Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0356M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0017/2020

Predkladané texty :

A9-0017/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0027

Prijaté texty
PDF 176kWORD 61k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg
Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie)
P9_TA(2020)0027A9-0017/2020

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06050/2019),

–  so zreteľom na návrh Dohody o voľnom obchode (ďalej len „DVO“) medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamskou socialistickou republikou (06051/2019),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05931/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91 ods. 1, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) (C9-0023/2019),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla platnosť v októbri 2016(1),

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o účasti podpísanú 17. októbra 2019, ktorá uľahčí účasť Vietnamu na operáciách civilného a vojenského krízového riadenia pod vedením Európskej únie a ukáže silný záväzok oboch strán uplatňovať mnohostranný prístup k medzinárodnému mieru a bezpečnosti založený na pravidlách,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 2/15(2) podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o DVO s jednotlivými členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ďalej len „ASEAN“),

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 pre medziregionálnu dohodu o voľnom obchode s členskými štátmi ASEAN-u,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, ktoré sa týkalo skutočnosti, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv(7),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej hlavu V o vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 91, 100, 168 a 207 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o detskej práci,

–  so zreteľom na závery Rady o obchodných a ľudských právach z 20. júna 2016,

–  so zreteľom na hospodársky dosah dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom(8),

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Vietnamu, ktoré v roku 2019 uskutočnila Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na závery vyplývajúce z vyšetrovacej misie výboru vo Vietname (od 28. októbra do 1. novembra 2018) a na hodnotenie Komisie z mája 2018 o pokroku tejto krajiny v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“) v nadväznosti na oznámenie Komisie z 23. októbra 2017 o uložení žltej karty,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. februára 2020(9) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rybárstvo,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0017/2020),

A.  keďže Vietnam je pre Európsku úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a Vietnam majú spoločný program, menovite na podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj pevné odhodlanie podporovať otvorený obchod založený na pravidlách a multilaterálny obchodný systém;

B.  keďže ide o druhú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom združenia ASEAN a dôležitý krok k medziregionálnej dohode o voľnom obchode; keďže táto dohoda spolu s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurskou republikou, súhlas s ktorou Európsky parlament udelil 13. februára 2019, bude slúžiť aj ako kritérium pre dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ďalšími hlavnými ekonomikami združenia ASEAN;

C.  keďže sa predpokladá, že 90 % budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, pričom značná časť tohto rastu bude vytváraná v Ázii;

D.  keďže Vietnam sa stal členom WTO v roku 2007 a v súčasnosti je otvoreným hospodárstvom a zástancom voľného obchodu, čo dokazuje jeho 16 obchodných dohôd s 56 krajinami;

E.  keďže Vietnam je zakladajúcim členom komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a stranou nedávno uzavretých rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP);

F.  keďže Vietnam je prosperujúce, konkurencieschopné a prepojené hospodárstvo s takmer 100 miliónmi obyvateľov, rastúcou strednou triedou a mladou a dynamickou pracovnou silou, aj keď zostáva ekonomikou s nízkymi a so strednými príjmami, ktorá čelí špecifickým rozvojovým výzvam, čo dokazuje jeho pozícia v indexe ľudského rozvoja rozvojového programu OSN (UNDP), kde mu v súčasnosti spomedzi 189 krajín patrí 116. miesto;

G.  keďže Vietnam je takisto jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín združenia ASEAN s priemernou mierou rastu HDP v období 2000 – 2018 približne 6,51 %; keďže v nasledujúcich rokoch sa vo Vietname očakáva podobne výrazná miera rastu;

H.  keďže EÚ je v súčasnosti tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu po Číne a Južnej Kórei a jej druhým najväčším vývozným trhom po USA; keďže vývoz z EÚ do krajiny za posledných desať rokov rastie ročne odhadom v priemere o 5 – 7 %; keďže posúdenie hospodárskeho vplyvu, ktoré vykonala Komisia, predpovedalo „nárast vývozu o 8 miliárd EUR do roku 2035 pre firmy z EÚ“, pričom vývoz z Vietnamu do EÚ by mal „narásť o 15 miliárd EUR“; keďže príležitosti, ktoré táto dohoda ponúka, je dôležité maximalizovať čo najinkluzívnejším spôsobom pre podniky, najmä MSP;

I.  keďže Rada zdôrazňuje, že je v záujme EÚ, aby naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri plnení Agendy 2030 ako ústrednej priority EÚ koherentným, komplexným a účinným spôsobom v záujme jej občanov a na podporu jej dôveryhodnosti v rámci Európy i celosvetovo; keďže zvolená predsedníčka Ursula von der Leyen v poverovacom liste adresovanom všetkým dezignovaným komisárom kládla dôraz na to, aby každý komisár vo svojej oblasti pôsobnosti zabezpečil plnenie cieľov udržateľného rozvoja OSN;

J.  keďže Vietnam stále čelí výzvam v oblasti udržateľného rozvoja, ľudských, politických a občianskych práv, najmä pokiaľ ide o situáciu menšín, základné slobody, slobodu vierovyznania a slobodu tlače, využívanie prírodných zdrojov (napríklad piesku, rýb a dreva), odpadové hospodárstvo a znečisťovanie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že EÚ a Vietnam sa naďalej rozchádzajú v názoroch na odporúčania medzinárodných orgánov pre ľudské práva, pokiaľ ide o Vietnam, a na vykonávanie týchto odporúčaní, napríklad odporúčaní týkajúcich sa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; keďže v súvislosti s Vietnamom je stále zdrojom znepokojenia problém nútenej práce väzňov;

K.  keďže napriek hospodárskym a politickým reformám začatým v roku 1986 je Vietnam stále štátom jednej strany, ktorý neuznáva základné slobody ako slobodu združovania, slobodu prejavu, slobodu náboženstva a slobodu tlače; keďže represívnu povahu režimu a závažné systematické porušovanie ľudských práv vo Vietname zdokumentovala Európska služba pre vonkajšiu činnosť vo výročnej správe EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2018, v ktorej poukázala najmä na rastúci počet politických väzňov v tejto krajine;

L.  keďže vo svojom uznesení z 15. novembra 2018 Európsky parlament vyzval vietnamské orgány, aby „zrušili, preskúmali alebo zmenili všetky represívne zákony, najmä trestný zákon“; keďže Vietnam na túto výzvu nezareagoval; keďže Vietnam neakceptoval žiadne z odporúčaní na zmenu či zrušenie nepatričných opatrení v trestnom zákone, ktoré boli sformulované v rámci všeobecného pravidelného preskúmania v marci 2019;

M.  keďže Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom uznáva, že je dôležité zabezpečiť zachovanie a trvalo udržateľné riadenie morských biologických zdrojov a ekosystémov, ako aj podporu udržateľnej akvakultúry, a v článku 13.9 stanovuje spoluprácu v boji proti NNN rybolovu;

N.  keďže niektoré výrobky na báze rýb, ako sú výrobky s číselnými znakmi KN 1604 14 21 a 1604 14 26, nie sú vzhľadom na svoju citlivosť pre Európsku úniu zahrnuté do bezcolného režimu v rámci dohody o voľnom obchode;

O.  keďže NNN rybolov sa uznáva ako organizovaná trestná činnosť na mori, ktorá má katastrofálne environmentálne a sociálne a ekonomické následky na celom svete a vytvára nespravodlivú hospodársku súťaž v európskom rybárskom priemysle;

P.  keďže Vietnam je štvrtým najväčším producentom rýb na svete, za ktorým nasleduje Európska únia, a štvrtým najväčším výrobcom produktov akvakultúry;

Q.  keďže EÚ má svetové prvenstvo v obchodovaní s produktmi rybolovu a akvakultúry z hľadiska hodnoty a v roku 2017 dosiahol objem jeho obchodu viac ako 2,3 miliardy EUR; keďže EÚ dováža viac ako 65 % produktov rybolovu na svoju spotrebu a je jedným z najväčších zahraničných investorov vo Vietname;

R.  keďže Vietnam doteraz zaistil ochranu jedného výrobku so zemepisným označením – Phú Quốc, odrody rybacej omáčky – ako chráneného označenia pôvodu (CHOP) v rámci systémov kvality EÚ; keďže v dohode sa ustanovuje ochrana 169 zemepisných označení EÚ pre vína, liehoviny a potravinové výrobky vo Vietname a na základe reciprocity ochrana 39 vietnamských zemepisných označení v EÚ;

S.  keďže Vietnam predstavuje trh s 95 miliónmi ľudí s dlhoročnou tradíciou spotreby rýb a produktov akvakultúry a je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v regióne ASEAN; keďže rybolov by pre európske malé a stredné podniky mohol predznamenať veľký potenciál na rast a významné prínosy; keďže toto odvetvie má zásadný význam pre európsku prosperitu a inovácie;

1.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom je najmodernejšou, najkomplexnejšou a najambicióznejšou dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená medzi EÚ a rozvojovou krajinou, a mala by slúžiť ako referenčný bod angažovanosti EÚ v rozvojových krajinách, najmä v regióne ASEAN; pripomína, že počas prechodného obdobia dvoch rokov od nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode bude Vietnam naďalej zvýhodnenou krajinou podľa VSP;

2.  konštatuje, že rokovania sa začali v júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 14 rokovacích kolách, a vyjadruje poľutovanie nad následným oneskorením pri predkladaní dohody na podpis a ratifikáciu, najmä nad oneskorením Rady v súvislosti so žiadosťou o udelenie súhlasu Európskeho parlamentu v dostatočnom predstihu pred európskymi voľbami;

3.  zdôrazňuje hospodársky a strategický význam tejto dohody, keďže EÚ a Vietnam majú spoločné ciele – stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť konkurencieschopnosť, bojovať proti chudobe, podporiť multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách, dosahovať ciele udržateľného rozvoja a podporovať práva a základné slobody pracovníkov; zdôrazňuje geopolitické hľadiská, pre ktoré sú partneri EÚ na Ďalekom východe kľúčovými aktérmi pre spoluprácu v zložitom miestnom geoekonomickom prostredí;

4.  konštatuje, že v článku 21 Zmluvy o Európskej únii je stanovené, že činnosti Únie na medzinárodnej scéne sa riadia zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity, pričom sa dodržiavajú zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; zdôrazňuje , že je potrebné dodržiavať zásadu zosúlaďovania politík s cieľmi rozvojovej spolupráce, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ;

5.  zdôrazňuje význam dohody z hľadiska konkurencieschopnosti podnikov z EÚ v regióne; konštatuje, že európske spoločnosti čelia zvýšenej konkurencii krajín, s ktorými už má Vietnam uzatvorené dohody o voľnom obchode, najmä Komplexnú a progresívnu dohodu o transpacifickom partnerstve (CPTPP);

6.  vyjadruje nádej, že táto dohoda prinesie spolu s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom ďalší pokrok pri vytyčovaní prísnych noriem a pravidiel v regióne ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre budúcu medziregionálnu obchodnú a investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda tiež vysiela silný signál v prospech voľného, spravodlivého a vzájomného obchodu v časoch silnejúcich protekcionistických tendencií a veľkých výziev v oblasti mnohostranného obchodu založeného na pravidlách; zdôrazňuje, že dohoda pomáha EÚ posilniť jej prítomnosť v regióne ASEAN-u, pričom zohľadňuje nedávne závery Regionálneho všeobecného hospodárskeho partnerstva (RCEP) a nadobudnutie platnosti Komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP); zdôrazňuje tiež, že dohoda umožňuje EÚ presadzovať svoje normy a hodnoty v regióne; pripomína, že plne podporuje multilateralizmus a že je dôležité docieliť udržateľnú a ambicióznu reformu WTO, ktorá dokáže zabezpečiť medzinárodný obchod založený na pravidlách;

7.  zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni viac ako 99 % všetkých ciel(10); poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 65 % dovozných ciel na vývoz EÚ, pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 71 % svojich dovozných ciel a že po siedmich rokoch bude v bezcolnom režime 99 % dovozu; upozorňuje, že dohoda bude obsahovať aj osobitné ustanovenia na riešenie necolných prekážok vývozu EÚ, ktoré často predstavujú významnú prekážku pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“); domnieva sa, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom môže pomôcť pri riešení obchodného deficitu EÚ s Vietnamom využitím potenciálu rastu tejto krajiny združenia ASEAN v nasledujúcich rokoch;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinné a spoľahlivé kontroly, a to aj prostredníctvom posilnenej colnej spolupráce v Európe, s cieľom zabrániť tomu, aby dohoda bola vstupnou bránou tovaru z iných krajín na európske územie;

9.  všíma si zlepšený prístup k vietnamskému verejnému obstarávaniu podľa tejto dohody v súlade s Dohodou o vládnom obstarávaní (GPA), keďže Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom obchode sa dosiahol stupeň transparentnosti a procesnej spravodlivosti, ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré EÚ podpísala s rozvinutými krajinami a vyspelejšími rozvojovými krajinami; zdôrazňuje, že dohoda nesmie obmedzovať pravidlá obstarávania na domácom trhu či politický manévrovací priestor pri obstarávaní, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na predmet obstarávania a požiadavky v oblastiach, ako napríklad životné prostredie, práca a zamestnanosť;

10.  víta skutočnosť, že ustanovenia o pravidlách pôvodu obsiahnuté v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom sa riadia prístupom EÚ a že ich hlavné prvky sa zhodujú s prvkami stanovenými vo VSP EÚ, ako aj v jej obchodnej dohode so Singapurom; vyzýva Komisiu, aby monitorovala riadne a dôsledné uplatňovanie týchto pravidiel s osobitným dôrazom na národný obsah a aby posilnila opatrenia proti každému druhu manipulácie a zneužívania, ako je prebaľovanie výrobkov, ktoré prichádzajú z tretích krajín;

11.  konštatuje, že Vietnam už nebude môcť využívať kumuláciu od iných obchodných partnerov, ktorí využívajú systém VSP v tomto regióne, aby tak bol schopný dodržať pravidlá pôvodu; zdôrazňuje, že pravidlá pôvodu v dohodách o voľnom obchode by nemali zbytočne narúšať existujúce hodnotové reťazce, najmä s krajinami, ktoré v súčasnosti využívajú systémy VSP, VSP + alebo Všetko okrem zbraní;

12.  zdôrazňuje skutočnosť, že približne 169 zemepisných označení EÚ bude profitovať z uznávania a ochrany na vietnamskom trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade právnych predpisov EÚ vzhľadom na skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým vývozným trhom EÚ pre potraviny a nápoje; domnieva sa, že tento zoznam by sa mal v blízkej budúcnosti rozšíriť; ďalej zdôrazňuje, že ustanovenia dohody o voľnom obchode by mohli mať negatívny vplyv na niektoré poľnohospodárske odvetvia EÚ, okrem iného na odvetvie pestovania ryže; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby neustále monitorovala dovozný tok týchto citlivých výrobkov a plne využívala ustanovenia nariadenia o ochrannej doložke vždy, keď sú splnené právne a hospodárske požiadavky, s cieľom zabrániť každému prípadnému negatívnemu vplyvu na poľnohospodárske odvetvia EÚ v priamom dôsledku vykonávania dohody o voľnom obchode;

13.  víta silnú kapitolu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach, ktorou sa stanoví jednotný a transparentný postup schvaľovania vývozu potravinových výrobkov z EÚ do Vietnamu s cieľom urýchliť schvaľovanie žiadostí EÚ o vývoz a zabrániť diskriminačnému zaobchádzaniu; oceňuje záväzok Vietnamu uplatňovať rovnaké dovozné požiadavky v prípade podobných produktov, ktoré pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ;

14.  pripomína, že pokiaľ ide o služby, Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v rámci WTO, poskytuje podstatne lepší prístup vo viacerých odvetviach podnikania a ponúka nový prístup na trh pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania; víta používanie pozitívneho zoznamu v listine špecifických záväzkov;

15.  pripomína, že rýchla ratifikácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom môže Vietnamu pomôcť pokročiť v zlepšovaní ochrany práv duševného vlastníctva a zaručiť najprísnejšie normy výroby a najlepšiu kvalitu v prospech spotrebiteľov; zdôrazňuje, že Vietnam pristúpi k zmluvám Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o internete, v ktorých sa stanovujú normy na zabránenie neoprávnenému online prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho využívaniu, ochrana práv nositeľov a riešenie problémov, ktoré nové technológie a metódy komunikácie predstavujú pre práva duševného vlastníctva; zdôrazňuje strategický význam normotvornej kapacity v regióne, v ktorom možno pozorovať snahy o oddelenie normatívnej a štandardizačnej stránky; pripomína, že neprítomnosť silných regulačných rámcov by mohla vyvolať tzv. preteky ku dnu a negatívnu súťaž z hľadiska dôležitých právnych ustanovení; poukazuje na to, že podpora prístupu k liekom je naďalej kľúčovým pilierom politiky EÚ a že ustanovenia o právach duševného vlastníctva v dohode týkajúce sa farmaceutických výrobkov sú osobitne prispôsobené úrovni rozvoja, súčasnému regulačnému rámcu a obavám týkajúcim sa verejného zdravia vo Vietname;

16.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda neobsahuje osobitnú kapitolu o MSP, poznamenáva však, že rôzne ustanovenia o MSP sú napriek tomu zahrnuté vo viacerých jej častiach; zdôrazňuje, že fáza vykonávania bude kľúčová pre zavedenie akčného plánu na pomoc MSP pri využívaní príležitostí, ktoré dohoda ponúka, počnúc zvýšením transparentnosti a šírením všetkých relevantných informácií, keďže tento sektor hospodárstva má zásadný význam z hľadiska prosperity a inovácie v Európe; domnieva sa, že pri prípadnej revízii dohody by sa Komisia mala zaoberať možnosťou zavedenia kapitoly o MSP;

17.  víta ustanovenia o spolupráci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane technickej pomoci a budovania kapacít v záujme rozvoja vyspelých noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a nabáda zmluvné strany, aby ich plne využívali; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby čo najskôr vypracovali akčný plán spolupráce v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane programu odbornej prípravy, budovania kapacít a pomoci v rámci dohody s cieľom chrániť dobré životné podmienky zvierat počas usmrcovania a lepšie chrániť zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch a počas prepravy vo Vietname;

18.  zdôrazňuje, že v rámci dohody sa stanoví právo EÚ uplatňovať svoje vlastné normy na všetky tovary a služby predávané v Únii a pripomína únijnú zásadu predbežnej opatrnosti; zdôrazňuje, že prísne normy EÚ vrátane vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a kolektívnych zmlúv by sa nikdy nemali považovať za obchodné prekážky;

19.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda neobsahuje ustanovenie o cezhraničných prenosoch údajov; domnieva sa, že pri budúcej revízii dohody by sa do nej malo zahrnúť takéto ustanovenie, ktoré rešpektuje právo EÚ v oblasti ochrany údajov a ochrany súkromia, a zdôrazňuje, že každá výsledná podoba dohody v budúcnosti musí podliehať súhlasu Európskeho parlamentu; v tomto smere konštatuje, že všeobecné nariadenie o ochrane údajov je plne v súlade so všeobecnými výnimkami podľa GATS;

20.  zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom obsahuje komplexnú a záväznú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá otázkami práce a životného prostredia a vychádza zo všeobecne uznávaných zvyklostí a noriem; poukazuje na to, že vykonateľnosť kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji by sa mohla výrazne zlepšiť, predovšetkým prostredníctvom toho, že sa v rámci rôznych metód presadzovania posúdi mechanizmus založený na sankciách ako posledná možnosť, a tiež prostredníctvom reformy systému domácej poradnej skupiny, ako to opakovane požaduje Európsky parlament a ako je to uvedené aj v poverovacom liste pre nového komisára EÚ pre obchod; zdôrazňuje, že kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti zmene klímy, podpore ľudských práv vrátane práv pracovníkov a všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že dohoda je tiež nástrojom rozvoja a sociálneho pokroku vo Vietname, pričom podporuje krajinu v jej úsilí zlepšiť pracovné práva a posilniť ochranu pri práci a ochranu životného prostredia; vyzýva na rýchle zriadenie a sfunkčnenie veľkých a nezávislých domácich poradných skupín a vyzýva Komisiu, aby intenzívne spolupracovala s vietnamskými orgánmi a poskytla im potrebnú podporu; vyzýva Spoločný výbor, aby bezodkladne začal pracovať na posilnení vykonateľnosti ustanovení o obchode a udržateľnom rozvoji;

21.  vyzýva na zriadenie Spoločného výboru vietnamského Národného zhromaždenia a Európskeho parlamentu s cieľom zlepšiť koordináciu a preskúmanie opatrení kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a vykonávanie dohody ako celku; víta kladné stanovisko predsedu Národného zhromaždenia Vietnamu k tejto výzve na prijatie opatrení a žiada, aby sa rýchlo rokovalo o memorande o porozumení medzi oboma parlamentmi;

22.  víta konkrétne kroky, ktoré doteraz vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien pracovnoprávnych predpisov a právneho rámca pre minimálny vek pri práci s cieľom zrušiť detskú prácu a prijať záväzky týkajúce sa nediskriminácie a rodovej rovnosti v práci; očakáva, že tieto nové právne predpisy budú dokončené prostredníctvom vykonávacích vyhlášok a čo najskôr budú v plnej miere presadzované zo strany vietnamských orgánov;

23.  berie na vedomie pokles objemu detskej práce vo Vietname v posledných rokoch, pričom pripomína, že Vietnam bol prvou krajinou v Ázii a druhou vo svete, ktorá ratifikovala Dohovor OSN o právach dieťaťa; ďalej vyzýva vietnamskú vládu, aby do roku 2025 predložila ambiciózny plán na odstránenie detskej práce a aby do roku 2030 odstránila nútenú prácu, moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi; očakáva posúdenie zo strany MOP v dostatočnom časovom predstihu pred ratifikáciou dohody; vyzýva EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej práci spojený s dostupnými programami EÚ, vrátane potrebného rámca náležitej starostlivosti pre podniky;

24.  zdôrazňuje však, že napriek tomuto pokroku naďalej pretrvávajú významné výzvy, a naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby sa viac zapájali do progresívnej agendy práv pracovníkov prostredníctvom konkrétnych opatrení, pričom v tejto súvislosti víta prijatie reformovaného zákonníka práce 20. novembra 2019; víta tiež ratifikáciu základného dohovoru MOP č. 98 (kolektívne vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva základné dohovory, a to 105 (zrušenie nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda združovania) v roku 2023; vyzýva vietnamské orgány, aby poskytli dôveryhodný plán týchto ratifikácií; zdôrazňuje ústrednú úlohu vykonávacích vyhlášok pri vykonávaní revidovaného zákonníka práce a ratifikovaných dohovorov MOP, a preto zdôrazňuje potrebu vykonávacích vyhlášok k reformovanému zákonníku práce s cieľom začleniť doň zásady dohovorov MOP č. 105 a 87; zdôrazňuje ochotu zapojiť sa do aktívneho dialógu o tejto otázke; vyzýva vietnamskú vládu, aby neustále informovala EÚ o pokroku, pokiaľ ide o ratifikáciu a vykonávanie týchto zostávajúcich dohovorov; pripomína význam takýchto záväzkov, ktoré predstavujú skutočne pozitívny vývoj v rozvojovej krajine, a zároveň zdôrazňujú kľúčovú úlohu účinného vykonávania ustanovení o ľudských právach, dohovoroch MOP a ochrane životného prostredia; zdôrazňuje, že osobitné kritériá zahrnuté do vykonávacích právnych predpisov, ako sú prahové hodnoty a registračné formality, by nemali viesť k tomu, že nezávislým organizáciám sa v konečnom dôsledku znemožní konkurovať štátnym organizáciám; zdôrazňuje tiež, že trestnoprávne predpisy by sa mali zosúladiť s príslušnými dohovormi MOP; zdôrazňuje, že záväzky Vietnamu vyplývajúce z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a novo reformovaného zákonníka práce by sa mali uplatňovať spôsobom, ktorý prakticky neznemožní uplatňovanie slobôd, najmä pokiaľ ide o slobodu zhromažďovania nezávislých odborových zväzov; vyjadruje uznanie postoju predratifikačnej podmienenosti zo strany EÚ;

25.   víta avizovanú spoluprácu v oblasti aspektov programu dôstojnej práce MOP týkajúcich sa obchodu, najmä prepojenie medzi obchodom a plnou a produktívnou zamestnanosťou pre všetkých vrátane mladých ľudí, žien a osôb so zdravotným postihnutím; žiada rýchle a zmysluplné začatie tejto spolupráce;

26.  poznamenáva, že Vietnam je jednou z krajín, ktoré sú najviac ohrozené dôsledkami zmeny klímy, najmä extrémnymi poveternostnými javmi, ako sú búrky a záplavy; nalieha na vietnamskú vládu, aby zaviedla účinné adaptačné opatrenia a zabezpečila účinné vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a biodiverzity;

27.  víta záväzok zameraný na účinné vykonávanie mnohostranných environmentálnych dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o zmene klímy, a na kroky v prospech ochrany a udržateľnej správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity a lesov; pripomína, že Vietnam je jednou z najaktívnejších krajín v širšom regióne ASEAN, pokiaľ ide o prezentáciu svojho záväzku dodržiavať program Parížskej dohody; zdôrazňuje, že rýchla ratifikácia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, ako aj úplne dodržiavanie a účinné vykonávanie Parížskej dohody prispeje k zabezpečeniu najprísnejších možných noriem ochrany životného prostredia v regióne;

28.  zdôrazňuje strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami združenia ASEAN, a to najmä, ale nie výlučne v súvislosti s rokovaniami o zmene klímy, dobrou správou vecí verejných, udržateľným rozvojom, hospodárskym a sociálnym pokrokom a bojom proti terorizmu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa Vietnam stal partnerom v presadzovaní ľudských práv a demokratických reforiem; konštatuje, že Vietnam bude v roku 2020 predsedať združeniu ASEAN; zdôrazňuje, že EÚ a Vietnam musia v plnej miere rešpektovať a vykonávať Parížsku dohodu;

29.  víta dohodu medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorá bola podpísaná 17. októbra 2019 a ktorou sa ustanovuje rámec pre účasť Vietnamu na operáciách krízového riadenia EÚ; zdôrazňuje, že Vietnam je druhou partnerskou krajinou v Ázii, ktorá s EÚ podpíše rámcovú dohodu o účasti; zdôrazňuje, že dohoda predstavuje významný krok vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Vietnamom;

30.  pripomína, že v dohode sa stanovujú osobitné opatrenia na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov) a na podporu udržateľného a zodpovedného odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; v tejto súvislosti uznáva záväzok Vietnamu riešiť NNN rybolov tým, že požiadal o plné členstvo v Komisii pre rybolov v západnom a strednom Tichom oceáne (WCPFC), tým, že sa stal oficiálnym členom Dohody o opatreniach prístavných štátov, tým, že v roku 2017 prijal revidovaný zákon o rybolove, ktorý zohľadňuje medzinárodné a regionálne povinnosti, dohody a odporúčania Komisie a tým, že vykonáva národný akčný plán boja proti NNN rybolovu;

31.  uznáva však obrovské výzvy, ktorým stále čelia vietnamské orgány, pokiaľ ide o nadmernú kapacitu výrazne fragmentovanej rybárskej flotily v krajine a nadmerné využívanie morských zdrojov, pričom berie na vedomie žltú kartu, ktorá bola Vietnamu udelená, ako aj opatrenia, ktoré sa už prijali na zlepšenie tejto situácie; vyzýva na ďalšie opatrenia v súlade so zisteniami hodnotiacej misie z novembra 2019 a na nepretržité monitorovanie a dôsledné kontroly, pokiaľ ide o úsilie Vietnamu zabezpečiť, aby krajina naďalej dosahovala pokrok v boji proti NNN rybolovu a aby zaručila úplnú vysledovateľnosť produktov rybolovu prichádzajúcich na trh Únie s cieľom vylúčiť nezákonný dovoz; pripomína, že zrušenie žltej karty musí byť podmienené úplným a účinným vykonávaním všetkých odporúčaní, ktoré EÚ vydala v roku 2017; vyzýva Komisiu, aby v budúcich dohodách stanovila ochranné opatrenia pre produkty rybolovu, ako napríklad možnosť pozastaviť preferenčné clá, kým nebude zrušená žltá karta v súvislosti s NNN rybolovom;

32.  uznáva záväzok Vietnamu riešiť nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2019 a stanovuje záväzné povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán vo Vietname na tomto procese;

33.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité účinne vykonávať všetky ustanovenia a kapitoly dohody, od prístupu na trh po udržateľný rozvoj a presadzovanie všetkých záväzkov; domnieva sa, že všetky ustanovenia o obchode a udržateľnom rozvoji by sa mali chápať ako stanovenie právnych povinností v medzinárodnom práve a v dohode o voľnom obchode; v tejto súvislosti poukazuje na novú pozíciu hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať priamo pod vedením komisára pre obchod, a na záväzok parlamentného výboru pre medzinárodný obchod prevziať aktívnu úlohu pri monitorovaní vykonávania záväzkov týkajúcich sa dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom; ďalej zdôrazňuje, že európske spoločnosti, najmä MSP, by sa mali nabádať, aby v plnej miere využívali výhody vyplývajúce z dohody, a že každá prekážka vykonávania by sa mala okamžite odstrániť;

34.  zdôrazňuje, že nadobudnutie platnosti dohody vytvorí podmienky pre rozsiahlu a plodnú spoluprácu medzi oboma stranami s cieľom účinne vykonávať ustanovenia o udržateľnom rozvoji, ktoré by mohli priniesť zlepšenie politickej situácie a situácie v oblasti ľudských práv v krajine; zdôrazňuje, že riadne vykonávanie dohody o voľnom obchode môže priniesť pokrok Vietnamu v dodržiavaní európskych noriem v oblasti životného prostredia, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných a sociálnej zodpovednosti podnikov; v tejto súvislosti víta záväzok Vietnamu predložiť svoj národný plán vykonávania na dosiahnutie súladu s ustanoveniami dohody o voľnom obchode;

35.  pripomína predchádzajúce skúsenosti, ktoré ukazujú, že správne vykonávanie dohôd o voľnom obchode a prítomnosť spoločností EÚ na mieste môžu viesť k zlepšeniam situácie v oblasti ľudských práv, sociálnej zodpovednosti podnikov a environmentálnych noriem; žiada spoločnosti EÚ, aby naďalej zohrávali významnú úlohu pri zbližovaní noriem a osvedčených postupov s cieľom vytvoriť vo Vietname prostredníctvom dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom čo najvhodnejšie a najudržateľnejšie podnikateľské prostredie;

36.  požaduje detailné a dôkladné monitorovanie dohody a záväzky na zabezpečenie toho, že s naším obchodným partnerom sa rýchle budú riešiť nedostatky; žiada EÚ, aby podporila potrebné opatrenia na budovanie kapacít a aby poskytla osobitnú technickú podporu s cieľom pomôcť Vietnamu plniť jeho záväzky prostredníctvom projektov a odborných znalostí, najmä v spojitosti s ustanoveniami v oblasti životného prostredia a práce; pripomína Komisii jej povinnosť podávať Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom;

37.  zdôrazňuje, že zapojenie nezávislej občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do monitorovania vykonávania dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po nadobudnutí platnosti dohody pripravili a urýchlene vytvorili domáce poradné skupiny a aby boli v rámci týchto skupín široko a vyvážene zastúpené nezávislé, slobodné a rôznorodé organizácie občianskej spoločnosti vrátane nezávislých vietnamských organizácií z odvetvia práce a životného prostredia, ako aj obhajcovia ľudských práv; podporuje úsilie organizácií občianskej spoločnosti vo Vietname o vypracovanie príslušných návrhov a podporí aj úsilie o budovanie kapacít;

38.  pripomína, že vzťah medzi EÚ a Vietnamom je založený na dohode o partnerstve a spolupráci (ďalej len „DPS“), ktorá zahŕňa aj iné ako hospodárske oblasti vrátane politického dialógu, ľudských práv, vzdelávania, vedy a techniky, spravodlivosti a azylu a migrácie;

39.  uznáva inštitucionálne a právne prepojenie medzi dohodou o voľnom obchode a dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; zdôrazňuje význam skutočne pozitívnych trendov v oblasti ľudských práv pre rýchlu ratifikáciu tejto dohody a vyzýva vietnamské orgány, aby ako signál svojho záväzku prijali konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie; pripomína svoju požiadavku z 15. novembra 2018, najmä pokiaľ ide o reformu trestnoprávnych predpisov, trest smrti, politických väzňov a základné slobody; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby v plnej miere využívali dohody s cieľom zlepšiť naliehavú situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname, a zdôrazňuje význam ambiciózneho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; poukazuje na to, že článok 1 DPS obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, na základe ktorej sa môžu aktivovať primerané opatrenia a ako krajné riešenie aj bezodkladné pozastavenie platnosti DPS, a teda aj dohody o voľnom obchode, alebo jej častí;

40.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala komplexné posúdenie vplyvu dohody o voľnom obchode na ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby takéto posúdenie vypracovala; žiada Komisiu, aby systematicky začleňovala ľudské práva do svojich posúdení vplyvu, keď sa budú vypracúvať, a to aj pokiaľ ide o obchodné dohody, ktoré majú významný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv; poukazuje na to, že Komisia sa tiež zaviazala vykonať hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho vplyvu;

41.  vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie oblasti ľudských práv a nezávislý mechanizmus podávania sťažností, ktorý by dotknutým občanom a miestnym zainteresovaným stranám poskytol účinný prostriedok nápravy a nástroj na riešenie potenciálneho negatívneho vplyvu dohody o voľnom obchode na ľudské práva, a to najmä uplatňovaním mechanizmu urovnávania sporov medzi štátmi na kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

42.  vyjadruje obavy v súvislosti s vykonávaním nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o požiadavky na lokalizáciu a zverejňovanie informácií, online dohľad a kontrolu a opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú zlučiteľné s programom EÚ v oblasti obchodu založeného na hodnotách a liberalizácii; víta ochotu zapojiť sa do intenzívneho dialógu vrátane záväzku predsedníčky Národného zhromaždenia Vietnamu zahrnúť do diskusie a rokovaní o vykonávacích vyhláškach oba parlamenty; ďalej vyzýva vietnamské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia, a v tejto súvislosti víta pomoc EÚ;

43.  pripomína, že v článku 8 ZFEÚ sa uvádza, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“; víta skutočnosť, že Vietnam aj EÚ podpísali vyhlásenie WTO z Buenos Aires o ženách a obchode a vyzýva zmluvné strany, aby posilnili záväzky v oblasti rodových otázok a obchodu v tejto dohode; žiada o zlepšenie podmienok žien, aby mali z tejto dohody úžitok, a to aj prostredníctvom budovania kapacít pre ženy v práci a v podnikaní, podpory zastúpenia žien v procese rozhodovania a zodpovedných funkciách a zlepšenia prístupu žien k vede, technológiám a inováciám, ako aj ich účasti a vedenia v týchto odvetviach; pripomína záväzok Komisie zahrnúť kapitoly o rodovom hľadisku do budúcich obchodných dohôd EÚ vrátane tých, ktoré sa dosiahli po uzavretí tejto dohody; vyzýva EÚ a Vietnam, aby sa zaviazali zhodnotiť vykonávanie dohody a zahrnúť do svojho budúceho preskúmania osobitnú kapitolu o rodových otázkach a obchode;

44.  požaduje okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a členov občianskej spoločnosti, napríklad blogerov alebo nezávislých odborárov, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní alebo odsúdení, najmä tých, ktorí sú uvedení v uzneseniach Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2017 a z 15. novembra 2018;

45.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby formálne informovali Európsky parlament o záväzku Vietnamu pokročiť v sérii otázok týkajúcich sa ľudských práv, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015(11);

46.  zdôrazňuje, že dohoda už podporila zmeny v mnohých oblastiach prostredníctvom dialógu, a vníma ju ako základ pre ďalšie zlepšenia v prospech ľudí prostredníctvom dialógu;

47.  víta dohodu, ktorou vznikne viac voľných a spravodlivých obchodných príležitostí medzi EÚ a Vietnamom; považuje súhlas, ktorý udelil Európsky parlament, za odôvodnený, keďže Vietnam prijíma kroky na zlepšenie situácie v oblasti občianskych a pracovných práv tak, aby pokročil v zmysle svojich záväzkov;

48.   vyzýva Radu, aby urýchlene prijala dohodu; 

49.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376.
(3) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
(4) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.
(5) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0459.
(7) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(8) Pozri: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157686.pdf
(9) Prijaté texty, P9_TA(2020)0026.
(10) Vývoz EÚ do Vietnamu: 65 % ciel zanikne hneď po nadobudnutí platnosti DVO a zvyšok sa má rušiť počas obdobia 10 rokov (napríklad v záujme ochrany vietnamského automobilového priemyslu pred európskou konkurenciou zostanú clá na automobily v platnosti počas celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí platnosti DVO, zvyšok sa má postupne rušiť počas obdobia siedmich rokov.
(11) Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 141).

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia