaus teisių, TDO konvencijų ir aplinkos apsaugos nuostatų įgyvendinimo vaidmenį; pabrėžia, kad konkretūs kriterijai, taikomi įgyvendinant teisės aktus, pvz., ribų nustatymas ir registracijos formalumai, neturėtų tapti kliūtimis, veiksmingai užkertančiomis kelią nepriklausomoms organizacijoms konkuruoti su valstybinėmis organizacijomis; Taip pat pabrėžia, kad baudžiamosios teisės aktus reikėtų suderinti su atitinkamomis TDO konvencijomis; pabrėžia, kad Vietnamo įsipareigojimai pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP) ir naujai reformuotą Darbo kodeksą turėtų būti taikomi taip, kad naudojimasis laisvėmis, ypač nepriklausomų profesinių sąjungų susirinkimų laisve, netaptų praktiškai neįmanomas; palankiai vertina tai, kad ES laikosi ratifikavimui įvykdyti būtinos sąlygos;

25.   palankiai vertina numatytą bendradarbiavimą dėl TDO deramo darbo darbotvarkės prekybos ir (arba) susijusių aspektų, visų pirma prekybos ir visiško bei našaus užimtumo visiems, įskaitant jaunus žmones, moteris ir neįgaliuosius, tarpusavio sąsajų; ragina nedelsiant ir apgalvotai pradėti šį bendradarbiavimą;

26.  pažymi, kad Vietnamas yra viena iš labiausiai klimato kaitos padarinių pažeidžiamų šalių, visų pirma jis pažeidžiamas dėl ekstremalių oro sąlygų reiškinių, pvz., audrų ir potvynių; primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę pradėti taikyti veiksmingas prisitaikymo priemones ir užtikrinti veiksmingą teisės aktų, susijusių su aplinkos ir biologinės įvairovės apsauga, įgyvendinimą;

27.  palankiai vertina įsipareigojimą veiksmingai įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos susitarimus, pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, ir imtis veiksmų siekiant išsaugoti laukinę gyvūniją, biologinę įvairovę ir miškus bei užtikrinti tvarų jų valdymą; primena, kad Vietnamas yra viena iš aktyviausių plataus ASEAN regiono šalių, demonstruojanti savo įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo darbotvarkės; pabrėžia, kad greitas ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimas ir visapusiškas laikymasis ir veiksmingas Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas padės užtikrinti kuo aukštesnius regiono aplinkos apsaugos standartus;

28.  pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip labai svarbaus ES partnerio Pietryčių Azijoje ir ASEAN šalyse, svarbą, ypač konkrečiai kalbant apie klimato kaitos derybų, gero valdymo, darnaus vystymosi, ekonominės ir socialinės pažangos ir kovos su terorizmu klausimus, tačiau ne vien apie juos; pabrėžia, kad Vietnamas turi tapti partneriu skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir demokratines reformas; pažymi, kad 2020 m. Vietnamas pirmininkauja ASEAN; pabrėžia, kad ES ir Vietnamas turi visapusiškai laikytis Paryžiaus susitarimo ir jį įgyvendinti;

29.  palankiai vertina 2019 m. spalio 17 d. pasirašytą ES ir Vietnamo vyriausybės susitarimą, kuriuo nustatomos Vietnamo dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos; pabrėžia, kad Vietnamas yra antroji šalis partnerė Azijoje, pasirašanti susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų sąlygų su ES; pabrėžia, kas susitarimas yra didelis ES ir Vietnamo santykių pasiekimas;

30.  primena, kad susitarime numatytos konkrečios kovos su NNN žvejyba priemonės ir skatinamas tvarus ir atsakingas žuvininkystės sektorius, įskaitant akvakultūrą; pripažįsta tai, kad Vietnamas įsipareigojo spręsti NNN žvejybos problemą: pateikė paraišką dėl visateisės narystės Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijoje (WCPFC) ir tapo Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių (PSMA) oficialia šalimi, 2017 m. patvirtino peržiūrėtą žuvininkystės sektoriaus įstatymą, kuriame atsižvelgiama į tarptautinius ir regioninius įsipareigojimus, susitarimus ir Komisijos pateiktas rekomendacijas, ir įgyvendina nacionalinį kovos su NNN žvejyba veiksmų planą;

31.  tačiau pripažįsta, kad Vietnamo valdžios institucijos vis dar susiduria su didžiuliais iššūkiais, susijusiais su šalies labai suskaidyto žvejybos laivyno pertekliniu pajėgumu ir jūrų išteklių pereikvojimu, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Vietnamas gavo „geltonąją kortelę“, taip pat į priemones, kurių jau buvo imtasi padėčiai pagerinti; ragina imtis tolesnių veiksmų atsižvelgiant į 2019 m. lapkričio mėn. peržiūros misijos išvadas ir nuolat stebėti ir atidžiai tikrinti Vietnamo pastangas užtikrinti, kad šalis toliau darytų pažangą kovodama su NNN žvejyba, ir užtikrinti visišką į Sąjungos rinką patenkančių žuvininkystės produktų atsekamumą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam importui; primena, kad geltonosios kortelės atšaukimas turi būti susietas su sąlyga, kad bus visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos visos ES 2017 m. pateiktos rekomendacijos; ragina Komisiją būsimuose susitarimuose numatyti apsaugos priemones, pvz., galimybę sustabdyti tarifų taikymą žuvų produktams tol, kol bus panaikinta geltonoji kortelė, skirta dėl NNN žvejybos;

32.  pripažįsta Vietnamo įsipareigojimą spręsti neteisėtos medienos ruošos ir miškų naikinimo problemą su ES sudarant savanoriškos partnerystės susitarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT); pažymi, kad šis susitarimas galioja nuo 2019 m. birželio 1 d. ir jame importuotojams nustatytos privalomos išsamaus patikrinimo prievolės; palankiai vertina atvirą ir konstruktyvų visų atitinkamų Vietnamo suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą šiame procese;

33.  pabrėžia, kad itin svarbu veiksmingai įgyvendinti visas susitarimo nuostatas ir skyrius, pradedant patekimu į rinką ir baigiant tvariu vystymusi ir visų įsipareigojimų vykdymu; mano, kad visos prekybos ir darnaus vystymosi nuostatos turėtų būti suprantamos kaip tarptautinėje teisėje ir LPS privalomos teisinės prievolės; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į naująją už prekybos taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingo vyriausiojo pareigūno, kurio darbui turėtų tiesiogiai vadovauti už prekybą atsakingas Komisijos narys, pareigybę ir EP Tarptautinės prekybos komiteto įsipareigojimą imtis aktyvaus vaidmens stebint, kaip įgyvendinami įsipareigojimai pagal ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą (EVLPS); be to pabrėžia, kad Europos įmonės, ypač MVĮ, turėtų būti skatinamos visapusiškai pasinaudoti susitarimo teikiama nauda, o visos kliūtys, susijusios su įgyvendinimu, turėtų būti nedelsiant pašalintos;

34.  taip pat pabrėžia, kad susitarimo įsigaliojimas sukurs sąlygas plataus masto ir vaisingam abiejų šalių bendradarbiavimui siekiant veiksmingai įgyvendinti nuostatas dėl tvaraus vystymosi, kuo būtų galima pagerinti politinę ir žmogaus teisių padėtį šalyje; pabrėžia, kad tinkamas EVLPS įgyvendinimas gali paskatinti Vietnamą laikytis Europos aplinkos apsaugos, žmogaus teisių, gero valdymo ir įmonių socialinės atsakomybės standartų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Vietnamo įsipareigojimą pateikti savo nacionalinį įgyvendinimo planą dėl EVLPS nuostatų laikymosi;

35.  primena ankstesnę patirtį, iš kurios matyti, kad teisingas laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimas ir ES įmonių buvimas vietoje padeda pagerinti žmogaus teisių padėtį bei įmonių socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos standartus; prašo ES įmonių ir toliau atlikti svarbų vaidmenį perduodant standartus ir gerąją patirtį, kad įgyvendinant EVLPS Vietname būtų sukurta kaip galima tinkamesnė ir tvaresnė verslo aplinka;

36.  ragina nustatyti labai nuodugnią ir griežtą susitarimo stebėseną ir įsipareigoti užtikrinti, kad kartu su prekybos partneriu būtų greitai šalinami trūkumai; ragina ES remti būtinas gebėjimų stiprinimo priemones ir teikti konkrečią techninę pagalbą, siekiant padėti Vietnamui įgyvendinti jo įsipareigojimus pagal projektus, ir ekspertines žinias, visų pirma susijusias su aplinkos apsaugos ir darbo nuostatomis; primena Komisijai apie jos įsipareigojimus teikti ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl EVLPS įgyvendinimo;

37.  pabrėžia, jog labai svarbu, kad nepriklausoma pilietinė visuomenė ir socialiniai partneriai dalyvautų stebint susitarimo įgyvendinimą, ir ragina, įsigaliojus susitarimui, skubiai parengti ir sukurti vietos patarėjų grupes, kurios proporcingai atstovautų nepriklausomoms, laisvoms ir įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant Vietnamo žmogaus teisių gynėjų organizacijų ir aplinkos apsaugos ir darbo sektorių atstovus; remia Vietnamo pilietinės visuomenės organizacijų pastangas parengti pasiūlymus šiuo klausimu ir rems pastangas stiprinti gebėjimus;

38.  primena, kad ES ir Vietnamo santykiai grindžiami partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu, kuris apima neekonomines sritis, įskaitant politinio dialogo, žmogaus teisių, švietimo, mokslo ir technologijų, teisingumo bei prieglobsčio ir migracijos sritis;

39.  pripažįsta, kad tarp laisvosios prekybos susitarimo bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo yra institucinis ir teisinis ryšys ir taip užtikrinama, kad žmogaus teisės taptų ES ir Vietnamo santykių pagrindu; pabrėžia iš tiesų teigiamų tendencijų žmogaus teisių srityje svarbą greitam šio susitarimo ratifikavimui ir ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių padėčiai pagerinti, nes tai atspindi jų įsipareigojimą; primena savo 2018 m. lapkričio 15 d. reikalavimą dėl baudžiamosios teisės aktų, mirties bausmės, politinių kalinių ir pagrindinių laisvių reformos; primygtinai ragina šalis visapusiškai pasinaudoti susitarimais, kad būtų pagerinta greito sprendimo reikalaujanti žmogaus teisių padėtis Vietname ir pabrėžia plataus užmojo ES ir Vietnamo dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS (ir netiesiogiai EVLPS) ar jo dalių taikymą;

40.  apgailestauja, kad Komisija nesugebėjo atlikti LPS išsamaus poveikio žmogaus teisėms vertinimo; ragina Komisiją atlikti tokį vertinimą; ragina Komisiją į savo atliekamus poveikio vertinimus, be kita ko, prekybos susitarimų, kurie turi didelį ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį, poveikio vertinimus, sistemingai įtraukti žmogaus teisių klausimą; nurodo, kad Komisija taip pat įsipareigojo atlikti ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai ex post vertinimą;

41.  ragina ES ir Vietnamą nustatyti nepriklausomą žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą ir nepriklausomą skundų teikimo mechanizmą, kurį taikant nukentėję piliečiai ir vietos suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises, ir priemonę žmogaus teisėms daromam neigiamam poveikiui šalinti, visų pirma taikant valstybių ginčų sprendimo mechanizmą PDV skyriui;

42.  reiškia susirūpinimą dėl naujojo kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo, visų pirma dėl vietos nustatymo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, stebėjimo ir kontrolės internete ir asmens duomenų apsaugos priemonių, kurios nesuderinamos su ES vertybėmis grindžiama ir liberalizavimo prekybos darbotvarke; palankiai vertina norą įsitraukti į intensyvų dialogą, įskaitant Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko įsipareigojimą įtraukti abu parlamentus į diskusijų dėl įgyvendinimo priemonių aptarimą ir svarstymą; be to, ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių ir palankiai vertina ES pagalbą šioje srityje;

43.  primena, kad SESV 8 straipsnyje nurodyta, kad visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę; palankiai vertina tai, kad Vietnamas ir ES pasirašė PPO Buenos Airių deklaraciją dėl moterų ir prekybos ir ragina šalis susitarime stiprinti ir gerinti su lytimi ir prekyba susijusius įsipareigojimus; ragina gerinti moterų sąlygas, kad jos galėtų pasinaudoti šiuo susitarimu, be kita ko, stiprinant moterų gebėjimus darbe ir versle, skatinant moterų atstovavimą priimant sprendimus ir einant vadovaujamas pareigas, taip pat gerinant moterų prieigą prie mokslo, technologijų ir inovacijų, jų dalyvavimą ir vadovavimą šiose srityse; primena Komisijos įsipareigojimą įtraukti skyrius dėl lyčių lygybės į būsimus ES prekybos susitarimus, įskaitant tuos, kurie bus sudaryti sudarius šį susitarimą; ragina ES ir Vietnamą įsipareigoti, kad būtų įvertintas susitarimo įgyvendinimas ir į būsimą peržiūrą įtraukti specialų skyrių dėl lyčių ir prekybos;

44.  reikalauja nedelsiant paleisti visus politinius kalinius, pilietinės visuomenės narius, pvz. tinklaraštininkus ar nepriklausomus profesinių sąjungų narius, kurie šiuo metu yra sulaikyti arba nuteisti, ypač 2017 m. gruodžio 14 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. EP rezoliucijose išvardintus asmenis;

45.  ragina Komisiją ir EIVT oficialiai pranešti Parlamentui apie Vietnamo įsipareigojimą daryti pažangą sprendžiant įvairius su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, kaip nurodyta 2015 m. gruodžio 17 d. Parlamento rezoliucijoje(11);

46.  pabrėžia, kad susitarimas jau paskatino pokyčius daugelyje sričių ir mano, kad šis susitarimas yra pagrindas toliau gerinti sąlygas žmonėms, palaikant dialogą;

47.  palankiai vertina susitarimą, kuris suteiks daugiau laisvų ir sąžiningų prekybos galimybių; mano, kad Europos Parlamento pritarimas šiam susitarimui turi būti pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas, siekdamas vykdyti įsipareigojimus, imasi veiksmų, kad pagerintų su pilietinėmis ir darbuotojų teisėmis susijusią padėtį;

48.   ragina Tarybą greitai patvirtinti šį susitarimą;

49.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, EIVT, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybei bei parlamentui.

(1) OL L 329, 2016 12 3, p. 8.
(2) 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nuomonė, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(3) OL C 101, 2018 3 16, p. 30.
(4) OL C 86, 2018 3 6, p. 122.
(5) OL C 369, 2018 10 11, p. 73.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/lt/decision/en/64308
(8) Žr.: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0026.
(10) ES eksportas į Vietnamą: 65 proc. muitų išnyks iš karto, kai tik įsigalios LPS, o likusi dalis bus panaikinta per ne ilgesnį kaip 10 metų laikotarpį (pavyzdžiui, siekiant apsaugoti Vietnamo motorinių transporto priemonių sektorių nuo Europos konkurencijos, muitai automobiliams ir toliau bus taikomi visus 10 metų). Vietnamo eksportas į ES: 71 proc. muitų išnyks iš karto, kai tik įsigalios susitarimas, o likusi dalis bus panaikinta palaipsniui per ne ilgesnį kaip 7 metų laikotarpį.
(11) 2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (OL C 399, 2017 11 24, p. 141).

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika