Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2557(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0098/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0098/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0033

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 83k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (2020/2557(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1), της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(2), της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο(3), της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου(4) και της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση(5), και της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη συμφωνία αποχώρησης(6),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα, της 29ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας(8) («η συμφωνία αποχώρησης»), και την πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης(9) («η πολιτική διακήρυξη»),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή ως διαπραγματευτής της Ένωσης, και το παράρτημά της που περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση μιας νέας εταιρικής σχέσης (COM(2020)0035) («οδηγίες διαπραγμάτευσης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη καθορίζει τις παραμέτρους μιας φιλόδοξης, ευρείας, βαθιάς και ευέλικτης εταιρικής σχέσης που θα καλύπτει το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, με πυρήνα μια συνολική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), την επιβολή του νόμου και την ποινική δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και ευρύτερους τομείς συνεργασίας, και ορίζει ότι, εάν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κρίνουν ότι εξυπηρετεί το κοινό τους συμφέρον κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η μελλοντική σχέση μπορεί να συμπεριλάβει τομείς συνεργασίας πέραν των όσων περιγράφονται στην πολιτική διακήρυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στην εξισορρόπηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με σεβασμό στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης, καθώς και στο αδιαίρετο των «τεσσάρων ελευθεριών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κράτος που δεν είναι μέλος της ΕΕ και το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη, δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και να απολαμβάνει τα ίδια οφέλη με τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διακήρυξη αναφέρει ότι η μελλοντική οικονομική εταιρική σχέση θα εδράζεται σε διατάξεις που θα διασφαλίζουν ισότιμους όρους για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν κοντινοί γείτονες και θα συνεχίσουν να έχουν πολλά κοινά συμφέροντα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια στενή σχέση υπό μορφή ολοκληρωμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις, με το οποίο μπορούν να προστατεύονται και να προάγονται αυτά τα κοινά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εμπορικής σχέσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο που να επιτρέπει διάφορους βαθμούς συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, με βάση μια κοινή δομή διακυβέρνησης με κατάλληλες διατάξεις για την επίλυση των διαφορών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συνεργασία θα υποχρεώνει τα δύο μέρη να ακολουθούν υψηλά πρότυπα και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους σε διάφορους τομείς πολιτικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο που διατηρεί τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της, καθώς και τα δικαιώματα του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας, και διασφαλίζει την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την οικονομία ολόκληρης της νήσου, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία σκληρών συνόρων εφόσον ο μηχανισμός συγκατάθεσης προβλέπει τη συνέχιση του εν λόγω νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσει την εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της ισχύει σε κάθε περίπτωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να λάβουν μέτρα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, μαζί με τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς φορείς, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της ενότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και των πολιτών της καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων σταδίων των διαπραγματεύσεων, αλλά και για την εξασφάλιση της επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

1.  υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά του να καθιερώσει μια όσο το δυνατόν στενότερη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η σχέση αυτή θα πρέπει να είναι διαφορετική από εκείνη που απολάμβανε το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος της ΕΕ και θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω·

2.  υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία σύνδεσης συναφθεί δυνάμει του άρθρου 217 ΣΛΕΕ μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «η συμφωνία») πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με τις ακόλουθες αρχές:

   i) μια τρίτη χώρα δεν πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και οφέλη όπως ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή όπως ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
   ii) η προστασία της απόλυτης ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, της τελωνειακής ένωσης και του αδιαίρετου χαρακτήρα των τεσσάρων ελευθεριών, και ιδίως ο βαθμός συνεργασίας στον οικονομικό πυλώνα θα πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,
   iii) διατήρηση της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ,
   iv) διασφάλιση της ενωσιακής έννομης τάξης και του ρόλου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο πλαίσιο αυτό,
   v) συνεχιζόμενος σεβασμός προς τις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στα Πρωτόκολλά της, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στο Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και σε άλλες διεθνείς συνθήκες του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης σεβασμός προς την αρχή του κράτους δικαίου,
   vi) ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με τη διασφάλιση ισοδύναμων προτύπων στους τομείς της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής και των πολιτικών για το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων μέσω ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,
   vii) αρχή της προφύλαξης, αρχή της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα στην πηγή, και αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
   viii) τήρηση των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένης της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, και διατήρηση της συνολικής ισορροπίας των σχέσεων αυτών,
   ix) διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην ΕΕ και συμμόρφωση με το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπά της, καθώς και με την εφαρμογή τους,
   x) σωστή ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων – όπου κρίνεται σκόπιμο – ανάλογων οικονομικών συνεισφορών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία θα πρέπει να παρέχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση με βάση τρεις κύριους πυλώνες: οικονομική εταιρική σχέση, εταιρική σχέση στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, ειδικά τομεακά ζητήματα και θεματική συνεργασία· τονίζει ότι η συμφωνία θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός των διμερών συμφωνιών και των αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τη σχέση της ΕΕ με την Ελβετία· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 παράγραφος 5 ΣΕΕ·

4.  σημειώνει ότι, με δεδομένη τη βάση κοινών αξιών που συμμερίζονται η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τους στενούς δεσμούς τους και την τρέχουσα κανονιστική ευθυγράμμισή τους, τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ για 47 έτη, καθώς και την ιδιότητά του ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη συμμετοχή του στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ σε όλους τους ανωτέρω πυλώνες και είναι προς το κοινό συμφέρον των δύο μερών να καθιερώσουν μια εταιρική σχέση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της συνεργασίας·

5.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή και τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 207, 217 και 218 ΣΛΕΕ, τη σχετική νομολογία και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές, και ότι οι θέσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε όλα τα στάδια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αρμόδιες επιτροπές του θα είναι σε θέση να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο και να αποφασίζουν για τη συμφωνία έχοντας λάβει πλήρη ενημέρωση· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν πλήρως υπόψη τους τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον καθορισμό των οδηγιών διαπραγμάτευσης και να δημοσιοποιήσουν τις οδηγίες αυτές·

6.  καλεί την Επιτροπή να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με διαφάνεια· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημόσια διαβούλευση και τον συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια·

7.  θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο για να εγγυάται τα συμφέροντα της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι θα διατηρείται ανά πάσα στιγμή η επιρροή της ΕΕ και ότι θα διαφυλάσσεται η ενότητα, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· επιμένει ότι η ενότητα αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη μελλοντική εταιρική σχέση και υπενθυμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να είναι ο μόνος διαπραγματευτής της ΕΕ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να διεξάγουν διμερείς διαπραγματεύσεις·

8.  ζητεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν για όλα τα σημεία που καλύπτονται από το σχέδιο οδηγιών διαπραγμάτευσης· θεωρεί, ωστόσο, ότι το επίπεδο του βάθους και της φιλοδοξίας θα είναι κατ’ ανάγκη ανάλογο με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων και αυξάνει τον κίνδυνο απότομης διακοπής των σχέσεων σε ορισμένους τομείς στους οποίους τα μέτρα έκτακτης ανάγκης ή το διεθνές πλαίσιο ενδέχεται να μην αποτελούν επαρκές νομικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τις διατάξεις του πρωτοκόλλου σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης, όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους στη Θάλασσα της Ιρλανδίας· θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε διαπραγμάτευσης, και είναι της γνώμης ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να διευκρινίσει αμέσως με ικανοποιητικό τρόπο την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία·

10.  υποστηρίζει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες ορίζουν ότι το Γιβραλτάρ δεν θα περιλαμβάνεται στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών που θα συναφθούν μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι οποιαδήποτε χωριστή συμφωνία θα προϋποθέτει την πρότερη συμφωνία του Βασιλείου της Ισπανίας·

I.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Εμπόριο και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

11.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να βασίσει τη μελλοντική οικονομική και εμπορική εταιρική σχέση με την ΕΕ σε μια ΣΕΣ· τονίζει ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την προσπάθεια της ΕΕ να διαπραγματευτεί με εποικοδομητικό τρόπο μια ισορροπημένη, φιλόδοξη και συνολική ΣΕΣ με το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ΣΕΣ, από τη φύση της, δεν θα ισοδυναμεί ποτέ πλήρως με το «απρόσκοπτο» εμπόριο·

12.  επαναλαμβάνει ότι, για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ΕΕ και της ενιαίας αγοράς της, της τελωνειακής ένωσης και του αδιαίρετου χαρακτήρα των τεσσάρων ελευθεριών, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το επίπεδο της πρόσβασης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στη μεγαλύτερη ενιαία αγορά παγκοσμίως θα αντιστοιχεί πλήρως στον βαθμό της κανονιστικής σύγκλισης και των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν όσον αφορά την τήρηση ισότιμων όρων για ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση· υπογραμμίζει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένας συνδυασμός ουσιαστικών κανόνων και μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ρητρών και μηχανισμών μη υποβάθμισης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής, της επιβολής και της επίλυσης διαφορών·

13.  τονίζει ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να έχει ως στόχο να καθιστά δυνατή την πρόσβαση στην αγορά και τη διευκόλυνση του εμπορίου σε έναν βαθμό που θα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος προς αυτόν που ίσχυε πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και να ενισχύει τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ, να ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να προστατεύει τα πρότυπα της ΕΕ και να σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να διασφαλιστούν τα πρότυπα της ΕΕ, με στόχο τη δυναμική ευθυγράμμιση, προκειμένου να αποφευχθεί ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω, ενώ επίσης πρέπει διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αποκομίζει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εφαρμογής χαμηλότερων επιπέδων προστασίας και ότι θα αποτρέπεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ εκ μέρους των φορέων της αγοράς·

14.  τονίζει ότι, για να προάγονται πραγματικά τα συμφέροντα της ΕΕ μέσω μιας ΣΕΣ, θα πρέπει να περιληφθούν στις οδηγίες διαπραγμάτευσης οι ακόλουθοι στόχοι:

   i) πρέπει να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με ισχυρές δεσμεύσεις και εκτελεστές διατάξεις για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, τα συναφή φορολογικά ζητήματα (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες), την πλήρη τήρηση των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων (συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων επιπέδων προστασίας και διασφαλίσεων έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ), τα πρότυπα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, την υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη· οι διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα δεν θα υποβαθμίζονται, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πρέπει να δίνουν και στα δύο μέρη τη δυνατότητα να τροποποιούν τις δεσμεύσεις με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να θεσπίζουν υψηλότερα πρότυπα ή να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετους τομείς· η εκτελεστότητα των δεσμεύσεων και των διατάξεων θα πρέπει να διασφαλίζεται με αυτόνομα προσωρινά μέτρα, έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και μέσα έννομης προστασίας, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση·
   ii) αμοιβαία συμφωνία για αμοιβαία επωφελή πρόσβαση στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, δημόσιες συμβάσεις, αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, κατά περίπτωση, άμεσες ξένες επενδύσεις, έπειτα από διαπραγμάτευση σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·
   iii) δέσμευση αμφοτέρων των μερών να συνεχίσουν να συνεργάζονται, στα διεθνή φόρουμ, για ένα ισχυρό, βασισμένο σε κανόνες, ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, με στόχο την επίτευξη ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος·
   iv) η Επιτροπή, επιδιώκοντας μεν το ευρύτερο δυνατό εμπόριο αγαθών, θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσει την επιβολή τυχόν ποσοστώσεων και δασμών για τους πλέον ευαίσθητους τομείς, καθώς και την ανάγκη για ρήτρες διασφάλισης που θα προστατεύουν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· επαναλαμβάνει, επιπλέον, ότι όσον αφορά, για παράδειγμα, τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η πρόσβαση στην ενιαία αγορά εξαρτάται από την αυστηρή συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές διατάξεις και τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), των φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών ενδείξεων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (ΥΦΠ), και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών·
   v) οι κανόνες καταγωγής θα πρέπει να αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ και να βασίζονται στα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ· η συμφωνία θα πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και να αποτρέπει τυχόν φαινόμενα παρασιτισμού, μέσω της διασφάλισης της συνέπειας, ώστε έναντι τρίτων χωρών να διατηρείται ένα συντονισμένο σύστημα δασμών και ποσοστώσεων καθώς και κανόνων καταγωγής·
   vi) οι δεσμεύσεις για μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα θα μπορούσαν, κατά περίπτωση, να υπερβαίνουν τους κανόνες του ΠΟΕ στον εν λόγω τομέα·
   vii) θα πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις για τις υπηρεσίες με στόχο την επίτευξη ενός επιπέδου ελευθέρωσης του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις δεσμεύσεις των μερών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, με βάση τις πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ, και με παράλληλη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών της ΕΕ σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και ιδίως το πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· θα πρέπει, επίσης, να εξαιρεθούν οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες από τις διατάξεις που αφορούν την ελευθέρωση· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο μιας ΣΕΣ, η πρόσβαση στην αγορά για τις υπηρεσίες είναι περιορισμένη και μπορεί πάντα να αποτελέσει αντικείμενο αποκλεισμών, επιφυλάξεων και εξαιρέσεων· θα πρέπει να καλύπτονται όλοι οι τρόποι παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για τη διασυνοριακή κυκλοφορία των φυσικών προσώπων (τρόπος 4) και των διατάξεων που συνδέονται με τους κανόνες της ΕΕ, τον σεβασμό της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων· οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την εθνική μεταχείριση βάσει των κανόνων του κράτους υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ θα αντιμετωπίζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εγκατάσταση· οι νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέπουν την προσωρινή είσοδο και διαμονή φυσικών προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς που αφορούν την παροχή υπηρεσιών·
   viii) θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων που θα υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ, και οι οποίες θα εγγυώνται την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς και το άνοιγμα των αγορών στον ίδιο βαθμό με τις αγορές δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ·
   ix) ισχυρά και εκτελεστά μέτρα που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), όπως το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς και τα εμπορικά σήματα, με βάση το τρέχον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ·
   x) η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προστασία των υφιστάμενων ΓΕ, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, και να θεσπίζει μηχανισμό για την προστασία των μελλοντικών ΓΕ, εξασφαλίζοντας το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης·
   xi) θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα φιλόδοξο κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και την ισότητα των φύλων· θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις δράσεις της ΕΕ που προστατεύουν και προωθούν τον ρόλο των γυναικών στην οικονομία, για παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·
   xii) ένα γενικό κεφάλαιο σχετικά με τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όσον αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της συμβατότητας των τεχνικών προτύπων, και απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών, με σκοπό τη διατήρηση και τη δημιουργία συγκεκριμένων επιχειρηματικών ευκαιριών και την προώθηση της διεθνοποίησής τους·
   xiii) για να είναι ολοκληρωμένη μια εμπορική συμφωνία, πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της κανονιστικής ευθυγράμμισης του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ στο μέλλον· προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για εγκάρσιες διατάξεις σχετικά με την κανονιστική συνοχή και τους μη δασμολογικούς φραγμούς, λαμβάνοντας υπόψη τον εθελοντικό χαρακτήρα της κανονιστικής συνεργασίας και το δικαίωμα θέσπισης ρυθμίσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, με παράλληλη διατήρηση της κανονιστικής αυτονομίας και των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων, και υπενθυμίζοντας ότι οι διατάξεις για την κανονιστική συνεργασία σε μια εμπορική συμφωνία δεν μπορούν να αναπαράγουν πλήρως τον ίδιο βαθμό απρόσκοπτου εμπορίου με αυτόν που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της ενιαίας αγοράς·
   xiv) προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική και κανονιστική σταθερότητα και να εξασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός του κανονιστικού καθεστώτος και των προτύπων της ΕΕ και η εφαρμογή τους, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν συνήθως εξαιρέσεις όσον αφορά την προληπτική εποπτεία και περιορισμούς στη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι που θα πρέπει να συμβεί και στην παρούσα περίπτωση·
   xv) φιλόδοξες διατάξεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ επίσης θα διασφαλίζουν ένα ανοικτό, ασφαλές και αξιόπιστο διαδικτυακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, και θα ρυθμίζουν τις διασυνοριακές ροές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και φιλόδοξων κανόνων για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων και μελλοντικών κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς·
   xvi) η ΣΕΣ θα οδηγήσει σε τελωνειακούς ελέγχους και σε τελωνειακή επαλήθευση στο σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και διαδικασίες παραγωγής· είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι τελωνειακές αρχές τόσο από άποψη προσωπικού όσο και από άποψη τεχνικού εξοπλισμού, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα καθήκοντά τους· οι λειτουργικές διαδικασίες της μελλοντικής συμφωνίας πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των κανόνων της ενωσιακής εσωτερικής αγοράς αγαθών και της τελωνειακής ένωσης· είναι, συνεπώς, υψίστης σημασίας η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αγαθών με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς·
   xvii) η κανονιστική ευθυγράμμιση ως προς την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και τις αυστηρές προδιαγραφές προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη και αναντικατάστατη συνιστώσα οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και επαρκής προστασία των καταναλωτών της ΕΕ·
   xviii) πρέπει να διατηρηθεί η ακεραιότητα της τελωνειακής ένωσης καθώς και των κανόνων και των διαδικασιών της· στον τομέα αυτό θα πρέπει να καθιερωθεί εγκαίρως μια αποτελεσματική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

15.  τονίζει ότι η ΣΕΣ θα πρέπει να καλύπτεται, στο σύνολό της, από διατάξεις σχετικά με τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και τη διαβούλευση αμφοτέρων των μερών· επιμένει ότι θα πρέπει να συγκροτηθούν εθνικές συμβουλευτικές ομάδες που θα εποπτεύουν την εφαρμογή της συμφωνίας·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ισχυρό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, καθώς και δομές διακυβέρνησης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Δικαστήριο της ΕΕ είναι αρμόδιο για την ερμηνεία των ζητημάτων που σχετίζονται με το δίκαιο της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια της εν λόγω ερμηνείας·

Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

17.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει να σέβεται και να εφαρμόζει τα πρότυπα που απορρέουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις του, με γνώμονα τη δυναμική ευθυγράμμιση της νομοθεσίας και των πολιτικών, κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης·

18.  υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει κάθε είδος ντάμπινγκ στο πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι βασικό στοιχείο για την αποφυγή του είναι η ευθυγράμμιση των πολιτικών για περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά, και συναφή φορολογικά ζητήματα, καθώς και για τις κρατικές ενισχύσεις·

19.  σημειώνει ότι το εύρος και το βάθος της συμφωνίας όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού θα είναι καίριας σημασίας για να προσδιοριστεί ο βαθμός της συνολικής μελλοντικής σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα παίξει κεντρικό ρόλο η συνεχιζόμενη προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στο κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διασφαλίσεις ώστε να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα, αλλά και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, στους τομείς των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων απασχόλησης, τουλάχιστον στα σημερινά υψηλά επίπεδα που προβλέπονται από τα ισχύοντα κοινά πρότυπα·

20.  υπογραμμίζει ότι για μια βαθύτερη σχέση απαιτείται ένα εύρωστο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον έλεγχο του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτρέπει την αδικαιολόγητη στρέβλωση του εμπορίου και του ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εφαρμόζει αθέμιτες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές που οδηγούν σε υποτιμολόγηση εις βάρος των οικονομικών παραγόντων της ΕΕ·

21.  πιστεύει ακράδαντα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να τηρεί τα εξελισσόμενα πρότυπα για τη νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο του ενωσιακού κεκτημένου, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φορολογική διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη κατάσταση που επικρατεί στα Υπερπόντια Εδάφη του, στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων και στις Εξαρτήσεις του Στέμματος και τη μη συμμόρφωσή τους με τα κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης και τις απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ·

22.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στους τομείς των φαρμάκων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και της ασφάλειας και επισήμανσης των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά την κτηνιατρική, φυτοϋγειονομική και περιβαλλοντική πολιτική και τα συναφή πρότυπα·

23.  σημειώνει ότι, όπως ισχύει για το σύνολο της συμφωνίας, οι διατάξεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού απαιτούν εύρωστες δομές διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης, εποπτείας, επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων, με την επιβολή κυρώσεων και τη λήψη προσωρινών μέτρων, όταν κρίνεται αναγκαίο, και με την απαίτηση να δημιουργούν τα δύο μέρη – ή, κατά περίπτωση, να διατηρούν – ανεξάρτητους φορείς ικανούς να εποπτεύουν αποτελεσματικά και να επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός καταγγελιών·

II.ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΜΕΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αλιεία

24.  τονίζει επίσης ότι το ζήτημα της ελεύθερης πρόσβασης σε ύδατα και λιμένες είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζήτημα των ελεύθερων συναλλαγών και της πρόσβασης των βρετανικών προϊόντων αλιείας στην αγορά της ΕΕ, και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αλιεία δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις διαπραγματεύσεις για τη συνολική οικονομική εταιρική σχέση, αλλά πρέπει να συνδέονται άμεσα με αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά το εμπόριο·

25.  υπενθυμίζει και υποστηρίζει σθεναρά τις διατάξεις για την αλιεία που πρέπει να συμφωνηθούν έως την 1η Ιουλίου 2020, και πιστεύει ότι το μελλοντικό βρετανικό καθεστώς διαχείρισης της αλιείας δεν θα πρέπει να είναι ασθενέστερο από τους ισχύοντες κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)·

26.  υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν απαλλάσσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευθύνη του να συνεργάζεται ως παράκτιο κράτος για τη βιώσιμη από κοινού διαχείριση των κοινών αποθεμάτων ιχθύων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις του·

27.  υπενθυμίζει ότι η θεμελιώδης αρχή της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης των αλιέων της ΕΕ σε όλα τα ύδατα των κρατών μελών στο πλαίσιο της ΚΑΠ, καθώς και η ενιαία αγορά της ΕΕ και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αλιείας), έχουν κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες δικαιώματα και οφέλη για τις παράκτιες κοινότητες, τους φορείς εκμετάλλευσης και τους καταναλωτές·

28.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια αμοιβαίως επωφελής και ολοκληρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα περιλαμβάνει – με μη διαχωρίσιμο τρόπο και κατά προτεραιότητα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου – συμφωνία για την αλιεία και τα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο·

29.  επιμένει ότι η συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που κατοχυρώνονται στην ΚΑΠ όσον αφορά τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, προς το κοινωνικοοικονομικό όφελος των αλιέων, των φορέων εκμετάλλευσης στον τομέα της αλιείας και των καταναλωτών·

30.  ζητεί να εξασφαλιστεί με τη συμφωνία ιδίως η συνέχιση της αμοιβαίας πρόσβασης στα ύδατα και να διατηρηθεί το υφιστάμενο σταθερό μερίδιο ποσόστωσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να τηρούνται αρχές και μέτρα για τη διαχείρισης της αλιείας που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, με βάση ό,τι έχει κατοχυρωθεί στην ΚΑΠ·

31.  επιμένει ότι είναι αναγκαίο να υφίστανται κατάλληλοι μηχανισμοί διαβούλευσης και να εφαρμόζεται μια κοινή επιστημονική προσέγγιση, καθώς και να παρέχονται εγγυήσεις για τη συνεχή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συλλογή δεδομένων και στην επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων· καλεί επιτακτικά τα δύο μέρη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας·

Προστασία δεδομένων

32.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ(10), προκειμένου να διαπιστώσει η Επιτροπή κατά πόσον είναι ικανοποιητικό το βρετανικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων, πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει ότι παρέχει επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με εκείνο που παρέχεται από το ενωσιακό νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων και για τις περαιτέρω διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι ο βρετανικός νόμος για την προστασία των δεδομένων προβλέπει γενική και ευρεία εξαίρεση από τις αρχές προστασίας των δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της μετανάστευσης· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όταν τα δεδομένα πολιτών που δεν προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εν λόγω εξαίρεσης, δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα δεδομένα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου· φρονεί ότι η εξαίρεση προσκρούει στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11)· φρονεί, επιπλέον, ότι το βρετανικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τη διατήρηση ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ και, συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν πληροί τις προϋποθέσεις επάρκειας·

33.  θεωρεί αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βρετανικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους τομείς της εθνικής ασφάλειας ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, και προτρέπει σθεναρά να ληφθεί υπόψη η νομολογία του ΔΕΕ στον εν λόγω τομέα, όπως η υπόθεση Schrems, καθώς και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

34.  αναθέτει στην Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά το βρετανικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίζονται στο παρόν ψήφισμα προτού κριθεί ότι η βρετανική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων συνάδει με τη ενωσιακή νομοθεσία όπως έχει ερμηνευτεί από το ΔΕΕ(12), και να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αφότου τους παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για την εκπλήρωση του ρόλου τους·

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

35.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε οικονομικούς παράγοντες, αλλά και σε υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας που θα ενισχύεται από τη συνεργασία στα σχετικά διεθνή φόρουμ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται διασυνοριακές και παγκόσμιες προκλήσεις·

36.  θεωρεί ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας που παρέχεται από τη νομοθεσία, τους κανόνες και τις πρακτικές δεν είναι κατώτερο του επιπέδου των κοινών προτύπων που θα εφαρμόζονται στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά: την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα· την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση· τις βιομηχανικές εκπομπές· τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους στόχους ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τα συναφή ανώτατα όρια· τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας· τη διαχείριση των αποβλήτων· την προστασία και διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντος· την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος· την πρόληψη, μείωση και εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον που προκύπτουν από την παραγωγή, χρήση, έκλυση και διάθεση χημικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων· και την κλιματική αλλαγή και την αρχή της προφύλαξης·

37.  καλεί τους διαπραγματευτές να εξασφαλίσουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δεσμευτεί να υλοποιήσει τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, και άλλες διατάξεις που θα συμφωνηθούν σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη μεταβατική περίοδο·

38.  ζητεί επιτακτικά να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα, κατά τις διαπραγματεύσεις, στη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι είναι ύψιστης σημασίας να σημειωθούν επιτυχίες στον τομέα αυτόν, κατ’ αρχάς όσον αφορά την 26η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη· θεωρεί ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν η πλήρης ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στον εν λόγω τομέα· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την έντονη προτίμησή του για την πλήρη ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου με το υφιστάμενο και το μελλοντικό πλαίσιο ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα, καθώς και με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, και ζητεί να εφαρμοστούν στο σύνολό τους το ανώτατο όριο για τις ενωσιακές εκπομπές που θεσπίστηκε από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και ο κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της γης, την αλλαγή χρήσης της γης και τη δασοκομία·

39.  καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει ένα σύστημα τιμολόγησης του άνθρακα, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τα κοινά πρότυπα και τους υφιστάμενους στόχους στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, και καλεί τους διαπραγματευτές να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης του μελλοντικού εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του Ηνωμένου Βασιλείου με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, υπό τη προϋπόθεση ότι θα τηρείται πλήρως η ακεραιότητα του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

40.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει να υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην ευθυγράμμιση του Ηνωμένου Βασιλείου με τους εκσυγχρονισμένους ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, και στη φιλόδοξη νέα στρατηγική της ΕΤΕπ για το κλίμα και στην πολιτική της για τη δανειοδότηση στον τομέα της ενέργειας·

41.  τονίζει ότι ενδέχεται η μείωση της προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο να ενέχει κίνδυνο απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, δεδομένου ότι πολλά είδη (πτηνά, νυχτερίδες, πεταλούδες και κητοειδή) αποδημούν μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι υφίσταται τακτική γονιδιακή ροή μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για πολλά μη αποδημητικά είδη·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ευθυγραμμισμένο όσον αφορά τη νομοθεσία για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων (REACH(13)) και να διασφαλίζεται η συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)·

Ενέργεια

43.  ζητεί να διασφαλίζει η συμφωνία τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε δίκτυα για τους συμμετέχοντες στην αγορά, και επομένως τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων· να εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τη μη υποβάθμιση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποτελεσματική τιμολόγηση του άνθρακα, τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία του περιβάλλοντος·

44.  ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί που θα εγγυώνται στο μέτρο του δυνατού την ασφάλεια εφοδιασμού και αποδοτικές συναλλαγές μέσω γραμμών διασύνδεσης σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια·

45.  αναμένει να συμμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο με τα υψηλά πρότυπα για την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία και την ακτινοπροστασία· αναμένει ότι η συμφωνία θα διευθετεί τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρατόμ και το έργο ITER, καθώς και το ζήτημα του αντίκτυπου που θα έχει η αποχώρηση στο ενεργητικό και στο παθητικό, ώστε να καταστούν δυνατές η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρατόμ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των εθνικών αρχών του· ζητεί να περιλαμβάνεται στη συμφωνία δέσμευση η οποία να καθιστά δυνατούς τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας που θα ισχύουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται πλήρως οι διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων του Aarhus και του Espoo·

Δημόσια υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

46.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την επισήμανση των τροφίμων· υπενθυμίζει ότι κάθε τρόφιμο που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτη χώρα πρέπει να πληροί τα υψηλά ενωσιακά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση ΓΤΟ· σημειώνει ότι θα είναι αμοιβαίο το όφελος εάν συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να διενεργούνται διεξοδικοί έλεγχοι μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει καθεστώς τρίτης χώρας·

47.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρεί το Ηνωμένο Βασίλειο ισοδύναμα πρότυπα για την υγεία των ζώων, ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση ζωονόσων μεταξύ ζώων και ανθρώπων, ιδίως στην περίπτωση των αποδημητικών ειδών, προς όφελος της υγείας τόσο των ζώων όσο και του ανθρώπου· θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί ο μηχανισμός διαβατηρίου για τις μετακινήσεις ζώων, τόσο οικόσιτων όσο και εκτροφής, μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση τα ισχύοντα και τα μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα·

48.  τονίζει τη σημασία των υψηλών προτύπων και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την προστασία της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας και για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· αποκλείει την πιθανότητα εισαγωγής στην ΕΕ ζώντων ζώων, κρέατος και αυγών που δεν τηρούν τα ενωσιακά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων·

49.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής προσφορά φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις και οι δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία· ζητεί, ειδικότερα, να ληφθούν στοχευμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και ο ασφαλής και συνεχής εφοδιασμός με ραδιοϊσότοπα·

50.  ζητεί επιτακτικά να συνεχιστεί η συνεργασία στον τομέα της υγείας και όσον αφορά ζητήματα δημόσιας υγείας· υπογραμμίζει ότι, ως τρίτη χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στις διαδικασίες έγκρισης ιατρικών προϊόντων στην ΕΕ·

Δικαιώματα των πολιτών και κινητικότητα των προσώπων

51.  καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να διατηρηθούν πλήρως τα δικαιώματα των πολιτών που κατοχυρώνονται με τη συμφωνία αποχώρησης για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και τις οικογένειές τους· τονίζει ότι κάθε μελλοντική ρύθμιση της κινητικότητας θα πρέπει να βασίζεται στη μη διακριτική αντιμετώπιση των κρατών μελών της ΕΕ και στην πλήρη αμοιβαιότητα· θεωρεί, γενικότερα, ότι η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των δικαιωμάτων των πολιτών – συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των Βρετανών υπηκόων στην ΕΕ με βάση μια αμοιβαία προσέγγιση – πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και αναπόσπαστο μέρος του κειμένου μιας μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποσαφηνίσουν το πλαίσιο που πρέπει να εφαρμόζει καθένα από αυτά στους Βρετανούς πολίτες που επιθυμούν να λάβουν καθεστώς διαμονής, να είναι τα μέτρα αυτά φιλικά προς τον χρήστη και διαφανή, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία, καθώς και δωρεάν, και να παρακολουθούνται οι σχετικές εξελίξεις από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

52.  ζητεί να θεσπιστούν επαρκείς ρυθμίσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με γνώμονα τη μελλοντική κυκλοφορία των προσώπων· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις λεπτομερείς διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης που αφορούν τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες προστατεύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από περιόδους καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης·

53.  καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει νέο νόμο για την απασχόληση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά, εξαιτίας των οποίων τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα προστατεύονται ούτε από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ούτε από τον βρετανικό νόμο για την απασχόληση·

54.  εμμένει, στο πλαίσιο αυτό, στην πλήρη και ορθή εφαρμογή ενωσιακών νομοθετικών πράξεων με προθεσμίες εφαρμογής εντός της μεταβατικής περιόδου, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, η οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ή η οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας·

55.  ζητεί να ληφθεί πλήρως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Ιρλανδίας και να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας· καλεί επιτακτικά τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να διασφαλίσουν ότι δεν θα συρρικνωθούν τα δικαιώματα των πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία και να σέβονται πλήρως τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στο σύνολό της·

56.  υποστηρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τον κανονισμό για την περιαγωγή, προς όφελος των Ευρωπαίων και Βρετανών πολιτών, και ειδικότερα με γνώμονα τη διευκόλυνση της διασυνοριακής μετακίνησης των ατόμων στη νήσο της Ιρλανδίας·

57.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης για την είσπραξη απαιτήσεων διατροφής, του 2007, και ζητεί να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία και φιλοδοξία σε θέματα αστικού και οικογενειακού δικαίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα και τον επαναπατρισμό παιδιών· υπενθυμίζει ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ορισμένες κατηγορίες πολιτών που καλύπτονται αυτή τη στιγμή από την ενωσιακή νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΕ – π.χ. Βρετανοί υπήκοοι που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μέλη οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ, άτομα με αναπηρίες και φροντιστές, υπήκοοι τρίτων χωρών που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν ισχυρούς νομικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη, όπως υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και απάτριδες·

58.  θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για την κινητικότητα πρέπει να βασίζονται στη μη διακριτική μεταχείριση και στην πλήρη αμοιβαιότητα· υπενθυμίζει ότι, μόλις εγκριθεί η διαπραγματευτική εντολή, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διαπραγματεύονται διμερείς συμφωνίες·

59.  εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι δεν θα ισχύει πλέον η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι κάθε συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να περιλαμβάνει φιλόδοξες διατάξεις, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, ειδικότερα όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας συνδέονται επίσης άμεσα με τις τρεις άλλες ελευθερίες που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εσωτερικής αγοράς και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα·

60.  θεωρεί ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα ταξιδιού χωρίς θεώρηση για επισκέψεις μικρής διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών ταξιδιών μικρής διάρκειας, με βάση την πλήρη αμοιβαιότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση, και θα πρέπει να θέτει προϋποθέσεις για την είσοδο και παραμονή για σκοπούς έρευνας, μελέτης και κατάρτισης και για ανταλλαγές νέων·

61.  όσον αφορά τη μελλοντική συνεργασία στις πολιτικές για το άσυλο και τη μετανάστευση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ των 27, τονίζει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τις ασφαλείς και νόμιμες οδούς πρόσβασης στη διεθνή προστασία, μεταξύ άλλων μέσω της οικογενειακής επανένωσης· δεδομένου ότι η οικογενειακή επανένωση εξακολουθεί να είναι σημαντική για τους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν οικογένειες εντός των συνόρων της ΕΕ, προτρέπει να εγκριθεί σχέδιο για την οικογενειακή επανένωση, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μετά τη μεταβατική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κενά με ανθρωπιστικό αντίκτυπο και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή ζωή σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Ισοδυναμία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

62.  υπενθυμίζει ότι οι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρείες θα απολέσουν τα δικαιώματα διαβατηρίου·

63.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να βασίζεται σε αποφάσεις ισοδυναμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ είναι πεπεισμένη ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς και τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι και εξακολουθούν να είναι πλήρως ισοδύναμα με εκείνα της ΕΕ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι συμφωνηθείσες διατάξεις σχετικά με τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού· πιστεύει ότι, μόλις χορηγηθεί ισοδυναμία στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να θεσπιστεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που να εγγυάται τη διατήρηση της ισοδυναμίας με την πάροδο του χρόνου, υπενθυμίζει δε ότι η ΕΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει μονομερώς το καθεστώς της ισοδυναμίας·

64.  θεωρεί ότι οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ και να σέβεται το ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς της, καθώς και τα συναφή πρότυπα και την εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα διατηρείται η ενωσιακή αυτονομία ως προς τη θέσπιση κανόνων και τη λήψη αποφάσεων·

Μεταφορές

65.  καλεί τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν τη συνεχή συνδεσιμότητα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, με βάση την απαίτηση της αμοιβαιότητας όσον αφορά την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά μεγέθους των δύο αντίστοιχων αγορών·

66.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το πολυμερές σύστημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ) δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν πλήρως οι ανάγκες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια τάξη και να αποφευχθούν διαταραχές στη ροή κυκλοφορίας των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και των φορέων εκμετάλλευσης πούλμαν και λεωφορείων·

67.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και υψηλού επιπέδου συνολική συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα εναέριας κυκλοφορίας και την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και των αεροδρομίων, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλόγως· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μελλοντική αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ δεν μπορεί να ισοδυναμεί με de jure ή de facto συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά αερομεταφορών·

68.  υπογραμμίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να καλύπτει την ειδική κατάσταση της Σήραγγας της Μάγχης, ιδίως το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων·

69.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενδοενωσιακή πρόσβαση μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα διέλευσης για τις ενδοενωσιακές οδικές μεταφορές μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

70.  τονίζει ότι η μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κρατικές ενισχύσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος, στα δικαιώματα των επιβατών, στην εμπορική ευελιξία και στις κοινωνικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης·

71.  επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνεχής χρηματοδότηση των από κοινού συμφωνηθέντων έργων υποδομής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, καθώς και των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, όπως οι Clean Sky I και II και το ερευνητικό σχέδιο ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)· και θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να τηρήσει πλήρως το Ηνωμένο Βασίλειο τις οικονομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του, ακόμη και αν αυτές υπερβαίνουν τη διάρκεια της συμμετοχής του στην ΕΕ·

Προγράμματα και οργανισμοί

72.  τονίζει ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε οργανισμούς και προγράμματα της ΕΕ, θα ισχύουν οι κανόνες που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ· ενθαρρύνει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε προγράμματα της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό όλων των σχετικών κανόνων, μηχανισμών και όρων συμμετοχής·

73.  τονίζει ότι οποιαδήποτε συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ δεν θα πρέπει να συνεπάγεται καθαρές μεταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο· θεωρεί επιπλέον ότι οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΕ, η δε συμμετοχή δεν θα πρέπει να παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών δεσμευτικών διατάξεων και εγγυήσεων όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων στα οποία θα συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου και του λογιστικού ελέγχου, της διεξαγωγής έρευνας σε περίπτωση απάτης, του σεβασμού του δικαιώματος πρόσβασης που διαθέτουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και του δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

74.  πιστεύει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει σε πολιτιστικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως το Erasmus+, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το πρόγραμμα LIFE, το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ), το Interreg, κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως οι Clean Sky I και II, το SESAR, οι Κοινοπραξίες Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ΚΕΕΥ), το Galileo, το Copernicus, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), το πλαίσιο στήριξης της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

75.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του προγράμματος PEACE στην επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Βόρεια Ιρλανδία και ζητεί να διατηρηθούν η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και τα οφέλη που απορρέουν από το τρέχον πρόγραμμα PEACE IV και το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία·

76.  φρονεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων· υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων επί των οργανισμών της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να καθορίσει τη φύση, το περιεχόμενο και τα όρια της εν λόγω πιθανής συνεργασίας·

77.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η μελλοντική πρακτική συνεργασία μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου και των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

ΙΙΙ.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εξωτερική πολιτική, προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και άμυνα

78.  πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι θα αποκλειστεί από τις δομές λήψης αποφάσεων της ΕΕ, είναι σημαντικός εταίρος, καθώς η ανάγκη για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας είναι ζωτικής σημασίας τόσο στην άμεση γειτονία της ΕΕ όσο και στη διεθνή σκηνή·

79.  υπογραμμίζει ότι η νέα σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί εντατική συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πολλά κοινά συμφέροντα και εμπειρίες, ενώ υπερασπίζονται επίσης πολλές κοινές αξίες· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον αμφότερων των πλευρών να διατηρηθεί μια φιλόδοξη συνεργασία που θα εξυπηρετεί την ασφάλεια της Ευρώπης και των πολιτών της και θα συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης, σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

80.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), οι ενωσιακές κοινές θέσεις και δράσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο από κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν αποκλείει μηχανισμούς διαβούλευσης που θα επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να ευθυγραμμίζεται με ενωσιακές θέσεις εξωτερικής πολιτικής και κοινές δράσεις, ιδίως όσον αφορά την υπεράσπιση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, της πολυμερούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στα πλαίσια του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και του Συμβουλίου της Ευρώπης· υποστηρίζει τη διαβούλευση και τον συντονισμό σχετικά με την πολιτική κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας θέσπισης κυρώσεων που αλληλοενισχύονται όταν υπάρχει ευθυγράμμιση των στόχων εξωτερικής πολιτικής των μερών· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της στενής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, δεδομένης της σημαντικής θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου ως παράγοντα ασφάλειας·

81.  υπογραμμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εφαρμόζει τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ που βρίσκονται ήδη σε ισχύ ή αποφασίζονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, να στηρίζει τις δηλώσεις και τις θέσεις της ΕΕ σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και να συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), αν και χωρίς να του ανατίθεται κανενός είδους ηγετικός ρόλος μέσω νέας συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με προμήθειες και μεταφορές στον τομέα της άμυνας· η συνεργασία αυτή εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ·

82.  υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά καθεστώτα ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας· καλεί την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δρομολογήσουν συνεκτική και αξιόπιστη στρατηγική για πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σχετικά με περιφερειακά μέτρα αποκλιμάκωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει την υποχρέωση ότι θα εξακολουθήσει να δεσμεύεται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού·

83.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή θα ωφελήσει αμφότερα τα μέρη, καθώς θα επιτρέψει τη διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει σθεναρά το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλλει σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· τονίζει ότι, ως τρίτο κράτος, και κατόπιν της πολιτικής διακήρυξης για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει στον σχεδιασμό ή τη διοίκηση αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, και ότι η δυνατότητα και η έκταση συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στον σχεδιασμό ή τη διοίκηση αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ, ή η συμμετοχή του σε αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και η αλληλεπίδραση με την ΕΕ πρέπει να είναι αναλογικές προς τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου σε κάθε αποστολή ή επιχείρηση·

84.  αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ως μέλος της ομάδας «E3+3» στο πλαίσιο του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν, το οποίο αναγνωρίζεται στο ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως πυλώνας του διεθνούς καθεστώτος μη διάδοσης και ως βάση για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου·

85.  υπογραμμίζει ότι η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης που προβλέπεται να διέπει τη μελλοντική σχέση· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια συμφωνία δεν θίγει ούτε την αυτονομία της ΕΕ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων ούτε την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου·

86.  θεωρεί ότι είναι προς το κοινό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, και για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή τεχνολογική και βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας και προάγοντας την ουσιαστική διαλειτουργικότητα και την κοινή αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών και συμμαχικών ενόπλων δυνάμεων·

87.  σημειώνει ότι η συνεργασία στους προαναφερθέντες τομείς, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με πληροφορίες ασφάλειας, εξαρτάται από τη σύναψη συμφωνίας ασφάλειας πληροφοριών, για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφάλειας πρέπει να ενθαρρυνθεί και να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας· σημειώνει ότι αυτό απαιτεί να συναφθεί μια ειδική συμφωνία για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και να αναπτυχθεί περαιτέρω μια αυτόνομη διαδικασία για την αξιολόγηση στοιχείων· ενθαρρύνει την ανταλλαγή συνδέσμων και ακολούθων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών·

88.  σημειώνει ότι, από τη δρομολόγηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα από τα επιλεγέντα έργα· σημειώνει ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί κυρίως στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εταίρων και να πραγματοποιείται κατ’ εξαίρεση, θα πρέπει να εξετάζεται όταν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τη χώρα να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις με σύνθεση PESCO·

89.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει βασικό μέλος του ΝΑΤΟ και θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις εξαιρετικά πολύτιμες εταιρικές σχέσεις που έχει αναπτύξει τόσο σε διμερές επίπεδο, με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, όσο και μέσω της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ·

90.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να συμμετέχει σε ενωσιακά προγράμματα στήριξης της άμυνας και της εξωτερικής ασφάλειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Galileo και προγράμματα κυβερνοασφάλειας), βάσει άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες που θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικών διαπραγματεύσεων για κάθε μέσο και τηρουμένης της ενδεδειγμένης ισορροπίας μεταξύ υποχρεώσεων και δικαιωμάτων· υπογραμμίζει το ενδεχόμενο να συμβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την επίτευξη κοινών στόχων·

91.  υπογραμμίζει τη στρατηγική διάσταση του διαστημικού τομέα για την Ευρώπη, εκτιμά ότι μια φιλόδοξη διαστημική πολιτική μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος ως προς την ανάπτυξη τεχνολογιών με στρατιωτικές και μη εφαρμογές που θα είναι ικανές να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία·

Ασφάλεια, επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

92.  θεωρεί ότι, δεδομένης της γεωγραφικής εγγύτητας και των κοινών απειλών που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διατηρήσουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και αμοιβαία επωφελείς για την ασφάλεια των πολιτών τους και θα λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τρίτη χώρα εκτός Σένγκεν και ότι, επομένως, δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες διευκολύνσεις με τα κράτη μέλη·

93.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ ή να συμμετέχει στις διαχειριστικές δομές των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές διασφαλίσεις και απαιτήσεις ελέγχου και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισοδύναμου με το επίπεδο προστασίας που εγγυάται το δίκαιο της ΕΕ·

94.  θεωρεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS)· καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκαταστήσει αμέσως τις σοβαρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν όσον αφορά τη χρήση του SIS, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρακολουθούν πολύ στενά τη διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα της επιβολής του νόμου θα πρέπει να συζητηθούν μόνο μετά την αντιμετώπιση των ελλείψεων· ζητεί να ενημερώνεται διεξοδικά για όλες τις σχετικές εξελίξεις·

95.  τυχόν αμοιβαίες ρυθμίσεις για έγκαιρες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές ανταλλαγές δεδομένων που περιέχονται σε καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR), για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας αυτών των δεδομένων στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα επεξεργασίας PNR, και για την επεξεργασία δεδομένων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων (Prüm), καθώς και η επιχειρησιακή συνεργασία μέσω της Ευρωπόλ και της Eurojust, πρέπει να βασίζονται σε ισχυρές διασφαλίσεις και προϋποθέσεις και να συμμορφώνονται πλήρως με τη γνώμη 1/15 του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία PNR ΕΕ-Καναδά παραβιάζει τον Χάρτη·

96.  αναμένει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συνεχίσει την καθιερωμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές αρχές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

97.  φρονεί ότι η αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς να είναι αναγκαία η τήρηση περιττών διατυπώσεων·

98.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μείζονα παράγοντα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι η στενή σύνδεση στους τομείς αυτούς θα είναι αμοιβαία επωφελής· προτείνει δε να κληθεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλλει στα μέσα και τους μηχανισμούς της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας της ΕΕ· θεωρεί ότι η προβλεπόμενη εταιρική σχέση θα πρέπει επίσης να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και τη συνεχή στήριξη για την υλοποίηση των Στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη·

IV.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

99.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, με το Ηνωμένο Βασίλειο ως τρίτη χώρα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία συνεκτικού και σταθερού συστήματος διακυβέρνησης ως γενικό πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει την κοινή συνεχή εποπτεία/διαχείριση της συμφωνίας και μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και επιβολής των κανόνων όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας· είναι της γνώμης ότι ένας οριζόντιος μηχανισμός διακυβέρνησης σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται συνολικά στη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 και θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή όλων των διατάξεων· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών θα πρέπει να είναι ισχυρός και να διασφαλίζει αποτελεσματικά, άμεσα αξιοποιήσιμα και αποτρεπτικά μέσα έννομης προστασίας·

100.  εμμένει στην απόλυτη ανάγκη αυτό το σύστημα διακυβέρνησης να διατηρεί πλήρως την αυτονομία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της έννομης τάξης της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ρόλου του ΔΕΕ ως αποκλειστικού ερμηνευτή του ενωσιακού δικαίου·

101.  τονίζει ότι ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων διακυβέρνησης θα πρέπει να συνάδει με τη φύση, το εύρος και το βάθος της μελλοντικής σχέσης και να λαμβάνει υπόψη τον βαθμό διασύνδεσης, συνεργασίας και εγγύτητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ουσιαστική και αποτελεσματική εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας στο σύνολό της·

102.  συμφωνεί με την ιδέα να συσταθεί ένα όργανο διακυβέρνησης που θα είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της εφαρμογής της συμφωνίας, την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων διορθωτικών μέτρων, όπως αποτρεπτικά διορθωτικά μέτρα και εγγυήσεις ανά τομέα, και την πλήρη διασφάλιση της κανονιστικής αυτονομίας της ΕΕ, περιλαμβανομένων των νομοθετικών προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι της ΕΕ στο εν λόγω όργανο διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι υπόλογοι σε δέοντες μηχανισμούς λογοδοσίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής, ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Απριλίου 2019, να διασφαλίσει ότι, κάθε φορά που λαμβάνεται απόφαση στο εν λόγω όργανο διακυβέρνησης, η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα λαμβάνει προσεκτικά υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου, και ότι καμία απόφαση δεν θα λαμβάνεται σχετικά με το Brexit χωρίς να συνεκτιμηθεί πλήρως η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

103.  επιμένει επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία κοινού κοινοβουλευτικού οργάνου μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με καθήκον την παρακολούθηση της εφαρμογής της μελλοντικής συμφωνίας·

104.  θεωρεί ότι, όσον αφορά διατάξεις που στηρίζονται σε έννοιες του ενωσιακού δικαίου, οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης πρέπει να προβλέπουν την παραπομπή στο ΔΕΕ· επαναλαμβάνει ότι, για την εφαρμογή και την ερμηνεία των διατάξεων της συμφωνίας, πέραν εκείνων που αφορούν το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να προβλέπεται εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μόνον εάν παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας με το ΔΕΕ·

o
o   o

105.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 24.
(2) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 2.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 32.
(4) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 40.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0016.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0006.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0018.
(8) ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7.
(9) ΕΕ C 34 της 31.1.2020, σ. 1.
(10) Υπόθεση C-362/14, Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12) Υπόθεση C-362/362 Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, γνωμοδότηση 1/15 PNR Καναδάς· ECLI:EU:C:2017:592, υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland κ.λπ., EU:C:2014:238, Tele2 και Watson: υποθέσεις C-203/15 - Tele2 Sverige και C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου