Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0358M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0014/2020

Ingivna texter :

A9-0014/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0029

Antagna texter
PDF 140kWORD 51k
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg Slutlig utgåva
Avtal om investeringsskydd mellan EU och Vietnam (resolution)
P9_TA(2020)0029A9-0014/2020

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 12 februari 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05931/2019),

–  med beaktande av utkastet till avtal om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05932/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionen/fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (C9‑0020/2019),

–  med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett frihandelsavtal med medlemsstaterna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), som i oktober 2013 kompletterades för att inkludera investeringsskydd,

–  med beaktande av beslutet av den 22 december 2009 att föra bilaterala förhandlingar om frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Asean,

–  med beaktande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 27 juni 2012 och trädde i kraft i oktober 2016(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för internationella investeringar(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1219/2012 av den 12 december 2012 om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeland(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska unionens domstol av den 16 maj 2017 i förfarande 2/15(5), i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som kommissionen begärde den 10 juli 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 9 juni 2016 om Vietnam(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar(8),

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2018 om EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag och andra affärsrörelser med transnationella drag med avseende på mänskliga rättigheter(10),

–  med beaktande av reglerna från Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt (Uncitral) om transparens i avtalsbaserade skiljeförfaranden mellan investerare och stat(11),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt avdelning V om unionens yttre åtgärder,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om barnarbete, där kommissionen uppmanas att fortsätta att undersöka olika sätt att mer effektivt använda Europeiska unionens handelsinstrument, inbegripet frihandelsavtal, för att bekämpa barnarbete,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om företag och mänskliga rättigheter, där det anges att ”EU är medvetet om att det är absolut nödvändigt för hållbar utveckling och uppnåendet av målen för hållbar utveckling att företagen iakttar de mänskliga rättigheterna och införlivar detta i sin verksamhet och sin värde- och leveranskedja”, att ”alla partnerskap i arbetet med att uppnå målen för hållbar utveckling bör grunda sig på iakttagande av de mänskliga rättigheterna och ansvarsfullt företagande”, och där rådet ”uppmuntrar EU-företag att inrätta klagomålsförfaranden på verksamhetsnivå eller inrätta klagomålsinitiativ som är gemensamma för olika företag”,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt femte delen, avdelningarna I, II och V och särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.6 a v,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 12 februari 2020(12) om förslaget till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0014/2020), och av följande skäl:

A.  EU är den största mottagaren av och källa till utländska direktinvesteringar i världen.

B.  EU ligger på femte plats av 80 utländska direktinvesterare i Vietnam.

C.  Vietnam är en stark ekonomi med den snabbast växande medelklassen i Asean. Landet har en ung och dynamisk arbetskraft, en hög nivå av läs- och skrivkunnighet, en hög utbildningsnivå, förhållandevis låga löner, goda transportförbindelser och ett centralt läge i Aseanområdet.

D.  Vietnams behov av infrastruktur och investeringar överstiger i hög grad de offentliga medel som för närvarande är tillgängliga.

E.  2017 tog Vietnam emot utländska direktinvesteringar till ett värde av 8 % av landets BNP, vilket är mer än dubbelt så mycket som för andra ekonomier av liknande storlek i regionen.

F.  Det är glädjande att handels-, företags- och investeringsklimatet avsevärt har förbättrats i Vietnam under de senaste årtiondena.

G.  Det finns för närvarande fler än 3 000 internationella investeringsavtal i kraft och EU:s medlemsstater är part i ca 1 400.

H.  Efter avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore är detta det andra fristående avtalet om investeringsskydd som ingåtts mellan EU och ett tredjeland efter diskussioner mellan EU-institutionerna om den nya strukturen i EU:s frihandelsavtal, på grundval av EU-domstolens yttrande 2/15 av den 16 maj 2017, och det kommer att fungera som referens för EU:s framtida samarbete med sina handelspartner.

I.  Avtalet kommer att ersätta och upphäva de befintliga bilaterala investeringsavtalen mellan 21 EU-medlemsstater och Vietnam, vilka inte införlivar EU:s nya förhållningssätt till investeringsskydd och dess mekanism för kontroll av efterlevnaden, det offentliga systemet med investeringsdomstolar (ICS).

J.  Investeringsdomstolssystemet (ICS) integrerades i det redan slutförda Ceta-avtalet, som ratificerades av parlamentet den 15 februari 2017 och väntar på att ratificeras av flera medlemsstater, och ersätter därmed systemet för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS).

K.  Den 30 april 2019 slog EU-domstolen fast att systemet för tvistlösning mellan investerare och stater som ingår i Ceta är förenligt med EU:s lagstiftning(13).

L.  Parterna har förklarat att de kommer att sträva efter att inrätta en multilateral investeringsdomstol, ett initiativ som fått starkt och kontinuerligt stöd av parlamentet.

M.  Den 20 mars 2018 antog rådet förhandlingsdirektiven, som bemyndigar kommissionen att förhandla på EU:s vägnar om en konvention om inrättande av en multilateral investeringsdomstol. Förhandlingsdirektiven har offentliggjorts.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s nya strategi för investeringsskydd och dess efterlevnadsmekanism (ICS), som har reformerat systemet för tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS) och förbättrar kvaliteten på de enskilda strategierna i bilaterala investeringsavtal som medlemsstaterna ingått. Parlamentet betonar att ICS är en modern, innovativ och reformerad tvistlösningsmekanism för investeringar när det gäller de förfarandemässiga bristerna inom ISDS. Parlamentet noterar dessutom att ICS innebär en betydande förändring av nivån på det materiella skyddet av investerare och det sätt på vilket tvister mellan investerare och stat löses. Parlamentet är dock bekymrat över att tillämpningsområdet fortfarande bara i liten grad går längre än till enbart icke‑diskriminering mellan utländska och inhemska investerare. Parlamentet påminner om att inrättandet av en oberoende multilateral investeringsdomstol skulle öka rättssäkerheten för samtliga parter. Parlamentet välkomnar Vietnams starka engagemang för det regelbaserade multilaterala handelssystemet.

2.  Europaparlamentet konstaterar att avtalet kommer att säkra en hög nivå av investeringsskydd och rättssäkerhet samtidigt som parternas rätt att lagstifta och söka nå legitima mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa, offentliga tjänster och miljöskydd, garanteras. Parlamentet betonar att avtalet också kommer att säkra transparens och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad ta hänsyn till kampen mot klimatförändringarna och respekten för Parisavtalet när den säkrar parternas rätt att reglera, på samma sätt som i förbindelse med Ceta. Parlamentet insisterar på en regelbunden övervakning och återrapportering till Europaparlamentet om hur europeiska investerare använder sig av denna bestämmelse.

3.  Europaparlamentet betonar att avtalet säkerställer att EU-investerare i Vietnam får en rättvis och skälig behandling, vilket är en högre skyddsnivå än nationell behandling. Parlamentet betonar att avtalet skyddar EU-investerare väl från olaglig expropriering. Parlamentet anser att detta bör gå hand i hand med investerarnas skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet när det gäller hållbara affärsmetoder i överensstämmelse med mänskliga rättigheter och internationella arbetskonventioner och miljönormer.

4.  Europaparlamentet understryker att ekonomisk utveckling och multilateralism är viktiga verktyg för att förbättra människors liv. Parlamentet påpekar att ett av målen för avtalet om investeringsskydd är att stärka förbindelserna på området för ekonomi, handel och investeringar mellan EU och Vietnam i överensstämmelse med målet om hållbar utveckling, och att främja handel och investeringar i fullständig överensstämmelse med internationellt erkända standarder och avtal på människorätts-, miljö- och arbetsskyddsområdet.

5.  Europaparlamentet påminner om att Vietnam är ett utvecklingsland. Parlamentet betonar att för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt mål 1 om fattigdomsutrotning, mål 8 om värdigt arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet, måste investeringarna bidra till att skapa arbetstillfällen av god kvalitet, stödja den lokala ekonomin och fullt ut respektera inhemska bestämmelser, inbegripet skatteregler.

6.  Europaparlamentet påminner om att ICS planerar att inrätta en ständig investeringstribunal och en överprövningstribunal, vars ledamöter ska ha kvalifikationer som motsvarar de kvalifikationer som innehas av domarna i Internationella domstolen, och de ska visa att de har sakkunskap i internationell rätt och inte endast handelsrätt, och ska även uppfylla strikta krav på oberoende, opartiskhet, integritet och etiskt uppträdande genom en bindande uppförandekod, som är utformad för att förhindra direkta eller indirekta intressekonflikter. Parlamentet betonar att Europeiska unionens domstol i sitt yttrande 1/17 fastställer att ICS till fullo stämmer överens med EU‑lagstiftningen.

7.  Europaparlamentet välkomnar de regler om transparens som gäller för förfarandena inför tribunalerna och som inbegriper bestämmelser som säkerställer att ärendehandlingarna kommer att vara offentligt tillgängliga, att förhandlingarna kommer att vara offentliga och att berörda parter kommer att få inkomma med inlägg. Parlamentet anser att ökad transparens kommer att bidra till att skapa offentligt förtroende för systemet och till att säkerställa att investeringstribunalerna effektivt tar hänsyn till alla aspekter avseende mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Parlamentet gläder sig dessutom över att det tydligt framgår på vilka grunder en investerare kan begära en överprövning, vilket säkrar ett mer transparent och rättvist förfarande.

8.  Europaparlamentet betonar att tredje parter såsom arbets- och miljöorganisationer kan bidra till ICS-förfarandena i egenskap av sakkunniga (amicus curiae).

9.  Europaparlamentet betonar att forumshopping inte kommer att vara möjlig och att flera och parallella förfaranden kommer att undvikas.

10.  Europaparlamentet påminner om att avtalet utgör en förbättring av bestämmelserna om investeringsskydd i Ceta, eftersom det innehåller bestämmelser om skyldigheter för tidigare domare, en uppförandekod för att förhindra intressekonflikter och en fullt fungerande överprövningstribunal vid tidpunkten för avtalets ingående.

11.  Europaparlamentet anser att inrättandet av en överprövningstribunal skulle kunna förbättra kvaliteten och enhetligheten när det gäller besluten jämfört med den nuvarande situationen.

12.  Europaparlamentet noterar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam inte innehåller ett separat kapitel om handel och hållbar utveckling, eftersom det gäller tillträdet till marknaden för investeringar i enlighet med frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Parlamentet betonar att avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam också omfattar en bestämmelse som skapar en institutionell och juridisk koppling till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete, samt specifika hänvisningar i ingressen till de värden och principer för handel och hållbar utveckling som fastställs i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, så att det säkerställs att mänskliga rättigheter står i centrum för förbindelserna mellan EU och Vietnam. Parlamentet understryker att parterna och investerarna måste respektera alla relevanta internationella normer och skyldigheter med avseende på mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar investerarnas ansvar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet påpekar dessutom att bestämmelserna i avtalet om investeringsskydd respektive frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ska genomföras på ett kompletterande sätt, särskilt när det gäller bestämmelser om mänskliga rättigheter, miljömässiga och sociala rättigheter och bestämmelser om hållbar utveckling, när dessa tillämpas i förbindelse med parternas rätt att reglera. Parlamentet betonar dessutom behovet av att säkerställa överensstämmelse med målen för utvecklingssamarbete enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

13.  Europaparlamentet betonar betydelsen av verkligt positiva tendenser på människorättsområdet för en snabb ratificering av detta avtal och uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra situationen som ett tecken på deras engagemang. Parlamentet påminner om sina krav när det gäller reformen av strafflagstiftningen, användningen av dödsstraff, politiska fångar och grundläggande friheter. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att fullt ut utnyttja avtalen för att förbättra människorättssituationen i Vietnam och understryker vikten av en ambitiös människorättsdialog mellan EU och Vietnam. Parlamentet påpekar att artikel 1 i partnerskaps- och samarbetsavtalet innehåller en standardklausul om mänskliga rättigheter genom vilken lämpliga åtgärder kan utlösas, bland annat, som en sista utväg, ett omedelbart upphävande av partnerskaps- och samarbetsavtalet och därmed också av avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam eller delar av det.

14.  Europaparlamentet upprepar att artikel 35 i partnerskaps- och samarbetsavtalet och artikel 13 i frihandelsavtalet, tillsammans med ett system för regelbunden utvärdering, utgör verktyg för att hantera människorättsfrågor i samband med genomförandet av avtalet om investeringsskydd, men att de måste åtföljas av en kontroll från EU:s och dess medlemsstaters sida och av en oberoende mekanism för övervakning och klagomål som ger berörda medborgare och intressenter effektiv tillgång till rättsmedel och ett verktyg för att hantera eventuella negativa människorättskonsekvenser.

15.  Europaparlamentet är bekymrat över genomförandet av den nya lagen om cybersäkerhet, särskilt när det gäller kraven på lokalisering och offentliggörande, övervakning och kontroll på nätet samt skyddet av personuppgifter, som inte är förenliga med EU:s värdebaserade och liberaliseringsinriktade handelsagenda. Parlamentet välkomnar viljan att delta i en intensiv dialog, inbegripet åtagandet från talmannen för Vietnams nationalförsamling att inkludera båda parlamenten i diskussionerna och överläggningarna om tillämpningsbestämmelserna. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder och välkomnar EU:s stöd i detta avseende.

16.  Europaparlamentet påminner om att det i artikel 8 i EUF-fördraget föreskrivs att unionen i all sin verksamhet ska syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. Parlamentet gläder sig över att både Vietnam och EU har undertecknat förklaringen om kvinnor och handel från WTO:s konferens i Buenos Aires, och uppmanar parterna att stärka sina åtaganden om jämställdhet och handel i detta avtal. Parlamentet kräver att villkoren för kvinnor förbättras så att de kan dra nytta av detta avtal, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad för kvinnor på arbetsplatsen och i affärslivet, främjande av kvinnors representation i beslutsfattande positioner och i ansvarsställning samt förbättring av kvinnors tillgång till liksom deltagande och ledarskap inom vetenskap, teknik och innovation.

17.  Europaparlamentet kräver att EU och Vietnam att samarbetar för att utarbeta en handlingsplan för bekämpning av barnarbete som ska inkludera den nödvändiga ramen för företag.

18.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 20 mars 2018 att offentliggöra förhandlingsdirektiven för den multilaterala investeringsdomstolen, och uppmanar rådet att offentliggöra alla tidigare förhandlingsdirektiv för handels- och investeringsavtal.

19.  Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att ersätta de nuvarande 21 bilaterala investeringsavtalen mellan EU-medlemsstaterna och Vietnam. Parlamentet anser att detta är ett viktigt steg för att öka legitimiteten och acceptansen av det internationella investeringssystemet.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta kompletterande åtgärder för små och medelstora företag för att göra avtalet transparent och tillgängligt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att göra ICS-systemet mer tillgängligt för små och medelstora företag. Parlamentet understryker de tillväxtmöjligheter och betydande fördelar som detta innebär för europeiska små och medelstora företag, som är av avgörande betydelse för välstånd och innovation i Europa.

21.  Europaparlamentet understryker den betydelse som avtalet om investeringsskydd kan få för att bidra till att höja levnadsstandarden och främja välstånd och stabilitet, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer, hållbar utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna i Vietnam, samtidigt som det gör det möjligt för EU att främja sina mål om fred och stabilitet i denna region. Parlamentet betonar att ett otvetydigt upprätthållande av dessa universella värden är ett villkor i alla avtal mellan EU och en tredjestat.

22.  Europaparlamentet anser att godkännandet av detta avtal kommer att säkra ett starkt skydd för investerarna och deras investeringar på båda sidor samtidigt som regeringarnas rätt att reglera skyddas, och det kommer att skapa nya möjligheter till fri och rättvis handel mellan EU och Vietnam. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att snarast ratificera avtalet för att säkerställa att alla intressenter kan dra nytta av de fördelar det medför så snart som möjligt, i ljuset av Vietnams ansträngningar för att förbättra situationen när det gäller medborgerliga rättigheter och arbetstagarrättigheter i enlighet med sina åtaganden

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Socialistiska republiken Vietnams regering och parlament.

(1) EUT L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 34.
(3) EUT L 351, 20.12.2012, s. 40.
(4) EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
(5) Domstolens yttrande av den 16 maj 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(6) EUT C 86, 6.3.2018, s. 122.
(7) EUT C 369, 11.10.2018, s. 73.
(8) Antagna texter, P8_TA(2018)0459.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) EUT C 11, 13.1.2020, s. 36.
(11) https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
(12) Antagna texter, P9_TA(2020)0028.
(13) Domstolens yttrande av den 30 april 2019, 1/17.

Senaste uppdatering: 14 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy