Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2557(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0098/2020

Indgivne tekster :

B9-0098/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0033

Vedtagne tekster
PDF 200kWORD 64k
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg
Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2020 om det foreslåede forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (2020/2557(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"),

–  der henviser til sine beslutninger af henholdsvis 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det havde til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union(1), af 3. oktober 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige(2), af 13. december 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige(3), af 14. marts 2018 om rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige(4), af 18. september 2019 om situationen vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union(5) og af 15. januar 2020 om gennemførelse og overvågning af bestemmelserne om borgernes rettigheder i udtrædelsesaftalen(6),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 29. januar 2020 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab(7),

–  der henviser til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab(8) ("udtrædelsesaftalen") og til den ledsagende politiske erklæring, der fastlægger rammen for de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland(9) ("den politiske erklæring"),

–  der henviser til skrivelser fra Udenrigsudvalget, Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender samt Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar,

–  der henviser til henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, som udpeger Kommissionen som Unionens forhandler, og bilaget hertil, der indeholder direktiverne for forhandling af et nyt partnerskab (COM(2020)0035) ("forhandlingsdirektiverne"),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige ophørte med at være medlem af Den Europæiske Union (EU) den 31. januar 2020 kl. 24 (centraleuropæisk tid);

B.  der henviser til, at den politiske erklæring fastlægger parametrene for et ambitiøst, bredt, dybt og fleksibelt partnerskab inden for handel og økonomisk samarbejde med en omfattende og afbalanceret frihandelsaftale i centrum, samt retshåndhævelse og strafferet, udenrigspolitik, sikkerhed og forsvar og bredere samarbejdsområder, ligesom den fastsætter, at hvis EU og UK under forhandlingerne finder, at det er i deres gensidige interesse, kan de fremtidige forbindelser omfatte samarbejdsområder ud over dem, der er beskrevet i den politiske erklæring;

C.  der finder, at de fremtidige forbindelser bør baseres på en balance mellem rettigheder og forpligtelser og respektere integriteten af det indre marked og toldunionen samt de "fire friheders" udelelighed; der påpeger, at et land, der ikke er medlem af EU, og som ikke opfylder de samme forpligtelser som en medlemsstat, heller ikke kan have de samme rettigheder eller nyde godt af de samme fordele som en medlemsstat;

D.  der henviser til, at det fremtidige økonomiske partnerskab i henhold til den politiske erklæring skal understøttes af bestemmelser, der sikrer lige vilkår for åben og fair konkurrence;

E.  der påpeger, at Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union fortsat vil være nære naboer og have mange interesser til fælles;

F.  der henviser til, at et sådant nært forhold i form af en omfattende partnerskabsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige kan betragtes som en passende ramme for de fremtidige forbindelser, hvorigennem disse fælles interesser vil kunne beskyttes og fremmes, herunder et nyt handelsforhold;

G.  der finder, at aftalen om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige bør udgøre en fleksibel ramme, der giver mulighed for forskellige grader af samarbejde på tværs af en lang række politikområder på grundlag af en fælles forvaltningsstruktur med passende bestemmelser om bilæggelse af tvister;

H.  der henviser til, at et sådant samarbejde vil kræve, at begge parter fastholder høje standarder og lever op til deres internationale forpligtelser på en række politikområder;

I.  der henviser til, at protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen indeholder retlige rammer, der bevarer langfredagsaftalen i alle dens dele og rettighederne for det nordirske folk samt beskytter det indre markeds integritet og hele øens økonomi og derfor undgår en hård grænse, så længe samtykkemekanismen tillader, at den fortsætter; der påpeger, at Det Forenede Kongeriges forpligtelse til at sikre anvendelsen af Langfredagsaftalen i alle dens dele gælder under alle omstændigheder;

J.  der påpeger, at det er hensigtsmæssigt, at EU's institutioner og medlemsstater sammen med offentlige og private institutioner gør en indsats for at forberede sig på alle de eventualiteter, der kan opstå som følge af forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige;

K.  der henviser til, at det fortsatte sammenhold mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne er afgørende for at forsvare EU's og dets borgeres interesser i de efterfølgende forhandlingsfaser, men også for at sikre en vellykket og rettidig afslutning af disse forhandlinger;

1.  understreger, at det er fast besluttet på at etablere et forhold til Det Forenede Kongerige, der er så tæt som muligt; bemærker imidlertid, at et sådant forhold skal være anderledes end det, Det Forenede Kongerige nød godt af som EU-medlemsstat, og at det vil være nødvendigt at overholde nedenstående principper;

2.  minder om, at enhver associeringsaftale, der måtte indgås mellem EU og Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 217 i TEUF ("aftalen"), skal være i nøje overensstemmelse med følgende principper:

   i) et tredjeland kan ikke have de samme rettigheder og fordele som en EU-medlemsstat eller et medlem af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
   ii) beskyttelse af det indre markeds fulde integritet og korrekte funktion, toldunionen og de fire friheders udelelighed, navnlig bør graden af samarbejde i den økonomiske søjle modsvare graden af fri bevægelighed for personer
   iii) opretholdelse af uafhængigheden i EU's beslutningstagning
   iv) beskyttelse af EU's retsorden og EU-Domstolens rolle i denne forbindelse
   v) fortsat overholdelse af de demokratiske principper, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig som defineret i FN's verdenserklæring om menneskerettighederne og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og dens protokoller, den europæiske socialpagt, Romstatutten om Den Internationale Straffedomstol og andre af De Forenede Nationers og Europarådets internationale menneskerettighedstraktater samt respekt for retsstatsprincippet
   vi) lige konkurrencevilkår, der sikrer ækvivalente standarder inden for social-, arbejdsmarkeds-, miljø-, konkurrence- og statsstøttepolitik, herunder gennem en solid og omfattende ramme for konkurrence og statsstøttekontrol
   vii) forsigtighedsprincippet, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler
   viii) beskyttelse af EU's aftaler med tredjelande og internationale organisationer, herunder EØS-aftalen, og opretholdelse af den overordnede balance i disse forbindelser
   ix) sikring af EU's finansielle stabilitet og overholdelsen af EU's regulerings- og tilsynsordninger og -standarder såvel som anvendelsen heraf
   x) en korrekt balance mellem rettigheder og forpligtelser, herunder hvor det er relevant proportionelle finansielle bidrag;

3.  gentager, at aftalen bør give et passende grundlag for de fremtidige forbindelser baseret på tre hovedsøjler: økonomisk partnerskab, udenrigspolitisk partnerskab, specifikke sektorspørgsmål og tematisk samarbejde; understreger, at aftalen også bør sikre en konsekvent forvaltningsramme, som bør omfatte en solid tvistbilæggelsesordning, hvorved man kan undgå et utal af bilaterale aftaler og de mangler, der kendetegner EU's forbindelser med Schweiz; minder om, at aftalen skal være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i TEU;

4.  bemærker, at Det Forenede Kongerige i lyset af det værdigrundlag, det deler med EU, parternes tætte forbindelser og nuværende reguleringsmæssige sammenfald samt landets 47-årige EU-medlemskab og status som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd samt medlemskab af Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO) fortsat vil være en vigtig partner for EU på alle de ovennævnte områder, og at det er i begge parters interesse at etablere et partnerskab, der sikrer et fortsat samarbejde;

5.  minder om, at aftalen kun kan indgås under fuld inddragelse af og med endelig godkendelse fra Europa-Parlamentet; understreger, at det straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren i overensstemmelse med artikel 207, 217 og 218 i TEUF og med relevant retspraksis og etableret bedste praksis, og at der bør tages behørigt hensyn til dets holdninger på alle stadier, så det sikres, at Europa-Parlamentet og dets kompetente udvalg er i stand til at udøve demokratisk kontrol og træffe afgørelse om aftalen på et fuldt ud informeret grundlag; opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage fuldt hensyn til Parlamentets holdning ved fastlæggelsen af forhandlingsdirektiverne og til at offentliggøre disse;

6.  opfordrer Kommissionen til at føre forhandlinger i åbenhed; opfordrer indtrængende Kommissionen til i denne forbindelse at sikre inddragelse af offentligheden og en konstant dialog med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet samt med de nationale parlamenter;

7.  mener, at EU i sine forhandlinger med Det Forenede Kongerige bør gøre sit yderste for at sikre EU's interesser og til enhver tid sørge for, at EU's styrkeposition bevares, og at sammenholdet sikres, sådan som det var tilfældet under forhandlingerne om betingelserne for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU; insisterer på, at dette sammenhold skal bevares under forhandlingerne om det fremtidige partnerskab, og erindrer derfor om vigtigheden af, at Kommissionen er EU's eneforhandler under forløbet, og at medlemsstaterne følgelig ikke må indlede bilaterale forhandlinger;

8.  kræver, at forhandlingerne indledes snarest muligt på alle de punkter, der er omfattet af udkastet til forhandlingsdirektiver; mener imidlertid, at detaljeringsgraden og ambitionsniveauet nødvendigvis må indrette sig efter den stramme tidsramme, som Det Forenede Kongerige har valgt, hvilket ikke afspejler forhandlingernes kompleksitet og øger risikoen for at ryge "ud over kanten" på visse områder, hvor beredskabsforanstaltninger eller de internationale lovrammer måske ikke er tilstrækkelige til at forhindre alvorlige forstyrrelser;

9.  udtrykker sin betænkelighed ved den britiske premierministers fortolkning af bestemmelserne i protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen med hensyn til grænsekontrol i Det Irske Hav; mener, at tillid er et væsentligt element i enhver forhandling, og er af den opfattelse, at Det Forenede Kongeriges premierminister straks må give en fyldestgørende præcisering af, hvordan Det Forenede Kongerige har tænkt sig at gennemføre protokollen om Irland/Nordirland;

10.  støtter forhandlingsdirektivernes princip om, at Gibraltar ikke vil indgå i det territoriale anvendelsesområde for de aftaler, der skal indgås mellem EU og Det Forenede Kongerige, og at enhver særskilt aftale vil kræve forudgående samtykke fra Kongeriget Spanien;

I.ØKONOMISK PARTNERSKAB

Handel & lige konkurrencevilkår

11.  noterer sig, at Det Forenede Kongerige har valgt at bygge sit fremtidige økonomiske og handelsmæssige partnerskab med EU på en frihandelsaftale; understreger, at selv om Europa-Parlamentet går ind for, at EU skal indgå i konstruktive forhandlinger om en afbalanceret, ambitiøs og omfattende frihandelsaftale med Det Forenede Kongerige, vil en frihandelsaftale på ingen måde kunne sidestilles med "gnidningsløs" samhandel;

12.  fastholder, at det med henblik på at bevare Unionens og EU's indre markeds integritet og de fire friheders udelelighed er afgørende at sikre, at omfanget af told- og kvotefri adgang til verdens største indre marked fuldt ud svarer til graden af forskriftsmæssig konvergens og de forpligtelser, der er indgået med hensyn til at respektere lige vilkår for åben og fair konkurrence med henblik på dynamisk tilpasning; understreger, at dette kræver en kombination af materielle regler og foranstaltninger, herunder klausuler om ikkeforringelse og mekanismer til sikring af effektiv gennemførelse, håndhævelse og tvistbilæggelse;

13.  understreger, at en frihandelsaftale bør sigte mod at bringe markedsadgang og handelslettelser så tæt som muligt på det, der eksisterede forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, samtidig med at den også skal fortsætte med at skabe anstændige job og fremme EU's eksportmuligheder, fremme bæredygtig udvikling, opretholde EU's standarder og respektere de demokratiske procedurer; understreger, at der bør sikres lige konkurrencevilkår, og at EU's standarder skal beskyttes for at undgå et "kapløb mod bunden" med henblik på dynamisk tilpasning og behovet for at sikre, at Det Forenede Kongerige ikke opnår en urimelig konkurrencefordel ved at undergrave beskyttelsesniveauerne, og at forhindre regelarbitrage fra markedsaktørernes side;

14.  understreger, at følgende aspekter skal medtages i forhandlingsdirektiverne, hvis en frihandelsaftale reelt skal gavne EU's interesser:

   i) der skal sikres lige konkurrencevilkår ved hjælp af solide forpligtelser og bestemmelser, som kan håndhæves, om konkurrence og statsstøtte, relevante skattespørgsmål (herunder bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvask af penge), fuld overholdelse af de sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder (herunder ækvivalente beskyttelsesniveauer og garantier mod social dumping), standarder vedrørende miljøbeskyttelse og klimaændringer, fremme af FN's mål for bæredygtig udvikling, en forbrugerbeskyttelse på højt plan samt bæredygtig udvikling; bestemmelserne bør sikre, at standarderne ikke sænkes, samtidig med at begge parter sættes i stand til at ændre deres forpligtelser over tid med henblik på at fastsætte højere standarder eller medtage yderligere områder; forpligtelser og bestemmelser skal kunne håndhæves ved hjælp af selvstændige midlertidige foranstaltninger, en solid tvistbilæggelsesordning og afhjælpende foranstaltninger med henblik på dynamisk tilpasning
   ii) en ordning for gensidigt fordelagtig markedsadgang for varer, tjenesteydelser, offentlige indkøb, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og, hvor det er relevant, udenlandske direkte investeringer, som skal forhandles i fuld overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler
   iii) et tilsagn fra begge parter om fortsat at arbejde sammen om stærke regler baseret på fri og fair handel i internationale fora med henblik på at opnå reel multilateralisme
   iv) Kommissionen bør, samtidig med at den tilstræber størst mulig handel med varer, overveje eventuelle kvoter og tariffer for de mest følsomme sektorer samt behovet for beskyttelsesklausuler for at beskytte EU's indre markeds integritet; gentager endvidere, at adgangen til det indre marked for fødevarer og landbrugsprodukter er betinget af nøje overholdelse af alle EU's love og standarder, navnlig på områderne fødevaresikkerhed, genmodificerede organismer (GMO'er), pesticider, geografiske betegnelser, dyrevelfærd, mærkning og sporbarhed, sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS) samt menneskers, dyrs og planters sundhed
   v) oprindelsesreglerne bør afspejle de seneste EU-frihandelsaftaler og være baseret på EU-producenternes interesser; aftalen bør sikre rammerne for de eksisterende handelsforbindelser mellem EU og tredjelande og forhindre "free riding" ved at sikre konsekvens med hensyn til at bibeholde en trimmet told- og kvoteordning og oprindelsesregler for varer over for tredjelande
   vi) forpligtelserne vedrørende antidumping- og udligningsforanstaltninger kan i relevant omfang være mere vidtgående end WTO's regler på området
   vii) forpligtelserne vedrørende tjenesteydelser bør indgås med henblik på at opnå en grad af liberalisering af handelen med tjenesteydelser, der går et godt stykke ud over parternes WTO-forpligtelser, baseret på EU's seneste frihandelsaftaler, samtidig med at den høje kvalitet af EU's offentlige tjenester bibeholdes i overensstemmelse med TEUF og navnlig protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse; desuden bør audiovisuelle tjenester holdes uden for bestemmelser om liberalisering; fastholder, at markedsadgang for tjenesteydelser inden for en frihandelsaftale er begrænset og altid er underlagt udelukkelser, forbehold og undtagelser; alle former for levering af tjenesteydelser bør være omfattet, herunder forpligtelser vedrørende fysiske personers bevægelser på tværs af grænserne (leveringsform 4) og bestemmelser, der er knyttet til EU's regler, og overholdelse af princippet om ligebehandling af arbejdstagerne og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer; ordningerne bør omfatte bestemmelser om markedsadgang og national behandling i henhold til værtsstatens regler for at sikre, at EU's tjenesteydere ikke forskelsbehandles, herunder med hensyn til etablering; de nye ordninger bør give mulighed for, at fysiske personer midlertidigt kan indrejse og opholde sig i forretningsøjemed med henblik på at levere tjenesteydelser
   viii) der bør være mulighed for at få adgang til markeder for offentlige indkøb ud over forpligtelserne under WTO-aftalen om offentlige indkøb, så EU-virksomheder sikres adgang i strategiske sektorer og en grad af åbenhed, der modsvarer EU's markeder for offentlige indkøb
   ix) stærke og håndhævelige foranstaltninger vedrørende anerkendelse og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder geografiske betegnelser, såsom ophavsret og beslægtede rettigheder samt varemærker baseret på den nuværende og fremtidige EU-lovgivning
   x) aftalen bør bekræfte beskyttelsen af eksisterende geografiske betegnelser som fastsat i udtrædelsesaftalen og indføre en mekanisme til beskyttelse af fremtidige geografiske betegnelser, der sikrer samme beskyttelsesniveau som det, der er fastsat i udtrædelsesaftalen
   xi) der medtages et ambitiøst kapitel om handel og ligestilling mellem kønnene; konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU for ligestillingen mellem kønnene bør tages i betragtning, herunder ved at sikre lige vilkår for EU-foranstaltninger, der beskytter og fremmer kvinders rolle i økonomien, for eksempel med hensyn til foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbestemte lønforskelle
   xii) der bør være et overordnet kapitel om mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) behov og interesser med hensyn til spørgsmål om lettelse af markedsadgang, herunder bl.a. tekniske standarders forenelighed, og strømlinede toldprocedurer med det formål at bevare og skabe konkrete forretningsmuligheder og fremme deres internationalisering
   xiii) en omfattende handelsaftale forudsætter, at den indeholder bestemmelser, der sikrer, at Det Forenede Kongerige fortsat er lovgivningsmæssigt tilpasset til EU i fremtiden; for at lette handelen bør aftalen omfatte tværfaglig ekspertise om konsekvens i lovgivningen og ikke-toldmæssige barrierer under hensyntagen til den frivillige karakter af reguleringssamarbejde og retten til at regulere i offentlighedens interesse, samtidig med at den reguleringsmæssige autonomi og de parlamentariske rettigheder bevares, og ihukommende at bestemmelser om reguleringssamarbejde i en handelsaftale ikke fuldt ud kan genskabe den gnidningsløse samhandel, som opnås ved medlemskab af det indre marked
   xiv) med henblik på at bevare den finansielle og reguleringsmæssige stabilitet og sikre fuld overholdelse af EU's regelsæt og standarder og anvendelsen heraf er tilsynsklausuler og begrænsninger i den grænseoverskridende levering af finansielle tjenesteydelser et almindeligt træk ved EU's handelsaftaler og bør også indgå i denne
   xv) der bør være ambitiøse bestemmelser, der giver mulighed for udvikling af digital handel, og som tager sigte på at fjerne uberettigede hindringer for handel ad elektronisk vej og sikre et åbent, sikkert og pålideligt onlinemiljø for virksomheder og forbrugere, og regulerer datastrømme på tværs af grænserne, herunder principper som fair konkurrence og ambitiøse regler for grænseoverskridende dataoverførsler, i fuld overensstemmelse med, og uden at det berører, EU's nuværende og fremtidige regler om databeskyttelse og privatlivets fred
   xvi) frihandelsaftalen vil medføre toldkontrol, så snart varerne kommer ind på det indre marked, hvilket vil påvirke de globale forsyningskæder og fremstillingsprocesser; det er nødvendigt at forstærke toldmyndighederne med hensyn til såvel personale som teknisk udstyr, så de kan udføre deres ekstra opgaver; de operationelle procedurer under den fremtidige aftale skal sigte på at bevare reglerne for Unionens indre marked for varer og toldunionen; det er derfor af største betydning at sikre, at varerne overholder reglerne for det indre marked
   xvii) reguleringsmæssig tilpasning for markedsovervågning af produkter og solide produktstandarder er derfor en væsentlig og uerstattelig del af enhver fremtidig aftale med Det Forenede Kongerige med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår for EU's virksomheder og et højt niveau af beskyttelse af EU's forbrugere
   xviii) toldunionens integritet og dens regler og procedurer skal bevares; der bør etableres en rettidig og effektiv ordning for arbejdsfordelingen mellem EU og Det Forenede Kongerige på dette område;

15.  understreger, at frihandelsaftalen i sin helhed bør være omfattet af bestemmelser om dialog med civilsamfundet, inddragelse af interessenter og høring fra begge parters side; insisterer på, at der oprettes interne rådgivende grupper, der kan føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen;

16.  gentager, at aftalen bør indeholde en konsekvent styringsramme, som bør omfatte en robust tvistbilæggelsesmekanisme samt styringsstrukturer; understreger i denne forbindelse EU-Domstolens kompetence til at fortolke spørgsmål i forbindelse med EU-retten for at sikre, at en sådan fortolkning er ensartet;

Lige konkurrencevilkår

17.   minder om, at Det Forenede Kongerige fortsat bør respektere og gennemføre de standarder, der følger af landets internationale forpligtelser, med henblik på dynamisk tilpasning af lovgivning og politikker på en måde, der afspejler bredden og dybden af de fremtidige forbindelser;

18.  minder om, at det er fast besluttet på at forhindre enhver form for dumping inden for rammerne af de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, og minder i denne forbindelse om, at en tilpasning af politikker på miljø-, arbejdsmarkeds- og socialområdet, inden for relevante skattespørgsmål og vedrørende statsstøtte er nøglen til at forhindre dette;

19.  bemærker, at bredden og dybden af aftalen for så vidt angår lige konkurrencevilkår vil være afgørende for at fastlægge omfanget af de overordnede fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige; minder om, at Det Forenede Kongeriges fortsatte tilslutning til EU's sociale model vil spille en central rolle heri; gentager, at det er nødvendigt at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der opretholdes både høje standarder og lige konkurrencevilkår inden for sociale og beskæftigelsesmæssige standarder, mindst på det nuværende høje niveau i henhold til de eksisterende fælles standarder;

20.  understreger, at et tættere forhold vil kræve en solid og omfattende ramme for konkurrence- og statsstøttekontrol, der forhindrer unødig handels- og konkurrenceforvridning, for at sikre, at Det Forenede Kongerige ikke udviser en illoyal og konkurrencebegrænsende adfærd, der fører til undergravning af EU's økonomiske aktører;

21.  er af den klare opfattelse, at Det Forenede Kongerige bør overholde de til enhver tid gældende standarder i EU-ret for beskatning og lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder gennemsigtighed på skatteområdet, udveksling af oplysninger om skattespørgsmål og foranstaltninger til bekæmpelse af skatteundgåelse, og at landet bør rette op på den respektive situation i dets oversøiske territorier, dets baseområder i Cypern og dets kronbesiddelser og deres manglende overholdelse af EU's kriterier for god regeringsførelse og krav om gennemsigtighed;

22.  gentager, at det er nødvendigt at opretholde høje standarder og lige konkurrencevilkår inden for lægemidler, medicinsk udstyr, fødevaresikkerhed og -mærkning samt veterinær-, plantesundheds- og miljøpolitik og -standarder;

23.  bemærker, at bestemmelserne om lige konkurrencevilkår ligesom aftalen i dens helhed vil kræve solide forvaltningsstrukturer, som skal omfatte korrekt forvaltning, tilsyn, tvistbilæggelses- og håndhævelsesmekanismer med sanktioner og foreløbige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt, og en forpligtelse for begge parter til at etablere eller, hvor det er relevant, opretholde uafhængige institutioner, som er i stand til effektivt at overvåge og håndhæve gennemførelsen; understreger, at der skal sikres adgang til domstolsprøvelse og en egentlig klagemekanisme for borgere og ikke-statslige organisationer med hensyn til håndhævelse af arbejds- og miljøstandarder;

II.SEKTORSPECIFIKKE SPØRGSMÅL OG TEMATISK SAMARBEJDE

Fiskeri

24.  understreger endvidere, at spørgsmålet om fri adgang til farvande og havne er uløseligt forbundet med spørgsmålet om fri handel og britiske fiskevarers adgang til EU's marked, og at forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om fiskeri ikke kan adskilles, men skal have en direkte forbindelse med forhandlingerne om det overordnede økonomiske partnerskab, navnlig om handel;

25.  minder om og støtter kraftigt bestemmelserne om fiskeri, der skal vedtages inden den 1. juli 2020, og mener, at den fremtidige fiskeriforvaltningsordning i Det Forenede Kongerige ikke bør være svagere end de nuværende regler og forpligtelser i den fælles fiskeripolitik;

26.  understreger, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ikke fritager Det Forenede Kongerige for dets ansvar for at samarbejde som kyststat med henblik på en fælles og bæredygtig forvaltning af fælles fiskebestande i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser;

27.  minder om, at det grundlæggende princip om fri og lige adgang for EU's fiskere til alle medlemsstaters farvande under den fælles fiskeripolitik samt EU's indre marked og dets princip om fri bevægelighed for varer (herunder fiskevarer) har skabt årtier med rettigheder og fordele for kystsamfund, operatører og forbrugere;

28.  fremhæver betydningen af at etablere et gensidigt fordelagtigt og omfattende partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige, der som en ufravigelig prioritet inden overgangsperiodens udløb omfatter en aftale om fiskeri og fiskerirelaterede spørgsmål i overensstemmelse med de gensidige forpligtelser i henhold til folkeretten;

29.  fastholder, at aftalen bør bygge på de principper, der er fastlagt i den fælles fiskeripolitik med henblik på bæredygtig udnyttelse og bevarelse af levende marine ressourcer og til socioøkonomisk fordel for fiskere, operatører i fiskerisektoren og forbrugerne;

30.  opfordrer til, at aftalen navnlig sikrer fortsat gensidig adgang til farvande og opretholdelse af den eksisterende stabile kvoteandel mellem EU og Det Forenede Kongerige af bestande, som begge parter fisker efter; fremhæver i denne forbindelse betydningen af at bevare i fællesskab aftalte principper og -foranstaltninger for fiskeriforvaltning i tråd med dem, der er fastlagt i den fælles fiskeripolitik;

31.  insisterer på, at der er behov for egentlige høringsmekanismer og en fælles videnskabeligt baseret tilgang sammen med garantier for Det Forenede Kongeriges fortsatte bidrag til dataindsamling og til den videnskabelige vurdering af bestande; opfordrer indtrængende begge parter til at fortsætte samarbejdet om fiskerikontrol og bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri);

Databeskyttelse

32.  minder om , at Kommissionen ifølge EU-Domstolens retspraksis(10) for at kunne erklære Det Forenede Kongeriges databeskyttelsesramme for tilstrækkelig skal kunne påvise, at Det Forenede Kongerige yder et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i EU's retlige ramme, herunder i forbindelse med videregivelse til tredjelande; minder om, at den britiske databeskyttelseslov indeholder bestemmelser om en generel og bred undtagelse fra databeskyttelsesprincipperne og de registreredes rettigheder ved behandling af personoplysninger i forbindelse med immigration; finder det betænkeligt, at ikke-britiske borgere, hvis data behandles under denne undtagelse, ikke er beskyttet på samme måde som britiske statsborgere; er af den opfattelse, at denne undtagelse vil være i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(11); har endvidere den holdning, at den britiske lovgivningsmæssige ramme for lagring af elektroniske telekommunikationsdata ikke opfylder betingelserne i den relevante gældende EU-ret som fortolket af EU-Domstolen og derfor ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne om tilstrækkelig overensstemmelse;

33.  anser det for nødvendigt at lægge særlig vægt på de retlige rammer i Det Forenede Kongerige for så vidt angår national sikkerhed eller retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger; minder om, at masseovervågningsprogrammer måske ikke er i tilstrækkelig overensstemmelse med EU-retten, og opfordrer kraftigt til, at der tages hensyn til EU-Domstolens retspraksis på dette område, f.eks. Schrems-sagen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis;

34.  pålægger Kommissionen at foretage en omhyggelig vurdering af Det Forenede Kongeriges databeskyttelseslovgivning og sikre, at Det Forenede Kongerige har løst de problemer, der er peget på i denne beslutning, inden den konkluderer, at den britiske databeskyttelseslovgivning er tilstrækkeligt i overensstemmelse med EU-retten som fortolket af EU-Domstolen(12), og til at søge rådgivning fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og give dem alle relevante oplysninger og passende tidsfrister til at udfylde deres rolle;

Klimaændringer og miljøet

35.  mener, at de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige bør baseres ikke blot på økonomiske faktorer, men også på et højt miljøambitionsniveau, som understøttes af samarbejde i de relevante internationale fora med henblik på at tackle grænseoverskridende og globale udfordringer;

36.  mener, at EU og Det Forenede Kongerige bør sikre, at det niveau af miljøbeskyttelse, der er fastsat gennem lov, regler og praksis, ikke sænkes til under det niveau, der er fastsat i de fælles standarder, der gælder i EU og Det Forenede Kongerige ved udløbet af overgangsperioden for så vidt angår: adgang til miljøoplysninger, offentlig deltagelse i og adgang til domstolsprøvelse i miljøanliggender; miljøkonsekvensvurdering og strategisk miljøvurdering; industrielle emissioner; luftemissioner og luftkvalitetsmål og -lofter; bevaring af natur og biodiversitet; affaldshåndtering beskyttelse og bevarelse af vandmiljøet; beskyttelse og bevarelse af havmiljøet; forebyggelse, nedbringelse og fjernelse af risici for menneskers sundhed eller for miljøet, som skyldes fremstilling, anvendelse, udslip og bortskaffelse af kemiske stoffer og plantebeskyttelsesmidler; og klimaændringer og forsigtighedsprincippet;

37.  opfordrer forhandlerne til at sikre, at Det Forenede Kongerige forpligter sig til at gennemføre de standarder, herunder mål, og andre bestemmelser, der vedtages på EU-plan i løbet af overgangsperioden;

38.  opfordrer indtrængende til, at samarbejdet om bekæmpelse af klimaændringer gøres til en absolut prioritet i forhandlingerne, da det er af yderste vigtighed, at dette område bliver en succes, begyndende med en vellykket 26. samling i partskonferencen under FN's rammekonvention om klimaændringer (COP 26) i Glasgow; mener, at den bedste løsning vil være en fuldstændig tilpasning mellem Det Forenede Kongerige og EU på dette område; giver i den forbindelse udtryk for en stærk præference for, at Det Forenede Kongerige fuldt ud tilslutter sig den nuværende og fremtidige ramme for EU's klimapolitik og forpligtelserne i henhold til Parisaftalen, og anmoder om, at det loft for EU's emissioner, der er fastsat i EU's emissionshandelssystem (EU ETS), forordningen om indsatsfordeling, herunder arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, anvendes fuldt ud;

39.  opfordrer Det Forenede Kongerige til at opretholde et system med CO2-prissætning, som er i overensstemmelse med de fælles standarder og mål, der gælder ved udgangen af overgangsperioden, og til, at forhandlerne undersøger muligheden for at koble Det Forenede Kongeriges fremtidige nationale emissionshandelssystem sammen med EU's emissionshandelssystem, forudsat at EU ETS's integritet respekteres fuldt ud;

40.  understreger, at alle forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) bl.a. bør forudsætte, at Det Forenede Kongerige tilpasser sig EU's forbedrede klima- og miljømål, og at Det Forenede Kongerige overholder forordningen om en ramme for fremme af bæredygtige investeringer og EIB's ambitiøse nye klimastrategi- og energiudlånspolitik;

41.  understreger, at der vil være en risiko for tab af EU's biodiversitet, hvis der sker nogen eventuel forringelse af beskyttelsen i Det Forenede Kongerige, idet mange arter (fugle, flagermus, sommerfugle og hvaler) migrerer mellem EU og Det Forenede Kongerige, ligesom der for mange arter, som ikke er migrerende, er et regelmæssigt genflow mellem Det Forenede Kongerige og EU;

42.  understreger, at det er vigtigt, at Det Forenede Kongerige holder sig i overensstemmelse med lovgivningen om kemikaliesikkerhed (REACH(13)) og sikrer samarbejdet med Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA);

Energi

43.  opfordrer til, at aftalen sikrer ikke-diskriminerende adgang til netværk for markedsdeltagere, effektiv adskillelse af netoperatører, samt sikrer lige konkurrencevilkår og garanti mod forringelser, herunder regler om effektiv CO2-prissætning, statsstøtte og miljøbeskyttelse;

44.  opfordrer til etablering af mekanismer, der i så vid udstrækning som muligt sikrer forsyningssikkerhed og effektiv handel via samkøringslinjer med forskellige tidshorisonter;

45.  forventer, at Det Forenede Kongerige efterlever høje standarder for nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse; forventer, at aftalen omfatter Det Forenede Kongeriges forhold til Euratom og ITER-projektet og konsekvenserne af en udtræden for aktiver og passiver, og at den muliggør samarbejde og udveksling af oplysninger mellem Euratom, Det Forenede Kongerige og dets nationale myndigheder; opfordrer til, at aftalen kommer til at omfatte en forpligtelse til at sikre lige vilkår på området standarder for nuklear sikkerhed ved udløbet af overgangsperioden og sikre fuld overholdelse af internationale konventioner, herunder Århuskonventionen og Esbokonventionen, og traktater;

Folkesundhed og fødevaresikkerhed

46.  fremhæver, hvor vigtigt det er for forbrugerne i EU og for de britiske forbrugere, at Det Forenede Kongerige opretholder høje standarder for fødevaresikkerhed og mærkning af fødevarer; minder om, at alle fødevarer, der importeres til EU fra et tredjeland, skal opfylde EU's høje standarder for fødevaresikkerhed, bl.a. hvad angår anvendelsen af GMO'er; bemærker, at det vil være til gensidig fordel, hvis Det Forenede Kongerige fortsætter med at deltage i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder; minder om, at der skal foretages grundig kontrol mellem EU og Det Forenede Kongerige i betragtning af Det Forenede Kongeriges status som tredjeland;

47.  understreger betydningen af, at Det Forenede Kongerige opretholder ækvivalente dyresundhedsstandarder for at forebygge overførsel af zoonotiske sygdomme mellem dyr og mennesker, navnlig for så vidt angår migrerende arter, af hensyn til både menneskers og dyrs sundhed; mener, at det er nødvendigt at opretholde pasordningen for flytning af dyr, både for husdyr og landbrugsdyr, mellem EU og Det Forenede Kongerige på grundlag af eksisterende og fremtidige EU-standarder;

48.  understreger betydningen af høje standarder og lige konkurrencevilkår for så vidt angår beskyttelse af dyrs velfærd og sundhed i hele fødevarekæden og sikring af fair konkurrence mellem landbrugere i Det Forenede Kongerige og EU; udelukker muligheden af import til EU af levende dyr, kød og æg, der ikke opfylder EU's dyrevelfærdsstandarder;

49.  understreger, at det er vigtigt at sikre en tilstrækkelig forsyning med lægemidler, medicinsk udstyr og andre sundhedsprodukter; opfordrer derfor EU og Det Forenede Kongerige til at sikre, at der træffes foranstaltninger til at begrænse mangelsituationer og begrænse de potentielle alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed; opfordrer navnlig til, at der træffes målrettede foranstaltninger til at sikre fortsat og hurtig adgang til sikker medicin og medicinsk udstyr for patienter, herunder en sikker og konstant forsyning med radioisotoper;

50.  opfordrer indtrængende til, at samarbejdet om sundheds- og folkesundhedsanliggender fortsættes; understreger, at Det Forenede Kongerige som tredjeland ikke vil være i stand til at deltage i godkendelsesprocedurerne for lægemidler i EU;

Borgernes rettigheder og mobilitet for personer

51.  opfordrer forhandlingsparterne til at stræbe efter en fuldstændig videreførelse af de borgerrettigheder, der er sikret i udtrædelsesaftalen for både EU's og Det Forenede Kongeriges borgere og deres familier; understreger, at eventuelle fremtidige mobilitetsordninger bør være baseret på ikke-forskelsbehandling mellem EU's medlemsstater og fuld gensidighed; mener mere generelt, at en yderligere konkretisering af borgernes rettigheder – herunder den frie bevægelighed for Det Forenede Kongeriges statsborgere i EU, baseret på en gensidig tilgang – skal udgøre en hjørnesten og en ufravigelig del af teksten i en fremtidig international aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige; mener, at det også er af afgørende betydning, at EU's medlemsstater præciserer den ramme, som hver enkelt af dem vil anvende på britiske statsborgere, der ønsker at opnå opholdsstatus, og at disse foranstaltninger er brugervenlige og gennemsigtige for at lette processen, samt at de er gratis, og at Kommissionen og Europa-Parlamentet overvåger de relevante udviklinger;

52.  anmoder om, at der etableres passende ordninger for koordinering af social sikring, herunder pensionsrettigheder, i lyset af den fremtidige bevægelighed for personer; glæder sig i den forbindelse over de detaljerede bestemmelser om koordinering af de sociale sikringsordninger i udtrædelsesaftalen, som beskytter de rettigheder, der følger af perioder med indbetaling af bidrag til social sikring;

53.  opfordrer indtrængende Det Forenede Kongeriges regering til at gennemføre et nyt lovforslag om beskæftigelse inden overgangsperiodens udløb for at undgå eventuelle huller, hvor arbejdstagernes rettigheder hverken er beskyttet af den eksisterende EU-lovgivning eller af Det Forenede Kongeriges lovforslag om beskæftigelse;

54.  insisterer i denne forbindelse på en fuldstændig og korrekt gennemførelse af EU-lovgivningen med gennemførelsesfrister i løbet af overgangsperioden, såsom revisionen af direktivet om udstationering af arbejdstagere, direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv eller direktivet om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår;

55.  opfordrer til, at der tages fuldt hensyn til den særlige situation på øen Irland, og at der tages fat på de udestående spørgsmål vedrørende borgerne i Nordirland; opfordrer indtrængende de britiske myndigheder til at sikre, at der ikke sker nogen forringelse af rettighederne for borgerne i Nordirland, og til fuldt ud at respektere langfredagsaftalen i alle dens aspekter;

56.  går ind for, at Det Forenede Kongerige fortsat anvender roamingforordningen til gavn for både EU's og Det Forenede Kongeriges borgere, navnlig for at lette den grænseoverskridende bevægelighed for personer på øen Irland;

57.  noterer sig Det Forenede Kongeriges hensigt om at tiltræde Haagerkonventionen fra 2007 om underholdsbidrag og opfordrer til passende samarbejde og ambition i civil- og familieretlige anliggender, navnlig med hensyn til børns rettigheder og hjemsendelse af børn; minder om, at den fremtidige aftale også bør tage hensyn til visse kategorier af borgere, der i øjeblikket er omfattet af EU-retten som fortolket af EU-Domstolen, f.eks. britiske statsborgere, der vender tilbage til Det Forenede Kongerige med familiemedlemmer fra lande uden for EU, personer med handicap og omsorgspersoner, tredjelandsstatsborgere bosat i Det Forenede Kongerige, som har stærk juridisk tilknytning til medlemsstaterne, såsom tredjelandsstatsborgere, der er født i EU, anerkendte flygtninge og statsløse personer;

58.  er af den opfattelse, at mobilitetsordninger skal være baseret på ikke-forskelsbehandling og fuld gensidighed; minder om, at medlemsstaterne ikke kan forhandle bilaterale aftaler, når forhandlingsmandatet er vedtaget;

59.  beklager i den forbindelse, at Det Forenede Kongerige har meddelt, at princippet om fri bevægelighed for personer mellem EU og Det Forenede Kongerige ikke længere vil finde anvendelse; mener, at enhver aftale om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige bør indeholde ambitiøse bestemmelser til at sikre, at både EU's og Det Forenede Kongeriges borgere og deres familiemedlemmer bevarer deres rettigheder, navnlig for så vidt angår bevægeligheden for personer og arbejdstagere; minder om, at retten til fri bevægelighed også er direkte forbundet med de tre andre grundlæggende friheder i det indre marked og har særlig relevans for tjenesteydelser og faglige kvalifikationer;

60.  mener, at aftalen bør indeholde bestemmelser om visumfritagelse for kortvarige rejser, herunder kortvarige arbejdsrelaterede rejser, baseret på fuld gensidighed og ikke-forskelsbehandling, og at der bør fastsættes betingelser for indrejse og ophold i forbindelse med forskning, studier, uddannelse og ungdomsudvekslinger;

61.  understreger for så vidt angår det fremtidige samarbejde om asyl- og migrationspolitikker mellem Det Forenede Kongerige og EU27, at dette som minimum bør indeholde ordninger, der etablerer mere sikre og lovlige adgangsveje til international beskyttelse, herunder gennem familiesammenføring; opfordrer i betragtning af, at familiesammenføring fortsat er vigtig for asylansøgere, der er bosat i Det Forenede Kongerige og har familie inden for EU's grænser, til vedtagelsen af en plan for familiesammenføring, som bør træde i kraft efter overgangsperioden for at undgå enhver form for lakuner med humanitære konsekvenser, og til at asylansøgeres ret til familieliv i henhold til artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention respekteres;

Ækvivalens i forbindelse med finansielle tjenesteydelser

62.  minder om, at britiske virksomheder vil miste pasrettigheder;

63.  mener, at markedsadgang bør baseres på ækvivalensafgørelser, forudsat at EU finder det godtgjort, at Det Forenede Kongeriges regulerings- og tilsynsordninger og -standarder svarer til og vil vedblive at svare til EU's og dermed afspejler de aftalte bestemmelser om lige konkurrencevilkår; mener, at der, når Det Forenede Kongerige er blevet indrømmet ækvivalens, skal indføres en effektiv mekanisme til at sikre, at ækvivalensen opretholdes over tid, og minder om, at EU ensidigt kan trække ækvivalensstatussen tilbage på et hvilket som helst tidspunkt;

64.  mener, at enhver fremtidig ramme bør sikre finansiel stabilitet i EU og respektere dets regulerings- og tilsynsordninger og -standarder og deres anvendelse, samtidig med at EU's regulerings- og beslutningsautonomi opretholdes;

Transport

65.  opfordrer forhandlerne til at sikre fortsat konnektivitet mellem Det Forenede Kongerige og EU på grundlag af kravet om gensidighed i adgangen til hinandens transportmarkeder under hensyn til forskellen i størrelse på de to respektive markeder;

66.  minder i denne forbindelse om, at Det Internationale Transportforums multilaterale kvotesystem på nuværende tidspunkt er utilstrækkeligt til fuldt ud at opfylde behovet for vejtransport mellem EU og Det Forenede Kongerige, og at der bør træffes passende foranstaltninger for at undgå trusler mod den offentlige orden og forhindre forstyrrelser af trafikstrømmene for vejgodstransportvirksomheder og busselskaber;

67.  understreger behovet for at sikre, at forhandlingerne også omfatter en ambitiøs og afbalanceret omfattende lufttransportaftale af høj standard, navnlig for så vidt angår lufttrafikrettigheder, luftfartssikkerhed og lufthavnssikkerhed, som bør behandles i overensstemmelse hermed, og minder i denne forbindelse om, at de fremtidige luftfartsforbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU ikke de jure eller de facto må være ensbetydende med, at Det Forenede Kongerige deltager i det indre luftfartsmarked;

68.  understreger, at det fremtidige partnerskab mellem Det Forenede Kongerige og EU bør adressere den særlige situation for Kanaltunnelen, navnlig de lovgivningsmæssige rammer for jernbanesikkerhed;

69.  mener, at der bør sikres EU-intern adgang mellem Irland og de øvrige EU-medlemsstater, herunder transitrettigheder for EU-intern vejtransport mellem Irland og de øvrige EU-medlemsstater;

70.  understreger, at de fremtidige forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU skal sikre stærke bestemmelser om lige vilkår i alle transportsektorer med særligt fokus på statsstøtte, miljøbeskyttelse, passagerrettigheder, kommerciel fleksibilitet og sociale aspekter, herunder køre- og hviletid;

71.  fremhæver behovet for at sikre løbende finansiering af infrastrukturprojekter, som er aftalt i fællesskab, navnlig inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), Connecting Europe-faciliteten (CEF) og det fælles europæiske luftrum (SES), samt fælles teknologiinitiativer såsom Clean Sky I og II og forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), og finder det afgørende, at Det Forenede Kongerige opfylder sine finansielle tilsagn og forpligtelser fuldt ud, også selv om disse tilsagn og forpligtelser skulle række ud over varigheden af dets EU-medlemskab;

Programmer og agenturer

72.  understreger, at reglerne for Det Forenede Kongeriges deltagelse i EU's agenturer og programmer vil være de regler, der gælder for tredjelande uden for EØS; tilskynder Det Forenede Kongerige til at deltage i EU-programmer under overholdelse af alle relevante regler og mekanismer og betingelser for deltagelse;

73.  understreger, at en eventuel deltagelse fra Det Forenede Kongeriges side i EU-programmer ikke bør medføre nettooverførsler fra EU-budgettet til Det Forenede Kongerige; mener endvidere, at enhver yderligere deltagelse fra Det Forenede Kongeriges side i EU-programmer skal sikre en rimelig balance hvad angår bidragene fra og fordelene for det tredjeland, der deltager i EU-programmet, og at deltagelsen ikke bør give tredjelandet nogen beslutningskompetence; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er tilstrækkelige bindende bestemmelser og garantier med hensyn til beskyttelse af Unionens finansielle interesser og forsvarlig økonomisk forvaltning for de programmer, som Det Forenede Kongerige deltager i, herunder kontrol og revision, og efterforskning i tilfælde af svig, overholdelse af retten til adgang for Kommissionens tjenestegrene, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Europa-Parlamentets kontrolbeføjelse;

74.  mener navnlig, at det er vigtigt, at Det Forenede Kongerige deltager i grænseoverskridende programmer og kultur-, udviklings-, uddannelses- og forskningsprogrammer såsom Erasmus+, Et Kreativt Europa, Horisont, Det Europæiske Forskningsråd, Life-programmet, TEN-T, CEF, SES, Interreg, fælles teknologiinitiativer såsom Clean Sky I og II, SESAR, ERIC'er, Galileo, Copernicus, den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste (EGNOS), støtterammen for overvågning og sporing (SST) og offentlig-private partnerskaber;

75.  glæder sig over det bidrag, som Peace-programmet har ydet til at skabe fred og stabilitet i Nordirland, og opfordrer til opretholdelse af fredsprocessen i Nordirland og fordelene ved det nuværende Peace IV-program og Den Internationale Fond for Irland;

76.  anser det for yderst vigtigt, at EU og Det Forenede Kongerige undersøger muligheden af et samarbejde mellem de britiske myndigheder og EU-agenturerne, herunder navnlig Det Europæiske Kemikalieagentur, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur; understreger, at Det Forenede Kongerige ikke vil have nogen beslutningskompetence i forhold til EU-agenturerne; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til at definere karakteren og omfanget af og grænserne for dette potentielle samarbejde;

77.  anser det for nødvendigt at præcisere det fremtidige praktiske samarbejde mellem de britiske myndigheder og EU-agenturerne på området retlige og indre anliggender;

III.PARTNERSKAB INDEN FOR SIKKERHED OG UDENRIGSANLIGGENDER

Udenrigspolitik, sikkerhedsudfordringer og forsvar

78.  mener, at Det Forenede Kongerige er en vigtig partner, selv om det vil være udelukket fra EU's beslutningsstrukturer, da der er et afgørende behov for fælles løsninger på de udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer i EU's umiddelbare nabolande og på den internationale scene;

79.  understreger, at de nye forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige vil kræve et intensivt samarbejde inden for udenrigs- og sikkerhedspolitikken, da EU og Det Forenede Kongerige har mange fælles interesser og erfaringer og står for så mange af de samme værdier; fremhæver, at det er i begge parters interesse at opretholde et ambitiøst samarbejde, der tjener Europas og dets borgeres sikkerhed og bidrager til global stabilitet, beskyttelse af menneskerettigheder og fred i overensstemmelse med målene og principperne i artikel 21 i TEU;

80.  bemærker, at EU's fælles holdninger og foranstaltninger vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) kun kan vedtages af EU's medlemsstater; påpeger imidlertid, at dette ikke udelukker høringsmekanismer, der gør det muligt for Det Forenede Kongerige at tilpasse sig EU's udenrigspolitiske holdninger og fælles aktioner, navnlig med hensyn til at forsvare den regelbaserede verdensorden, multilateralt samarbejde og menneskerettigheder, navnlig inden for rammerne af FN, NATO, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Europarådet; støtter høring og koordinering vedrørende sanktionspolitikken med mulighed for at vedtage sanktioner, der er gensidigt forstærkende, når parternes udenrigspolitiske mål er tilpasset hinanden; fremhæver merværdien af et tæt samarbejde inden for FUSP i betragtning af Det Forenede Kongeriges vigtige position som aktør på sikkerhedsområdet;

81.  understreger, at Det Forenede Kongerige skal gennemføre EU's restriktive foranstaltninger, som allerede er indført eller der er truffet afgørelse om i overgangsperioden, støtte EU's erklæringer og holdninger i tredjelande og internationale organisationer og deltage fra sag til sag i EU's militære operationer og civile missioner, der er oprettet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), dog uden en ledende rolle inden for rammerne af en ny rammeaftale om deltagelse, og samtidig respektere EU's beslutningsautonomi og EU's relevante afgørelser og lovgivning, herunder om indkøb og overførsel på forsvarsområdet; et sådant samarbejde er betinget af fuldstændig overholdelse af den internationale menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og EU's grundlæggende rettigheder;

82.  minder om, at effektive internationale våbenkontrol-, nedrustnings- og ikkespredningsordninger er en hjørnesten i den globale og europæiske sikkerhed; opfordrer EU og Det Forenede Kongerige til at iværksætte en sammenhængende og troværdig strategi for multilaterale forhandlinger på globalt plan om foranstaltninger til regional deeskalering og tillidsopbygning; opfordrer Det Forenede Kongerige til at forpligte sig til fortsat at være bundet af fælles holdning 944/2008/FUSP af den 8. december 2008;

83.  understreger, at et sådant samarbejde vil være gensidigt forstærkende, da det vil gøre det muligt at bevare Det Forenede Kongeriges ekspertise og kapacitet i FSFP-missioner og -operationer; opfordrer kraftigt Det Forenede Kongerige til at bidrage til civile og militære FSFP-missioner og -operationer; understreger, at Det Forenede Kongerige som tredjeland og efter den politiske erklæring, der fastlægger rammerne for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige, ikke vil være i stand til at deltage i planlægningen af eller kommandoen over EU-missioner og -operationer, og at dets kapacitet og grad af deltagelse i planlægningen eller kommandoen/deltagelse i EU-missioner og -operationer og udveksling af oplysninger og interaktion med EU skal stå i et rimeligt forhold til det britiske bidrag til den enkelte mission eller operation;

84.  forventer, at Det Forenede Kongerige fortsat fuldt ud overholder sine forpligtelser i E3+3-formatet angående den fælles omfattende handlingsplan med Iran, der er nedfældet i FN's Sikkerhedsråds resolution 2231, som en søjle i den internationale ikkespredningsordning og et grundlag for nedtrapning af spændingerne i Mellemøsten og Golfregionen;

85.  understreger, at det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde bør udgøre en integrerende del af den omfattende partnerskabsaftale, der skal regulere de fremtidige forbindelser; understreger, at en sådan aftale ikke berører EU's beslutningsautonomi eller Det Forenede Kongeriges suverænitet;

86.  mener, at det er i Det Forenede Kongeriges og EU's fælles interesse at samarbejde om udvikling af forsvarskapacitet, herunder inden for Det Europæiske Forsvarsagentur, og samarbejde om hybride trusler og derved styrke den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base og fremme reel interoperabilitet og fælles effektivitet for de europæiske og allierede væbnede styrker;

87.  bemærker, at ethvert samarbejde på ovennævnte områder, der indebærer udveksling af EU's fortrolige oplysninger, herunder om efterretninger, er betinget af en aftale om informationssikkerhed til beskyttelse af EU's fortrolige oplysninger; understreger, at der skal tilskyndes til udveksling af oplysninger og efterretninger under overholdelse af princippet om gensidighed; bemærker, at dette kræver en særlig aftale om klassificerede oplysninger og videreudvikling af en selvstændig evaluering af efterretningsdata; opfordrer til udveksling af kontakter og attachéer for at sikre en gnidningsløs udveksling af oplysninger;

88.  bemærker, at Det Forenede Kongerige siden lanceringen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) ikke har deltaget i nogen af de udvalgte projekter; bemærker, at dets deltagelse - med et centralt mål om interoperabilitet mellem partnerne og undtagelsesvis - bør overvejes, når Rådet for Den Europæiske Union opfordrer hertil i et PESCO-format;

89.  minder om, at Det Forenede Kongerige fortsat er et vigtigt medlem af NATO og vil kunne fortsætte de meget værdifulde partnerskaber, som det har udviklet både med andre europæiske NATO-medlemmer bilateralt og gennem EU-NATO-samarbejdet;

90.  noterer sig, at Det Forenede Kongerige kan deltage i EU-programmer til støtte for forsvar og ekstern sikkerhed (såsom Den Europæiske Forsvarsfond, Galileo og programmer for cybersikkerhed) baseret på andre lignende ordninger for tredjelande afhængigt af de respektive forhandlinger for hvert enkelt instrument og på en passende balance mellem forpligtelser og rettigheder; understreger, at Det Forenede Kongerige har mulighed for at bidrage til EU's eksterne finansieringsinstrumenter med henblik på at nå fælles mål;

91.  fremhæver rumsektorens strategiske dimension for Europa, mener, at en ambitiøs rumpolitik kan bidrage effektivt til at forstærke EU's optræden udadtil og understreger behovet for at bevæge sig fremad i udviklingen af teknologier, der både har civile og militære anvendelser, som kan sikre europæisk strategisk uafhængighed;

Sikkerhed, retshåndhævelse og retligt samarbejde i straffesager

92.  mener, at det i betragtning af den geografiske nærhed og de fælles trusler, som EU og Det Forenede Kongerige står over for, er meget vigtigt, at EU og Det Forenede Kongerige bestræber sig på at opretholde nogle effektive ordninger inden for samarbejde om retshåndhævelse, som er effektive og gensidigt fordelagtige for sikkerheden for deres borgere, idet der tages hensyn til, at Det Forenede Kongerige er et tredjeland uden for Schengenområdet, og at det derfor ikke kan nyde godt af de samme rettigheder og faciliteter som en medlemsstat;

93.  understreger, at Det Forenede Kongerige ikke kan få direkte adgang til oplysninger i EU's informationssystemer eller deltage i EU-agenturernes forvaltningsstrukturer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, mens enhver udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, med Det Forenede Kongerige bør være underlagt strenge sikkerhedsgarantier og revisions- og tilsynsbetingelser, herunder et niveau for beskyttelse af personoplysninger, der svarer til det, der følger af EU-retten;

94.  mener, at Det Forenede Kongerige som tredjeland ikke kan få adgang til Schengeninformationssystemet (SIS); opfordrer Det Forenede Kongerige til straks at afhjælpe de alvorlige mangler, der er konstateret i forbindelse med dets anvendelse af SIS, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at overvåge processen meget nøje for at sikre, at alle mangler adresseres korrekt uden yderligere forsinkelse; mener, at ordningerne for det fremtidige samarbejde mellem EU og Det Forenede Kongerige på retshåndhævelsesområdet først bør drøftes, når manglerne er afhjulpet; anmoder om at blive holdt nøje underrettet om enhver udvikling i denne henseende;

95.  eventuelle gensidige ordninger for rettidig og effektiv udveksling af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger), opbevaring af resultaterne af behandlingen af sådanne oplysninger i de respektive nationale PNR-behandlingssystemer og behandling af DNA, fingeraftryk og køretøjsregisterdata (Prüm) samt operationelt samarbejde via Europol og Eurojust skal være baseret på strenge garantier og betingelser og i fuld overensstemmelse med EU-Domstolens udtalelse 1/15, hvori det blev fastslået, at PNR-aftalen mellem EU og Canada var i strid med chartret;

96.  forventer, at Det Forenede Kongerige vil kunne fortsætte det etablerede samarbejde og udvekslingen af oplysninger med de nationale myndigheder på cybersikkerhedsområdet;

97.  mener, at der skal sikres fuldbyrdelse og anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område uden unødige formaliteter;

98.  fremhæver, at Det Forenede Kongerige er en stor aktør inden for udviklingssamarbejde og nødhjælp, og at et tæt samarbejde på dette område vil være til stor gavn for begge parter, og foreslår, at Det Forenede Kongerige bliver opfordret til at bidrage til EU's instrumenter og mekanismer, samtidig med at det respekterer EU's autonomi; mener, at det påtænkte partnerskab også bør fremme bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom og fortsat støtte til gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling og den europæiske konsensus om udvikling;

IV.FORVALTNING AF DEN FREMTIDIGE AFTALE

99.  påpeger, at enhver fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige med Det Forenede Kongerige som tredjeland bør omfatte etableringen af et sammenhængende og solidt forvaltningssystem som en overordnet ramme, der dækker det fælles løbende tilsyn med/forvaltningen af aftalen samt tvistbilæggelses- og håndhævelsesmekanismer for så vidt angår fortolkningen og anvendelsen af aftalens bestemmelser; er af den opfattelse, at en horisontal forvaltningsmekanisme i overensstemmelse hermed bør finde anvendelse på de fremtidige forbindelser med Det Forenede Kongerige som helhed; minder i den forbindelse om sin beslutning af 15. januar 2020 og mener, at en fuldstændig gennemførelse af udtrædelsesaftalen er en topprioritet; understreger i den forbindelse, at Europa-Parlamentet fortsat vil være på vagt med hensyn til gennemførelsen af alle bestemmelser; påpeger, at konfliktløsningsmekanismen skal være robust, og at den skal sikre effektive, hurtigt anvendelige og afskrækkende retsmidler;

100.  fastholder, at dette forvaltningssystem er absolut nødvendigt for fuldt ud at bevare EU's selvstændige beslutningstagning og retsorden, herunder EU-Domstolens rolle som fortolker af EU-retten;

101.  understreger, at udformningen af forvaltningsordningerne bør stå i et rimeligt forhold til karakteren, omfanget og dybden af de fremtidige forbindelser og tage hensyn til graden af sammenkobling, samarbejde og nærhed, samtidig med at der sikres en effektiv anvendelse af hele den fremtidige aftale;

102.  bifalder tanken om at oprette et forvaltningsorgan, der har til opgave at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen, adressere divergenser i fortolkningen og gennemførelsen af aftalte korrigerende foranstaltninger, f.eks. afskrækkende sektorbestemte korrigerende foranstaltninger og garantier, og fuldt ud sikre EU's reguleringsmæssige selvstændighed, herunder Europa-Parlamentets og Rådets lovgivningsmæssige beføjelser; understreger, at EU's repræsentanter i det pågældende forvaltningsorgan bør være underlagt passende ansvarlighedsmekanismer, som involverer Europa-Parlamentet; minder om det tilsagn, Kommissionens formand gav på Europa-Parlamentets plenarmøde den 16. april 2019, om at sikre, at Kommissionen, hver gang der skal træffes en beslutning i det pågældende forvaltningsorgan, vil sørge for tæt involvering af Parlamentet og tage størst muligt hensyn til dets synspunkter, og at der ikke kan træffes beslutninger om brexit uden at tage fuldt hensyn til Europa-Parlamentets holdning;

103.  insisterer også på, at aftalen bør indeholde bestemmelser om oprettelse af et fælles parlamentarisk organ mellem EU og Det Forenede Kongerige, der har til opgave at overvåge gennemførelsen af den kommende aftale;

104.  mener, at forvaltningsordningerne skal give mulighed for forelæggelse for EU-Domstolen, når det drejer sig om bestemmelser, der er baseret på EU-retten; gentager hvad angår anvendelsen og fortolkningen af andre bestemmelser i aftalen end dem, der vedrører EU-retten, at en alternativ tvistbilæggelsesmekanisme kun kan overvejes, hvis den giver samme garanti for uafhængighed og upartiskhed som EU-Domstolen;

o
o   o

105.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering og parlament.

(1) EUT C 298 af 23.8.2018, s. 24.
(2) EUT C 346 af 27.9.2018, s. 2.
(3) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 32.
(4) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 40.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0016.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0006.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0018.
(8) EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.
(9) EUT C 34 af 31.1.2020, s. 1.
(10) Sag C-362/362, Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(12) Sag C-362/362, Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, udtalelse 1/15 PNR, Canada; ECLI:EU:C:2017:592, forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland m.fl., EU:C:2014:238, Tele2 og Watson: Sagerne C-203/15 — Tele2 Sverige og C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Seneste opdatering: 14. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik