Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2949(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0089/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0089/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0030

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 176kWORD 58k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
P9_TA(2020)0030B9-0089/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03 – 2019/2949(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο και τις ενώσεις του (D063675/03),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ («κανονισμός REACH»)(1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Απριλίου 2001, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την εκτελεστική απόφαση XXX της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για χρήσεις φθαλικού δι(2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T‑837/16(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2, 3 και 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί στον περιορισμό του επιπέδου μολύβδου όταν ο μόλυβδος χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής σε πολυμερή ή συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου (PVC)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόλυβδος είναι τοξική ουσία που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μη αναστρέψιμης νευρολογικής βλάβης, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο για τον μόλυβδο(11),(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόλυβδος είναι επιβλαβής και για το περιβάλλον: είναι πολύ τοξικός για τους υδρόβιους οργανισμούς(13) και παραμένει στο περιβάλλον(14)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή για το PVC είχε ήδη τεθεί από την Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο της 26ης Ιουλίου 2000 που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC(15)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Πράσινη Βίβλο της, η Επιτροπή δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της μείωσης της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή σε προϊόντα από PVC και ότι προβλέπει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη σταδιακή κατάργηση, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με μια εθελοντική δέσμευση της βιομηχανίας PVC για παύση της χρησιμοποίησης μολύβδου ως σταθεροποιητή για το PVC έως το 2015(16)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση αυτή ήταν αντίθετη με τη θέση του Κοινοβουλίου, το οποίο, ανταποκρινόμενο στην Πράσινη Βίβλο, κάλεσε την Επιτροπή να απαγορεύσει κάθε χρήση μολύβδου ως σταθεροποιητή σε προϊόντα από PVC(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Επιτροπής τότε, δηλαδή η απραξία της, είχαν ως αποτέλεσμα να παραχθούν εκατομμύρια τόνοι PVC κατά την περίοδο 2000-2015, για τη σταθεροποίηση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι μολύβδου(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη από PVC που περιέχει μόλυβδο καθίστανται σταδιακά απόβλητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εκπλήρωση της εθελοντικής δέσμευσης της βιομηχανίας PVC το 2015, η Επιτροπή συνειδητοποίησε ότι ο μόλυβδος εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται σε εισαγόμενα είδη από PVC· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») να εκπονήσει έκθεση επιβολής περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα XV·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαίτερη σημασία του περιορισμού για τα εισαγόμενα προϊόντα από PVC επιβεβαιώθηκε από τον Οργανισμό, ο οποίος διαπίστωσε ότι «δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει ήδη δρομολογήσει τη σταδιακή κατάργηση των ενώσεων μολύβδου ως σταθεροποιητών PVC, περίπου το 90 % των εκτιμώμενων εκπομπών μολύβδου οφείλεται σε προϊόντα από PVC που εισήχθησαν στην ΕΕ το 2016»(19)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προτείνει τον περιορισμό της χρήσης και της παρουσίας μολύβδου και ενώσεών του σε προϊόντα από PVC, ορίζοντας ένα ανώτατο όριο συγκέντρωσης μολύβδου ίσο με 0,1 % κατά βάρος του υλικού από PVC(20)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό βασίζεται στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος που ενέχει για τον άνθρωπο ο μόλυβδος ως σταθεροποιητής σε προϊόντα από PVC στην Ένωση δεν ελέγχεται επαρκώς(21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό κινδύνου του μολύβδου στο πλαίσιο της πρότασης περιορισμού του κινδύνου(22)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το όριο αυτό εφαρμόστηκε με βάση το ακόλουθο σκεπτικό: «Λαμβανομένου υπόψη ότι οι ενώσεις μολύβδου δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν το PVC με αποτελεσματικό τρόπο σε συγκεντρώσεις κάτω του 0,5 % κατά βάρος, το όριο συγκέντρωσης 0,1 % που προτείνει ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν μπορεί πλέον να λαμβάνει χώρα στην Ένωση η σκόπιμη προσθήκη μολυβδούχων ενώσεων ως σταθεροποιητών κατά τη σύνθεση του PVC»(23)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι το όριο του 0,1 % δεν αντιπροσωπεύει ένα «ασφαλές επίπεδο» αλλά το διοικητικό επίπεδο που έχει οριστεί για την αποφυγή της χρήσης μολύβδου ως σταθεροποιητή στο PVC συνολικά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει δύο παρεκκλίσεις για ανακτημένα υλικά PVC για 15 έτη: μία που επιτρέπει συγκέντρωση μολύβδου έως 2 % κατά βάρος του άκαμπτου PVC(24) και μία άλλη που επιτρέπει συγκέντρωση μολύβδου έως 1 % κατά βάρος του εύκαμπτου/μαλακού PVC(25)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεντρώσεις μολύβδου 1 % ή 2 % κατά βάρος φυσικά και δεν αντιστοιχούν σε «ασφαλή επίπεδα», αλλά αποτελούν όρια που επιτρέπουν στη βιομηχανία να συνεχίσει να βελτιστοποιεί τα οικονομικά οφέλη της από την ανακύκλωση αποβλήτων PVC που περιέχουν μόλυβδο(26)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις διαιωνίζουν τη χρήση παλαιάς ουσίας μέσω προϊόντων από ανακτημένο PVC, παρά τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών λύσεων που αναγνωρίζονται ρητά από την Επιτροπή(27)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις αντιβαίνουν στην πάγια θέση του Κοινοβουλίου, η οποία έχει επιβεβαιωθεί σε πολλά ψηφίσματα, με πιο πρόσφατο αυτό της 15ης Ιανουαρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει συγκεκριμένα το 2001 ότι «η ανακύκλωση του ΡVC δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη διαιώνιση του προβλήματος των βαρέων μετάλλων»(28)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο τόνισε στο ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την «αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία», ότι «η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών»(29)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το Κοινοβούλιο ενήργησε αναλόγως και απέρριψε την έγκριση του DEHP, μιας άλλης παλαιάς ουσίας, για την ανακύκλωση του PVC(30)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ξανά το 2018, το Κοινοβούλιο επανέλαβε «ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης και ότι, αντίστοιχα, η ανακύκλωση δεν πρέπει να δικαιολογεί τη διαιώνιση της χρήσης επικίνδυνων παλαιών ουσιών»(31)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2020, στο ψήφισμά του σχετικά με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, το Κοινοβούλιο δήλωσε ρητά ότι οι απαγορευμένες ουσίες «δεν θα πρέπει να επανεισέρχονται στην αγορά της ΕΕ μέσα σε καταναλωτικά αγαθά μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αιτιολογεί τις παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC επισημαίνοντας ότι «η εναλλακτική επιλογή για την ανακύκλωση των εν λόγω αντικειμένων, δηλαδή η διάθεση των αποβλήτων από PVC μέσω της υγειονομικής ταφής και της αποτέφρωσης, θα αυξήσει τις εκπομπές στο περιβάλλον και δεν θα μειώσει τον κίνδυνο»(32)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανακύκλωση δεν αποτελεί στην πραγματικότητα εναλλακτική έναντι της υγειονομικής ταφής ή της αποτέφρωσης, δεδομένου ότι η ανακύκλωση του PVC δεν μπορεί να συνεχίζεται για πάντα και, ως εκ τούτου, απλώς αναβάλλει την τελική διάθεση του PVC που περιέχει μόλυβδο και των αντίστοιχων εκπομπών, ενώ παράλληλα οδηγεί σε πρόσθετες εκπομπές κατά τη φάση της ανακύκλωσης και της επακόλουθης χρήσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα περιορίσει, αφενός, την εισαγωγή περίπου 1 000 έως 4 000 τόνων μολύβδου που περιέχονται σε εισαγόμενα προϊόντα από PVC, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη διάθεση περίπου 2 500 έως 10 000 τόνων ετησίως στην αγορά (εκ νέου) μέσω του ανακτημένου PVC(33)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με άλλα λόγια, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα περιορίσει την εισαγωγή μολύβδου μέσω των προϊόντων από PVC, αλλά το μόνο που θα πετύχει θα είναι να υπονομεύσει το αποτέλεσμα του περιορισμού αυτού διαθέτοντας εκ νέου στην αγορά διπλάσια ποσότητα μολύβδου μέσω προϊόντων από ανακτημένο PVC που περιέχει μόλυβδο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έρχονται έτσι σε αντίθεση με τον πρωταρχικό στόχο του κανονισμού REACH, που αφορά την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος(34)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις αθετούν επίσης τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον που εγκρίθηκε το 2013 και το οποίο ζητεί ρητά την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, ούτως ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική και αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση(35)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα μια αγορά με δύο επίπεδα ποιότητας, δηλαδή προϊόντα από παρθένο PVC που δεν περιέχουν μόλυβδο, αφενός, και προϊόντα από ανακτημένο PVC που περιέχουν σημαντικές ποσότητες μολύβδου, αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανοχή για τον μόλυβδο στα προϊόντα που παράγονται από ανακτημένο PVC απαξιώνει την ανάκτηση προϊόντων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σκόπιμο να αναβληθεί η επίλυση των προβλημάτων της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων PVC που περιέχουν μόλυβδο για το μέλλον, πόσο μάλλον με μειωμένη συγκέντρωση μολύβδου στην επόμενη γενιά προϊόντων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περιορίζει τις παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC σε συγκεκριμένες εφαρμογές και εισάγει – για ένα υποσύνολο των σχετικών προϊόντων – απαίτηση ενσωμάτωσης του μολύβδου εντός στρώσης από PVC που έχει παραχθεί πρόσφατα, με μεταβατική περίοδο πέντε ετών για το εύκαμπτο PVC·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός των παρεκκλίσεων δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των εκπομπών μολύβδου κατά την τελική διάθεση των αποβλήτων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 95 % των εκπομπών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής απαιτεί επιπλέον τα προϊόντα από PVC που περιέχουν ανακτημένο PVC να φέρουν τη επισήμανση «περιέχει ανακτημένο PVC»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού δήλωσε ότι η εν λόγω επισήμανση δεν αρκεί από μόνη της για να γίνει η διαφοροποίηση μεταξύ ανακυκλωμένου υλικού χωρίς μόλυβδο και ανακυκλωμένου υλικού με μόλυβδο(36)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια επισήμανση είναι πράγματι παραπλανητική, δεδομένου ότι η ένδειξη ανακτημένου περιεχομένου έχει θετική χροιά, ενώ, στην περίπτωση αυτή, σημαίνει ουσιαστικά ότι τα ανακτημένα προϊόντα περιέχουν σημαντικές ποσότητες μολύβδου σε σύγκριση με προϊόντα που παράγονται από παρθένο PVC χωρίς μόλυβδο·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παραπλανητική επισήμανση με στόχο την προώθηση ανακτημένων προϊόντων από PVC αντιτίθεται στον στόχο του κανονισμού REACH για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει επίσης ένα σύστημα πιστοποίησης για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών σχετικά με την προέλευση του ανακτημένου PVC, προκειμένου να διακρίνονται τα αντίστοιχα προϊόντα από τα προϊόντα που παράγονται από παρθένο PVC, για τα οποία πρέπει να ισχύει διαφορετική οριακή τιμή·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από ένα επιπλέον επίπεδο πιστοποιητικών δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και, ως εκ τούτου, αντιβαίνει στις διατάξεις του παραρτήματος XV του κανονισμού REACH, σύμφωνα με τις οποίες ένας περιορισμός πρέπει να είναι εφαρμόσιμος, εκτελεστός και διαχειρίσιμος·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής εξαιρεί δύο μολυβδούχες χρωστικές ουσίες από το πεδίο εφαρμογής του περιορισμού, δεδομένου ότι αυτές υπόκεινται σε έγκριση δυνάμει του κανονισμού REACH·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC αναγνώρισε ρητά ότι οι κίνδυνοι υφίστανται εξίσου για ενώσεις μολύβδου που δεν χρησιμοποιούνται ως σταθεροποιητές(37)·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η συγκεκριμένη ταυτότητα και λειτουργία των ενώσεων μολύβδου στο PVC, όπως αναγνωρίζεται ρητά από τη RAC(38)·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαίρεση δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την επιβολή και, επομένως, αντιβαίνει στις διατάξεις του παραρτήματος XV του κανονισμού REACH, σύμφωνα με τις οποίες ο περιορισμός πρέπει να είναι εφαρμόσιμος, εκτελεστός και διαχειρίσιμος·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν λαμβάνει επίσης υπόψη την απόφαση στην υπόθεση T‑837/16, η οποία ακύρωσε ουσιαστικά την έγκριση για τις εν λόγω μολυβδούχες χρωστικές ουσίες·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής προβλέπει περίοδο χάριτος 24 μηνών για τους οικονομικούς φορείς, ούτως ώστε —μεταξύ άλλων— «να διαθέσουν τα αποθέματά τους»(39)·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των εισαγωγέων να πωλούν προϊόντα από PVC που περιέχουν χιλιάδες τόνους μολύβδου για άλλους 24 μήνες, ενώ δεν παράγονται πλέον στην Ένωση τέτοια προϊόντα από PVC που περιέχει μόλυβδο, αντιβαίνει στον στόχο του κανονισμού REACH για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2001, το Κοινοβούλιο θεώρησε «αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας, κατά κύριο λόγο στον τομέα της χημικής ανακύκλωσης που επιτυγχάνει διαχωρισμό του χλωρίου από τα βαρέα μέταλλα ... με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλούμενων αποβλήτων PVC»(40)·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο Οργανισμός όσο και η Επιτροπή δεν αξιολόγησαν την εφικτότητα της χημικής ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης πρώτης ύλης των αποβλήτων PVC, που θα επιτρέψει τον διαχωρισμό και την ασφαλή διάθεση του μολύβδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη βιομηχανία PVC, τέτοιου είδους τεχνολογίες είναι διαθέσιμες(41),(42)·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανιών Χημικών Προϊόντων υποστηρίζει τη χημική ανακύκλωση ως μέσο για την αντιμετώπιση των ουσιών που προκαλούν ανησυχία(43)·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνοψίζοντας, το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής έρχεται με 18 χρόνια καθυστέρηση και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία που δεν συνάδουν με τον στόχο ή το περιεχόμενο του κανονισμού REACH, ήτοι παρεκκλίσεις για ανακτημένο PVC, θετική επισήμανση ανακτημένου PVC παρά την περιεκτικότητά του σε μόλυβδο, εξαίρεση για μολυβδούχες χρωστικές ουσίες και μακρά περίοδο χάριτος·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής πάνω από ένα έτος μετά την προθεσμία που καθορίζεται στον κανονισμό REACH(44)·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού REACH·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

4.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε ανάκτηση αποβλήτων PVC δεν θα πρέπει να οδηγεί στη μεταφορά ενώσεων μολύβδου σε μια νέα γενιά προϊόντων·

5.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το παράρτημα του σχεδίου κανονισμού και να διαγράψει τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 14 και των παραγράφων 15, 16, 17 και 19, καθώς και να μειώσει την περίοδο χάριτος στην παράγραφο 13 σε 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ώστε ο περιορισμός να μπορεί να είναι αποτελεσματικός ακόμη και νωρίτερα απ’ ό, τι προβλέπεται στο σχέδιο κανονισμού·

6.  καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται στον κανονισμό REACH·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(3) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(4) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(5) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(6) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
(8) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, Σουηδία κατά Επιτροπής, υπόθεση T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144,http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3DE9187FAF56F2A2616EA9541DE1D2B2?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5232553
(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(10) Βλ. έκθεση επιβολής περιορισμών του παραρτήματος XV του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων της 16ης Δεκεμβρίου 2016 («φάκελος του παραρτήματος XV»), σ. 3: ‘It is well established that exposure to lead can result in severe neurobehavioral and neurodevelopmental effects, even at a low doses. Lead is considered a non-threshold neurotoxic substance associated with adverse impacts on the development of children’s central nervous systems […] EFSA indicated that house dust and soil can be important sources of children’s exposure to lead. «It is well established that exposure to lead can result in severe neurobehavioral and neurodevelopmental effects, even at a low doses. Lead is considered a non-threshold neurotoxic substance associated with adverse impacts on the development of children’s central nervous systems […] EFSA indicated that house dust and soil can be important sources of children’s exposure to lead. They recommended that efforts should continue to reduce human exposure to lead from both dietary and non-dietary sources.» (Έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να έχει σοβαρές νευροσυμπεριφορικές και νευροαναπτυξιακές επιπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις. Ο μόλυβδος θεωρείται νευροτοξική ουσία χωρίς κατώτατο όριο, η οποία συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος των παιδιών. [...] Σύμφωνα με την EFSA, η σκόνη στα σπίτια και το χώμα μπορεί να αποτελούν σημαντικές πηγές όσον αφορά την έκθεση των παιδιών στον μόλυβδο. Συνιστά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της έκθεσης των ανθρώπων στον μόλυβδο, τόσο μέσω διατροφικών όσο και μέσω μη διατροφικών πηγών.),https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86
(11) Βλ. ανωτέρω απόσπασμα από τον φάκελο του παραρτήματος XV που αναφέρεται στον μόλυβδο ως «ουσία χωρίς κατώτατο όριο».
(12) Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δεν υπάρχει βαθμός έκθεσης στον μόλυβδο που να είναι γνωστό ότι δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις,https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
(13) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 11.
(14) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329953/WHO-CED-PHE-EPE-19.4.7-eng.pdf?ua=1
(15) COM(2000)0469.
(16) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/vc2001_en.pdf
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 3ης Απριλίου 2001, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής που αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα του PVC (ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112).
(18) Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, το 1998 η ετήσια εγχώρια παραγωγή PVC ανερχόταν σε 5,5 εκατ. τόνους, ενώ η ποσότητα μολύβδου που χρησιμοποιήθηκε ως σταθεροποιητής ήταν 112 000 τόνοι.
(19) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 4.
(20) Παράγραφοι 11 και 12 του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(21) Φάκελος παραρτήματος XV, σ. 4, και αιτιολογική σκέψη 1 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(22) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 10,https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d
(23) Αιτιολογική σκέψη 4 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(24) Παράγραφος 14 στοιχείο α) του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(25) Παράγραφος 14 στοιχείο β) του παραρτήματος του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(26) Όπως εξηγείται στον φάκελο του παραρτήματος XV, σ. 35: Ο κλάδος (ESPA, EuPC, ECVM) σημείωσε ότι για το ανακυκλωμένο PVC θα πρέπει να προβλέπεται ένα υψηλότερο όριο μολύβδου της τάξης του 1 % κατά βάρος (w/w) —και όχι το γενικό 0,1 % κατά βάρος— λόγω του παλαιού μολύβδου που υπάρχει στα απόβλητα PVC. Συνολικά, οι ανακυκλωτές/μετατροπείς του PVC υπογράμμισαν ότι, για να συμμορφώνονται με το όριο του 0,1 %, μόνο το 10 % ενός προϊόντος θα μπορεί να παράγεται από (το φθηνότερο) ανακυκλωμένο PVC και, ως εκ τούτου, η ανακύκλωση του PVC δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη και θα πρέπει να σταματήσει (λόγω του σταθερού και του μεταβλητού κόστους που απαιτείται για την από κοινού διεργασία και τη λειτουργία των εξωθητήρων).
(27) Αιτιολογική σκέψη 6 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(28) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(29) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 65.
(30) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 96.
(31) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146.
(32) Αιτιολογική σκέψη 7 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(33) Υπολογισμός βάσει 500 000 τόνων αποβλήτων PVC με περιεκτικότητα σε μόλυβδο 0,5-2 %.
(34) Άρθρο 1 του κανονισμού REACH και αιτιολογική σκέψη 1 του ίδιου κανονισμού.
(35) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.
(36) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 48.
(37) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 6.
(38) Γνώμη της 5ης Δεκεμβρίου 2017 της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων και γνώμη της 15ης Μαρτίου 2018 της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης σχετικά με φάκελο του παραρτήματος XV που προτείνει περιορισμούς στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας εντός της ΕΕ, σ. 9: Η RAC επισημαίνει ότι είναι δυνατή η παρουσία μολύβδου σε PVC λόγω χρήσεων πέραν από αυτή του σταθεροποιητή (π.χ. η χρήση δύο χρωστικών ουσιών χρωμικού μολύβδου έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού REACH). Ο περιορισμός οποιασδήποτε παρουσίας μολύβδου σε PVC (ανεξάρτητα από την σκοπούμενη λειτουργία) θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στην πρόταση. Επιπλέον, ενδέχεται να μην είναι απολύτως προφανής ο λόγος για τον οποίον ένα προϊόν περιέχει μόλυβδο, οπότε ο προσδιορισμός μιας συγκεκριμένης χρήσης ενδέχεται να μην είναι χρήσιμος από τη σκοπιά της επιβολής (το φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής αναφέρει στη γνωμοδότησή του ότι ο περιορισμός θα είναι πιο απλό να επιβληθεί εάν οι αρχές επιβολής του νόμου δεν χρειάζεται να καταδεικνύουν τη λειτουργία οποιασδήποτε ποσότητας μολύβδου ανιχνεύεται σε PVC και υπερβαίνει το σχετικό όριο συγκέντρωσης).
(39) Βλ. αιτιολογική σκέψη 17 του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής.
(40) ΕΕ C 21 E της 24.1.2002, σ. 112.
(41) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/ok_brochure_pvc_14-03-2014.pdf
(42) https://vinylplus.eu/uploads/Modules/Documents/pe_recovery_options.pdf
(43) Cefic, «Molecule Managers», 2019, σ. 33: Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η βιομηχανία θα επενδύσει στη χημική ανακύκλωση σε όλη την Ευρώπη, η οποία μπορεί να απορροφήσει το πλήθος πολύτιμων υλικών που σήμερα σπαταλούνται, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών και των πολυμερών. Μπορούμε να μετατρέψουμε ξανά αυτά τα υλικά σε πρώτες ύλες υδρογονανθράκων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ουσίες που προκαλούν ανησυχία.https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf
(44) Σύμφωνα με το άρθρο 73 του κανονισμού REACH, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 68, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο τροποποίησης του παραρτήματος XVII, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης της επιτροπής κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC)· η SEAC εξέδωσε τη γνώμη της στις 15 Μαρτίου 2018· η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο τροποποίησης στην επιτροπή REACH μόλις τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου