Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0358M(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0014/2020

Texte depuse :

A9-0014/2020

Dezbateri :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Voturi :

PV 12/02/2020 - 11.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0029

Texte adoptate
PDF 145kWORD 50k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg
Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 februarie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05931/2019),

–  având în vedere proiectul de Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05932/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C9-0020/2019),

–  având în vedere directivele de negociere din 23 aprilie 2007 pentru un acord de liber schimb (ALS) cu statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care au fost completate în octombrie 2013 pentru a include protecția investițiilor,

–  având în vedere decizia din 22 decembrie 2009 de a purta negocieri bilaterale în vederea încheierii unor ALS cu statele membre individuale ale ASEAN,

–  având în vedere Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare (APC) între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012, și care a intrat în vigoare în octombrie 2016(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1219/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 mai 2017 în cadrul procedurii 2/15(5), solicitat la data de 10 iulie 2015 de către Comisia Europeană, în temeiul articolului 218 alineatul (11) din TFUE,

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la Vietnam(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2018 referitoare la Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici(8),

–  având în vedere decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2016 în cauza 1409/2014/MHZ privind neefectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări prealabile a impactului asupra drepturilor omului în contextul acordului de liber schimb dintre UE și Vietnam(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2018 referitoare la contribuția UE la un Instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu caracteristici transnaționale în ceea ce privește drepturile omului(10),

–  având în vedere normele de transparență în arbitrajele dintre investitori și stat bazate pe tratate ale Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional (UNCITRAL)(11),

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 privind munca copiilor, în care Comisia a fost încurajată să caute în continuare modalități de a utiliza într-un mod mai eficace instrumentele comerciale ale Uniunii, inclusiv acordurile de liber schimb, pentru a combate munca copiilor,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 privind mediul de afaceri și drepturile omului, în care se stipulează că „UE recunoaște că respectarea drepturilor omului de către întreprinderi și integrarea acestora în operațiunile corporative și în lanțurile valorice și de aprovizionare este indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă” și că „[t]oate parteneriatele pentru punerea în aplicare a ODD ar trebui să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și pe comportamentul responsabil în afaceri” și care au încurajat „întreprinderile din UE să instituie mecanisme de reclamații la nivel operațional sau să creeze inițiative comune de soluționare a reclamațiilor între întreprinderi”,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special partea a cincea, titlurile I, II și V, îndeosebi articolul 207, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 12 februarie 2020(12) referitoare la propunerea de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe și cel al Comisiei pentru dezvoltare,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0014/2020),

A.  întrucât UE este principalul beneficiar și principala sursă de investiții străine directe (ISD) din lume;

B.  întrucât UE este al cincilea dintre cei 80 de investitori străini direcți din Vietnam;

C.  întrucât Vietnamul este o economie activă, clasa sa de mijloc având cea mai rapidă creștere din ASEAN, și are o forță de muncă tânără și dinamică, o rată ridicată a competenței scris-citit, niveluri ridicate de educație, remunerații relativ mici, legături bune de transport și o situare centrală în cadrul ASEAN;

D.  întrucât nevoile în materie de infrastructură și de investiții ale Vietnamului depășesc cu mult fondurile publice disponibile în momentul de față;

E.  întrucât, în 2017, Vietnamul a primit ISD echivalente cu 8 % din PIB-ul său, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul ratei înregistrate de economii de dimensiuni asemănătoare din regiune;

F.  salutând faptul că mediul comercial, de afaceri și de investiții din Vietnam s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii;

G.  întrucât, în prezent, există peste 3 000 de tratate internaționale de investiții în vigoare, iar statele membre ale UE sunt parte la circa 1 400 dintre acestea;

H.  întrucât, după Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore, acesta reprezintă al doilea „acord autonom privind protecția investițiilor” încheiat între UE și o țară terță în urma discuțiilor purtate între instituțiile europene pe marginea noii arhitecturi a ALS încheiate de UE, pe baza avizului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) 2/15 din 16 mai 2017, care va servi drept punct de referință pentru viitoarele relații ale UE cu partenerii săi comerciali;

I.  întrucât acordul va înlocui și va abroga tratatele bilaterale de investiții existente între 21 de state membre ale UE și Vietnam, care nu au inclus noua abordare a UE față de protecția investițiilor și mecanismul său de asigurare a respectării dispozițiilor (sistemul jurisdicțional public în materie de investiții);

J.  întrucât sistem jurisdicțional în materie de investiții a fost integrat în acordul CETA deja finalizat, care a fost ratificat de Parlament la 15 februarie 2017, dar care trebuie să fie ratificat de mai multe state membre pentru a înlocui sistemul de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS);

K.  întrucât, la 30 aprilie 2019, CJUE a hotărât că mecanismul de soluționare a litigiilor dintre investitori și state, prevăzut de CETA, este compatibil cu legislația UE(13);

L.  întrucât părțile și-au declarat angajamentul de a urmări instituirea unui tribunal multilateral pentru investiții, o inițiativă susținută ferm și continuu de Parlament;

M.  întrucât, la 20 martie 2018, Consiliul a adoptat directivele de negociere prin care a autorizat Comisia să negocieze, în numele UE, o convenție de instituire a unui tribunal multilateral pentru investiții; întrucât aceste directive de negociere au fost făcute publice,

1.  salută noua abordare a UE privind protecția investițiilor și mecanismul său de asigurare a respectării dispozițiilor (sistemul jurisdicțional în materie de investiții), care a reformat ISDS și îmbunătățește calitatea abordărilor individuale ale tratatelor bilaterale de investiții încheiate de statele membre; subliniază că sistemul jurisdicțional în materie de investiții reprezintă un mecanism modern, inovator și reformat de soluționare a litigiilor în materie de investiții în ceea ce privește deficiențele procedurale ale ISDS; constată, de asemenea, că acesta modifică semnificativ nivelul protecției de fond acordate investitorilor și modul în care sunt soluționate litigiile dintre investitori și state; își exprimă îngrijorarea că domeniul de aplicare depășește puțin simpla nediscriminare între investitorii străini și cei autohtoni; reamintește că instituirea unei instanțe multilaterale independente pentru investiții ar oferi o mai mare securitate juridică tuturor părților; salută angajamentul ferm al Vietnamului față de sistemul comercial multilateral bazat pe norme;

2.  observă că acordul va asigura un nivel ridicat de protecție a investițiilor și de securitate juridică, garantând, în același timp, dreptul părților de a legifera și de a urmări obiective de politici publice legitime, cum ar fi sănătatea publică, serviciile publice și protecția mediului; evidențiază că acordul va asigura, de asemenea, transparența și responsabilitatea; solicită Comisiei ca, atunci când garantează dreptul de a legifera al părților, să ia în considerare în mai mare măsură combaterea schimbărilor climatice și să respecte Acordul de la Paris, așa cum s-a procedat în cazul CETA; insistă să se monitorizeze în mod regulat și să se raporteze Parlamentului European cu privire la utilizarea acestei dispoziții de către investitorii europeni;

3.  subliniază că acordul garantează că investitorii europeni în Vietnam vor beneficia de un tratament corect și echitabil, ceea ce reprezintă un standard de protecție mai ridicat în raport cu cel aplicabil investitorilor autohtoni; ia act de faptul că acordul îi protejează în mod corespunzător pe investitorii din UE de exproprieri ilegitime; consideră că acest lucru ar trebui să fie însoțit de obligația de diligență a investitorilor cu privire la practicile comerciale durabile, în acord cu drepturile omului și cu convențiile internaționale în domeniul muncii, precum și cu standardele de mediu;

4.  subliniază faptul că dezvoltarea economică și multilateralismul sunt instrumente importante pentru îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază că unul dintre obiectivele IPA este de a consolida relațiile economice, comerciale și de investiții dintre UE și Vietnam în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă și de a promova comerțul și investițiile cu respectarea deplină a drepturilor omului, a standardelor și acordurilor relevante în materie de mediu și de muncă recunoscute la nivel internațional;

5.  reamintește că Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare; subliniază că, pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special a ODD 1 privind eradicarea sărăciei, ODD 8 privind munca decentă și ODD 10 privind reducerea inegalităților, investițiile trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă de calitate, să sprijine economia locală și să respecte pe deplin reglementările naționale, inclusiv cerințele fiscale;

6.  reamintește că sistemul jurisdicțional în materie de investiții are în vedere înființarea unui tribunal permanent de primă instanță pentru investiții și a unui tribunal de apel, ai căror membri vor trebui să dețină calificări comparabile cu cele deținute de judecătorii Curții Internaționale de Justiție, și vor trebui să își dovedească cunoștințele de specialitate în drept internațional public, și nu doar în drept comercial, pe lângă respectarea unor norme stricte de independență, imparțialitate, integritate și comportament etic prin intermediul unui cod de conduită obligatoriu conceput pentru a preveni conflictele de interese directe sau indirecte; subliniază că Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că sistemul jurisdicțional în materie de investiții este în deplină conformitate cu legislația UE, așa cum o declară în Avizul său nr. 1/17;

7.  salută normele în materie de transparență care se aplică procedurilor în instanță, care includ dispoziții ce garantează că documentele aferente cauzelor vor fi puse la dispoziția cetățenilor, audierile vor fi publice, iar părțile interesate vor putea prezenta observații; consideră că o mai mare transparență va contribui la asigurarea încrederii publicului în sistem, precum și la garantarea faptului că toate aspectele legate de drepturile omului și de dezvoltarea sustenabilă sunt ascultate în mod efectiv de către tribunalele pentru investiții; salută, de asemenea, claritatea în ceea ce privește motivele în baza cărora un investitor poate contesta o decizie, ceea ce asigură un proces mai transparent și mai echitabil;

8.  evidențiază că părți terțe, cum ar fi organizațiile lucrătorilor și cele de mediu, pot contribui la procedurile sistemului jurisdicțional în materie de investiții prin intermediul unor observații de tip amicus curiae;

9.  subliniază faptul că încercările de a căuta instanța cea mai favorabilă vor fi împiedicate și că se vor evita procedurile multiple și paralele;

10.  reamintește că acordul reprezintă o îmbunătățire a dispozițiilor privind protecția investițiilor din CETA, deoarece include, în momentul încheierii sale, dispoziții privind unele obligații pentru foștii judecători, un cod de conduită pentru a preveni conflictele de interese și un tribunal de apel pe deplin funcțional;

11.  consideră că instituirea unui Tribunal de apel ar putea îmbunătăți calitatea și coerența deciziilor în comparație cu situația actuală;

12.  observă că Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam (EVIPA ) nu conține un capitol separat privind comerțul și dezvoltarea durabilă (TSD), acesta din urmă aplicându-se accesului la piață al investițiilor în temeiul Acordului de liber schimb UE-Vietnam (EUVFTA), subliniază că EVIPA conține, de asemenea, o dispoziție care stabilește o legătură instituțională și juridică cu Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare globală(APC), precum și trimiteri specifice în preambulul său la valorile și principiile TSD, astfel cum sunt consacrate în EUVFTA și în Declarația universală a drepturilor omului, garantând astfel că drepturile omului se află în centrul relațiilor dintre UE și Vietnam; subliniază că părțile și investitorii trebuie să respecte toate standardele și obligațiile internaționale relevante în domeniul drepturilor omului; subliniază responsabilitățile pe care le au investitorii, definite în Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; subliniază, de asemenea, că dispozițiile EVIPA și ale EUVFTA ar trebui puse în aplicare complementar, în special în ceea ce privește drepturile omului, drepturile sociale și de mediu și dezvoltarea durabilă, atunci când acestea sunt aplicate în conformitate cu dreptul părților de a legifera; subliniază, în plus, necesitatea de a asigura coerența cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare în temeiul articolului 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

13.  subliniază importanța unor tendințe cu adevărat pozitive în ceea ce privește drepturile omului în vederea unei ratificări rapide a acestui acord și invită autoritățile vietnameze să prezinte măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația ca un semnal al angajamentului lor; reamintește exigențele referitoare la reforma legislației penale, aplicarea pedepsei cu moartea, deținuții politici și libertățile fundamentale; îndeamnă părțile să utilizeze pe deplin acordurile pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Vietnam, și subliniază importanța unui dialog ambițios între UE și Vietnam privind drepturile omului; subliniază că articolul 1 din APC conține o clauză standard privind drepturile omului, care poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, în ultimă instanță, suspendarea imediată a APC și, prin extensie, a IPA sau a unor părți ale acestuia;

14.  reiterează faptul că articolul 35 din APC și articolul 13 din ALS, împreună cu un sistem de evaluare periodică, oferă instrumente de abordare a preocupărilor referitoare la drepturile omului legate de punerea în aplicare a Acordului privind protejarea investițiilor, dar trebuie să fie însoțite de un control exercitat de UE și statele sale membre, precum și de un mecanism independent de monitorizare și de tratare a plângerilor, care să le ofere cetățenilor și părților interesate afectate căi efective de atac și un instrument de abordare a eventualelor efecte negative asupra drepturilor omului;

15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a noii legislații în materie de securitate cibernetică, în special în ceea ce privește cerințele în materie de localizare și informare, supravegherea și controlul online, precum și măsurile privind protecția datelor cu caracter personal, care nu sunt compatibile cu agenda comercială a UE bazată pe valori și liberalizare; salută voința de angajament într-un dialog intensiv, inclusiv angajamentul președintelui Adunării Naționale a Vietnamului de a include ambele parlamente în dezbaterea și stabilirea decretelor de punere în aplicare; solicită autorităților vietnameze să ia măsuri concrete și salută asistența UE în acest sens;

16.  reamintește că articolul 8 din TFUE prevede că „în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei”; salută faptul că atât Vietnamul, cât și UE au semnat Declarația de la Buenos Aires a OMC privind femeile și comerțul și invită părțile să își consolideze angajamentele privind genul și comerțul în cadrul acestui acord; solicită îmbunătățirea condițiilor pentru femei, astfel încât acestea să poată beneficia de pe urma acestui acord, inclusiv prin consolidarea capacităților femeilor la locul de muncă și în mediul de afaceri, prin promovarea reprezentării femeilor în procesul decizional și în funcțiile de autoritate, precum și prin îmbunătățirea accesului și participării femeilor la știință, tehnologie și inovare și asumarea de către acestea a funcției de lider în aceste domenii;

17.  invită UE și Vietnamul să coopereze pentru a elabora un plan de acțiune pentru a combate munca copiilor, inclusiv cadrul necesar pentru întreprinderi;

18.  salută decizia Consiliului de a face publice directivele de negociere din 20 martie 2018 privind tribunalul multilateral pentru investiții și face apel la Consiliu să facă publice toate directivele de negociere anterioare privind acordurile comerciale și de investiții;

19.  subliniază că acordul va înlocui cele 21 de tratate bilaterale de investiții existente între statele membre ale UE și Vietnam; este de părere că acest lucru constituie un pas important înspre o mai mare legitimitate a acestuia și înspre acceptarea regimului internațional de investiții;

20.  invită Comisia să adopte măsuri de însoțire pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a face acordul transparent și accesibil; încurajează Comisia să depună în continuare eforturi pentru ca sistemul jurisdicțional în materie de investiții să fie mai accesibil pentru IMM-uri; subliniază potențialul de creștere și beneficiile semnificative care sunt astfel puse la dispoziția IMM-urilor europene, care sunt vitale pentru prosperitatea și inovarea europeană;

21.  subliniază importanța pe care Acordul privind protejarea investițiilor ar putea-o avea prin prisma faptului că contribuie la creșterea nivelului de trai, la promovarea prosperității și a stabilității, și la sprijinirea consolidării statului de drept, a bunei guvernări, a dezvoltării durabile și a respectării drepturilor omului în Vietnam, permițând în același timp UE să își promoveze obiectivele de pace și stabilitate în regiune; subliniază că respectarea fără echivoc a acestor valori universale face parte din condițiile oricărui acord între UE și un stat terț;

22.  consideră că aprobarea acestui acord va proteja în mare măsură investitorii și investițiile de ambele părți, apărând, în același timp, dreptul guvernelor de a legifera, și va crea mai multe oportunități pentru comerțul liber și echitabil între UE și Vietnam; invită statele membre să ratifice rapid acordul pentru ca toate părțile interesate să poată culege cât mai curând roadele acestuia, având în vedere eforturile depuse de Vietnam pentru a îmbunătăți situația drepturilor civile și ale lucrătorilor, în conformitate cu angajamentele asumate;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Socialiste Vietnam.

(1) JO L 329, 3.12.2016, p. 8.
(2) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 34.
(3) JO L 351, 20.12.2012, p. 40.
(4) JO C 101, 16.3.2018, p. 30.
(5) Avizul Curții de Justiție din 16 mai 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(6) JO C 86, 6.3.2018, p. 122.
(7) JO C 369, 11.10.2018, p. 73.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) JO C 11, 13.1.2020, p. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Texte adoptate, P9_TA(2020)0028.
(13) Avizul Curții de Justiție din 30 aprilie 2019, 1/17.

Ultima actualizare: 14 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate