Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0358M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0014/2020

Pateikti tekstai :

A9-0014/2020

Debatai :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Balsavimas :

PV 12/02/2020 - 11.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0029

Priimti tekstai
PDF 143kWORD 47k
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras
ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

2020 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05931/2019),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo projektą (05932/2019),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0020/2019),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 23 d. derybinius nurodymus dėl laisvosios prekybos susitarimo (LPS) su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis, kurie 2013 m. spalį buvo papildyti į juos įtraukiant nuostatas dėl investicijų apsaugos,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimą vykdyti dvišales derybas dėl LPS su atskiromis ASEAN valstybėmis narėmis,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 27 d. Briuselyje pasirašytą Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuris įsigaliojo 2016 m. spalio mėn.(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1219/2012, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų(4),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nuomonę vykdant procedūrą 2/15(5) pagal SESV 218 straipsnio 11 dalį, kurią pateikti 2015 m. liepos 10 d. paprašė Komisija,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties(8),

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2016 m. vasario 26 d. sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos Komisijos neatlikto ES ir Vietnamo LPS poveikio žmogaus teisėms išankstinio vertinimo(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl ES indėlio rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms bendrovėms ir kitoms tarptautinio pobūdžio verslo įmonėms(10),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) sutartimis grindžiamo investuotojų ir valstybių arbitražo skaidrumo taisykles(11),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir visų pirma į jos V antraštinę dalį dėl Sąjungos išorės veiksmų,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo, kuriose Komisija raginama toliau ieškoti būdų, kaip veiksmingiau naudoti Europos Sąjungos prekybos priemones, įskaitant laisvosios prekybos susitarimus, siekiant kovoti su vaikų darbu,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl verslo ir žmogaus teisių, kuriose nustatyta, kad „ES pripažįsta, kad įmonių pagarba žmogaus teisėms ir jos integravimas į įmonių veiklą ir vertės bei tiekimo grandines yra būtinas darniam vystymuisi užtikrinti ir DVT pasiekti“ ir kad „visos DVT įgyvendinimo partnerystės turėtų būti grindžiamos pagarba žmogaus teisėms ir atsakingu verslo vykdymu“, taip pat nurodyta, kad „Taryba ragina ES įmones nustatyti veiklos lygio skundų nagrinėjimo mechanizmus arba sukurti bendras įmonių iniciatyvas skundams nagrinėti“,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos penktąją dalį, šios dalies I, II ir V antraštines dalis ir visų pirma 207 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 12 d. teisėkūros rezoliuciją(12) dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0014/2020),

A.  kadangi ES yra pagrindinė tiesioginių užsienio investicijų (TUI) gavėja ir jų šaltinis visame pasaulyje;

B.  kadangi ES Vietname užima penktą vietą iš 80 tiesioginių užsienio investuotojų;

C.  kadangi Vietnamas – gyvybinga ekonomika, kuriai būdinga sparčiausiai ASEAN auganti vidurinioji klasė ir jauna dinamiška darbo jėga, pasižyminti aukštu raštingumu ir išsilavinimu, palyginti nedideli darbo užmokesčiai, geras susisiekimas ir centrinė padėtis ASEAN regione;

D.  kadangi Vietnamo infrastruktūros ir investicijų poreikiai labai viršija šiuo metu turimą viešųjų lėšų sumą;

E.  kadangi 2017 m. Vietnamas gavo TUI, kurios sudarė 8 proc. Vietnamo BVP vertės, o tai – dvigubai daugiau nei susilaukia panašaus masto ekonomikos šiame regione;

F.  palankiai vertina tai, kad per kelis pastaruosius dešimtmečius Vietname labai pagerėjo prekybos, verslo ir investicijų aplinka;

G.  kadangi šiuo metu galioja daugiau kaip 3 000 tarptautinių investicijų sutarčių, o ES valstybės narės yra maždaug 1 400 sutarčių šalys;

H.  kadangi šis susitarimas – po ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimo – yra antrasis atskiras investicijų apsaugos susitarimas, sudarytas tarp ES ir trečiosios valstybės, pasibaigus Europos institucijų diskusijoms dėl naujos ES LPS struktūros, remiantis 2017 m. gegužės 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) nuomone 2/15, ir taps atskaitos tašku būsimiems ES susitarimams su prekybos partneriais;

I.  kadangi šis susitarimas pakeis galiojančias dvišales 21 ES valstybių narių ir Vietnamo investicijų sutartis, į kurias nebuvo įtrauktas naujas ES požiūris į investicijų apsaugą ir jos vykdymo užtikrinimo mechanizmas – vieša investicinių teismų sistema;

J.  kadangi investicinių teismų sistema, kuria pakeista investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo tvarka, buvo įtraukta į jau baigtą rengti ES ir Kanados išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS), kurį Parlamentas ratifikavo 2017 m. vasario 15 d. ir kurį dar turi ratifikuoti keletas valstybių narių;

K.  kadangi 2019 m. balandžio 30 d. ESTT priėmė sprendimą, kad pagal Išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą (IEPS) numatyta investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimo sistema yra suderinama su ES teise(13);

L.  kadangi susitarimo šalys išreiškė savo įsipareigojimą siekti sukurti daugiašalį investicinių ginčų sprendimo teismą, o tai yra iniciatyva, kurią tvirtai ir nuolat remia Parlamentas;

M.  kadangi 2018 m. kovo 20 d. Taryba priėmė derybinius nurodymus, kuriais Komisija įgaliojama ES vardu vesti derybas dėl konvencijos, kuria įsteigiamas daugiašalis investicinių ginčų sprendimo teismas; kadangi šie derybiniai nurodymai paskelbti viešai;

1.  teigiamai vertina naują ES požiūrį į investicijų apsaugą ir jos vykdymo užtikrinimo mechanizmą (investicinių teismų sistemą), pagal kurį reformuojamas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas ir gerinama atskirų ES valstybių narių sudarytų dvišalių investicijų sutarčių (DIS) požiūrių kokybė; pabrėžia, kad investicinių teismų sistema yra modernus, novatoriškas ir reformuotas investicinių ginčų sprendimo mechanizmas, turint mintyje investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo procedūrinius trūkumus; be to, pažymi, kad dėl to iš esmės pasikeitė investuotojams skiriamas apsaugos lygis ir investuotojų bei valstybės ginčų sprendimo būdai; yra susirūpinęs, kad minėto mechanizmo taikymo sritis vis dar yra vos šiek tiek platesnė nei vien tik užsienio ir vietos investuotojų nediskriminavimas; primena, kad įsteigus nepriklausomą daugiašalį investicinį teismą visoms šalims būtų užtikrintas didesnis teisinis tikrumas; palankiai vertina tvirtą Vietnamo įsipareigojimą laikytis taisyklėmis pagrįstos daugiašalės prekybos sistemos;

2.  pažymi, kad susitarimu bus užtikrinta investicijų aukšto lygio apsauga, teisinis tikrumas ir išsaugota susitarimo šalių teisė reguliuoti ir siekti teisėtų viešosios politikos tikslų, pvz., visuomenės sveikatos, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos tikslų; pabrėžia, kad susitarimu taip pat bus užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė; prašo Komisijos taip pat atsižvelgti į kovą su klimato kaita ir būtinybę laikytis Paryžiaus susitarimo išsaugant šalių teisę reguliuoti, kaip buvo daroma pagal IEPS; primygtinai ragina nuolat stebėti, kaip Europos investuotojai naudojasi šia nuostata, ir teikti atitinkamas ataskaitas Europos Parlamentui;

3.  pabrėžia, kad susitarimu užtikrinama, kad su ES investuotojais Vietname bus elgiamasi sąžiningai ir teisingai, o tai yra aukštesnio lygio apsauga nei suteikiama taikant nacionalinę tvarką; pažymi, kad šiuo susitarimu ES investuotojai bus tinkamai apsaugoti nuo neteisėto nusavinimo; mano, kad sykiu investuotojams turėtų būti taikomi įpareigojimai laikytis deramo stropumo principo siekiant darnios verslo praktikos, pagal kurią būtų laikomasi žmogaus teisių ir tarptautinių darbo konvencijų bei aplinkos apsaugos standartų;

4.  pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir daugiašališkumas yra svarbios priemonės siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir Vietnamo ekonominių, prekybinių ir investicinių santykių stiprinimas, laikantis darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos ir investicijų skatinimas, visapusiškai paisant tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių, aplinkos ir darbo standartų bei susitarimų;

5.  primena, kad Vietnamas yra besivystanti šalis; pabrėžia, kad, norint padėti pasiekti darnaus vystymosi tikslus, visų pirma 1-ąjį DVT dėl skurdo panaikinimo, 8-ąjį DVT dėl deramo darbo ir 10-ąjį DVT dėl mažesnės nelygybės, investicijomis turi būti padedama kurti kokybiškas darbo vietas, remti vietos ekonomiką ir visapusiškai laikytis vidaus taisyklių, įskaitant mokesčių reikalavimus;

6.  primena, kad pagal investicinių teismų sistemą numatoma įsteigti Nuolatinę pirmosios instancijos investicinių ginčų sprendimo kolegiją ir Apeliacinę ginčų sprendimo kolegiją, kurių nariai turėtų turėti panašią kvalifikaciją kaip Tarptautinio Teisingumo Teismo nariai ir turėtų turėti tarptautinės viešosios teisės, o ne tik komercinės teisės, praktinės patirties, be to, turėtų atitikti griežtas nepriklausomumo, nešališkumo, sąžiningumo ir etiško elgesio taisykles, jiems taikant privalomą elgesio kodeksą, kuris būtų parengtas siekiant išvengti tiesioginių ar netiesioginių interesų konfliktų; pabrėžia, jog Europos Teisingumo Teismas mano, kad investicinių teismų sistema visiškai atitinka ES teisę, kaip pareikšta Teismo nuomonėje 1/17;

7.  teigiamai vertina skaidrumo taisykles, taikomas kolegijų procesams, į kurias įtrauktos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad teismų bylų dokumentai bus skelbiami viešai, teismų posėdžiai bus vieši ir suinteresuotosioms šalims bus leidžiama teikti argumentus; mano, kad didesnis skaidrumas padės užtikrinti visuomenės pasitikėjimą sistema, taip pat užtikrinti, kad investiciniai teismai iš esmės išnagrinėtų visus žmogaus teisių ir tvaraus vystymosi aspektus; be to, palankiai vertina aiškumą, susijusį su priežastimis, dėl kurių investuotojas gali pateikti prieštaravimą, taip užtikrinant didesnį proceso skaidrumą ir sąžiningumą;

8.  pabrėžia, kad trečiosios šalys, pvz., darbo ir aplinkosaugos organizacijos, gali prisidėti prie investicinių teismų sistemos procesų, pasinaudodamos amicus curiae pranešimais;

9.  pabrėžia, kad palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimas bus neįmanomas ir kad bus išvengta vienu metu iškeliamų kelių bylų ir lygiagrečių teisminių nagrinėjimų;

10.  primena, kad susitarimu siekiama pagerinti IEPS numatytas investicijų apsaugos nuostatas, nes į susitarimą jo sudarymo metu įtraukiamos nuostatos dėl buvusių teisėjų prievolių, elgesio kodekso, kad būtų išvengta interesų konfliktų, ir visapusiškai veikiančios Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos;

11.  mano, kad sukūrus Apeliacinę ginčų sprendimo kolegiją, būtų galima pagerinti sprendimų kokybę ir nuoseklumą, palyginti su dabartine padėtimi;

12.  pažymi, kad ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarime nėra atskiro Prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) skyriaus, nes šio skyriaus nuostatos taikomos investicijų patekimui į rinką pagal ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą; pabrėžia, kad į ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimą taip pat įtraukta nuostata, pagal kurią nustatomas institucinis ir teisinis ryšys su Pagrindų susitarimu dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), taip pat šio susitarimo preambulėje pateikiamos konkrečios nuorodos į Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje nurodytas vertybes ir principus, įtvirtintus ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime, ir į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, taip užtikrinant, kad žmogaus teisės būtų esminis ES ir Vietnamo santykių aspektas; pabrėžia, kad susitarimo šalys ir investuotojai privalo laikytis visų atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių standartų ir įsipareigojimų; pabrėžia investuotojų atsakomybę, kaip apibrėžiama pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; be to, primena, kad ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas turi būti įgyvendinami taip, kad būtų papildytos visų pirma nuostatos dėl žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir socialinių teisių bei darnaus vystymosi, kai šios nuostatos taikomos atsižvelgiant į šalių teisę reguliuoti; taip pat pabrėžia, kad reikia užtikrinti suderinamumą su vystomojo bendradarbiavimo tikslais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį;

13.  pabrėžia, kokios reikšmingos greitam šio susitarimo ratifikavimui yra teigiamos tendencijos žmogaus teisių srityje, ir ragina Vietnamo valdžios institucijas, kaip jų įsipareigojimo ženklą, nustatyti konkrečias priemones padėčiai pagerinti; primena savo reikalavimus dėl baudžiamojo kodekso, mirties bausmės, politinių kalinių ir pagrindinių laisvių reformos; primygtinai ragina šalis visapusiškai pasinaudoti susitarimais, kad būtų pagerinta sprendimo reikalaujanti žmogaus teisių padėtis Vietname, ir pabrėžia plataus užmojo ES ir Vietnamo dialogo žmogaus teisių klausimais svarbą; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS (arba, išplečiant taikymą, ir EVLPS) ar jo dalių taikymą;

14.  pakartoja, kad pagal PBS 35 straipsnį ir LPS 13 straipsnį, kartu su periodinio vertinimo sistema, suteikiamos priemonės žmogaus teisių problemoms, susijusioms su IAS įgyvendinimu, spręsti, tačiau juos turi papildyti ES bei jos valstybių narių vykdoma priežiūra ir nepriklausomas stebėsenos ir skundų nagrinėjimo mechanizmas, kad nukentėję piliečiai ir suinteresuotieji subjektai galėtų veiksmingai ginti savo teises ir pasinaudoti priemone, kuria būtų šalinamas galimas neigiamas poveikis žmogaus teisėms;

15.  reiškia susirūpinimą dėl naujojo kibernetinio saugumo įstatymo, visų pirma dėl lokalizavimo ir atskleidimo reikalavimų, interneto stebėjimo ir kontrolės, taip pat dėl asmens duomenų apsaugos priemonių, kurie nėra suderinami su ES vertybėmis ir liberalizavimu grindžiama prekybos darbotvarke; palankiai vertina norą įsitraukti į intensyvų dialogą, įskaitant Vietnamo Nacionalinės Asamblėjos pirmininko įsipareigojimą įtraukti abu parlamentus į diskusijų dėl įgyvendinimo priemonių aptarimą ir svarstymą; ragina Vietnamo valdžios institucijas imtis konkrečių priemonių ir palankiai vertina ES pagalbą šioje srityje;

16.  primena, jog SESV 8 straipsnyje nustatyta, kad „visoje savo veikloje Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“; palankiai vertina tai, kad Vietnamas ir ES pasirašė PPO Buenos Airių deklaraciją dėl moterų ir prekybos ir ragina šalis stiprinti su lytimi ir prekyba susijusius įsipareigojimus, išdėstytus šiame susitarime; ragina pagerinti sąlygas moterims, kad jos galėtų gauti naudos iš šio susitarimo, be kita ko, didinant moterų gebėjimus darbo ir verslo srityse, skatinant moterų atstovavimą priimant sprendimus ir einant vadovaujamas pareigas, taip pat gerinant moterų prieigą prie mokslo, technologijų ir inovacijų, jų dalyvavimą ir lyderystę šiose srityse;

17.  ragina ES ir Vietnamą bendradarbiauti siekiant parengti kovos su vaikų darbu veiksmų planą, įskaitant būtiną įmonėms skirtą sistemą;

18.  teigiamai vertina Tarybos sprendimą viešai paskelbti 2018 m. kovo 20 d. derybinius nurodymus dėl daugiašalio investicinių ginčų sprendimo teismo ir ragina Tarybą viešai paskelbti visus ankstesnius prekybos ir investicijų susitarimo derybinius nurodymus;

19.  pabrėžia, kad šiuo susitarimu bus pakeistos galiojančios dvišalės 21 ES valstybių narių ir Vietnamo investicijų sutartys; mano, kad tai svarbus žingsnis siekiant padidinti tarptautinio investavimo tvarkos teisėtumą ir pripažinimą;

20.  ragina Komisiją pagal šį susitarimą imtis mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) rėmimo priemonių siekiant, kad jis būtų skaidrus ir būtų galima juo naudotis; ragina Komisiją toliau tęsti savo darbą siekiant užtikrinti didesnes galimybes MVĮ pasinaudoti investicinių teismų sistema; pabrėžia, kad taip Europos MVĮ, kurios yra gyvybiškai svarbios Europos gerovei ir inovacijoms, būtų sudarytos didelės galimybės augti ir gauti daug naudos;

21.  atkreipia dėmesį į tai, kad IAS galėtų būti svarbus padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti gerovę ir stabilumą, taip pat stiprinti teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus šiame regione; pabrėžia, kad tikras šių visuotinių vertybių puoselėjimas yra bet kokio ES ir trečiosios valstybės susitarimo sąlygų dalis;

22.  mano, kad patvirtinus šį susitarimą bus tvirtai apsaugoti investuotojai ir jų investicijos abiejose šalyse, taip pat užtikrinta vyriausybių teisė reguliuoti; be to, jis suteiks daugiau laisvos ir sąžiningos prekybos tarp ES ir Vietnamo galimybių; ragina valstybes nares greitai ratifikuoti minėtą susitarimą siekiant užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų kuo greičiau pasinaudoti visa jo teikiama nauda, atsižvelgiant į tai, kad Vietnamas, siekdamas vykdyti įsipareigojimus, imasi veiksmų, kad pagerintų su pilietinėmis ir darbuotojų teisėmis susijusią padėtį;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Socialistinės Vietnamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 329, 2016 12 3, p. 8.
(2) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 34.
(3) OL L 351, 2012 12 20, p. 40.
(4) OL C 101, 2018 3 16, p. 30.
(5) 2017 m. gegužės 16 d. Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(6) OL C 86, 2018 3 6, p. 122.
(7) OL C 369, 2018 10 11, p. 73.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) OL C 11, 2020 1 13, p. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0028.
(13) 2019 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo nuomonė, 1/17.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika