Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2557(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0098/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0098/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0033

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 66k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2020 ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (2020/2557(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 neuvotteluista Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa sen Euroopan unionista eroamista koskevasta aikomuksesta antaman ilmoituksen johdosta(1), 3. lokakuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta(2), 13. joulukuuta 2017 Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkisestä tilanteesta(3), 14. maaliskuuta 2018 EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteista(4), 18. syyskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen tämänhetkisestä tilanteesta(5) ja 15. tammikuuta 2020 Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 29. tammikuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä(7),

–  ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen(8), jäljempänä ’erosopimus’, ja poliittisen julistuksen kehyksestä Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle(9), jäljempänä ’poliittinen julistus’.

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kalatalousvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon suosituksen neuvoston päätökseksi valtuutuksen antamisesta aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (COM(2020)0035), jossa nimetään komissio unionin neuvottelijaksi, sekä sen liitteen, joka sisältää ohjeet uuden kumppanuuden neuvottelemiseksi, jäljempänä ’neuvotteluohjeet’,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta Euroopan unionin (EU) jäsenvaltio 31. tammikuuta 2020 keskiyöllä (Keski-Euroopan aikaa);

B.  ottaa huomioon, että poliittisessa julistuksessa vahvistetaan parametrit kauppa- ja taloudellista yhteistyötä koskevalle kunnianhimoiselle, laajalle, syvälle ja joustavalle kumppanuudelle, jonka keskiössä on kattava ja tasapainoinen vapaakauppasopimus, sekä lainvalvonnan ja rikosoikeuden, ulkopolitiikan, turvallisuuden ja puolustuksen ja niihin liittyvien alojen yhteistyössä, ja todetaan, että jos EU ja Yhdistynyt kuningaskunta katsovat neuvottelujen aikana, että se on kummankin osapuolen etujen mukaista, tuleva suhde voi kattaa yhteistyöaloja, jotka eivät kuulu tässä poliittisessa julistuksessa kuvattuihin aloihin;

C.  katsoo, että tulevan suhteen olisi perustuttava oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoon, jossa kunnioitetaan sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyttä sekä neljän vapauden jakamattomuutta; ottaa huomioon, että EU:n ulkopuolisella valtiolla, joka ei noudata samoja velvollisuuksia kuin jäsenvaltio, ei voi olla samoja oikeuksia ja etuja kuin jäsenvaltiolla;

D.  ottaa huomioon, että poliittisessa julistuksessa todetaan, että tuleva taloudellinen kumppanuus perustuu määräyksiin, joilla varmistetaan avoimen ja terveen kilpailun tasapuoliset toimintaedellytykset;

E.  toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta ja EU pysyvät jatkossakin läheisinä naapureina ja niillä tulee edelleen olemaan monia yhteisiä etuja;

F.  toteaa, että tällaista läheistä suhdetta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kattavan kumppanuussopimuksen muodossa voitaisiin pitää tulevan suhteen asianmukaisina puitteina, joissa näitä yhteisiä etuja, mukaan lukien uutta kauppasuhdetta, voidaan suojella ja edistää;

G.  katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskevan sopimuksen olisi tarjottava joustava kehys, joka mahdollistaa eriasteisen yhteistyön monilla eri politiikan aloilla ja joka perustuu yhteiseen hallintorakenteeseen ja asianmukaisiin riitojenratkaisumääräyksiin;

H.  toteaa yhteistyön edellyttävän, että molemmat osapuolet pitävät kiinni tiukoista normeista ja kansainvälisistä sitoumuksistaan erinäisillä toimintapolitiikan aloilla;

I.  ottaa huomioon, että erosopimukseen sisältyvässä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään oikeudellisesta kehyksestä, jolla säilytetään pitkänperjantain sopimus kaikilta osiltaan ja Pohjois-Irlannin kansan oikeudet ja turvataan sisämarkkinoiden eheys ja koko saaren kattava talous ja vältetään siten tiukka rajavalvonta niin kauan kuin suostumusmekanismi mahdollistaa tilanteen jatkamisen; ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan velvoite huolehtia pitkänperjantain sopimuksen soveltamisesta kaikilta osiltaan on voimassa kaikissa olosuhteissa;

J.  pitää aiheellisena, että EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ryhtyvät yhdessä julkisten ja yksityisten laitosten kanssa toimiin, joilla valmistaudutaan kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, joita EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelujen tuloksena voi syntyä;

K.  toteaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden yhtenäisyyden säilyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta unionin ja sen kansalaisten etuja voidaan puolustaa neuvottelujen kaikissa seuraavissa vaiheissa ja jotta neuvottelut voidaan saattaa ajoissa onnistuneesti päätökseen;

1.  tähdentää päättäväisyyttään luoda mahdollisimman läheinen suhde Yhdistyneeseen kuningaskuntaan; toteaa kuitenkin, että tällaisen suhteen on oltava erilainen kuin se, joka Yhdistyneellä kuningaskunnalla oli EU:n jäsenvaltiona, ja sen on noudatettava jäljempänä esitettyjä periaatteita;

2.  muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 217 artiklan nojalla EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä mahdollisesti tehtävän assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, on oltava tiukasti seuraavien periaatteiden mukainen:

   i) kolmas maa ei saa nauttia samoja oikeuksia ja etuja kuin Euroopan unionin jäsenvaltio tai Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsen;
   ii) varmistetaan sisämarkkinoiden täydellisen eheyden ja moitteettoman toiminnan, tulliliiton ja neljän vapauden jakamattomuuden suojelu ja erityisesti se, että talouspilarissa tehtävän yhteistyön taso on oikeassa suhteessa henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen;
   iii) säilytetään EU:n päätöksenteon riippumattomuus,
   iv) turvataan EU:n oikeusjärjestys ja Euroopan unionin tuomioistuimen rooli tässä yhteydessä;
   v) noudatetaan edelleen demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sellaisina kuin ne on määritelty erityisesti YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä ja muissa Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, sekä kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta;
   vi) tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla varmistetaan yhtäläiset normit sosiaali-, työ-, ympäristö-, kilpailu- ja valtiontukipolitiikoissa, muun muassa kilpailua ja valtiontukien valvontaa koskevien vankkojen ja kattavien puitteiden avulla;
   vii) ennalta varautumisen periaate, periaate, jonka mukaan ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä, ja saastuttaja maksaa -periaate;
   viii) turvataan EU:n sopimukset kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, mukaan lukien ETA-sopimus, ja säilytetään näiden suhteiden yleinen tasapaino;
   ix) turvataan EU:n rahoitusvakaus ja sen sääntely- ja valvontajärjestelmä ja niitä koskevien vaatimusten noudattaminen sekä niiden soveltaminen;
   x) huolehditaan oikeuksien ja velvollisuuksien oikeasta tasapainosta, mukaan lukien tarvittaessa oikeasuhteiset rahoitusosuudet;

3.  toistaa, että sopimuksen olisi tarjottava asianmukaiset puitteet tulevalle suhteelle, joka perustuu kolmeen pääpilariin: taloudellinen kumppanuus, ulkoasioita koskeva kumppanuus, alakohtaiset erityiskysymykset ja aihekohtainen yhteistyö; korostaa, että sopimuksella olisi myös varmistettava johdonmukainen hallintokehys, johon olisi sisällyttävä vankka riitojenratkaisumekanismi, jotta vältetään kahdenvälisten sopimusten lisääntyminen ja puutteet, jotka ovat ominaisia EU:n ja Sveitsin suhteille; muistuttaa, että sopimuksen on oltava SEU-sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukainen;

4.  toteaa, että kun otetaan huomioon EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisten arvojen yhteinen perusta, niiden läheiset yhteydet ja nykyinen sääntelyn yhdenmukaistaminen, Yhdistyneen kuningaskunnan 47 vuoden jäsenyys EU:ssa ja sen asema YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä sekä Pohjois-Atlantin liiton (Nato) jäsenyys, Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n tärkeä kumppani kaikissa edellä mainituissa pilareissa ja että on molempien osapuolten edun mukaista perustaa kumppanuus, jolla varmistetaan yhteistyön jatkuminen;

5.  palauttaa mieliin, että tämä sopimus voidaan tehdä ainoastaan niin, että Euroopan parlamentti on täysimääräisesti mukana sen tekemisessä ja antaa lopullisen hyväksyntänsä; korostaa, että sille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti menettelyn kaikissa vaiheissa SEUT-sopimuksen 207, 217 ja 218 artiklan sekä asiaa koskevan oikeuskäytännön ja vakiintuneiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja että sen kannat olisi otettava asianmukaisesti huomioon kaikissa vaiheissa, jotta varmistetaan, että Euroopan parlamentti ja sen asiasta vastaavat valiokunnat voivat harjoittaa demokraattista valvontaa ja päättää sopimuksesta täysin tietoisina kaikista seikoista; kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan Euroopan parlamentin kannan täysimääräisesti huomioon neuvotteluohjeita määritellessään sekä julkaisemaan ne;

6.  pyytää komissiota käymään neuvotteluja avoimesti; kehottaa komissiota varmistamaan tältä osin julkisen kuulemisen ja jatkuvan vuoropuhelun työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan sekä kansallisten parlamenttien kanssa;

7.  katsoo, että EU:n on tehtävä kaikkensa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävissä neuvotteluissa, jotta voidaan taata EU:n edut ja varmistaa, että EU:n vaikutusvalta ja yhtenäisyys säilyy kaikkina aikoina, kuten tapahtui Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen ehdoista käydyissä neuvotteluissa; korostaa, että tämä yhtenäisyys on säilytettävä tulevaa kumppanuutta koskevissa neuvotteluissa, ja pitää siksi tärkeänä, että komissio on EU:n ainoa neuvottelija neuvotteluissa, minkä vuoksi jäsenvaltiot eivät saa käydä kahdenvälisiä neuvotteluja;

8.  vaatii, että neuvottelut aloitetaan mahdollisimman pian kaikista neuvotteluohjeiden luonnokseen sisältyvistä kohdista; katsoo kuitenkin, että perinpohjaisuutta ja kunnianhimoa määrittää väistämättä Yhdistyneen kuningaskunnan valitsema tiukka aikataulu, joka ei heijasta neuvottelujen monimutkaisuutta ja joka lisää umpikujan riskiä tietyillä aloilla, joilla varautumistoimenpiteet tai kansainvälinen kehys eivät ehkä ole riittävä oikeudellinen kehys estämään vakavia häiriöitä;

9.  on huolissaan Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin tavasta tulkita erosopimuksen Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan määräyksiä, jotka koskevat rajatarkastuksia Irlanninmerellä; katsoo, että luottamus on olennainen osa kaikkia neuvotteluja ja että Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin on välittömästi selvitettävä tyydyttävällä tavalla Yhdistyneen kuningaskunnan aikeet Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanon suhteen;

10.  kannattaa neuvotteluohjeita, joiden mukaan Gibraltaria ei sisällytetä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehtävien sopimusten alueelliseen soveltamisalaan ja mahdollinen erillinen sopimus edellyttää Espanjan kuningaskunnan etukäteissuostumusta;

I TALOUDELLINEN KUMPPANUUS

Kauppa ja tasapuoliset toimintaedellytykset

11.  panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt perustaa tulevan talous- ja kauppakumppanuutensa EU:n kanssa vapaakauppasopimuksen pohjalle; korostaa, että vaikka Euroopan parlamentti tukee EU:n rakentavia neuvotteluja tasapainoisesta, kunnianhimoisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, vapaakauppasopimus ei luonteensa vuoksi koskaan vastaa kitkatonta kauppaa;

12.  muistuttaa, että EU:n, sen sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden ja neljän vapauden jakamattomuuden säilyttämiseksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kiintiötaso ja tulliton pääsy maailman suurimmille sisämarkkinoille vastaavat täysin sääntelyn lähentymisen laajuutta ja sitoumuksia, jotka on tehty avointa ja oikeudenmukaista kilpailua koskevien tasapuolisten toimintaedellytysten noudattamiseksi dynaamista yhdenmukaistamista silmällä pitäen; tähdentää, että tämä edellyttää yksityiskohtaisten sääntöjen ja toimenpiteiden yhdistelmää, mukaan lukien suojan tason säilyttämistä koskevat lausekkeet ja mekanismit, joilla varmistetaan tehokas täytäntöönpano, täytäntöönpanon valvonta ja riitojenratkaisu;

13.  korostaa, että vapaakauppasopimuksella olisi pyrittävä mahdollistamaan markkinoille pääsy ja kaupankäynnin helpottaminen mahdollisimman lähelle sitä tasoa, joka oli voimassa ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU:sta, ja sopimuksella on myös edelleen luotava ihmisarvoisia työpaikkoja ja edistettävä EU:n vientimahdollisuuksia, edistettävä kestävää kehitystä, pidettävä yllä EU:n normeja ja kunnioitettava demokraattisia menettelyjä; painottaa, että olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvattava EU:n normit, jotta voidaan välttää kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla , dynaamisen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi sekä huolehdittava siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta ei saa epäoikeudenmukaista kilpailuetua alentamalla suojelun tasoa, ja estettävä markkinatoimijoiden harjoittama eri maiden sääntelyerojen hyväksikäyttö;

14.  korostaa, että neuvotteluohjeisiin olisi sisällytettävä seuraavat näkökohdat, jotta vapaakauppasopimuksesta olisi todellista etua unionille:

   i) tasapuoliset toimintaedellytykset on taattava vahvoilla sitoumuksilla ja täytäntöönpanokelpoisilla määräyksillä, jotka koskevat kilpailua ja valtiontukea, asiaankuuluvia veroasioita (mukaan lukien veropetosten, veronkierron ja rahanpesun torjunta), sosiaali- ja työnormien täysimääräistä noudattamista (mukaan lukien samantasoinen suojelu ja suojatoimet sosiaalista polkumyyntiä vastaan), ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutosta koskevia normeja, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä, korkeatasoista kuluttajansuojaa ja kestävää kehitystä; määräyksillä olisi varmistettava, että normeja ei höllennetä, samalla kun annetaan kummallekin osapuolelle valtuudet muuttaa sitoumuksia ajan mittaan tiukempien vaatimusten asettamiseksi tai uusien alojen sisällyttämiseksi niihin; sitoumusten ja määräysten olisi oltava täytäntöönpanokelpoisia väliaikaisilla yksipuolisilla toimenpiteillä, vankalla riitojenratkaisumekanismilla ja oikeussuojakeinoilla dynaamisen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi;
   ii) vastavuoroiset järjestelyt, jotka koskevat molempia osapuolia hyödyttävää tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoille pääsyä, ammattipätevyyden tunnustamisen ja tarvittaessa ulkomaisia suoria sijoituksia ja joista neuvotellaan Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä täysimääräisesti noudattaen;
   iii) molempien osapuolten sitoutuminen yhteistyön jatkamiseen vahvoihin sääntöihin perustuvan vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan aikaansaamiseksi kansainvälisillä foorumeilla ja tehokkaan monenvälisyyden saavuttamiseksi;
   iv) komission olisi pyrittävä mahdollisimman laajaan tavarakauppaan ja arvioitava mahdollisia kiintiöitä ja tariffeja herkimmillä aloilla sekä tarvetta ottaa käyttöön suojalausekkeita EU:n sisämarkkinoiden eheyden suojelemiseksi; muistuttaa lisäksi, että elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta ehtona EU:n markkinoille pääsylle on se, että noudatetaan kaikkea EU-lainsäädäntöä ja kaikkia EU:n normeja, etenkin elintarviketurvallisuuden, muuntogeenisten organismien, torjunta-aineiden, maantieteellisten merkintöjen, eläinten hyvinvoinnin, tuotemerkintöjen ja jäljitettävyyden, terveys- ja kasvinsuojelunormien sekä ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden aloilla;
   v) alkuperäsääntöjen olisi vastattava viimeisimpiä EU:n vapaakauppasopimuksia, ja niiden olisi perustuttava EU:n tuottajien etuihin; sopimuksessa olisi turvattava EU:n ja kolmansien maiden nykyisten kauppasuhteiden puitteet ja vältettävä kaikenlainen vapaamatkustus huolehtimalla johdonmukaisuudesta ja säilyttämällä tasapainoinen kolmansiin maihin sovellettava tariffi- ja kiintiöjärjestelmä ja tuotteiden alkuperäjärjestelmä;
   vi) polkumyynnin torjumista ja tasoitustulleja koskevat sitoumukset voisivat tapauksen mukaan mennä WTO:n sääntöjä pidemmälle tällä alalla;
   vii) palveluja koskevia sitoumuksia tehtäessä olisi pyrittävä vapauttamaan palvelukauppaa EU:n viimeaikaisten vapaakauppasopimusten pohjalta huomattavasti enemmän kuin osapuolten WTO-sitoumukset edellyttävät ja samalla olisi turvattava EU:n julkisten palvelujen korkea laatu SEUT-sopimuksen ja erityisesti yleistä etua koskevista palveluista tehdyn pöytäkirjan N:o 26 mukaisesti; audiovisuaaliset palvelut olisi lisäksi suljettava vapauttamiseen liittyvien määräysten ulkopuolelle; korostaa, että vapaakauppasopimuksen mukainen markkinoille pääsy on rajoitettua ja siihen sovelletaan aina rajoituksia, varaumia ja poikkeuksia; sen olisi katettava kaikki palvelujen tarjoamisen muodot, mukaan lukien sitoumukset, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden liikkumista rajojen yli (muoto 4), ja määräykset, jotka liittyvät EU:n sääntöihin, työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun kunnioittamiseen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen; järjestelyihin olisi sisällyttävä markkinoille pääsyä ja isäntävaltion sääntöjen mukaista kansallista kohtelua koskevia määräyksiä sen varmistamiseksi, että EU:n palveluntarjoajia kohdellaan syrjimättömästi, myös sijoittautumisen osalta; uusien järjestelyjen olisi mahdollistettava luonnollisten henkilöiden tilapäinen maahantulo ja oleskelu palveluntarjontaan liittyvää liiketoimintaa varten;
   viii) olisi luotava mahdollisuuksia päästä julkisten hankintojen markkinoille WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA) sitoumusten lisäksi, jotta EU:n yrityksille taataan pääsy strategisille aloille ja EU:n julkisten hankintojen markkinoita vastaava avoimuus;
   ix) vahvat ja täytäntöönpanokelpoiset toimenpiteet, jotka kattavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien sekä tavaramerkkien kaltaisten teollis- ja tekijänoikeuksien, maantieteelliset merkinnät mukaan luettuina, tunnustamisen ja suojan EU:n nykyisen ja tulevan oikeudellisen kehyksen perusteella;
   x) sopimuksessa olisi vahvistettava nykyisten maantieteellisten merkintöjen suoja erosopimuksen mukaisesti ja vahvistettava tulevien maantieteellisten merkintöjen suojamekanismi, jotta varmistetaan sama suojan taso kuin erosopimuksessa;
   xi) sopimukseen olisi sisällytettävä kunnianhimoinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa koskeva luku; Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon olisi otettava huomioon myös varmistamalla tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n toimille, joilla suojellaan ja edistetään naisten asemaa taloudessa, esimerkiksi kun kyseessä ovat toimenpiteet sukupuolten palkkaeron torjumiseksi;
   xii) yleinen luku mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten tarpeista ja eduista, jotka liittyvät markkinoille pääsyn helpottamista koskeviin kysymyksiin, esimerkiksi teknisten standardien yhteensopivuuteen ja yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin, jotta voidaan säilyttää ja luoda konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yritysten kansainvälistymistä;
   xiii) jotta kauppasopimus olisi kattava, siihen on sisällytettävä määräyksiä, joilla varmistetaan, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa tulevaisuudessa sääntelyn yhdenmukaistamista EU:n kanssa; kaupan helpottamiseksi olisi neuvoteltava sääntelyn johdonmukaisuutta ja tullien ulkopuolisia kaupan esteitä koskevista monialaisista kysymyksistä pitäen mielessä sääntely-yhteistyön vapaaehtoisen luonteen ja oikeuden sääntelyyn yleisen edun nimissä ja säilyttäen samalla itsenäisen sääntelyvallan ja parlamenttien oikeudet; samalla olisi muistettava, että sääntely-yhteistyötä koskevilla kauppasopimuksen määräyksillä ei voi täysin toistaa samaa kitkatonta kauppaa kuin sisämarkkinoiden jäsenyydellä;
   xiv) vakauden ja luotettavuuden turvaamista koskevat poikkeukset ja rajat ylittävien rahoituspalvelujen tarjoamisen rajoitukset ovat EU:n kauppasopimusten tavanomainen piirre, joiden tarkoituksena on turvata rahoitus- ja sääntelyvakaus ja varmistaa EU:n sääntelyjärjestelmän ja normien täysimääräinen noudattaminen ja soveltaminen, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä myös tähän sopimukseen;
   xv) kunnianhimoiset määräykset, joilla mahdollistetaan sähköisen kaupankäynnin kehitys, puututaan kaupan perusteettomiin esteisiin sähköisin keinoin, varmistetaan avoin, turvallinen ja luotettava verkkoympäristö yrityksille ja kuluttajille ja säännellään rajat ylittäviä tietovirtoja, mukaan lukien reilun kilpailun kaltaiset periaatteet ja rajat ylittäviä tiedonsiirtoja koskevat kunnianhimoiset säännöt, noudattaen täysin EU:n nykyisiä ja tulevia tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia sääntöjä ja rajoittamatta niiden soveltamista;
   xvi) vapaakauppasopimus johtaisi siihen, että heti tavaroiden tullessa sisämarkkinoille niille suoritettaisiin tullitarkastuksia ja todentamisia, mikä vaikuttaisi globaaleihin toimitusketjuihin ja valmistusprosesseihin; on tarpeen vahvistaa sekä tulliviranomaisten henkilöstöä että niiden teknisiä laitteita, jotta ne suoriutuvat uusista tehtävistään; tulevan sopimuksen mukaisten toimintamenettelyjen tarkoituksena on oltava unionin tavaroiden sisämarkkinoiden ja tulliliiton sääntöjen säilyttäminen; siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että tavarat ovat sisämarkkinasääntöjen mukaisia;
   xvii) tuotteiden markkinavalvontaa ja tiukkoja tuotestandardeja koskevan sääntelyn yhdenmukaistamisen olisi siksi oltava olennainen ja kiinteä osa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtävää tulevaa sopimusta, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n yrityksille ja EU:n kuluttajien korkeatasoinen suojelu;
   xviii) tulliliiton sekä sen sääntöjen ja menettelyjen eheys on säilytettävä; EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä olisi vahvistettava oikea-aikaiset ja tehokkaat työjärjestelyt tällä alalla;

15.  korostaa, että kummankin osapuolen olisi sovellettava vapaakauppasopimukseen kokonaisuudessaan kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua sekä sidosryhmien osallistumista ja kuulemista koskevia määräyksiä; vaatii perustamaan kansallisia neuvoa-antavia ryhmiä valvomaan sopimuksen täytäntöönpanoa;

16.  toteaa jälleen, että sopimuksella olisi varmistettava johdonmukainen hallintokehys, johon olisi sisällytettävä vankka riitojenratkaisumekanismi sekä hallintorakenteet; painottaa tässä yhteydessä, että unionin tuomioistuimella on toimivalta tulkita EU:n oikeuteen liittyviä kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa tulkinnan johdonmukaisuus;

Tasapuoliset toimintaedellytykset

17.   muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi edelleen noudatettava kansainvälisten sitoumustensa mukaisia nykyisiä normeja, jotta lainsäädäntöä ja toimintapolitiikkaa voidaan mukauttaa dynaamisesti siten, että otetaan huomioon tulevien suhteiden laajuus ja syvyys;

18.  muistuttaa aikovansa päättäväisesti estää kaikenlaisen ”polkumyynnin” EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden yhteydessä ja palauttaa mieliin, että avaintekijä sen estämisessä on yhdenmukaistaminen ympäristö-, työ- ja sosiaalikysymyksissä, asiaan liittyvissä verotuskysymyksissä sekä valtiontukipolitiikassa;

19.  toteaa, että se, kuinka laajasti ja perusteellisesti sopimuksessa käsitellään tasapuolisia toimintaedellytyksiä, on olennaista määriteltäessä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten tulevien suhteiden laajuutta yleisesti; muistuttaa, että keskeistä tässä on se, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen EU:n sosiaalista mallia; toteaa jälleen, että on tarpeen ottaa käyttöön suojatoimia, jotta varmistetaan sosiaali- ja työllisyysnormien alalla sekä tiukkojen normien että tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitäminen vähintään nykyisten yhteisten normien mukaisella korkealla tasolla;

20.  korostaa, että suhteiden syventäminen edellyttää kilpailua ja valtiontukien valvontaa koskevaa vankkaa ja kattavaa kehystä, jolla estetään kaupan ja kilpailun kohtuuton vääristyminen ja varmistetaan, ettei Yhdistynyt kuningaskunta ryhdy epäreiluun ja kilpailunvastaiseen toimintaan, joka johtaisi EU:n talouden toimijoiden hintojen alittamiseen;

21.  katsoo ehdottomasti, että Yhdistyneen kuningaskunnan olisi noudatettava unionin säännöstöön kuuluvia verotusta ja rahanpesun torjuntaa koskevia kehittyviä normeja, verotuksen avoimuus, tietojen vaihto verotusasioissa ja veron kiertämisen vastaiset toimenpiteet mukaan luettuina, ja sen olisi käsiteltävä merentakaisten alueidensa, suvereniteettiinsa kuuluvien tukikohta-alueiden ja kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden tilannetta ja puututtava siihen, että ne eivät noudata EU:n hyvän hallintotavan kriteerejä ja avoimuusvaatimuksia;

22.  toteaa jälleen, että on tarpeen pitää yllä tiukkoja normeja ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, elintarvikkeiden turvallisuuden ja merkintöjen sekä eläinlääkintä-, kasvinsuojelu- ja ympäristöpolitiikan ja -normien aloilla;

23.  toteaa, että koko sopimuksen tavoin tasapuolisia toimintaedellytyksiä koskevat määräykset edellyttävät vahvoja hallintorakenteita, jotka sisältävät asianmukaiset johtamista, valvontaa, riitojenratkaisua ja täytäntöönpanoa koskevat mekanismit tarvittaessa seuraamuksineen ja tilapäistoimenpiteineen sekä kumpaakin osapuolta koskevan vaatimuksen joko perustaa tai pitää toiminnassa riippumattomia laitoksia, jotka pystyvät valvomaan tehokkaasti täytäntöönpanoa; korostaa, että kansalaisille ja kansalaisjärjestöille on taattava oikeussuojakeinot ja asianmukainen muutoksenhakumekanismi työ- ja ympäristönormien täytäntöönpanon osalta;

II ALAKOHTAISET ERITYISKYSYMYKSET JA AIHEKOHTAINEN YHTEISTYÖ

Kalastus

24.  korostaa lisäksi, että kysymys vapaasta pääsystä vesialueille ja satamiin on erottamaton osa kysymystä Yhdistyneen kuningaskunnan kalataloustuotteiden vapaasta kaupasta ja niiden pääsystä EU:n markkinoille ja että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kalastuksesta käytäviä neuvotteluja ei voi erottaa yleisestä talouskumppanuudesta ja etenkin kaupasta käytävistä neuvotteluista vaan näiden neuvottelujen välillä on oltava suora yhteys;

25.  palauttaa mieliin kalastusta koskevat määräykset, jotka on määrä hyväksyä 1. heinäkuuta 2020, tukee niitä painokkaasti ja katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan tulevan kalastuksenhoitojärjestelmän ei pitäisi olla yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) nykyisiä sääntöjä ja velvoitteita heikompi;

26.  painottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ei vapauta sitä sen velvollisuudesta tehdä rannikkovaltiona yhteistyötä yhteisten kalakantojen yhteisessä ja kestävässä hoidossa sen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

27.  muistuttaa, että perusperiaate, jonka mukaan YKP:n puitteissa EU:n kalastajilla on vapaa ja yhtäläinen pääsy kaikille jäsenvaltioiden vesialueille, sekä EU:n sisämarkkinat ja siihen liittyvä tavaroiden (myös kalataloustuotteiden) vapaan liikkuvuuden periaate ovat luoneet rannikkoyhteisöille, toiminnanharjoittajille ja kuluttajille kymmenien vuosien ajan oikeuksia ja etuja;

28.  pitää tärkeänä vahvistaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille molempia osapuolia hyödyttävä ja kattava kumppanuus, johon sisältyy kiinteästi ja ensisijaisesti ennen siirtymäkauden päättymistä tehtävä kalastusta ja kalastukseen liittyviä kysymyksiä koskeva sopimus, joka on kansainvälisestä oikeudesta johtuvien keskinäisten velvoitteiden mukainen;

29.  katsoo ehdottomasti, että sopimuksen olisi perustuttava YKP:ssa vahvistettuihin periaatteisiin, jotta varmistetaan meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen sekä kalastajien, kalatalousalan toimijoiden ja kuluttajien sosiaalis-taloudelliset edut;

30.  kehottaa varmistamaan sopimuksella erityisesti jatkuvan vastavuoroisen pääsyn vesialueille ja säilyttämään yhteisesti hyödynnettävien kalakantojen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan nykyiset vakaat kiintiöt; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää säilyttää yhteisesti hyväksytyt kalastuksenhoidon periaatteet ja toimenpiteet, jotka myötäilevät YKP:n periaatteita ja toimenpiteitä;

31.  korostaa, että tarvitaan asianmukaisia kuulemismekanismeja ja yhteistä tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa sekä takeet siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu edelleen kantoja koskevien tietojen keruuseen ja kantojen tieteelliseen arviointiin; kehottaa kumpaakin osapuolta jatkamaan yhteistyötä kalastuksenvalvonnassa ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnassa;

Tietosuoja

32.  palauttaa mieliin, että voidakseen todeta Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojakehyksen riittävyyden komission on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön(10) mukaan osoitettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan tarjoaman suojan taso ”vastaa pääosiltaan” EU:n oikeusjärjestelmän takaamaa suojan tasoa mukaan lukien tietojen siirtäminen edelleen kolmansiin maihin; muistuttaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalaissa säädetään yleisestä ja laajasta poikkeuksesta tietosuojaperiaatteisiin ja rekisteröityjen oikeuksiin, kun kyseessä on henkilötietojen käsittely maahanmuuttotarkoituksia varten; on huolissaan siitä, että käsiteltäessä muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tietoja tämän poikkeuksen nojalla heillä ei ole samaa suojaa kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla; katsoo, että tämä poikkeus olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(11) kanssa; katsoo myös, ettei sähköisen televiestinnän tietojen säilyttämistä koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellinen kehys täytä edellytyksiä, jotka on vahvistettu asiaa koskevassa unionin säännöstössä sellaisina kuin unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut, joten se ei tällä hetkellä täytä asianmukaisuuden edellytyksiä;

33.  pitää tarpeellisena kiinnittää erityistä huomiota Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen kehykseen kansallisen turvallisuuden ja lainvalvontaviranomaisten suorittaman henkilötietojen käsittelyn alalla; muistuttaa, että laajamittaiset valvontaohjelmat eivät välttämättä ole EU:n lainsäädännön mukaan asianmukaisia, ja kannustaa painokkaasti ottamaan huomioon unionin tuomioistuimen tämän alan oikeuskäytännön, kuten asiassa Schrems annetun tuomion, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön;

34.  kehottaa komissiota arvioimaan Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaa koskevan oikeudellisen kehyksen huolellisesti ja varmistamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta on ratkaissut tässä päätöslauselmassa yksilöidyt ongelmat, ennen kuin se katsoo Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön olevan riittävää EU:n lainsäädännön mukaisesti, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut(12), ja kehottaa komissiota pyytämään neuvoa Euroopan tietosuojaneuvostolta ja Euroopan tietosuojavaltuutetulta toimittaen niille kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asianmukaiset määräajat, jotta ne voivat täyttää tehtävänsä;

Ilmastonmuutos ja ympäristö

35.  katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden olisi perustuttava taloudellisten tekijöiden lisäksi kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin, joita tuetaan yhteistyöllä asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla, jotta voidaan vastata rajat ylittäviin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin;

36.  katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi varmistettava, että lakeihin, asetuksiin ja käytäntöihin perustuva ympäristönsuojelun taso on vähintään unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden päättyessä sovellettavien yhteisten standardien edellyttämällä tasolla seuraavilla aloilla: ympäristötiedon saatavuus, yleisön osallistumisoikeus ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa, ympäristövaikutusten arviointi ja strateginen ympäristöarviointi, teollisuuden päästöt, ilman epäpuhtauksien päästöt sekä ilmanlaatua koskevat tavoite- ja raja-arvot, luonnonsuojelu ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, jätehuolto, vesiympäristön suojelu ja säilyttäminen, meriympäristön suojelu ja säilyttäminen, kemiallisten aineiden tuotannosta, käytöstä, ympäristöön päästämisestä ja jätteenä käsittelystä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien ehkäisy, vähentäminen ja poistaminen, kasvinsuojeluaineet sekä ilmastonmuutos ja ennalta varautumisen periaate;

37.  kehottaa neuvottelijoita varmistamaan, että Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu noudattamaan siirtymäkauden aikana EU:n tasolla hyväksyttyjä normeja, tavoitearvot mukaan luettuina, sekä muita määräyksiä;

38.  kehottaa asettamaan ilmastonmuutoksen torjunnan alalla tehtävän yhteistyön neuvottelujen ehdottomaksi painopisteeksi, sillä on äärimmäisen tärkeää onnistua tällä alalla alkaen Glasgow’ssa järjestettävän ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen sopimuspuolten 26. konferenssista; pitää parhaana vaihtoehtona Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n toiminnan täydellistä yhdenmukaistamista tällä alalla; kannattaa tässä yhteydessä painokkaasti sitä, että Yhdistynyt kuningaskunta mukautuu täysin EU:n nykyiseen ja tulevaan ilmastopolitiikan kehykseen ja Pariisin sopimuksen mukaisiin sitoumuksiin, ja kehottaa noudattamaan kaikilta osin EU:n päästökauppajärjestelmässä ja taakanjakoasetuksessa EU:n päästöille vahvistettua kattoa, maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous mukaan luettuina;

39.  kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa säilyttämään hiilen hinnoittelujärjestelmän, joka mukautetaan siirtymäkauden lopussa käytössä oleviin yhteisiin normeihin ja tavoitteisiin, ja kehottaa neuvottelijoita selvittämään mahdollisuutta yhdistää Yhdistyneen kuningaskunnan tuleva kansallinen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä EU:n päästökauppajärjestelmään, kunhan EU:n järjestelmän eheyttä kunnioitetaan täysimääräisesti;

40.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan investointipankin (EIP) välisten suhteiden edellytyksenä olisi oltava muun muassa se, että Yhdistynyt kuningaskunta mukautuu EU:n uudistettuihin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin ja noudattaa asetusta kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja EIP:n kunnianhimoista uutta ilmastostrategiaa ja energia-alan lainanantopolitiikkaa;

41.  tähdentää, että jos suojelun taso heikentyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaarana on biologisen monimuotoisuuden häviäminen EU:ssa, sillä monet lajit (linnut, lepakot, perhoset ja valaat) muuttavat EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä on myös monien muiden kuin muuttavien lajien säännöllistä geenivirtaa;

42.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on tärkeää huolehtia edelleen siitä, että sen kemikaalien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö on yhdenmukaista EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH(13)) kanssa, ja varmistaa yhteistyö Euroopan kemikaaliviraston kanssa;

Energia

43.  kehottaa varmistamaan sopimuksessa markkinaosapuolille syrjimättömän pääsyn verkkoihin sekä verkonhaltijoiden tehokkaan eriyttämisen sekä takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset ja niiden heikentämisen kiellon, mukaan lukien tehokas hiilen hinnoittelu, valtiontuet ja ympäristönsuojelu;

44.  kehottaa luomaan mekanismeja, joilla varmistetaan mahdollisimman pitkälti toimitusvarmuus ja tehokas kaupankäynti rajayhdysjohtojen ja -putkien välityksellä eri ajanjaksoina;

45.  edellyttää, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa tiukkoja ydinturvallisuutta, turvajärjestelyjä ja säteilysuojelua koskevia normeja; edellyttää, että sopimuksessa käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta Euratomiin ja ITER-hankkeeseen sekä eroamisen vaikutuksia varoihin ja vastuisiin, jotta mahdollistetaan yhteistyö ja tietojenvaihto Euratomin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kansallisten viranomaisten välillä; kehottaa sisällyttämään sopimukseen sitoumuksen mahdollistaa tasapuoliset toimintaedellytykset siirtymäkauden lopussa sovellettavien ydinturvallisuusnormien alalla sen varmistamiseksi, että kansainvälisiä yleissopimuksia, myös Århusin ja Espoon yleissopimuksia, ja perussopimuksia noudatetaan täydellisesti;

Kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

46.  pitää EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien kannalta tärkeänä, että Yhdistynyt kuningaskunta pitää voimassa elintarvikkeiden turvallisuutta ja merkintöjä koskevat tiukat normit; muistuttaa, että kaikkien kolmansista maista EU:hun tuotujen elintarvikkeiden on oltava muun muassa muuntogeenisten organismien käyttöä koskevien EU:n tiukkojen elintarviketurvallisuusnormien mukaisia; pitää kummankin osapuolen edun mukaisena, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu edelleen elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään; palauttaa mieliin, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on oltava tehokkaita tarkastuksia ja tehokasta valvontaa, kun otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan asema kolmantena maana;

47.  korostaa, että sekä eläinten että ihmisten terveyden vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan on tärkeää säilyttää eläinten terveyttä koskevat vastaavan tasoiset normit pyrittäessä ehkäisemään zoonoosien tarttumista eläinten ja ihmisten välillä, etenkin muuttavien lajien tapauksessa; edellyttää jatkossakin EU:n nykyisiin ja tuleviin normeihin perustuvia passeja sekä koti- että tuotantoeläinten siirroissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä;

48.  korostaa korkeiden vaatimusten ja tasapuolisten toimintaedellytysten merkitystä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden suojelussa koko elintarvikeketjussa sekä reilun kilpailun varmistamisessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n viljelijöiden välillä; sulkee pois mahdollisuuden tuoda EU:hun eläviä eläimiä, lihaa ja munia, jotka eivät ole eläinten hyvinvointia koskevien EU:n vaatimusten mukaisia;

49.  korostaa, että on tärkeää varmistaa lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden terveydenhoitotuotteiden riittävä tarjonta; kehottaa siksi EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa huolehtimaan tarvittavista toimenpiteistä, jotta niistä ei tule pulaa ja jotta voidaan rajoittaa ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvia vakavia haittavaikutuksia; kehottaa erityisesti toteuttamaan kohdennettuja toimia, joilla potilaille varmistetaan turvallisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden jatkuva ja nopea saanti, myös radioisotooppien turvallinen ja jatkuva saanti;

50.  kehottaa jatkamaan yhteistyötä terveyteen ja kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä; korostaa, että kolmantena maana Yhdistynyt kuningaskunta ei voi osallistua lääkkeiden hyväksyntämenettelyihin EU:ssa;

Kansalaisten oikeudet ja henkilöiden liikkuvuus

51.  kehottaa neuvotteluosapuolia pyrkimään siihen, että erosopimuksessa vahvistetut EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheidensä oikeudet jatkuvat täysin ennallaan; korostaa, että mahdollisten liikkuvuusjärjestelyjen olisi perustuttava EU:n jäsenvaltioiden väliseen syrjimättömyyteen ja täyteen vastavuoroisuuteen; katsoo yleisemmin, että kansalaisten oikeuksien – esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten vapaa liikkuvuus EU:ssa vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen – konkretisoimisen on oltava olennainen ja erottamaton osa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä tulevaa kansainvälistä sopimusta; pitää olennaisen tärkeänä myös, että EU:n jäsenvaltiot selkeyttävät kukin säännöksiä, joita ne soveltavat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisiin, jotka haluavat saada kotipaikka-aseman, ja pitää tärkeänä, että tällaiset toimenpiteet ovat prosessin helpottamiseksi käyttäjäystävällisiä ja avoimia ja maksuttomia ja että komissio ja Euroopan parlamentti seuraavat asian kehittymistä;

52.  pyytää vahvistamaan riittävät sosiaaliturvan yhteensovittamisjärjestelyt, eläkeoikeudet mukaan lukien, henkilöiden tulevan liikkuvuuden valossa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että erosopimus sisältää yksityiskohtaiset määräykset sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta ja että niillä turvataan sosiaaliturvavakuutusten maksukausiin perustuvat oikeudet;

53.  kehottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta panemaan täytäntöön uuden ehdotuksen työlaiksi ennen siirtymäkauden päättymistä, jotta vältetään mahdolliset katkokset, joiden aikana työntekijöiden oikeuksia ei turvaa voimassa oleva EU:n lainsäädäntö eikä Yhdistyneen kuningaskunnan työlaki;

54.  vaatii tässä yhteydessä panemaan täydellisesti ja asianmukaisesti täytäntöön EU:n lainsäädännön, jonka täytäntöönpanon määräajat ovat siirtymäkauden aikana, kuten lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin muutos, työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi ja avoimia ja ennakoitavia työoloja koskeva direktiivi;

55.  kehottaa ottamaan täysin huomioon Irlannin saaren erityistilanteen ja käsittelemään ratkaisematta olevat Pohjois-Irlannin kansalaisia koskevat kysymykset; kehottaa painokkaasti Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia varmistamaan, ettei Pohjois-Irlannin kansalaisten oikeuksia heikennetä ja että pitkänperjantain sopimusta noudatetaan kaikilta osin;

56.  kannattaa sitä, että Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa verkkovierailuasetuksen soveltamista sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten hyväksi ja erityisesti helpottaakseen henkilöiden rajat ylittävää liikkumista Irlannin saarella;

57.  panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan aikomuksen liittyä elatusapujen perintää koskevaan vuoden 2007 Haagin yleissopimukseen ja vaatii asianmukaista yhteistyötä ja kunnianhimoa siviili- ja perheoikeudellisissa asioissa, erityisesti lasten oikeuksien ja kotimaahan palauttamisen osalta; muistuttaa, että tulevassa sopimuksessa olisi myös otettava huomioon tiettyihin ryhmiin kuuluvat kansalaiset, joihin nykyisin sovelletaan unionin oikeutta Euroopan unionin tuomioistuimen tulkinnan mukaan, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka palaavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sellaisten perheenjäsenten kanssa, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, vammaiset henkilöt ja heidän hoitajansa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on tiiviit oikeudelliset siteet jäsenvaltioihin, esimerkiksi EU:ssa syntyneet kolmansien maiden kansalaiset, pakolaisaseman saaneet henkilöt ja kansalaisuudettomat henkilöt;

58.  katsoo, että liikkuvuusjärjestelyjen on perustuttava syrjimättömyyteen ja täysimääräiseen vastavuoroisuuteen; muistuttaa, että kun neuvotteluvaltuutus on hyväksytty, jäsenvaltiot eivät voi neuvotella kahdenvälisiä sopimuksia;

59.  pitää tässä yhteydessä valitettavana Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitusta, jonka mukaan henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta ei enää aiota soveltaa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä; katsoo, että kaikkiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa suhdetta koskeviin sopimuksiin olisi sisällytettävä kunnianhimoisia määräyksiä, joilla varmistetaan sekä EU:n että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien jatkuminen erityisesti henkilöiden ja työntekijöiden liikkuvuuden osalta; muistuttaa, että oikeus vapaaseen liikkuvuuteen liittyy suoraan niihin kolmeen muuhun vapauteen, jotka ovat erottamaton osa sisämarkkinoita, ja sillä on erityistä merkitystä palvelujen ja ammattipätevyyden saralla;

60.  katsoo, että sopimuksessa olisi määrättävä viisumivapaasta matkustamisesta lyhytaikaisia vierailuja varten, mukaan lukien lyhytaikaiset työhön liittyvät matkat, täyden vastavuoroisuuden ja syrjimättömyyden pohjalta, ja siinä olisi vahvistettava edellytykset maahanpääsylle ja oleskelulle tutkimus-, opiskelu- ja koulutustarkoituksia sekä nuorisovaihtoa varten;

61.  korostaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alalla tehtävän Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU27:n välisen tulevan yhteistyön osalta, että siihen olisi sisällyttävä ainakin järjestelyjä, joilla parannetaan turvallisia ja laillisia väyliä kansainvälisen suojelun saamiseen, myös perheenyhdistämisen avulla; kannustaa hyväksymään perheenyhdistämissuunnitelman, jonka olisi tultava voimaan siirtymäkauden jälkeen, jotta vältetään humanitaarisia vaikutuksia aiheuttavat aukot ja kunnioitetaan turvapaikanhakijoiden oikeutta perhe-elämään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaisesti, kun otetaan huomioon, että perheiden yhdistäminen on jatkossakin tärkeää turvapaikanhakijoille, jotka oleskelevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joilla on perheitä EU:n rajojen sisällä;

Vastaavuus rahoituspalveluissa

62.  muistuttaa, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet yritykset menettävät oikeutensa EU:n laajuiseen toimilupaan;

63.  katsoo, että markkinoille pääsyn olisi perustuttava vastaavuuspäätöksiin edellyttäen, että EU on vakuuttunut siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan sääntely- ja valvontajärjestelmä ja -vaatimukset vastaavat täysin EU:n omia järjestelmiä ja vaatimuksia, myös jatkossa, mikä on tasapuolisista toimintaedellytyksistä sovittujen määräysten mukaista; katsoo, että kun vastaavuus on myönnetty Yhdistyneelle kuningaskunnalle, on otettava käyttöön tehokas mekanismi, jolla taataan vastaavuuden säilyminen ajan mittaan, ja muistuttaa, että EU voi milloin tahansa yksipuolisesti peruuttaa vastaavuusaseman;

64.  katsoo, että tulevassa kehyksessä olisi turvattava EU:n rahoitusvakaus ja noudatettava sen sääntely- ja valvontajärjestelmää ja -vaatimuksia sekä niiden soveltamista samalla, kun säilytetään EU:n itsenäinen sääntelyvalta ja riippumaton päätöksenteko;

Liikenne

65.  kehottaa neuvottelijoita varmistamaan jatkuvat yhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä molemminpuolista liikennemarkkinoille pääsyä koskevan vastavuoroisuusvaatimuksen pohjalta näiden kahden markkina-alueen kokoeron huomioon ottaen;

66.  muistuttaa tässä yhteydessä, että Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) monenvälinen kiintiöjärjestelmä ei tällä hetkellä riitä vastaamaan täysin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maanteiden tavaraliikenteen tarpeisiin ja että olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä yleiseen järjestykseen kohdistuvien uhkien välttämiseksi ja maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien ja linja-autoliikenteen harjoittajien liikennevirtojen häiriöiden estämiseksi;

67.  korostaa tarvetta varmistaa, että neuvotteluihin sisältyy myös kunnianhimoinen, tasapainoinen ja korkeatasoinen kattava lentoliikennesopimus, erityisesti mitä tulee lentoliikenneoikeuksiin, lentoturvallisuuteen ja lentoasemien turvaamiseen, jotka on hoidettava asianmukaisesti, ja muistuttaa tässä yhteydessä, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevat lentoyhteydet eivät voi merkitä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista tai tosiasiallista osallistumista ilmailun sisämarkkinoihin;

68.  painottaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevassa kumppanuudessa olisi otettava huomioon Kanaalitunnelin erityistilanne ja varsinkin rautatieliikenteen turvallisuutta koskeva sääntelykehys;

69.  katsoo, että olisi varmistettava EU:n sisäiset liikenneyhteydet Irlannin ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä, mukaan lukien Irlannin ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välisen EU:n sisäisen maantieliikenteen kauttakulkuoikeudet;

70.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n tulevassa suhteessa on varmistettava vahvat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikilla liikenteen aloilla keskittyen erityisesti valtiontukeen, ympäristönsuojeluun, matkustajien oikeuksiin, kaupalliseen joustavuuteen ja sosiaalisiin näkökohtiin, mukaan lukien ajo- ja lepoajat;

71.  korostaa tarvetta varmistaa yhteisesti sovittujen infrastruktuurihankkeiden jatkuva rahoitus erityisesti Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T), Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) ja yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES) puitteissa sekä yhteisissä teknologia-aloitteissa, kuten Clean Sky I ja II, ja SESAR-hankkeessa (eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke); pitää erittäin tärkeänä, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa täysimääräisesti taloudellisia sitoumuksiaan ja velvoitteitaan silloinkin, kun nämä sitoumukset ja velvoitteet jatkuvat maan EU-jäsenyyden jo päätyttyä;

Ohjelmat ja virastot

72.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista EU:n virastojen toimintaan ja EU:n ohjelmiin koskevat samat säännöt, joita sovelletaan Euroopan talousalueen ulkopuolisiin kolmansiin maihin; kannustaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan EU:n ohjelmiin noudattaen samalla kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä, mekanismeja ja osallistumisehtoja;

73.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen EU:n ohjelmiin ei saisi johtaa nettomääräisiin siirtoihin EU:n talousarviosta Yhdistyneelle kuningaskunnalle; katsoo lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisessa osallistumisessa EU:n ohjelmiin on varmistettava asianmukainen tasapaino ohjelmaan osallistuvan kolmannen maan maksamien rahoitusosuuksien ja sen saamien hyötyjen välillä eikä osallistumisen pitäisi antaa kolmannelle maalle mitään päätösvaltaa; kehottaa komissiota varmistamaan, että unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja moitteettomasta varainhoidosta on olemassa riittävät sitovat säännökset ja takeet niiden ohjelmien osalta, joihin Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu, mukaan lukien valvonta ja tarkastus sekä petostapausten tutkinta, komission yksiköiden, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF), Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiedonsaantioikeuden kunnioittaminen sekä Euroopan parlamentin valvontaoikeus;

74.  pitää erityisen tärkeänä Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista rajat ylittäviin, kulttuuri-, kehitys-, koulutus- ja tutkimusohjelmiin, kuten Erasmus+, Luova Eurooppa, Horisontti, Euroopan tutkimusneuvosto, Life-ohjelma, TEN-T, CEF, SES, Interreg, yhteiset teknologia-aloitteet, kuten Clean Sky I ja II, SESAR, ERIC, Galileo, Copernicus, Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä (EGNOS), avaruusesineiden valvonnan ja seurannan (SST) tukikehys sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet;

75.  on tyytyväinen PEACE-ohjelman myötävaikutukseen rauhan ja vakauden aikaansaamiseen Pohjois-Irlannissa ja kehottaa säilyttämään Pohjois-Irlannin rauhanprosessin sekä nykyisen PEACE IV -ohjelman ja Irlannin kansainvälisen rahaston edut;

76.  pitää erittäin tärkeänä, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta tutkivat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten ja EU:n virastojen, erityisesti Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ja Euroopan lääkeviraston, välisen yhteistyön mahdollisuutta; korostaa, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei ole jatkossa EU:n virastoja koskevaa päätöksentekovaltaa; kehottaa tässä yhteydessä komissiota määrittelemään tämän mahdollisen yhteistyön luonteen, laajuuden ja rajat;

77.  pitää tarpeellisena selventää Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten ja EU:n virastojen välistä tulevaa käytännön yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden alalla;

III TURVALLISUUS- JA ULKOASIOITA KOSKEVA KUMPPANUUS

Ulkopolitiikka, turvallisuushaasteet ja puolustus

78.  katsoo, että vaikka Yhdistynyt kuningaskunta jätetään EU:n päätöksentekorakenteiden ulkopuolelle, se on tärkeä kumppani, koska yhteiset toimet ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan haasteisiin vastaamiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n välittömässä naapurustossa ja kansainvälisellä areenalla;

79.  korostaa, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan uusi suhde edellyttää tiivistä yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla, koska sekä EU:lla että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on monia yhteisiä intressejä ja kokemuksia ja ne puolustavat monia samoja arvoja; korostaa, että on kummankin osapuolen edun mukaista ylläpitää kunnianhimoista yhteistyötä, joka vahvistaa Euroopan ja sen kansalaisten turvallisuutta sekä edistää maailmanlaajuista vakautta, ihmisoikeuksien suojelua ja rauhaa SEU-sopimuksen 21 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti;

80.  toteaa, että yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla ainoastaan EU:n jäsenvaltiot voivat hyväksyä EU:n yhteisiä kantoja ja toimia; huomauttaa kuitenkin, että tämä ei sulje pois kuulemismekanismeja, jotka antaisivat Yhdistyneelle kuningaskunnalle mahdollisuuden yhtyä EU:n ulkopoliittisiin kantoihin ja yhteisiin toimiin, varsinkin sellaisiin, jotka koskevat sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen puolustamista, monenvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuksia, erityisesti YK:n, Naton, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja Euroopan neuvoston puitteissa; tukee pakotepolitiikkaa koskevaa kuulemista ja koordinointia ja mahdollisuutta ottaa käyttöön pakotteita, jotka vahvistavat toisiaan, kun osapuolten ulkopoliittiset tavoitteet sovitetaan yhteen; korostaa YUTP:n alalla tehtävän tiiviin yhteistyön lisäarvoa, kun otetaan huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä turvallisuustoimija;

81.  korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on pantava täytäntöön voimassa olevat tai siirtymäkauden aikana päätettävät EU:n rajoittavat toimenpiteet, tuettava EU:n julkilausumia ja kantoja kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja osallistuttava tapauskohtaisesti EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaisiin sotilas- ja siviilioperaatioihin mutta se ei voi toimia niiden johtotehtävissä uuden osallistumista koskevan puitesopimuksen nojalla, ja samalla sen on kunnioitettava EU:n päätöksenteon riippumattomuutta sekä asiaankuuluvia EU:n päätöksiä ja lainsäädäntöä, mukaan lukien puolustusalan hankintoja ja siirtoja koskevat päätökset ja säädökset; toteaa, että tällaisen yhteistyön ehtona on kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä EU:n perusoikeuksien täysimääräinen noudattaminen;

82.  muistuttaa, että tehokkaat kansainväliset asevalvonta-, aseistariisunta- ja asesulkujärjestelmät ovat Euroopan ja koko maailman turvallisuuden kulmakivi; kehottaa EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa käynnistämään johdonmukaisen ja uskottavan strategian, joka koskee maailmanlaajuisia monenvälisiä neuvotteluja sekä alueellisia tilanteen rauhoittamista koskevia ja luottamusta lisääviä toimia; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa sitoutumaan edelleen yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP;

83.  korostaa, että tällainen yhteistyö vahvistaisi molempia osapuolia, koska se mahdollistaisi Yhdistyneen kuningaskunnan asiantuntemuksen ja valmiuksien säilyttämisen YTPP-operaatioissa; kannustaa voimakkaasti Yhdistynyttä kuningaskuntaa osallistumaan YTPP:n siviili- ja sotilasoperaatioihin; korostaa, että kolmantena valtiona ja kehyksestä Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle annetun poliittisen julistuksen mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ei voi osallistua EU:n operaatioiden suunnitteluun tai johtamiseen ja että sen valmiuksien ja osallistumistason EU:n operaatioiden suunnittelussa tai johtamisessa tai niihin osallistumisessa sekä tietojen vaihdossa ja vuorovaikutuksessa EU:n kanssa on oltava oikeassa suhteessa Yhdistyneen kuningaskunnan kuhunkin operaatioon antaman panoksen kanssa;

84.  odottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta noudattaa edelleen täysimääräisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2231 kirjatussa E3 + 3 -ryhmän Iranin kanssa laatimassa yhteisessä kattavassa toimintasuunnitelmassa antamiaan sitoumuksia kansainvälisen asesulkujärjestelmän tukipilarina ja perustana jännitteiden lieventämiselle Lähi-idässä ja Persianlahden alueella;

85.  korostaa, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan yhteistyön olisi oltava erottamaton osa kattavaa kumppanuussopimusta, jolla on tarkoitus säännellä tulevaa suhdetta; korostaa, että tällainen sopimus ei vaikuttaisi EU:n päätöksenteon riippumattomuuteen eikä Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin;

86.  katsoo, että on Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n yhteisen edun mukaista tehdä yhteistyötä puolustusvoimavarojen kehittämisessä, myös Euroopan puolustusviraston puitteissa, ja tehdä yhteistyötä hybridiuhkien torjumiseksi, millä vahvistetaan Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa ja edistetään eurooppalaisten ja liittoutuneiden asevoimien aitoa yhteentoimivuutta ja yhteistä tehokkuutta;

87.  toteaa, että kaiken edellä mainituilla aloilla tehtävän yhteistyön, jossa vaihdetaan EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja, myös tiedustelutietoja, ehtona on tietoturvallisuussopimuksen tekeminen EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamiseksi; korostaa, että tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa on edistettävä ja siinä on noudatettava vastavuoroisuuden periaatetta; toteaa, että tämä edellyttää erityistä sopimusta turvallisuusluokitelluista tiedoista ja tiedustelutietojen riippumattoman arvioinnin kehittämistä edelleen; kannustaa vaihtamaan yhteyshenkilöitä ja attaseoita saumattoman tietojenvaihdon varmistamiseksi;

88.  panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) käynnistämisen jälkeen osallistunut mihinkään valituista hankkeista; toteaa, että sen osallistumista poikkeuksellisesti ja siten, että keskeisenä tavoitteena olisi yhteentoimivuus kumppaneiden välillä, olisi harkittava, kun Euroopan unionin neuvosto PRY-kokoonpanossa siihen kehottaa;

89.  muistuttaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen Naton keskeinen jäsen ja pystyy jatkamaan erittäin arvokkaita kumppanuuksia, joita se on kehittänyt sekä muiden Naton eurooppalaisten jäsenten kanssa kahdenvälisesti että EU:n ja Naton yhteistyön kautta;

90.  panee merkille, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi osallistua puolustusta ja ulkoista turvallisuutta tukeviin EU:n ohjelmiin (kuten Euroopan puolustusrahasto, Galileo ja kyberturvallisuusohjelmat) muiden samankaltaisten kolmansien maiden järjestelyjen perusteella edellyttäen, että kustakin välineestä neuvotellaan ja velvoitteiden ja oikeuksien välillä vallitsee asianmukainen tasapaino; korostaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan on mahdollista osallistua EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden rahoittamiseen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

91.  korostaa avaruusalan strategista ulottuvuutta Euroopan kannalta, katsoo kunnianhimoisen avaruuspolitiikan voivan vaikuttaa tehokkaasti EU:n ulkoisten toimien vahvistamiseen ja painottaa, että on tarpeen edistyä sellaisen teknologian kehittämisessä, jolla on sekä siviili- että sotilasalan sovelluksia, joilla pystytään varmistamaan Euroopan strateginen riippumattomuus;

Turvallisuus, lainvalvonta ja rikosoikeudellinen yhteistyö

92.  katsoo, että maantieteellisen läheisyyden ja EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kohtaamien yhteisten uhkien vuoksi on erittäin tärkeää, että EU ja Yhdistynyt kuningaskunta pyrkivät ylläpitämään tehokkaita yhteistyöjärjestelyjä, jotka koskevat tehokasta ja niiden kansalaisten turvallisuutta molemminpuolisesti hyödyttävää lainvalvontayhteistyötä, kun otetaan huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta on Schengen-alueeseen kuulumaton kolmas maa eikä sillä näin ollen ole samoja oikeuksia ja helpotuksia kuin jäsenvaltiolla;

93.  korostaa, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei voi olla suoraa pääsyä EU:n tietojärjestelmien tietoihin eikä se voi osallistua vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta käsittelevien EU:n virastojen hallintorakenteisiin, kun taas kaikkeen tietojen, myös henkilötietojen, jakamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa olisi sovellettava tiukkoja suojatoimia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia ehtoja, mukaan luettuna EU:n lainsäädännössä säädettyä tasoa vastaava henkilötietojen suojan taso;

94.  katsoo, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei kolmantena maana voi olla pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (SIS); kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa korjaamaan välittömästi SIS-järjestelmän käytössä havaitut vakavat puutteet ja kehottaa neuvostoa ja komissiota seuraamaan prosessia erittäin tiiviisti sen varmistamiseksi, että kaikki puutteet korjataan asianmukaisesti ja viipymättä; katsoo, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaa yhteistyötä lainvalvonnan alalla koskevista järjestelyistä olisi keskusteltava vasta sitten, kun puutteet on korjattu; pyytää, että Euroopan parlamentti pidetään jatkuvasti ajan tasalla kaikesta tähän liittyvästä kehityksestä;

95.  kaikkien vastavuoroisten järjestelyjen, jotka koskevat matkustajarekisteritietojen (PNR) oikea-aikaista, tehokasta ja tuloksellista vaihtoa ja tällaisten tietojen käsittelyn tulosten tallentamista asianomaisiin kansallisiin PNR-tietojen käsittelyjärjestelmiin, DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvorekisteritietojen käsittelyä (Prüm) sekä Europolin ja Eurojustin kautta tehtävää operatiivista yhteistyötä, on perustuttava vahvoihin suojatoimiin ja ehtoihin, ja niissä on kaikilta osin noudatettava Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoa 1/15, jossa todetaan, että EU:n ja Kanadan välinen PNR-sopimus on perusoikeuskirjan vastainen;

96.  odottaa, että Yhdistynyt kuningaskunta voi jatkaa vakiintunutta yhteistyötä ja tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kanssa kyberturvallisuuden alalla;

97.  katsoo, että siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpano ja tunnustaminen on varmistettava ilman tarpeettomia muodollisuuksia;

98.  toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä toimija kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun alalla ja että tiivis yhteistyö näillä aloilla olisi erittäin hyödyllistä molemmille osapuolille; ehdottaa, että Yhdistynyttä kuningaskuntaa pyydettäisiin osallistumaan EU:n välineisiin ja mekanismeihin siten, että se kunnioittaa kuitenkin samalla EU:n autonomiaa; katsoo, että suunnitellulla kumppanuudella olisi myös edistettävä kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista sekä jatkuvaa tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen täytäntöönpanolle;

IV TULEVAN SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

99.  korostaa, että kaikkiin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisiin tuleviin sopimuksiin, jotka tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan ollessa kolmas maa, olisi sisällytettävä johdonmukaisen ja vakaan hallinnointijärjestelmän perustaminen yleiskehyksenä, joka kattaa sopimuksen yhteisen ja jatkuvan valvonnan ja hallinnoinnin sekä sopimuksen määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevat riitojenratkaisu- ja täytäntöönpanomekanismit; katsoo, että tämänsuuntaista horisontaalista hallintomekanismia olisi sovellettava koko tulevaan suhteeseen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa; muistuttaa tässä yhteydessä 15. tammikuuta 2020 antamastaan päätöslauselmasta ja katsoo, että erosopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on ensisijainen tavoite; korostaa tässä yhteydessä, että Euroopan parlamentti seuraa edelleen valppaasti kaikkien määräysten täytäntöönpanoa; huomauttaa, että konfliktinratkaisumekanismin on oltava vankka ja että mekanismilla on varmistettava tehokkaat, nopeasti toteutettavissa olevat ja varoittavat oikeussuojakeinot;

100.  korostaa, että tässä hallinnointijärjestelmässä on ehdottomasti säilytettävä täysimääräisesti EU:n päätöksenteon ja oikeusjärjestyksen riippumattomuus, mukaan luettuna Euroopan unionin tuomioistuimen rooli EU:n oikeuden ainoana tulkitsijana;

101.  korostaa, että hallintojärjestelyjen suunnittelun olisi oltava oikeassa suhteessa tulevan suhteen luonteeseen, soveltamisalaan ja syvyyteen ja siinä olisi otettava huomioon yhteenliitettävyyden, yhteistyön ja läheisyyden taso sekä samalla varmistettava koko tulevan sopimuksen tehokas ja tuloksellinen soveltaminen;

102.  kannattaa ajatusta, että perustetaan hallintoelin, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta, tarkastelee tulkintaeroja ja panee täytäntöön sovitut korjaavat toimenpiteet, kuten varoittavat alakohtaiset korjaavat toimenpiteet ja suojatoimet, sekä varmistetaan täysimääräisesti EU:n itsenäinen sääntelyvalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston lainsäädäntöoikeudet mukaan luettuina; korostaa, että tässä hallintoelimessä oleviin EU:n edustajiin olisi sovellettava asianmukaisia vastuuvelvollisuusmekanismeja, joihin Euroopan parlamentti osallistuu; muistuttaa, että komission puheenjohtaja sitoutui Euroopan parlamentin täysistunnossa 16. huhtikuuta 2019 varmistamaan, että aina kun kyseisessä hallintoelimessä on tehtävä päätös, komissio ottaa Euroopan parlamentin tiiviisti mukaan ja ottaa parlamentin näkemykset mahdollisimman tarkasti huomioon ja että mitään päätöksiä brexitistä ei voida tehdä ottamatta täysimääräisesti huomioon Euroopan parlamentin kantaa;

103.  vaatii myös, että sopimuksessa olisi määrättävä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen parlamentaarisen elimen perustamisesta, jonka tehtävänä on seurata tulevan sopimuksen täytäntöönpanoa;

104.  katsoo, että EU:n lainsäädännön käsitteistöön perustuvien määräysten osalta hallintojärjestelyjen on mahdollistettava asian vieminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi; muistuttaa, että sopimuksen muiden kuin unionin lainsäädäntöön liittyvien määräysten soveltamista ja tulkitsemista varten olisi harkittava vaihtoehtoista riitojenratkaisumenettelyä ainoastaan, jos voidaan antaa vastaavat riippumattomuutta ja puolueettomuutta koskevat takeet kuin Euroopan unionin tuomioistuin;

o
o   o

105.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 24.
(2) EUVL C 346, 27.9.2018, s. 2.
(3) EUVL C 369, 11.10.2018, s. 32.
(4) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 40.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0016.
(6) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0006.
(7) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0018.
(8) EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.
(9) EUVL C 34, 31.1.2020, s. 1
(10) Asia C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(12) Asia C-362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650; lausunto 1/15 PNR-sopimuksesta Kanadan kanssa, ECLI:EU:C:2017:592; asiat C-293/12 ja C-594/12, Digital Rights Ireland ja muut, EU:C:2014:238; Tele2 ja Watson, asiat C-203/15 - Tele2 Sverige ja C-698/15 Watson, ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö