Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0358M(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0014/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0014/2020

Keskustelut :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 46k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 12. helmikuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05931/2019),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan väliseksi sijoitussuojasopimukseksi (05932/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0020/2019),

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2007 annetut neuvotteluohjeet vapaakauppasopimuksen tekemiseksi Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden kanssa ja niihin lokakuussa 2013 tehdyt sijoitussuojaa koskevat täydennykset,

–  ottaa huomioon 22. joulukuuta 2009 tehdyn päätöksen jatkaa kahdenvälisiä vapaakauppasopimusneuvotteluja ASEANin yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 27. kesäkuuta 2012 ja joka tuli voimaan lokakuussa 2016(1),

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa(2),

–  ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kahdenvälisiä investointisopimuksia koskevista siirtymäkauden järjestelyistä 12. joulukuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1219/2012(3),

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta kauppa- ja investointistrategiasta(4),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2017 SEUT:n 218 artiklan 11 kohdan nojalla annetun unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15(5), jota komissio pyysi 10. heinäkuuta 2015,

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman Vietnamista(6),

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta(7),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Vietnamista ja etenkin poliittisten vankien tilanteesta(8),

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen asiassa 1409/2014/MHZ, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt etukäteen arviota EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin(9),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n osallistumisesta monikansallisten ja muiden rajat ylittävää toimintaa harjoittavien liikeyritysten yhtiöiden vastuuta ihmisoikeuksista koskevan sitovan YK:n välineen laatimiseen(10),

–  ottaa huomioon YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan säännöt investoijan ja valtion välisen välimiesmenettelyn läpinäkyvyydestä(11),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja erityisesti sen unionin ulkoista toimintaa koskevan V osaston,

–  ottaa huomioon lapsityöstä 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, joissa komissiota kannustetiin selvittämään edelleen keinoja, joilla EU:n kauppapoliittisia välineitä, kuten vapaakauppasopimuksia, voitaisiin käyttää tehokkaammin lapsityön torjumiseen,

–  ottaa huomioon yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, joissa todettiin seuraavaa: ”EU on tietoinen siitä, että kestävän kehityksen kannalta ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja että niiden kunnioitus kuuluu olennaisena osana yritysten toimintaan sekä arvo- ja toimitusketjuihin. Kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden toteutukseen liittyvien kumppanuuksien olisi perustuttava ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vastuulliseen yritystoimintaan.”; ottaa huomioon, että päätelmissä kannustettiin EU:n yrityksiä luomaan toiminnallisen tason valitusmekanismit tai tekemään niitä koskevia yhteisiä yritysten välisiä aloitteita”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti sen viidennen osan I, II ja V osaston ja erityisesti 207 artiklan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2020(12) antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan lausunnot,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0014/2020),

A.  toteaa, että EU on maailman suurin ulkomaisten suorien sijoitusten vastaanottaja ja tekijä;

B.  toteaa, että EU on viidenneksi suurin 80:stä ulkomaisten suorien sijoitusten tekijästä Vietnamissa;

C.  toteaa, että Vietnamissa on vireä talous, ASEANin nopeimmin kasvava keskiluokka, nuori ja aktiivinen työväestö, korkea lukutaito- ja koulutusaste, suhteellisen matalat palkat ja hyvät liikenneyhteydet ja sen sijainti ASEAN-alueella on keskeinen;

D.  huomauttaa, että Vietnamin infrastruktuuri- ja investointitarpeet ylittävät selvästi tällä hetkellä saatavilla olevan julkisen rahoituksen määrän;

E.  toteaa, että vuonna 2017 Vietnamiin tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten arvo oli 8 prosenttia maan BKT:sta, mikä on yli kaksinkertaisesti alueen muihin vastaaviin talouksiin verrattuna;

F.  panee tyytyväisenä merkille, että Vietnamin kauppa-, liiketoiminta- ja investointiympäristö on kehittynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana;

G.  toteaa, että tällä hetkellä on voimassa yli 3 000 kansainvälistä investointisopimusta, joista noin 1 400:n osapuolena on EU:n jäsenvaltioita;

H.  toteaa, että EU:n ja Singaporen välisen sijoitussuojasopimuksen jälkeen kyseessä on toinen EU:n ja kolmannen maan välinen ”erillinen sijoitussuojasopimus”, joka on tehty EU:n vapaakauppasopimuksia koskevasta uudesta rakenteesta käytyjen toimielinten keskustelujen jälkeen 16. toukokuuta 2017 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon 2/15 perusteella, ja että se toimii vertailukohtana EU:n tulevalle kanssakäymiselle sen kauppakumppaneiden kanssa;

I.  toteaa, että sopimus korvaa ja kumoaa 21:n EU:n jäsenvaltion ja Vietnamin nykyiset kahdenväliset investointisopimukset, joissa ei oltu otettu huomioon EU:n uutta lähestymistapaa sijoitussuojaan ja sen täytäntöönpanomekanismiin (julkinen investointituomioistuinjärjestelmä);

J.  ottaa huomioon, että investointituomioistuinjärjestelmä sisällytettiin jo päätökseen saatettuun CETA-sopimukseen, jonka parlamentti ratifioi 15. helmikuuta 2017 ja joka odottaa useiden jäsenvaltioiden ratifiointia ja korvaa siten sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisujärjestelmän;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin totesi 30. huhtikuuta 2019 antamassaan tuomiossa, että CETA:n mukainen sijoittajien ja valtioiden välisten riitojen ratkaisumekanismi on yhteensopiva EU:n oikeuden kanssa(13);

L.  toteaa, että osapuolet ovat ilmaisseet sitoutumisensa monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseen ja parlamentti on tukenut voimakkaasti ja jatkuvasti tätä aloitetta;

M.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 20. maaliskuuta 2018 neuvotteluohjeet, joilla komissio valtuutettiin neuvottelemaan EU:n puolesta yleissopimus, jolla perustetaan monenvälinen investointituomioistuin; toteaa, että nämä neuvotteluohjeet on julkistettu;

1.  pitää myönteisenä EU:n uutta lähestymistapaa sijoitussuojaan ja sen täytäntöönpanomekanismiin (investointituomioistuinjärjestelmä), jolla on uudistettu sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisujärjestelmää ja joka vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden tekemien kahdenvälisten investointisopimusten yksilöllisten lähestymistapojen laatua; korostaa, että investointituomioistuinjärjestelmä on sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisujärjestelmän menettelylliset puutteet huomioon ottaen nykyaikainen, innovatiivinen ja uudistettu sijoituksia koskeva ratkaisumekanismi; toteaa lisäksi, että se edustaa merkittävää muutosta sijoittajille annetun aineellisen suojan tasossa ja siinä, miten sijoittajan ja valtion väliset riidat ratkaistaan; pitää huolestuttavana, että sen soveltamisala ulottuu vain hieman pelkkää ulkomaisten ja kotimaisten sijoittajien syrjintäkieltoa pidemmälle; toteaa edelleen, että riippumattoman monenvälisen investointituomioistuimen perustaminen toisi kaikille osapuolille lisää oikeusvarmuutta; on tyytyväinen siihen, että Vietnam on vahvasti sitoutunut sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään;

2.  toteaa, että sopimuksella varmistetaan sijoitusten korkeatasoinen suoja ja oikeusvarmuus samalla kun turvataan osapuolten oikeus harjoittaa sääntelyä ja pyrkiä saavuttamaan oikeutetut yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, kuten kansanterveys, julkiset palvelut ja ympäristönsuojelu; painottaa, että sopimus myös takaa avoimuuden ja vastuullisuuden; pyytää komissiota edelleen ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan ja Pariisin sopimuksen noudattamisen turvatessaan osapuolten oikeuden harjoittaa sääntelyä, kuten on tehty CETA-sopimuksen kohdalla; vaatii säännöllistä seurantaa ja raportointia Euroopan parlamentille siitä, miten eurooppalaiset sijoittajat hyödyntävät tätä määräystä;

3.  korostaa, että sopimuksen myötä EU:n sijoittajat saavat Vietnamissa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun, jossa suojan taso on korkeampi kuin kansallisessa kohtelussa; toteaa, että sopimus suojaa EU:n sijoittajia laittomilta pakkolunastuksilta; katsoo, että tähän tulisi liittyä sijoittajien vastuu harjoittaa asianmukaista huolellisuutta kestävissä liiketoimintakäytännöissä ihmisoikeuksia ja työoikeutta koskevien kansainvälisten yleissopimusten sekä ympäristövaatimusten mukaisesti;

4.  korostaa, että talouskehitys ja monenvälisyys ovat tärkeitä välineitä ihmisten elämän parantamiseksi; huomauttaa, että yksi sijoitussuojasopimuksen tavoitteista on EU:n ja Vietnamin talous-, kauppa- ja investointisuhteiden vahvistaminen kestävää kehitystä koskevan tavoitteen mukaisesti sekä kaupan ja investointien edistäminen siten, että noudatetaan ihmisoikeuksia, ympäristöä ja työelämää koskevia kansainvälisesti tunnustettuja normeja ja sopimuksia kaikilta osin;

5.  muistuttaa, että Vietnam on kehitysmaa; korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden, erityisesti köyhyyden poistamista koskevan tavoitteen nro 1, ihmisarvoista työtä koskevan tavoitteen nro 8 sekä eriarvoisuuden vähentämistä koskevan tavoitteen nro 10, saavuttamiseksi investoinneilla on edistettävä laadukkaiden työpaikkojen luomista ja tuettava paikallistaloutta ja niiden on noudatettava täysin kansallisia säännöksiä, verosäännökset mukaan luettuina;

6.  muistuttaa, että investointituomioistuinjärjestelmässä on tarkoitus perustaa pysyvä ensimmäisen oikeusasteen investointituomioistuin ja muutoksenhakutuomioistuin, joiden jäsenillä on oltava vastaava pätevyys kuin Kansainvälisen tuomioistuimen tuomareilla ja asiantuntemusta myös kansainvälisestä julkisoikeudesta kauppaoikeuden lisäksi ja joiden on täytettävä riippumattomuutta, puolueettomuutta, rehellisyyttä ja toiminnan eettisyyttä koskevat tiukat säännöt välittömien ja välillisten eturistiriitojen ehkäisemiseen tähtäävien sitovien menettelysääntöjen avulla; korostaa, että unionin tuomioistuin katsoo investointituomioistuinjärjestelmän olevan täysin yhteensopiva EU:n oikeuden kanssa, mikä todetaan tuomioistuimen lausunnossa 1/17;

7.  pitää myönteisinä avoimuussääntöjä, joita sovelletaan tuomioistuinmenettelyihin, kuten määräyksiä, joilla taataan, että oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisesti saatavilla, käsittelyt ovat julkisia ja asianomaisilla osapuolilla on mahdollisuus esittää huomautuksia; katsoo, että lisääntynyt avoimuus auttaa lisäämään kansalaisten luottamusta järjestelmään ja varmistamaan, että investointituomioistuimissa käsitellään kaikkia ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä koskevia näkökohtia; on tyytyväinen myös niiden perusteiden selkeyteen, joiden nojalla sijoittaja voi tehdä valituksen, sillä selkeys lisää menettelyn avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta;

8.  korostaa, että kolmannet osapuolet, kuten työntekijä- ja ympäristöjärjestöt, voivat osallistua investointituomioistuinjärjestelmän menettelyihin amicus curiae -lausumien avulla;

9.  tähdentää, että oikeuspaikkakeinottelu ei ole mahdollista ja että useat rinnakkaiset menettelyt vältetään;

10.  muistuttaa, että sopimus merkitsee parannusta CETA-sopimuksen sijoitussuojaa koskeviin määräyksiin, sillä siihen sisältyy määräyksiä entisten tuomareiden velvoitteista, menettelysäännöt eturistiriitojen välttämiseksi ja täysin toimiva muutoksenhakutuomioistuin sopimuksen tekohetkellä;

11.  katsoo, että muutoksenhakutuomioistuimen perustaminen voisi parantaa päätöksistä tehtyjen valitusten laatua ja johdonmukaisuutta;

12.  toteaa, että EU:n ja Vietnamin väliseen sijoitussuojasopimukseen ei sisälly erillistä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa lukua, sillä sitä sovelletaan EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen mukaiseen investointimarkkinoille pääsyyn; painottaa, että EU:n ja Vietnamin väliseen sijoitussuojasopimukseen sisältyy myös määräys, jolla luodaan institutionaalinen ja oikeudellinen yhteys kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen, ja sen johdanto-osassa viitataan nimenomaisesti kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin arvoihin ja periaatteisiin sellaisina kuin ne on vahvistettu EU:n ja Vietnamin välisessä vapaakauppasopimuksessa ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, millä taataan, että ihmisoikeudet ovat keskeisellä sijalla EU:n ja Vietnamin suhteissa; painottaa, että sopimuspuolten ja sijoittajien on noudatettava kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -velvoitteita; painottaa OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa esitettyjä sijoittajien vastuita; huomauttaa lisäksi, että sijoitussuojasopimuksen ja vapaakauppasopimuksen määräykset on pantava täytäntöön täydentävästi, varsinkin ihmisoikeuksien, ympäristöä koskevien oikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien sekä kestävän kehityksen osalta silloin, kun niitä sovelletaan osapuolten sääntelyn harjoittamista koskevan oikeuden puitteissa; korostaa lisäksi tarvetta varmistaa johdonmukaisuus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklan mukaisten kehitysyhteistyötavoitteiden kanssa;

13.  korostaa, että todella myönteiset ihmisoikeussuuntaukset ovat tärkeitä tämän sopimuksen pikaisen ratifioinnin kannalta, ja kehottaa Vietnamin viranomaisia esittämään konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi merkkinä sitoutumisestaan; muistuttaa vaatimuksistaan, jotka koskevat rikoslainsäädännön uudistamista, kuolemanrangaistuksen käyttöä, poliittisia vankeja ja perusvapauksia; kehottaa osapuolia hyödyntämään sopimuksia täysimääräisesti Vietnamin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja korostaa EU:n ja Vietnamin välisen kunnianhimoisen ihmisoikeusvuoropuhelun tärkeyttä; toteaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 1 artiklaan sisältyy vakiomuotoinen ihmisoikeuslauseke, jonka perusteella voidaan käynnistää asianmukaisia toimia ja viimeisenä keinona keskeyttää välittömästi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja samalla sijoitussuojasopimuksen tai sen osien soveltaminen;

14.  toistaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 35 artikla ja vapaakauppasopimuksen 13 artikla tarjoavat yhdessä määräaikaisarviointijärjestelmän kanssa välineitä sijoitussuojasopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien ihmisoikeusongelmien ratkaisemiseksi, mutta niihin on liityttävä EU:n ja sen jäsenvaltioiden suorittama valvonta sekä riippumaton seuranta- ja valitusmekanismi, joka tarjoaa kansalaisille ja sidosryhmille tehokkaan oikeussuojakeinon ja toimii välineenä, jolla voidaan puuttua mahdollisiin kielteisiin ihmisoikeusvaikutuksiin;

15.  on huolissaan uuden kyberturvallisuuslain täytäntöönpanosta, erityisesti lokalisointi- ja julkistamisvaatimuksista, verkkoseurannasta ja -valvonnasta sekä henkilötietojen suojaa koskevista toimenpiteistä, jotka eivät ole yhteensopivia EU:n arvoihin perustuvan ja kaupan vapauttamista koskevan ohjelman kanssa; suhtautuu myönteisesti halukkuuteen aloittaa intensiivinen vuoropuhelu sekä Vietnamin kansalliskokouksen puhemiehen sitoumukseen ottaa molemmat parlamentit mukaan täytäntöönpanoasetusten käsittelyyn ja niistä käytävään keskusteluun; kehottaa Vietnamin viranomaisia ryhtymään konkreettisiin toimiin, ja suhtautuu myönteisesti EU:n tukeen tässä asiassa;

16.  palauttaa mieliin, että SEUT:n 8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii kaikessa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa; panee tyytyväisenä merkille, että sekä Vietnam että EU ovat allekirjoittaneet Maailman kauppajärjestön kauppaa ja naisten taloudellista voimaannuttamista koskevan Buenos Airesin julkilausuman, ja kehottaa osapuolia vahvistamaan tähän sopimukseen sisältyviä sukupuolten tasa-arvoa ja kauppaa koskevia sitoumuksiaan; kehottaa parantamaan naisten olosuhteita, jotta he voivat hyötyä tästä sopimuksesta, muun muassa kehittämällä naisten valmiuksia työssä ja liike-elämässä, edistämällä naisten edustusta päätöksenteossa ja johtotehtävissä sekä parantamalla naisten mahdollisuuksia käyttää tiedettä, teknologiaa ja innovointia sekä heidän osallistumistaan ja johtajuuttaan niissä;

17.  kehottaa EU:ta ja Vietnamia laatimaan yhteistyössä lapsityövoiman käytön torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman sekä tarvittavan kehyksen yrityksille;

18.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä julkistaa monenvälisestä investointituomioistuimesta 20. maaliskuuta 2018 annetut neuvotteluohjeet ja kehottaa neuvostoa julkistamaan kaikki aiemmat kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvotteluohjeet;

19.  korostaa, että sopimus korvaa nykyiset 21 kahdenvälistä investointisopimusta EU:n jäsenvaltioiden ja Vietnamin välillä; katsoo, että tämä on tärkeä askel kansainvälisen investointijärjestelmän legitimiteetin ja hyväksynnän lisäämisessä;

20.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi, jotta sopimuksesta tulisi avoin ja saavutettavissa oleva; kannustaa komissiota jatkamaan työtään, jolla helpotetaan pk-yritysten mahdollisuutta hyödyntää investointituomioistuinjärjestelmää; korostaa kasvumahdollisuuksia ja merkittäviä hyötyjä, jotka tulevat näin Euroopan vaurauden ja innovoinnin kannalta elintärkeiden eurooppalaisten pk-yritysten saataville;

21.  korostaa merkitystä, joka sijoitussuojasopimuksella voisi olla pyrittäessä nostamaan elintasoa, edistämään vaurautta ja vakautta sekä oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista Vietnamissa sekä antamaan EU:lle mahdollisuus edistää alueen rauhaa ja vakautta koskevia tavoitteitaan; korostaa, että näiden yleismaailmallisten arvojen yksiselitteinen ylläpitäminen kuuluu kaikkien EU:n ja kolmannen valtion välisten sopimusten ehtoihin;

22.  katsoo, että sopimuksen hyväksyminen antaa vahvan suojan kummankin osapuolen sijoittajille ja sijoituksille, turvaa samalla hallitusten oikeuden sääntelyn harjoittamiseen ja luo lisää mahdollisuuksia vapaampaan ja reilumpaan kaupankäyntiin EU:n ja Vietnamin välillä; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan sopimuksen pikaisesti, jotta varmistetaan, että kaikki sidosryhmät voivat hyötyä siitä mahdollisimman pian, kun otetaan huomioon Vietnamin pyrkimykset parantaa kansalais- ja työntekijöiden oikeuksien tilannetta sitoumustensa mukaisesti;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(3) EUVL L 351, 20.12.2012, s. 40.
(4) EUVL C 101, 16.3.2018, s. 30.
(5) Unionin tuomioistuimen lausunto 16. toukokuuta 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(6) EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.
(7) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.
(8) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0028.
(13) Unionin tuomioistuimen lausunto 30. huhtikuuta 2019, 1/17.

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö