Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0358M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0014/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0014/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0029

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 56k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05931/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05932/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C9-0020/2019),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τα κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), οι οποίες συμπληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2013, ώστε να συμπεριλάβουν την προστασία των επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τη διεξαγωγή διμερών διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με μεμονωμένα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(5), σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, η οποία ζητήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 από την Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με το Βιετνάμ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με τη μη διενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγούμενης εκτίμησης επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(10),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL) σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει συνθήκης(11),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την παιδική εργασία, τα οποία ενθάρρυναν την Επιτροπή να συνεχίζει να διερευνά τρόπους αποτελεσματικότερης χρήσης των εμπορικών μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις και η ενσωμάτωσή τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των ΣΒΑ» και ότι «όλες οι εταιρικές σχέσεις κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ θα πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, και τα οποία ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις της ΕΕ «να συγκροτήσουν μηχανισμούς καταγγελιών σε επιχειρησιακό επίπεδο ή να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες με άλλες επιχειρήσεις για την επίλυση καταγγελιών»,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι, ΙΙ και V, και συγκεκριμένα το άρθρο 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020(12) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0014/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο αποδέκτη και την κυριότερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) παγκοσμίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στους 80 άμεσους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ είναι μια ακμάζουσα οικονομία με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη στον ASEAN και έχει ένα νέο και δυναμικό εργατικό δυναμικό, υψηλό ποσοστό αλφαβητισμού, υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης, συγκριτικά χαμηλούς μισθούς, καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και κεντρική θέση εντός του ASEAN·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδομή και οι επενδυτικές ανάγκες του Βιετνάμ υπερβαίνουν μαζικά τους το διαθέσιμο σήμερα ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, το Βιετνάμ έλαβε ΑΞΕ αξίας ίσης με το 8 % του ΑΕΠ του – ποσοστό υπερδιπλάσιο του ποσοστού που έλαβαν οικονομίες παρόμοιας κλίμακας στην περιοχή·

ΣΤ.  εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το περιβάλλον για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στο Βιετνάμ τις τελευταίες δεκαετίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 3 000 διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες σε ισχύ και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε περίπου 1 400 από αυτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης, αυτή είναι η δεύτερη «αυτοτελής συμφωνία προστασίας των επενδύσεων» που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και τρίτης χώρας κατόπιν συζητήσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, βάσει της γνώμης 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 16ης Μαΐου 2017, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ με τους εμπορικούς της εταίρους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 21 κρατών μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ, οι οποίες δεν περιελάμβαναν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της, το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων (ΣΕΔ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΕΔ ενσωματώθηκε στην ήδη οριστικοποιημένη συμφωνία CETA, η οποία επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και αναμένεται να επικυρωθεί από διάφορα κράτη μέλη, αντικαθιστώντας έτσι το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Απριλίου 2019, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπεται από τη ΣΟΕΣ συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ(13)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα και διαρκώς από το Κοινοβούλιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εκ μέρους της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση ΠΕΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες έχουν δημοσιοποιηθεί·

1.  χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ΣΕΔ), ο οποίος έχει αναμορφώσει το σύστημα ISDS και βελτιώνει την ποιότητα των επιμέρους προσεγγίσεων των διμερών επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών διαφορών σε σχέση με τις διαδικαστικές ελλείψεις του ISDS· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του σχεδόν περιορίζεται στη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ ξένων και εγχώριων επενδυτών· υπενθυμίζει ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου θα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλα τα μέρη· χαιρετίζει την ισχυρή προσήλωση του Βιετνάμ στο βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα·

2.  σημειώνει ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, οι δημόσιες υπηρεσίες και η προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει επίσης διαφάνεια και λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω υπόψη την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού, διασφαλίζοντας το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις, όπως έχει συμβεί με τη CETA· επιμένει στην τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση της εν λόγω διάταξης από τους ευρωπαίους επενδυτές·

3.  τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης που συνιστά υψηλότερο επίπεδο προστασίας από την εθνική μεταχείριση· σημειώνει ότι η συμφωνία προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις των επενδυτών να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

4.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει πλήρως με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και συμφωνίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και την εργασία·

5.  υπενθυμίζει ότι το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα· τονίζει ότι, προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως του ΣΒΑ 1 για την εξάλειψη της φτώχειας, του ΣΒΑ 8 για την αξιοπρεπή εργασία και του ΣΒΑ 10 για τη μείωση των ανισοτήτων, οι επενδύσεις πρέπει να προωθούν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, να στηρίζουν την τοπική οικονομία και να τηρούν πλήρως τις εγχώριες κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών απαιτήσεων·

6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου επενδυτικού πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με εκείνα των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων συγκρούσεων συμφερόντων· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι το ΣΕΔ είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, όπως αποφάνθηκε στη γνωμοδότησή του 1/17·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους κανόνες διαφάνειας που θα εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα συμβάλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη από τα επενδυτικά δικαστήρια· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να ασκήσει προσφυγή, γεγονός που διασφαλίζει μια πιο διαφανή και πιο δίκαιη διαδικασία·

8.  τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως οργανώσεις εργαζομένων και περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω της υποβολής φιλικών (amicus curiae) παρατηρήσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και ότι θα αποφεύγονται πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες·

10.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποτελεί βελτίωση των διατάξεων της ΣΟΕΣ για την προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως λειτουργικό Εφετείο κατά τον χρόνο της σύναψής της·

11.  πιστεύει ότι η θέσπιση Εφετείου θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα και τη συνέπεια των αποφάσεων σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση·

12.  σημειώνει ότι η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην επενδυτική αγορά δυνάμει της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ)· τονίζει ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει επίσης διάταξη για τη δημιουργία θεσμικού και νομικού δεσμού με τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), καθώς και συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές ΕΒΑ, όπως κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται στο επίκεντρο της σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ· υπογραμμίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη και οι επενδυτές πρέπει να τηρούν όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τις ευθύνες των επενδυτών, όπως αυτές περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι διατάξεις της ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ και της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ πρέπει να εφαρμόζονται με συμπληρωματικό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όταν αυτές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του δικαιώματος των μερών για τη θέσπιση ρυθμίσεων· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

13.  τονίζει τη σημασία των πραγματικά θετικών τάσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για μια ταχεία επικύρωση της συμφωνίας αυτής και καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να παρουσιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης ως ένδειξη της δέσμευσής τους· υπενθυμίζει τα αιτήματά του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ποινικής νομοθεσίας, τη χρήση της θανατικής ποινής, τους πολιτικούς κρατούμενους και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις συμφωνίες, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, και υπογραμμίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, της άμεσης αναστολής της ΣΕΣΣ και, κατ’ επέκταση, της ΣΠΕ ή τμημάτων αυτής·

14.  επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 35 της ΣΠΕ και το άρθρο 13 της ΣΕΣ, σε συνδυασμό με ένα σύστημα περιοδικής αξιολόγησης, παρέχουν εργαλεία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, που συνδέονται με την εφαρμογή της ΣΠΕ, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από διεξοδικό έλεγχο από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και από έναν ανεξάρτητο μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών, ο οποίος να παρέχει στους θιγόμενους πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς αποτελεσματική προσφυγή σε μέσα έννομης προστασίας καθώς και ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα·

15.  εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την εφαρμογή του νέου νόμου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις τοπικοποίησης και δημοσιοποίησης, την επιγραμμική παρακολούθηση και έλεγχο, και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία που δεν είναι συμβατά με την εμπορική ατζέντα της ΕΕ που βασίζεται στις αξίες και την ελευθέρωση· επικροτεί την προθυμία συμμετοχής σε έναν εντατικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ να συμπεριλάβει και τα δύο κοινοβούλια στη συζήτηση και διαβούλευση όσον αφορά τα εκτελεστικά διατάγματα· καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και χαιρετίζει τη βοήθεια της ΕΕ στο θέμα αυτό·

16.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο το Βιετνάμ όσο και η ΕΕ έχουν υπογράψει τη Δήλωση του Μπουένος Άιρες του ΠΟΕ για τις γυναίκες και το εμπόριο και καλεί τα μέρη να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους για την ισότητα των φύλων και το εμπόριο στην παρούσα συμφωνία· ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την παρούσα συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων για τις γυναίκες στην εργασία και στις επιχειρήσεις, της προώθησης της εκπροσώπησης των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις θέσεις εξουσίας, και της βελτίωσης της πρόσβασης και της συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·

17.  ζητεί τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου πλαισίου για τις επιχειρήσεις·

18.  χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσει τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 20ής Μαρτίου 2018 σχετικά με το ΠΕΔ και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει όλες τις προηγούμενες διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες·

19.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες 21 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της νομιμοποίησης και της αποδοχής του διεθνούς επενδυτικού καθεστώτος·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συνοδευτικά μέτρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ώστε να καταστήσει τη συμφωνία διαφανή και προσβάσιμη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ΣΕΔ για τις ΜΜΕ· επισημαίνει τις δυνατότητες ανάπτυξης και τα σημαντικά οφέλη που παρέχονται στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, στοιχεία που παρουσιάζουν ζωτικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία και καινοτομία·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία που θα μπορούσε να έχει η ΣΠΕ συμβάλλοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της ευημερίας και της σταθερότητας, καθώς και στην προαγωγή του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει ότι η ακλόνητη στήριξη των εν λόγω οικουμενικών αξιών αποτελεί μέρος των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτου κράτους·

22.  θεωρεί ότι η έγκριση της συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή προστασία στους επενδυτές και τις εκατέρωθεν επενδύσεις τους, διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις, και θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ· καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ταχέως τη συμφωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν τα οφέλη της το συντομότερο δυνατόν, υπό το φως των προσπαθειών του Βιετνάμ να βελτιώσει την κατάσταση των ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.

(1) ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 8.
(2) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 34.
(3) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 40.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(5) Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(6) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 122.
(7) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/el/decision/el/64308
(10) ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0028.
(13) Γνώμη του Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2019, 1/17.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου