Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0090/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0090/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0031

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 160kWORD 55k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
P9_TA(2020)0031B9-0090/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο (2019/2988(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου («οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων »)(1), οι διατάξεις της οποίας ισχύουν και για τα θύματα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 21 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία («οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής»)(2), στην οποία γίνεται ειδική μνεία στα θύματα ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων μεταξύ των κατηγοριών ευάλωτων ατόμων που θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας («οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου»)(3), όπου ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως σοβαρή μορφή ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας περιλαμβάνεται στους λόγους που πρέπει να συνεκτιμώνται για την παροχή διεθνούς προστασίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων(4), με το οποίο ζητεί τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της πρόληψης, μέτρων προστασίας και της νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη μηδενική ανοχή στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ)(6),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020(7),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013 με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων» (COM(2013)0833),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με την οποία η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλεια και πέντε Επίτροποι επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, ιδίως τον στόχο 14β) που αναφέρει ρητά τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και με δεδομένο ότι το σχέδιο δράσης τελεί υπό αναθεώρηση και ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του,

–  έχοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής δέσμευσης της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 και της υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης που αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, ειδικότερα δε τον στόχο 5.3 σχετικά με την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη το 1994 στο Κάιρο και το πρόγραμμα δράσης της, καθώς και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης που ακολούθησαν, ιδίως τη Διάσκεψη Κορυφής του Ναϊρόμπι για την ICPD25 και τη δέσμευσή της για μηδενικό ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των επακόλουθων διασκέψεων για την αναθεώρησή της,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων 2016-2020 (GAP II), ιδίως τη θεματική του προτεραιότητα Β η οποία έχει ειδικό δείκτη για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, και λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει αναθεώρησή του και τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις της,

–  έχοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων που αναμένεται προσεχώς,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του 2013 με τίτλο «Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κροατία», καθώς και τις δύο επόμενες εκθέσεις σχετικά με την εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών που διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2015 για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, και του 2018 για το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2014 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), το άρθρο 38 της οποίας επιτάσσει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη την ποινικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(9),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της υπουργικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ για τη διαχείριση των ιατρικών επιπλοκών από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Ιουλίου 2018 για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 27ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Εντατικοποίηση των διεθνών προσπαθειών για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού και την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησής της,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight της ΕΕ και του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου 2017 για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων θεωρείται διεθνώς ότι συνιστά κατάφωρη και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και έκφανση της ανισότητας των φύλων, που δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή πολιτισμό, και ότι αναγνωρίζεται πλέον ως παγκόσμιο ζήτημα που αφορά τουλάχιστον 200 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε 30 χώρες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της UNICEF, του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) και της ΠΟΥ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλες τις ηπείρους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του UNFPA του 2018, εάν οι τάσεις της δημογραφικής εξέλιξης συνεχιστούν ως έχουν, 68 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα κινδυνεύσουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων έως το 2030, ενώ αναμένεται ότι θα υπάρξει ετήσια αύξηση, από τα κατ’ εκτίμηση 4,1 εκατομμύρια κορίτσια το 2019, σε 4,6 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2030·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα εθνικά στοιχεία σε όλη την Ευρώπη, εκτιμάται ότι περίπου 600 000 γυναίκες και κορίτσια στην Ευρώπη ζουν εφ’ όρου ζωής με τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων και ότι, σε 13 μόνο ευρωπαϊκές χώρες, άλλα 180 000 κορίτσια διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν ακρωτηριασμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που συνεπάγονται μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως κλειτοριδεκτομή, εκτομή, αγκτηριασμό και άλλες επιβλαβείς επεμβάσεις, οι οποίες αλλοιώνουν σκόπιμα τα γυναικεία γεννητικά όργανα ή τους προκαλούν βλάβη χωρίς να συντρέχουν ιατρικοί λόγοι, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών, σεξουαλικών και ψυχολογικών επιπλοκών υγείας που μπορούν να οδηγήσουν στον θάνατο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων πραγματοποιείται κυρίως σε νεαρά κορίτσια, από τη νηπιακή ηλικία έως την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ένα κορίτσι ή μια γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων με διάφορες αφορμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, για παράδειγμα όταν πρόκειται να παντρευτεί σύντομα ή να αναχωρήσει για ταξίδι στο εξωτερικό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αύξηση του ποσοστού γυναικών και κοριτσιών που ενδέχεται να έχουν ήδη υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) του 2018, καταδεικνύει ότι το ζήτημα προσλαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις και ότι ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό συνεχίζει να αυξάνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR, μόνο την τελευταία πενταετία, έφτασαν στην Ευρώπη περισσότερες από 100 000 αιτούσες άσυλο που ενδέχεται να έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, έχει σημειωθεί πρόοδος και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σήμερα είναι μειωμένος κατά το ένα τρίτο σε σχέση με πριν από 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και ενώ μέχρι το 2030 απομένει μια δεκαετία, απέχουμε πολύ από την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 5.3 για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απόλυτος αριθμός γυναικών και κοριτσιών που υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων φαίνεται, αντιθέτως, να αυξάνεται και ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, εκτός εάν καταβληθούν επειγόντως εντατικές προσπάθειες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιταχυνθεί η αλλαγή και να επιτευχθεί ο στόχος του τερματισμού του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030, θα πρέπει επειγόντως οι υφιστάμενες προσπάθειες για τον τερματισμό της πρακτικής αυτής σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο να ενταθούν, να συντονιστούν και να αξιοποιηθούν και να υπάρξει μεγαλύτερη και μακροχρόνια αλλαγή μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί μορφή έμφυλης βίας και ότι για τον τερματισμό του καίρια σημασία έχει να αντιμετωπισθούν τα βαθύτερα αίτια της ανισότητας των φύλων σε επίπεδο κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων στερεοτύπων και των επιβλαβών κοινωνικών προτύπων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων συχνά είναι συνυφασμένος με άλλα προβλήματα ανισότητας των φύλων και αποτελεί μία μόνο από τις πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης σεξουαλικής αγωγής, έλλειψη απασχόλησης για τις γυναίκες, αδυναμία να κατέχουν ή να κληρονομούν περιουσία, καταναγκαστικός ή πρώιμος γάμος παιδιών, σεξουαλική και σωματική βία και έλλειψη ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ιατρικοποίηση» του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που διενεργείται από επαγγελματία του τομέα της υγείας ή σε νοσοκομείο ή ιατρική μονάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων συνιστά επικίνδυνη απόπειρα νομιμοποίησης της πρακτικής αυτής ή ακόμη και αποκόμισης ενδεχόμενου οφέλους από αυτή·

1.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να συμβάλει στην εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μορφής έμφυλης βίας η οποία έχει μακροχρόνιες ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκαλεί τον θάνατο·

2.  σημειώνει ότι η αναγνώριση των Restorers, που περιλήφθηκαν στον κατάλογο τελικής επιλογής για το Βραβείο Ζαχάρωφ, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και στον αγώνα κατά του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στη δική τους ενδυνάμωση και στην ενδυνάμωση άλλων, με την ανάδειξή τους σε πρότυπα στο πλαίσιο των κοινοτήτων τους·

3.  τονίζει ότι πρωταρχικός στόχος κάθε δράσης που σχετίζεται με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να είναι η πρόληψή του μέσω μιας βιώσιμης κοινωνικής αλλαγής και της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων, και ειδικότερα των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο της κοινότητας, με την παροχή εκπαίδευσης και ενημέρωσης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι η προστασία και η μετέπειτα περίθαλψη των γυναικών που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα που θα επιτευχθεί μέσω της παροχής επαρκούς προστασίας και ενημέρωσης, καθώς και της πρόσβασης σε επαγγελματική και κατάλληλη σωματική, ψυχολογική, ιατρική και ψυχολογική φροντίδα και υποστήριξη για τις γυναίκες που επιβιώνουν από αυτή την πρακτική, μέσω αυξημένων επενδύσεων·

4.  υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή ανδρών και αγοριών στη διαδικασία αναμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και αλλαγής συμπεριφοράς, καθώς και στην υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών και των κοριτσιών, είναι εξίσου ζωτική για την εξάλειψη αυτής της επιβλαβούς πρακτικής· τονίζει ακόμη τη σημασία που έχει η συμμετοχή των ηγετών κοινοτήτων στον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, δεδομένου ότι η πρακτική αυτή μεταδίδεται μέσω των παραδόσεων και του πολιτισμού, με την προσφυγή σε κάθε είδους ακρωτηριαστές, οι οποίοι συχνά, λόγω του ρόλου τους, έχουν επιρροή στο πλαίσιο των κοινοτήτων, και με τη χρήση των διαφόρων θρησκειών ως νομιμοποίησης της εφαρμογής και της διαιώνισης της πρακτικής αυτή·

5.  τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει να αντιμετωπιστεί με ολιστική και διατομεακή προσέγγιση, με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων ανισότητας των φύλων που υποβόσκουν σε όλες τις μορφές έμφυλης βίας εναντίον όλων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, της σωματικής ακεραιότητας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων τους, και ιδίως με τη σύνδεσή του με άλλες μορφές επιβλαβών πρακτικών, όπως οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, το σιδέρωμα του στήθους, η ανάπλαση του παρθενικού υμένα και τα τεστ παρθενίας·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το διαρκώς εντεινόμενο φαινόμενο «ιατρικοποίησης» του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ορισμένες χώρες – ακόμη και σε χώρες όπου ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι παράνομος – και την αυξανόμενη συμμετοχή επαγγελματιών του τομέα υγείας στην πρακτική αυτή· εμμένει στην άποψη ότι πρόκειται για απαράδεκτη απάντηση στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, όπως έχουν ήδη αποφανθεί ο ΟΗΕ και η ΠΟΥ· καλεί τις χώρες όπου παρατηρείται το φαινόμενο αυτό να απαγορεύσουν ρητά την ιατρικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να ευαισθητοποιήσουν παράλληλα το ιατρικό προσωπικό σχετικά με αυτό το πρόβλημα μέσω της ενημέρωσης και της κατάρτισης, καθώς και της κατάλληλης εποπτείας και επιβολής του νόμου·

7.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 38 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να ποινικοποιήσουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς και την υποκίνηση, τον εξαναγκασμό ή την εξώθηση ενός κοριτσιού να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό, και ότι η Σύμβαση δεν προστατεύει μόνο τα κορίτσια και τις γυναίκες που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά και τα κορίτσια και τις γυναίκες που υποφέρουν εφ’ όρου ζωής από τις συνέπειες της πρακτικής αυτής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποινικό δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη προστατεύει τα κορίτσια και τις γυναίκες από τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, αλλά και την έντονη ανησυχία του για την προφανή αναποτελεσματικότητά του, δεδομένου ότι οι υποθέσεις που φθάνουν στα δικαστήρια στην ΕΕ είναι ελάχιστες·

8.  σημειώνει ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ είναι επίσης δυνατή η δίωξη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που έχει διενεργηθεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με την αρχή της εξωεδαφικότητας, η οποία, κατά συνέπεια, εμποδίζει επίσης τη μεταφορά παιδιών σε τρίτες χώρες προκειμένου να υποστούν ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων· σημειώνει ότι η ποινικοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από διώξεις και έρευνες· τονίζει ότι το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού πρέπει πάντα να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και ότι η διαδικασία δίωξης και καταδίκης των μελών της οικογένειας που εφαρμόζουν πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα κορίτσια και τα παιδιά που εμπλέκονται δεν διατρέχουν επιπλέον κίνδυνο εξ αυτού·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, εξακολουθεί να στηρίζει τη βιωσιμότητα της συμμετοχής της κοινότητας σε έργα και προγράμματα, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης που θα συνεκτιμά την επιχειρησιακή πραγματικότητα οργανώσεων που βασίζονται στην κοινότητα και οργανώσεων και πρωτοβουλιών επικεφαλής των οποίων είναι γυναίκες που έχουν επιβιώσει από την πρακτική αυτή και νέοι· για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ευελιξία, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης με βάση μακροπρόθεσμη διαρθρωτική χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

10.  χαιρετίζει το έργο που έχει ήδη επιτευχθεί μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και συνέργειες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προκειμένου να προωθηθούν προϋπολογισμοί που θα αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα του ζητήματος και πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε διεθνικό και διασυνοριακό επίπεδο για να επιτευχθεί η εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παγκοσμίως·

11.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών, και να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ διοχετεύεται σε έργα που αποσκοπούν σε εκστρατείες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

12.  προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων στο εθνικό τους δίκαιο και θα την εφαρμόσουν πλήρως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης μετατραυματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, καθώς και σε καταφύγια, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ·

13.  σημειώνει ότι η πρόσβαση σε εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων ψυχολογική, για αιτούσες άσυλο και γυναίκες πρόσφυγες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων δεδομένων της UNHCR·

14.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την ΕΕ τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς προστασίας όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, τους όρους υποδοχής και τα δικονομικά δικαιώματα, διευκολύνοντας την ισχυρή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά ευάλωτες γυναίκες που ζητούν άσυλο και έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και άλλες μορφές έμφυλης βίας·

15.  καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της αύξησης του αριθμού των γυναικών και των κοριτσιών που υφίστανται ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, να δρομολογήσει επανεξέταση της ανακοίνωσης του 2013 με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων», προκειμένου να διασφαλίσει την κλιμάκωση των δράσεων κατά της πρακτικής αυτής σε παγκόσμιο επίπεδο και να εργαστεί για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο νομοθεσίας, πολιτικών και παροχής υπηρεσιών, έτσι ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προσεχής στρατηγική για την ισότητα των φύλων θα περιλαμβάνει δράσεις για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης για τις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό, πολυδεκτική γλώσσα, ισχυρές δεσμεύσεις και σαφείς δείκτες σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, καθώς και τακτική υποβολή εκθέσεων και ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

17.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη, να εντείνει τη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να τις παροτρύνει να εγκρίνουν εθνικούς νόμους που απαγορεύουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, να στηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των νόμων αυτών και να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και άλλων πρακτικών που είναι επιβλαβείς για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο των διμερών και πολυμερών διαλόγων της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διπλωματικών δεσμεύσεων άλλης μορφής· τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο καθιερώνοντας και ενθαρρύνοντας βέλτιστες πρακτικές στην ίδια την ΕΕ·

18.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το προσεχές τρίτο σχέδιο δράσης για θέματα φύλου θα συνεχίσει να περιλαμβάνει μεταξύ των βασικών δράσεών του την εξάλειψη της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης στις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με τη χρήση συγκεκριμένων και ανιχνεύσιμων δεικτών·

19.  καλεί την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της ΕΥΕΔ, να διασφαλίσει ότι το προσεχές νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία θα συνεχίσει να περιλαμβάνει στους στόχους του την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την παροχή περίθαλψης στις γυναίκες που επιβιώνουν μετά από ακρωτηριασμό·

20.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για να κατοχυρωθεί η πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η προστασία των γυναικών και η δίωξη των παραβατών, καθώς και επαρκής παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από όλα τα συμβαλλόμενα κράτη·

21.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, της κοινωνικής εργασίας, του ασύλου, της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της επιβολής του νόμου, της δικαιοσύνης, της προστασίας των παιδιών, των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας· ζητεί να δημιουργηθούν πολυμερείς πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων για τον καλύτερο συντονισμό της εν λόγω συνεργασίας·

22.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και την ενεργό δράση προώθησης που έχει αναλάβει για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων με συζητήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών και με εξωτερικές πολιτικές μέσω διαλόγων με τις χώρες εταίρους, καθώς και τη δέσμευσή της για ετήσια αξιολόγηση της καταπολέμησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων από την ΕΕ·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν κατάλληλοι και δομημένοι μηχανισμοί για την ουσιαστική συνεργασία με εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων και γυναικείων οργανώσεων βάσης που πλήττονται από το φαινόμενο του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων με επικεφαλής γυναίκες που έχουν επιβιώσει μετά από ακρωτηριασμό, στη διαμόρφωση πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

24.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω της συμπερίληψης ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαπραγμάτευση και την επανεξέταση συμφωνιών συνεργασίας και εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες με γνώμονα τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως συστηματικής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφής βίας που εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη των γυναικών και των κοριτσιών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποιημένη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στο έγγραφο «Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union: Step-by-step guide (2nd edition)» (Εκτίμηση του αριθμού των κοριτσιών που κινδυνεύουν από ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγός βήμα-προς-βήμα (2η έκδοση)), που δημοσιεύθηκε από το EIGE με στόχο τη συγκέντρωση ακριβέστερων και πιο αξιόπιστων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τα σχετικά στοιχεία και να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τον επιπολασμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των μορφών του, και να επιτύχουν τη συμμετοχή των πανεπιστημίων, καθώς και κοινοτήτων που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική και γυναικών που έχουν επιβιώσει μετά από ακρωτηριασμό στη διαδικασία συλλογής δεδομένων και έρευνας, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης που θα βασίζεται στις κοινότητες· προτρέπει τις οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν για την παροχή ακριβέστερων ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να καταστήσουν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό· υποστηρίζει, επιπλέον, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών (αστυνομία και εισαγγελείς), συμπεριλαμβανομένων των διεθνών καταχωρίσεων·

26.  καλεί την Επιτροπή να επενδύσει περισσότερα κονδύλια στην έρευνα σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, δεδομένου ότι η παραγωγή ενδελεχούς ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας είναι η μόνη οδός για να προαχθεί η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και να διασφαλιστεί η αντιμετώπισή του με εξατομικευμένο και αποτελεσματικό τρόπο·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96.
(3) ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.
(4) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 87.
(5) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 142.
(6) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 26.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0007.
(8) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου