Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0358M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0014/2020

Predkladané texty :

A9-0014/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0029

Prijaté texty
PDF 148kWORD 51k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg
Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05931/2019),

–  so zreteľom na návrh Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05932/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C9-0020/2019),

–  so zreteľom na smernice na rokovania z 23. apríla 2007 o dohode o voľnom obchode s členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré boli v októbri 2013 doplnené o ochranu investícií,

–  so zreteľom na rozhodnutie z 22. decembra 2009 viesť dvojstranné rokovania o dohodách o voľnom obchode s jednotlivými členskými štátmi združenia ASEAN,

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. júna 2012 a nadobudla platnosť v októbri 2016(1),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie zo 16. mája 2017 v konaní 2/15(5) podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ, ktoré si vyžiadala Európska komisia 10. júla 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, v súvislosti s tým, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu DVO medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2018 o príspevku EÚ k záväznému nástroju OSN pre činnosť nadnárodných spoločností a iných podnikov s nadnárodnou povahou so zreteľom na ľudské práva(10),

–  so zreteľom na pravidlá Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) o transparentnosti pri rozhodcovských konaniach medzi investorom a štátom na základe zmluvy(11),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej hlavu V o vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na závery Rady o detskej práci z 20. júna 2016, v ktorých sa Komisia vyzýva, aby pokračovala v skúmaní spôsobov účinnejšieho využívania obchodných nástrojov Európskej únie, vrátane dohôd o voľnom obchode, s cieľom bojovať proti detskej práci;

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o podnikaní a ľudských právach, v ktorých sa uvádza, že „EÚ uznáva, že dodržiavanie ľudských práv zo strany podnikov a jeho začlenenie do ich činnosti a hodnotových a dodávateľských reťazcov je nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj a plnenie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja“ a že „všetky partnerstvá na realizáciu cieľov udržateľného rozvoja by sa mali zakladať na dodržiavaní ľudských práv a zodpovednom správaní podnikov“, a ktoré nabádali podniky EÚ, aby „zaviedli mechanizmy riešenia sťažností na operačnej úrovni, prípadne vytvorili spoločné iniciatívy medzi spoločnosťami zamerané na riešenie sťažností“,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na piatu časť, hlavy I, II a V tejto zmluvy, konkrétne článok 207, v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 12. februára 2020(12) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0014/2020),

A.  keďže EÚ je hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií na celom svete;

B.  keďže EÚ je medzi 80 priamymi zahraničnými investormi vo Vietname na piatom mieste;

C.  keďže Vietnam má dynamické hospodárstvo s najrýchlejšie rastúcou strednou triedou spomedzi krajín združenia ASEAN, ako aj mladú, dynamickú pracovnú silu, vysokú mieru gramotnosti, vysokú úroveň vzdelania, pomerne nízke mzdy, dobré dopravné spojenia a centrálnu polohu v rámci združenia ASEAN;

D.  keďže infraštruktúra a investičné potreby Vietnamu sú výrazne vyššie ako práve dostupná suma verejných financií;

E.  keďže Vietnam v roku 2017 prijal PZI v hodnote 8 % svojho HDP, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ekonomikami podobnej veľkosti v regióne;

F.  oceňuje, že obchodné, podnikateľské a investičné prostredie vo Vietname sa za niekoľko posledných desaťročí výrazne zlepšilo;

G.  keďže v súčasnosti je v platnosti viac ako 3 000 medzinárodných investičných dohôd a členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami približne 1 400 z nich;

H.  keďže po Dohode o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom je toto druhá samostatná dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a treťou krajinou po rokovaniach európskych inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na základe stanoviska Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) 2/15 zo 16. mája 2017, ktorá v budúcnosti poslúži ako referenčný bod pre jednanie EÚ s obchodnými partnermi;

I.  keďže dohoda nahradí existujúce bilaterálne investičné zmluvy medzi 21 členskými štátmi EÚ a Vietnamom, ktoré neobsahovali nový prístup EÚ k ochrane investícií a mechanizmus jej presadzovania, verejný systém investičných súdov (ICS);

J.  keďže systém investičných súdov (ICS) bol začlenený do už sfinalizovanej dohody CETA, ktorú Európsky parlament ratifikoval 15. februára 2017, pričom sa očakáva jej ratifikácia viacerými členskými štátmi, a tak nahrádza systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom;

K.  keďže Súdny dvor EÚ 30. apríla 2019 rozhodol, že mechanizmus riešenia sporov medzi investormi a štátmi stanovený v dohode CETA je v súlade s právom EÚ(13);

L.  keďže strany dohody sa zaviazali, že zriadia mnohostranný investičný súd, a Európsky parlament túto iniciatívu dôrazne a trvalo podporuje;

M.  keďže 20. marca 2018 Rada prijala smernice na rokovania, ktorými poverila Komisiu, aby v mene EÚ rokovala o dohovore o zriadení mnohostranného súdu pre urovnávanie investičných sporov; keďže tieto smernice na rokovania boli zverejnené;

1.  víta nový prístup EÚ k ochrane investícií a príslušný mechanizmus presadzovania (systém investičných súdov), ktorý zreformoval systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom a zvyšuje kvalitu individuálnych prístupov bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených členskými štátmi EÚ; zdôrazňuje, že systém investičných súdov (ICS) predstavuje moderný, inovačný a reformovaný mechanizmus na riešenie investičných sporov, pokiaľ ide o procesné nedostatky urovnávania sporov medzi investorom a štátom; ďalej poznamenáva, že ide o výraznú zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany investorov a spôsobu riešenia sporov medzi investormi a štátom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozsah uplatňovania iba nepatrne presahuje úroveň obyčajnej nediskriminácie medzi zahraničnými a domácimi investormi; pripomína, že zriadenie nezávislého mnohostranného investičného súdu by poskytlo väčšiu právnu istotu všetkým stranám; víta silnú podporu multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách zo strany Vietnamu;

2.  konštatuje, že dohoda zabezpečí vysokú úroveň ochrany investícií a právnej istoty pri súčasnej ochrane práva zmluvných strán na reguláciu a presadzovanie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako je verejné zdravie, verejné služby a ochrana životného prostredia; zdôrazňuje, že dohoda zabezpečí aj transparentnosť a zodpovednosť; žiada Komisiu, aby viac zohľadňovala boj proti zmene klímy a dodržiavanie Parížskej dohody tým, že bude chrániť právo strán na reguláciu tak ako v dohode CETA; trvá na pravidelnom monitorovaní a podávaní správ Európskemu parlamentu o uplatňovaní tohto ustanovenia európskymi investormi;

3.  zdôrazňuje, že dohoda zaručuje investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé a nestranné zaobchádzanie, čo predstavuje vyšší štandard ochrany, než poskytuje vnútroštátna prax; konštatuje, že dohoda náležite chráni investorov z EÚ pred nezákonným vyvlastnením; nazdáva sa, že by to malo byť spojené so zodpovednosťou investorov uplatňovať náležitú starostlivosť, pokiaľ ide o udržateľné obchodné praktiky v súlade s ľudskými právami a medzinárodnými dohovormi o práci, ako aj environmentálnymi normami;

4.  zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, že jedným z cieľov dohody o ochrane investícií (DOI) je posilniť hospodárske, obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Vietnamom v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a podporovať obchod a investície v plnom súlade s ľudskými právami a normami a dohodami v oblasti životného prostredia a práce;

5.  pripomína, že Vietnam je rozvojovou krajinou; zdôrazňuje, že s cieľom pomôcť dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 1 týkajúci sa odstraňovania chudoby, cieľ č. 8 týkajúci sa dôstojnej práce a cieľ č. 10 týkajúci sa zmiernenia nerovností, musia investície prispievať k tvorbe kvalitných pracovných miest, podporovať miestne hospodárstvo a riadne dodržiavať domáce právne predpisy vrátane daňových požiadaviek;

6.  pripomína, že v rámci ICS sa plánuje zriadenie stáleho investičného súdu prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých členovia budú musieť mať porovnateľnú kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného súdneho dvora a budú musieť preukázať odbornú znalosť nielen obchodného práva, ale aj medzinárodného práva verejného a spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, nestrannosti, bezúhonnosti a etického správania v podobe záväzného kódexu správania na predchádzanie priamym alebo nepriamym konfliktom záujmov; zdôrazňuje, že podľa Európskeho súdneho dvora je ICS v plnom súlade s právom EÚ tak, ako uviedol vo svojom stanovisku č. 1/17;

7.  víta pravidlá transparentnosti, ktoré platia pre konania na súdoch a obsahujú ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť a možnosť pre účastníkov predkladať návrhy; domnieva sa, že zvýšená transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, aby investičné súdy skutočne prejednali všetky aspekty ľudských práv a udržateľného rozvoja; okrem toho víta zrozumiteľnosť dôvodov, na základe ktorých môže investor podať žalobu, čím sa zabezpečuje väčšia transparentnosť a spravodlivosť procesu;

8.  zdôrazňuje, že ku konaniu ICS môžu informáciami v duchu amicus curiae prispievať tretie strany, ako sú odborové a environmentálne organizácie;

9.  zdôrazňuje, že nebude možné taktizovanie pri výbere súdu (tzv. forum shopping) a že sa bude predchádzať tomu, aby sa viedli viacnásobné a paralelné konania;

10.  pripomína, že v čase svojho uzavretia predstavuje dohoda zlepšenie z hľadiska ustanovení o ochrane investícií oproti dohode CETA, keďže obsahuje ustanovenia o povinnostiach bývalých sudcov, kódexe správania na predchádzanie konfliktom záujmov a plne funkčnom odvolacom súde;

11.  je presvedčený, že zriadenie odvolacieho súdu by mohlo zlepšiť kvalitu a konzistentnosť rozhodnutí v porovnaní so súčasnou situáciou;

12.  konštatuje, že dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, keďže táto kapitola sa vzťahuje na vstup na investičný trh na základe dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (EUVFTA); zdôrazňuje, že dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, ktorým sa vytvára inštitucionálne a právne prepojenie s Rámcovou dohodou o komplexnom partnerstve a spolupráci, a že jej preambula obsahuje osobitné odkazy na hodnoty a zásady obchodu a udržateľného rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, a tak zabezpečuje, že sú ľudské práva zásadnou témou vzájomných vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; zdôrazňuje, že zmluvné strany a investori musia dodržiavať všetky príslušné medzinárodné normy a záväzky v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje zodpovednosť investorov, ako sa uvádza v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky a hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; okrem toho poukazuje na to, že ustanovenia dohôd EVIPA a EUVFTA sa musia vykonávať komplementárne, najmä pokiaľ ide o ľudské, environmentálne a sociálne práva a udržateľný rozvoj, ak sú uplatňované v rámci práva zmluvných strán na reguláciu; okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť súlad s cieľmi rozvojovej spolupráce podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

13.  zdôrazňuje význam skutočne pozitívnych trendov v oblasti ľudských práv pre rýchlu ratifikáciu tejto dohody a vyzýva vietnamské orgány, aby ako signál svojho záväzku uviedli konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie; pripomína svoje požiadavky týkajúce sa reformy trestnoprávnych predpisov, trestu smrti, politických väzňov a základných slobôd; naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby v plnej miere využívali dohody s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname, a zdôrazňuje význam ambiciózneho dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; poukazuje na to, že článok 1 Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, na základe ktorej sa môžu aktivovať primerané opatrenia a ako krajné riešenie aj okamžité pozastavenie platnosti tejto dohody, a teda v širšom zmysle aj Dohody o ochrane investícií, alebo jej častí;

14.  opakuje, že článok 35 Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci a článok 13 dohody o voľnom obchode v spojení so systémom pravidelného hodnotenia poskytujú nástroje na riešenie otázok v oblasti ľudských práv súvisiacich s vykonávaním dohody o ochrane investícií, ale musí ich sprevádzať kontrola zo strany EÚ a jej členských štátov a nezávislý mechanizmus monitorovania a podávania sťažností, ktorý poskytuje dotknutým občanom a zainteresovaným stranám účinné prostriedky nápravy a nástroj na riešenie potenciálnych negatívnych vplyvov na ľudské práva;

15.  vyjadruje obavy v súvislosti s vykonávaním nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o požiadavky na lokalizáciu a zverejňovanie informácií, online dohľad a kontrolu a opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nie sú zlučiteľné s programom EÚ v oblasti obchodu založeného na hodnotách a liberalizácii; víta ochotu zapojiť sa do intenzívneho dialógu vrátane záväzku predsedníčky Národného zhromaždenia Vietnamu zahrnúť do diskusie a rokovaní o vykonávacích vyhláškach oba parlamenty; vyzýva vietnamské orgány, aby prijali konkrétne opatrenia, a v tejto súvislosti víta pomoc EÚ;

16.  pripomína, že v článku 8 ZFEÚ sa uvádza, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“; víta skutočnosť, že Vietnam aj EÚ podpísali vyhlásenie WTO z Buenos Aires o ženách a obchode a vyzýva zmluvné strany, aby posilnili ich záväzky v oblasti rodových otázok a obchodu v tejto dohode; žiada o zlepšenie podmienok žien, aby mali z tejto dohody úžitok, a to aj prostredníctvom budovania kapacít pre ženy v práci a v podnikaní, podpory zastúpenia žien v procese rozhodovania a zodpovedných funkciách a zlepšenia prístupu žien k vede, technológiám a inováciám, ako aj ich účasti a vedenia v týchto odvetviach;

17.  vyzýva EÚ a Vietnam, aby spolupracovali s cieľom vypracovať akčný plán na boj proti detskej práci vrátane potrebného rámca pre podniky;

18.  víta rozhodnutie Rady zverejniť smernice na rokovanie z 20. marca 2018 o mnohostrannom investičnom súde a vyzýva Radu, aby zverejnila všetky predchádzajúce smernice na rokovania o obchodných a investičných dohodách;

19.  zdôrazňuje skutočnosť, že táto dohoda nahradí súčasných 21 bilaterálnych investičných zmlúv uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ a Vietnamom; domnieva sa, že to predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu legitímnosti a akceptácie režimu medzinárodných investícií;

20.  odporúča Komisii, aby prijala sprievodné opatrenia pre malé a stredné podniky (MSP), a tak zabezpečila transparentnosť a prístupnosť dohody; odporúča Komisii, aby pokračovala v práci na lepšom sprístupnení systému investičných súdov pre MSP; vyzdvihuje potenciál rastu a podstatné výhody, ku ktorým takto získajú prístup malé a stredné európske podniky, ktoré sú životne dôležité pre európsku prosperitu a inovácie;

21.  zdôrazňuje význam, ktorý by dohoda o ochrane investícií mohla mať pri zvyšovaní životnej úrovne, podpore prosperity a stability, presadzovaní zásad právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv vo Vietname, ako aj skutočnosť, že táto dohoda zároveň umožňuje EÚ presadzovať ciele v oblasti mieru a stability v regióne; zdôrazňuje, že jednoznačné presadzovanie týchto všeobecných hodnôt je podmienečnou časťou každej dohody medzi EÚ a tretím štátom;

22.  domnieva sa, že schválenie tejto dohody poskytne masívnu ochranu investorom a ich investíciám na oboch stranách a vládam zároveň zaručí právo na reguláciu a vytvorí sa viac príležitostí pre slobodný a spravodlivý obchod medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva členské štáty, aby dohodu urýchlene ratifikovali s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mohli čo najskôr využívať výhody dohody so zreteľom na snahu Vietnamu zlepšiť situáciu v oblasti občianskych a pracovných práv v súlade so svojimi záväzkami;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Vietnamskej socialistickej republiky.

(1) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(3) Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 40.
(4) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 30.
(5) Stanovisko Súdneho dvora zo 16. mája 2017, 2/15, ECLI:EÚ:C: 2017:376
(6) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.
(7) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/sk/decision/en/64308
(10) Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Prijaté texty, P9_TA(2020)0028.
(13) Stanovisko Súdneho dvora z 30. apríla 2019, 1/17.

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia