Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2557(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0098/2020

Texte depuse :

B9-0098/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0033

Texte adoptate
PDF 217kWORD 63k
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg
Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Rezoluția Parlamentului European din 12 februarie 2020 referitoare la mandatul propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2557(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană(1), cea din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit(2), cea din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit(3), cea din 14 martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit(4), cea din 18 septembrie 2019 referitoare la situația retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană(5) și cea din 15 ianuarie 2020 referitoare la punerea în aplicare și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor prevăzute în Acordul de retragere(6),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 29 ianuarie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(7),

–  având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „Acordul de retragere”)(8) și Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, care însoțește Acordul de retragere (denumită în continuare „declarația politică”)(9).

–  având în vedere scrisorile din partea Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru pescuit, Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru afaceri constituționale și Subcomisiei pentru securitate și apărare,

–  având în vedere Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin care Comisia este numită negociator din partea Uniunii, precum și anexa la aceasta, care cuprinde directivele de negociere a unui nou parteneriat (COM(2020)0035) („directivele de negociere”),

–  având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regatul Unit (UK) a încetat să mai fie stat membru al Uniunii Europene (UE) la 31 ianuarie 2020, la ora 24 (ora Europei Centrale);

B.  întrucât declarația politică stabilește parametrii unui parteneriat ambițios, amplu, aprofundat și flexibil în materie de cooperare comercială și economică, având în centru un acord de liber schimb (ALS) cuprinzător și echilibrat, precum și în domeniul asigurării aplicării legii și justiției penale, al politicii externe, al securității și apărării și în domenii mai largi de cooperare și prevede că, atunci când UE și Regatul Unit consideră că este în interesul lor reciproc în timpul negocierilor, relațiile viitoare pot cuprinde și alte domenii de cooperare decât cele descrise în declarația politică;

C.  întrucât viitoarele relații ar trebui să se bazeze pe un echilibru al drepturilor și obligațiilor, respectând integritatea pieței unice și uniunea vamală, precum și indivizibilitatea „celor patru libertăți”; întrucât un stat care nu este membru al UE și care nu respectă aceleași obligații ca un stat membru nu poate avea aceleași drepturi și beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru;

D.  întrucât declarația politică prevede că viitorul parteneriat economic se va baza pe dispoziții care să asigure condiții echitabile pentru o concurență deschisă și loială;

E.  întrucât Regatul Unit și UE vor rămâne vecini apropiați și vor avea în continuare numeroase interese comune;

F.  întrucât o astfel de relație strânsă, sub forma unui acord de parteneriat cuprinzător între UE și Regatul Unit, ar putea fi considerată un cadru adecvat pentru viitoarele relații, cu ajutorul căruia aceste interese comune pot fi protejate și promovate, inclusiv pentru o nouă relație comercială;

G.  întrucât acordul privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit ar trebui să ofere un cadru flexibil care să permită diferite grade de cooperare într-o gamă largă de domenii de politică, pe baza unei structuri de guvernanță comune, cu dispoziții adecvate privind soluționarea litigiilor;

H.  întrucât această cooperare va impune ambelor părți să mențină standarde ridicate și angajamentele lor internaționale în mai multe domenii de politică;

I.  întrucât Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul de retragere prevede un cadru juridic care menține Acordul din Vinerea Mare în toate elementele sale și drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord și protejează integritatea pieței unice și economia întregii insule și, prin urmare, evită o frontieră strict controlată, atât timp cât mecanismul de aprobare prevede continuarea sa; întrucât obligația Regatului Unit de a asigura aplicarea Acordului din Vinerea Mare în toate elementele sale se aplică în toate circumstanțele;

J.  întrucât este necesar ca instituțiile UE și statele membre, împreună cu instituțiile publice și private, să ia măsuri pentru a fi pregătite pentru orice evenimente neprevăzute care ar putea apărea în urma negocierilor dintre UE și Regatul Unit;

K.  întrucât este esențial ca instituțiile UE și statele membre să continue să fie unite pentru a apăra interesele UE și ale cetățenilor săi pe parcursul etapelor ulterioare ale negocierilor, dar și pentru a asigura încheierea cu succes și la timp a acestor negocieri,

1.  subliniază hotărârea sa de a stabili o relație cât mai strânsă posibil cu Regatul Unit; observă, cu toate acestea, că o astfel de relație va trebui să fie diferită de cea de care beneficia Regatul Unit ca stat membru al UE și va trebui să adere la principiile de mai jos;

2.  reamintește că orice acord de asociere încheiat în temeiul articolului 217 din TFUE între UE și Regatul Unit (denumit în continuare „acordul”) trebuie să respecte cu strictețe următoarele principii:

   (i) o țară terță nu trebuie să beneficieze de aceleași drepturi și avantaje ca un stat membru al UE sau un membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) sau al Spațiului Economic European (SEE);
   (ii) protecția integrității depline și a funcționării corecte a pieței unice, uniunea vamală și indivizibilitatea celor patru libertăți și, în special, gradul de cooperare în cadrul pilonului economic ar trebui să fie proporțional cu libertatea de circulație a persoanelor;
   (iii) menținerea autonomiei decizionale a UE;
   (iv) garantarea ordinii juridice a UE și a rolului Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în această privință;
   (v) respectarea în permanență a principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt definite în special în Declarația universală a drepturilor omului a ONU, în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele la aceasta, în Carta socială europeană, în Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și în alte tratate internaționale privind drepturile omului ale ONU și ale Consiliului Europei, precum și respectarea principiului statului de drept;
   (vi) condiții de concurență echitabile, care să asigure standarde echivalente în ceea ce privește politicile în domeniul social, al muncii, al mediului, al concurenței și al ajutoarelor de stat, inclusiv prin intermediul unui cadru robust și cuprinzător privind concurența și controlul ajutoarelor de stat;
   (vii) principiul precauției, principiul conform căruia daunele aduse mediului ar trebui remediate cu prioritate la sursă și principiul „poluatorul plătește”;
   (viii) garantarea acordurilor UE cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, inclusiv a Acordului privind SEE, precum și menținerea echilibrului general al acestor relații;
   (ix) protejarea stabilității financiare a UE și respectarea regimului și standardelor sale de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor;
   (x) un echilibru just între drepturi și obligații, inclusiv, dacă este cazul, contribuții financiare proporționale;

3.  reiterează faptul că acordul ar trebui să ofere un cadru adecvat pentru viitoarele relații, bazându-se pe trei piloni principali: parteneriat economic, parteneriat în domeniul afacerilor externe, aspecte sectoriale specifice și cooperare tematică; subliniază că acordul ar trebui, de asemenea, să asigure un cadru de guvernanță coerent, care să includă un mecanism solid de soluționare a litigiilor, evitând astfel proliferarea acordurilor bilaterale și deficiențele care caracterizează relația UE cu Elveția; reamintește că acordul trebuie să fie în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din TUE;

4.  observă că, având în vedere baza de valori comune a UE și Regatului Unit, legăturile strânse dintre ele și actuala aliniere în materie de reglementare, apartenența Regatului Unit timp de 47 ani la UE și statutul său de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, precum și apartenența la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Regatul Unit va fi în continuare un partener important pentru UE în ceea ce privește toți pilonii menționați anterior și este în interesul ambelor părți să stabilească un parteneriat care să asigure cooperarea continuă;

5.  reamintește că acordul poate fi încheiat numai cu participarea deplină și acordul final al Parlamentului European; subliniază că acesta trebuie să fie informat imediat și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii, în conformitate cu articolele 207, 217 și 218 din TFUE, cu jurisprudența relevantă și cu bunele practici consacrate, și că poziția sa ar trebui luată în considerare în mod corespunzător în toate etapele, asigurându-se faptul că Parlamentul European și comisiile sale competente sunt în măsură să exercite un control democratic și să decidă cu privire la acord în deplină cunoștință de cauză; invită Consiliul și Comisia să țină seama pe deplin de poziția Parlamentului European atunci când elaborează directivele de negociere, pe care să le facă publice;

6.  invită Comisia să poarte negocierile în mod transparent; îndeamnă Comisia să asigure, în acest sens, o consultare publică și un dialog constant cu partenerii sociali și societatea civilă, precum și cu parlamentele naționale;

7.  consideră că UE trebuie să depună toate eforturile în cadrul negocierilor sale cu Regatul Unit pentru a proteja interesele UE și pentru a se asigura că se mențin întotdeauna influența sa și unitatea, așa cum s-a întâmplat în timpul negocierilor privind condițiile de retragere a Regatului Unit din UE; insistă că această unitate trebuie menținută în cazul negocierilor privind viitorul parteneriat și, prin urmare, reamintește că este important că Comisia este singurul negociator al UE în cadrul negocierilor și că, prin urmare, statele membre nu trebuie să inițieze negocieri bilaterale;

8.  solicită să înceapă cât mai curând posibil negocierile cu privire la toate punctele vizate de proiectul de directive de negociere; consideră, cu toate acestea, că nivelul de aprofundare și de ambiție va fi în mod necesar proporțional cu calendarul strict pe care l-a ales Regatul Unit și care nu reflectă complexitatea negocierilor și implică riscul unei „rupturi brutale” în anumite domenii în care se poate ca măsurile de urgență sau cadrul internațional să nu fie un cadru juridic suficient pentru prevenirea unor perturbări grave;

9.  își exprimă îngrijorarea cu privire la interpretarea dată de prim-ministrul Regatului Unit dispozițiilor Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul de retragere referitoare la controalele la frontieră în Marea Irlandei; consideră că încrederea este un element esențial al oricărei negocieri; crede că prim-ministrul Regatului Unit trebuie să clarifice imediat, în mod satisfăcător, ce abordare are în vedere Regatul Unit în ceea ce privește punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord;

10.  sprijină directivele de negociere, care prevăd că Gibraltarul nu va fi inclus în domeniul de aplicare teritorială al acordurilor care urmează să fie încheiate între UE și Regatul Unit și că orice acord separat va necesita acordul prealabil al Regatului Spaniei;

I.PARTENERIATUL ECONOMIC

Comerțul și condițiile de concurență echitabile

11.  ia act de faptul că Regatul Unit a decis să își întemeieze viitorul parteneriat economic și comercial cu UE pe un ALS; subliniază că, deși Parlamentul European susține ideea ca UE să negocieze în mod constructiv un ALS echilibrat, ambițios și cuprinzător cu Regatul Unit, un ALS cu Regatul Unit nu va însemna niciodată, prin însăși natura sa, un comerț „fără piedici”;

12.  reiterează că, pentru a menține integritatea UE, a pieței sale unice și a uniunii vamale, precum și indivizibilitatea celor patru libertăți, este esențial să se asigure că măsura în care se acordă acces fără contingente tarifare și fără taxe vamale la cea mai mare piață unică din lume corespunde pe deplin cu gradul de convergență a reglementărilor și cu angajamentele asumate în ceea ce privește respectarea condițiilor de concurență echitabile , pentru o concurență deschisă și loială, care să conducă la o aliniere dinamică; subliniază că, în acest scop, este necesar să se pună laolaltă norme și măsuri de drept material, inclusiv clauze de menținere a nivelului de protecție și mecanisme care să asigure o punere în aplicare, o asigurare a respectării și o soluționare a litigiilor eficace;

13.  evidențiază că un ALSar trebui să urmărească să permită accesul pe piață și facilitarea comerțului, cât mai aproape de nivelul care exista înainte de retragerea Regatului Unit din UE, dar trebuie și să continue să creeze locuri de muncă decente și să stimuleze posibilitățile de export ale UE, să încurajeze dezvoltarea durabilă, să susțină standardele UE și să respecte procedurile democratice; subliniază că ar trebui să se asigure condiții de concurență echitabile și să se protejeze standardele UE, astfel încât să nu se producă o „uniformizare la un nivel inferior” , pentru o aliniere dinamică, și că este necesar să se asigure faptul că Regatul Unit nu obține un avantaj competitiv neloial prin subminarea nivelurilor de protecție și să se evite arbitrajul de reglementare de către operatorii de pe piață;

14.  subliniază că, pentru ca un ALS să promoveze cu adevărat interesele UE, directivele de negociere ar trebui să prevadă următoarele obiective:

   (i) condițiile de concurență echitabile trebuie garantate cu angajamente solide și cu dispoziții obligatorii privind concurența și ajutoarele de stat, chestiuni fiscale relevante (inclusiv combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a spălării de bani), respectarea deplină a standardelor sociale și de muncă (inclusiv niveluri echivalente de protecție și garanții echivalente în ceea ce privește dumpingul social), protecția mediului și a standardele în materie de schimbări climatice, promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și dezvoltarea durabilă; dispozițiile ar trebui să asigure faptul că standardele nu scad, permițând totodată ambelor părți să își modifice, în timp, angajamentele, pentru a stabili standarde mai ridicate sau a include și alte domenii; angajamentele și dispozițiile ar trebui să poată fi puse în aplicare cu ajutorul unor măsuri provizorii autonome, al unui mecanism solid de soluționare a litigiilor și al unor căi de atac, în vederea unei alinieri dinamice;
   (ii) încheierea unui acord reciproc privind accesul mutual avantajos pe piață al bunurilor, serviciilor, achizițiilor publice, privind recunoașterea calificărilor profesionale și, după caz, negocierea investițiilor străine directe relevante în deplină conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC);
   (iii) asumarea de către ambele părți a angajamentului de a continua să conlucreze la un comerț liber și echitabil, bazat pe reguli solide, în cadrul forurilor internaționale, pentru a se atinge un multilateralism eficace;
   (iv) cu toate că depune eforturi astfel încât comerțul cu mărfuri să fie cât mai amplu cu putință, Comisia ar trebui să aprecieze dacă este posibil să se aplice cote și tarife pentru sectoarele cele mai sensibile, precum și dacă este nevoie de clauze de salvgardare pentru a proteja integritatea pieței unice a Uniunii; în plus, afirmă din nou că, în ceea ce privește produsele alimentare și produsele agricole, de exemplu, accesul la piața unică este condiționat de respectarea strictă a legislației și standardelor UE, în special în domeniul siguranței alimentare, al organismelor modificate genetic (OMG), al pesticidelor, al indicațiilor geografice, al bunăstării animalelor, al etichetării și trasabilității, al standardelor sanitare și fitosanitare (SPS) și al sănătății umane, animale și a plantelor;
   (v) regulile de origine ar trebui să se inspire din ultimele ALS ale UE și să se bazeze pe interesele producătorilor din Uniune; acordul ar trebui să protejeze cadrul relațiilor comerciale actuale dintre UE și țările terțe și să evite orice parazitism, asigurând coerența prin menținerea față de țările terțe a unui sistem de tarife și de contingente bine reglat și a regulilor de origine pentru produse;
   (vi) în acest domeniu, angajamentele privind măsurile antidumping și măsurile compensatorii ar putea depăși ceea ce este prevăzut de regulile OMC, după caz;
   (vii) ar trebui să se asume angajamente privind serviciile, astfel încât să se asigure o liberalizare a comerțului cu servicii care să depășească cu mult angajamentele asumate de părți în cadrul OMC, pornind de la recentele ALS ale UE, dar protejând totodată calitatea excelentă a serviciilor publice din UE, în conformitate cu TFUE și, în special, cu Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general; în plus, serviciile audiovizuale ar trebui să fie excluse din dispozițiile referitoare la liberalizare; reafirmă că, în temeiul unui ALS, accesul la piață al serviciilor este limitat și face întotdeauna obiectul unor excluderi, rezerve și excepții; ar trebui să fie prevăzute toate modurile de furnizare a serviciilor, inclusiv angajamente privind circulația transfrontalieră a persoanelor fizice (modul 4) și dispoziții referitoare la normele UE, la respectarea egalității de tratament a lucrătorilor și la recunoașterea calificărilor profesionale; acordurile ar trebui să prevadă dispoziții privind accesul pe piață și tratamentul național în conformitate cu normele statului-gazdă, astfel încât furnizorii de servicii din UE să nu fie discriminați, inclusiv în ceea ce privește stabilirea; noile acorduri ar trebui să permită intrarea și șederea temporară a persoanelor fizice în scopuri profesionale, pentru a furniza servicii ;
   (viii) ar trebui să existe posibilități de acces la piețele de achiziții publice care să depășească angajamentele asumate în cadrul Acordului privind achizițiile publice al OMC și să garanteze accesul pe piață al întreprinderile din UE în sectoare strategice și un grad de deschidere egal cu cel al piețelor de achiziții publice din UE;
   (ix) măsuri ferme și executorii în materie de recunoaștere și protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a indicațiilor geografice (IG), cum ar fi drepturile de autor și drepturile conexe și mărcile comerciale, în temeiul cadrului juridic actual și viitor al UE;
   (x) acordul ar trebui să confirme protecția indicațiilor geografice existente, astfel cum se prevede în acordul de retragere, și să instituie un mecanism de protecție a viitoarelor indicații geografice, asigurând același nivel de protecție ca cel prevăzut de acordul de retragere;
   (xi) ar trebui să se includă un capitol privind comerțul și egalitatea de gen; ar trebui luate în considerare consecințele retragerii Regatului Unit din UE asupra egalității de gen, inclusiv prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru acțiunile UE de protejare și promovare a rolului femeilor în economie, cum ar fi, de exemplu, măsurile de combatere a diferenței de remunerare între femei și bărbați;
   (xii) ar trebui să se prevadă un capitol general referitor la nevoile și interesele microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în ceea ce privește chestiuni ce țin de facilitarea accesului pe piață, inclusiv compatibilitatea standardelor tehnice și proceduri vamale simplificate, fără a se limita însă la acestea, pentru a păstra și a crea oportunități concrete de afaceri și pentru a încuraja internaționalizarea întreprinderilor;
   (xiii) pentru ca un acord comercial să fie cuprinzător, el trebuie să prevadă dispoziții care să asigure în viitor alinierea reglementărilor Regatului Unit cu reglementările UE; pentru a facilita comerțul, ar trebui negociate discipline transversale privind coerența reglementărilor și barierele netarifare, ținând seama de caracterul voluntar al cooperării în materie de reglementare și de dreptul de a reglementa în interesul public, păstrând, în același timp, autonomia de reglementare și drepturile parlamentare și reamintind faptul că dispozițiile unui acord comercial privind cooperarea în materie de reglementare nu pot reproduce în întregime același comerț fără piedici pe care îl oferă calitatea de membru al pieței unice;
   (xiv) pentru a proteja stabilitatea financiară și în materie de reglementare și pentru a asigura respectarea deplină a regimului de reglementare și a standardelor UE, precum și aplicarea acestora, excepția prudențială și limitările furnizării transfrontaliere de servicii financiare sunt caracteristici obișnuite ale acordurilor comerciale ale UE și ar trebui prevăzute de acest acord;
   (xv) dispoziții ambițioase care să permită dezvoltarea comerțului digital și sunt menite să elimine barierele nejustificate din calea comerțului electronic, să asigure un mediu online deschis, sigur și fiabil pentru întreprinderi și consumatori și să reglementeze fluxurile transfrontaliere de date, prevăzând principii precum concurența loială și norme ambițioase pentru transferurile transfrontaliere de date, în deplină conformitate și cu normele actuale și viitoare ale UE privind protecția datelor și confidențialitatea și fără a aduce atingere acestor norme;
   (xvi) ALS ar declanșa verificări vamale și controale de îndată ce mărfurile ar intra pe piața unică, ceea ce ar afecta lanțurile de aprovizionare globale și procesele de fabricație; este necesar să fie întărite autoritățile vamale, atât cu personal, cât și cu echipamente tehnice, pentru a face față sarcinilor suplimentare care le vor reveni; procedurile operaționale ale viitorului acord trebuie să urmărească să mențină normele pieței interne a bunurilor a Uniunii, precum și normele uniunii vamale; este astfel extrem de important să se garanteze conformitatea produselor cu normele pieței unice;
   (xvii) alinierea reglementărilor privind supravegherea pieței produselor și soliditatea standardelor pentru produse ar trebui să constituie, prin urmare, o parte esențială și de neînlocuit a unui viitor acord cu Regatul Unit, pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile din UE și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor din Uniune;
   (xviii) trebuie menținută integritatea uniunii vamale, precum și a regulilor și procedurilor sale; în acest domeniu ar trebui să se încheie un acord de lucru rapid și eficient între UE și Regatul Unit;

15.  subliniază că întregul ALS ar trebui să facă obiectul unor dispoziții privind dialogul cu societatea civilă, implicarea părților interesate și consultarea ambelor părți; insistă să se înființeze grupuri consultative interne care să supravegheze punerea în aplicare a acordului;

16.  reiterează că acordul ar trebui să garanteze un cadru de guvernanță coerent, care ar trebui să includă un mecanism solid de soluționare a litigiilor, precum și structuri de guvernanță; accentuează, în această privință, faptul că CJUE este competentă să interpreteze întrebările legate de dreptul european, pentru a asigura interpretări uniforme;

Condiții de concurență echitabile

17.   reamintește că Regatul Unit ar trebui să respecte și să pună în aplicare în continuare standardele existente prevăzute de angajamentele sale internaționale, pentru alinierea dinamică a legislației și a politicilor, într-un mod care să reflecte amploarea și profunzimea viitoarei relații;

18.  își reafirmă hotărârea de a preveni orice formă de „dumping” în cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit și reamintește, în această privință, că alinierea la politicile sociale, în materie de mediu, muncă, chestiuni fiscale relevante și ajutoare de stat este esențială pentru prevenirea dumpingului;

19.  observă că amploarea și profunzimea acordului în ceea ce privește condițiile de concurență echitabile vor fi esențiale pentru determinarea dimensiunii viitoarelor relații generale dintre UE și Regatul Unit; reamintește că respectarea în continuare de către Regatul Unit a modelului social european va avea un rol decisiv în acest sens; reafirmă că este necesar să se instituie garanții care să asigure că se mențin standardele ridicate și condițiile de concurență echitabile, cel puțin la nivelurile ridicate actuale pe care le prevăd standardele comune existente;

20.  subliniază că o relație mai strânsă va necesita un cadru solid și cuprinzător pentru concurență și controlul ajutoarelor de stat care să prevină denaturarea nejustificată a comerțului și a concurenței, pentru a se asigura că Regatul Unit nu se implică în practici neloiale și anticoncurențiale care să îi dezavantajeze pe actorii economici din UE;

21.  este ferm convins că Regatul Unit ar trebui să respecte standardele aflate în evoluție referitoare la legislația din acquis-ul Uniunii privind impozitarea și combaterea spălării banilor, inclusiv transparența fiscală, schimbul de informații fiscale și măsurile de combatere a evitării obligațiilor fiscale, și ar trebui să soluționeze situația teritoriilor sale de peste mări, a zonelor sale de suveranitate și ale dependențelor Coroanei britanice și nerespectarea de către acestea a criteriilor de bună guvernanță și a cerințelor de transparență ale UE;

22.  reiterează că este necesar să se mențină standarde ridicate și condiții de concurență echitabile în domeniul medicamentelor, al dispozitivelor medicale, al siguranței alimentare și etichetării alimentelor, precum și al politicii și standardelor veterinare, fitosanitare și de mediu;

23.  observă că, la fel ca și celelalte elemente ale acordului, dispozițiile privind condițiile de concurență echitabile vor impune existența unor structuri de guvernanță solide, care să conțină mecanisme corespunzătoare de gestionare, supraveghere, soluționare a litigiilor și de asigurare a respectării, cu sancțiuni și măsuri intermediare acolo unde este necesar, și cu o obligație pentru ambele părți de a înființa sau, dacă este cazul, de a menține instituții independente care să fie în măsură să supravegheze și să asigure în mod eficace punerea în aplicare; subliniază că, pentru a asigura respectarea standardelor de muncă și de mediu, trebuie să li se garanteze cetățenilor și organizațiilor neguvernamentale accesul la justiție și un mecanism adecvat de depunere a plângerilor;

II.CHESTIUNI SECTORIALE SPECIFICE ȘI COOPERAREA TEMATICĂ

Pescuitul

24.  în plus, evidențiază că chestiunea accesului liber la ape teritoriale și porturi nu poate fi disociată de chestiunea liberului schimb și a accesului produselor pescărești din Regatul Unit pe piața UE și că negocierile cu Regatul Unit în domeniul pescuitului nu pot fi decuplate de negocierile privind parteneriatul economic general, în special în domeniul comerțului, și trebuie să fie direct legate de acestea din urmă;

25.  reamintește și sprijină ferm dispozițiile privind pescuitul care urmează să fie convenite până la 1 iulie 2020 și consideră că viitorul regim de gestionare a pescuitului al Regatului Unit nu ar trebui să devină mai permisiv decât actualele norme și obligații prevăzute de politica comună în domeniul pescuitului (PCP);

26.  subliniază că retragerea Regatului Unit din UE nu exonerează Regatul Unit de responsabilitatea de a coopera, în calitate de stat costier, la gestionarea comună și sustenabilă a stocurilor comune de pește, în conformitate cu obligațiile sale internaționale;

27.  reamintește că principiul fundamental al accesului liber și egal al pescarilor din UE la apele tuturor statelor membre în cadrul PCP, piața unică a UE și principiul european al liberei circulații a mărfurilor (inclusiv a produselor pescărești) aduc de zeci de ani drepturi și avantaje pentru comunitățile costiere, operatori și consumatori;

28.  subliniază că este important să se stabilească un parteneriat reciproc avantajos și cuprinzător între UE și Regatul Unit, care să prevadă în mod indisociabil și prioritar, înainte de încheierea perioadei de tranziție, un acord privind pescuitul și chestiunile legate de pescuit, în conformitate cu obligațiile reciproce în temeiul dreptului internațional;

29.  insistă ca acordul să se bazeze pe principiile stabilite de PCP pentru exploatarea și conservarea durabilă a resurselor biologice marine și pentru beneficiile socioeconomice ale pescarilor, ale operatorilor din sectorul pescuitului și ale consumatorilor;

30.  solicită ca acordul să asigure îndeosebi accesul reciproc și în permanență la ape și să mențină repartizarea actuală între UE și Regatul Unit a cotelor din stocurile exploatate în mod obișnuit; evidențiază, în acest context, că este important să se mențină principii și măsuri de gestionare a pescuitului stabilite de comun acord, în concordanță cu cele stabilite în cadrul PCP;

31.  repetă insistent că este nevoie de mecanisme de consultare adecvate și de o abordare comună bazată pe date științifice, precum și de garanții privind continuarea contribuției Regatului Unit la colectarea datelor și la evaluarea științifică a stocurilor; îndeamnă ambele părți să continue cooperarea în domeniul controlului pescuitului și al combaterii pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

Protecția datelor

32.  reamintește că, în conformitate cu jurisprudența CJUE(10), pentru ca Comisia să declare adecvat cadrul de protecție a datelor din Regatul Unit, trebuie să demonstreze că Regatul Unit oferă un nivel de protecție „în esență echivalent” cu cel oferit de cadrul juridic al UE, inclusiv în ceea ce privește transferurile către țări terțe; reamintește că Legea privind protecția datelor din Regatul Unit prevede o exceptare generală și extinsă de la principiile de protecție a datelor și a drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri legate de imigrație; este preocupat de faptul că, atunci când datele persoanelor care nu sunt cetățeni ai Regatului Unit sunt prelucrate în conformitate cu această exceptare, aceștia nu sunt protejați în același mod ca cetățenii britanici; consideră că această exceptare intră conflict cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(11); în plus, consideră că cadrul juridic britanic privind păstrarea datelor din telecomunicații electronice nu îndeplinește condițiile prevăzute de acquis-ul UE relevant, așa cum a fost interpretat de CJUE, și, prin urmare, nu îndeplinește în prezent condițiile pentru a fi declarat adecvat;

33.  consideră că este necesar să se acorde o atenție deosebită cadrului juridic al Regatului Unit în domeniul securității naționale sau al prelucrării datelor cu caracter personal de către autoritățile de aplicare a legii; reamintește că este posibil ca programele de supraveghere în masă să nu fie conforme legislației UE și încurajează ferm luarea în considerare a jurisprudenței CJUE în acest domeniu, cum ar fi cauza Schrems, precum și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului;

34.  însărcinează Comisia să evalueze cu atenție cadrul juridic de protecție a datelor al Regatului Unit și să se asigure că Regatul Unit a rezolvat problemele identificate în prezenta rezoluție înainte de a declara legislația Regatului Unit în materie de protecție a datelor concordantă cu legislația UE, așa cum a fost interpretată de CJUE(12) și să solicite avizul Comitetului european pentru protecția datelor și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, oferindu-le acestora toate informațiile relevante și termene adecvate pentru a-și îndeplini rolul;

Schimbările climatice și mediul

35.  consideră că viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit ar trebui să se bazeze nu numai pe factori economici, ci și pe obiective ambițioase în domeniul mediului, susținute de cooperarea în forurile internaționale relevante , pentru a soluționa probleme transfrontaliere și globale;

36.  consideră că UE și Regatul Unit ar trebui să se asigure că nivelul de protecție a mediului asigurat prin lege, prin regulamente și practici nu este redus sub nivelul asigurat de standardele comune aplicabile în UE și în Regatul Unit la încheierea perioadei de tranziție în ceea ce privește: accesul la informații privind mediul, participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu; evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu; emisiile industriale; țintele și plafoanele privind emisiile în atmosferă și calitatea aerului; conservarea naturii și a biodiversității; gestionarea deșeurilor; protejarea și conservarea mediului acvatic; protejarea și conservarea mediului marin; prevenirea, reducerea și eliminarea riscurilor pentru sănătatea umană sau pentru mediu generate de producerea, utilizarea, eliberarea și eliminarea substanțelor chimice și a produselor de protecție a plantelor; și schimbările climatice și principiul precauției;

37.  invită negociatorii să se asigure că Regatul Unit se angajează să pună în aplicare în perioada de tranziție standardele, inclusiv obiectivele, precum și alte dispoziții convenite la nivelul UE;

38.  îndeamnă ca, în cadrul negocierilor, cooperarea în domeniul combaterii schimbărilor climatice să constituie o prioritate absolută, dată fiind importanța deosebită a reușitei în acest domeniu, începând cu succesul celei de a 26-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 26) de la Glasgow; consideră că cea mai bună opțiune ar fi alinierea completă a Regatului Unit și a UE în acest domeniu; în acest sens, își exprimă puternica preferință ca Regatul Unit să se alinieze pe deplin cadrului actual și viitor al politicii UE privind clima, precum și angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris și solicită ca plafonarea emisiilor UE stabilite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), Regulamentul privind partajarea eforturilor, inclusiv utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura, să se aplice în întregime;

39.  invită Regatul Unit ca la sfârșitul perioadei de tranziție să păstreze un sistem de stabilire a prețurilor carbonului aliniat la standardele și obiectivele comune în vigoare și ca negociatorii să exploreze posibilitatea de a corela viitorul sistem național al Regatului Unit privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu EU ETS, cu condiția respectării depline a integrității EU ETS;

40.  subliniază că orice relație dintre Regatul Unit și Banca Europeană de Investiții (BEI) ar trebui să fie subordonată, printre altele, alinierii Regatului Unit la obiectivele UE revizuite privind clima și mediul, respectării de către Regatul Unit a regulamentului de instituire a unui cadru de facilitare a investițiilor durabile și a noii strategii ambițioase a BEI privind clima și politica acordării de împrumuturi în domeniul energiei;

41.  subliniază că există un risc de pierdere a biodiversității în UE ca urmare unei reduceri a nivelului protecției în Regatul Unit, deoarece numeroase specii (păsări, lilieci, fluturi și cetacee) migrează între UE și Regatul Unit, iar în cazul multor specii nemigratoare există un flux genetic regulat între Regatul Unit și UE;

42.  subliniază că este important ca Regatul Unit să continue să se conformeze legislației privind siguranța substanțelor chimice (REACH(13)) și să asigure cooperarea cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA);

Energie

43.  solicită ca acordul să asigure accesul nediscriminatoriu la rețele pentru participanții la piață, separarea efectivă a operatorilor de rețea; garantarea unor condiții de concurență echitabile și a menținerii nivelului de protecție, inclusiv stabilirea efectivă a prețului carbonului, ajutoare de stat și protecția mediului;

44.  solicită crearea de mecanisme care să asigure cât mai bine siguranța alimentării cu energie și schimburi eficiente între capacitățile de interconexiune în diferite intervale de timp;

45.  se așteaptă ca Regatul Unit să respecte standarde ridicate în materie de siguranță, securitate și radioprotecție în domeniul nuclear; se așteaptă ca acordul să trateze relația Regatului Unit cu Euratom și cu proiectul ITER, precum și impactul retragerii asupra activelor și pasivelor, permițând cooperarea și schimbul de informații între Euratom, Regatul Unit și autoritățile sale naționale; solicită ca acordul să includă un angajament de a asigura condiții de concurență corecte în ceea ce privește standardele de securitate nucleară la sfârșitul perioadei de tranziție, asigurând respectarea deplină a convențiilor internaționale, inclusiv a convențiilor de la Aarhus și Espoo, precum și a tratatelor;

Sănătatea publică și siguranța alimentară

46.  subliniază importanța menținerii de către UE și Regatul Unit a unor standarde ridicate de siguranță alimentară și de etichetare a alimentelor pentru consumatorii din UE și din Regatul Unit; reamintește că toate produsele alimentare importate în UE dintr-o țară terță trebuie să respecte standardele înalte de siguranță alimentară ale UE privind, printre altele, utilizarea OMG; remarcă avantajul reciproc creat de continuarea participării Regatului Unit la Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje; reamintește că este necesar să aibă loc verificări și controale riguroase între UE și Regatul Unit, având în vedere statutul de țară terță al Regatului Unit;

47.  subliniază importanța menținerii de către Regatul Unit a unor standarde echivalente de sănătate animală, în domeniul prevenirii transmiterii de zoonoze între animale și oameni, în special în cazul speciilor migratoare, atât în beneficiul sănătății animale, cât și în cel al sănătății umane; consideră că este necesar să se mențină pașapoartele pentru circulația animalelor între UE și Regatul Unit, atât în cazul animalelor domestice, cât și al animalelor de fermă, pe baza standardelor existente și viitoare ale UE;

48.  subliniază importanța asigurării unor standarde înalte și a unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește protecția bunăstării și a sănătății animalelor de-a lungul întregului lanț alimentar și asigurarea unei concurențe loiale între fermierii din Regatul Unit și UE; exclude posibilitatea ca UE să importe animale vii, carne și ouă care nu respectă standardele UE în materie de bunăstare a animalelor;

49.  subliniază importanța asigurării unei aprovizionări adecvate cu medicamente, dispozitive medicale și alte produse medicale; solicită, prin urmare, UE și Regatului Unit să se asigure că se iau măsuri pentru a limita penuria și potențialele efecte grave asupra sănătății umane; solicită în special să se întreprindă acțiuni specifice pentru a asigura accesul continuu și rapid la medicamente și la dispozitive medicale sigure pentru pacienți, inclusiv o aprovizionare sigură și substanțială cu izotopi radioactivi;

50.  îndeamnă să se continue cooperarea în domeniul sănătății și sănătății publice; subliniază că, în calitate de țară terță, Regatul Unit nu va putea să participe la procedurile de autorizare a produselor medicale în UE;

Drepturile cetățenilor și mobilitatea persoanelor

51.  invită părțile care participă la negocieri să depună eforturi în vederea continuării exercitării depline a drepturilor cetățenești garantate de Acordul de retragere atât cetățenilor UE și familiilor lor, cât și cetățenilor britanici și familiilor acestora; subliniază că orice viitoare acorduri de mobilitate ar trebui să se bazeze pe nediscriminare între statele membre ale UE și pe deplină reciprocitate; consideră, în sens mai general, că este important ca o mai bună concretizare a drepturilor cetățenilor, inclusiv libera circulație, bazată pe reciprocitate, a cetățenilor britanici aflați în UE, trebuie să stea la temelia și să reprezinte o parte indisociabilă a textului unui viitor acord internațional între UE și Regatul Unit. consideră că este, de asemenea, esențial ca statele membre ale UE să clarifice cadrul care trebuie aplicat de fiecare dintre ele cetățenilor britanici care doresc să obțină statutul de rezident și că aceste măsuri să fie ușor de utilizat și transparente în vederea facilitării procesului, precum și gratuite, și ca Comisia și Parlamentul European să monitorizeze evoluțiile relevante;

52.  solicită crearea unor mecanisme adecvate de coordonare a sistemelor de securitate socială, inclusiv a drepturilor de pensie, având în vedere circulația persoanelor în viitor; salută, în această privință, dispozițiile detaliate privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Acordul de retragere, care protejează drepturile aferente perioadelor în care au fost plătite contribuții la sistemele de securitate socială;

53.  invită insistent guvernul Regatului Unit să adopte un nou proiect de lege privind ocuparea forței de muncă înainte de încheierea perioadei de tranziție, pentru a evita orice situație în care drepturile lucrătorilor nu sunt protejate nici de legislația existentă a Uniunii, nici de proiectul de lege privind ocuparea forței de muncă din Regatul Unit;

54.  insistă, în acest sens, asupra aplicării depline și adecvate a legislației UE cu termene de punere în aplicare în perioada de tranziție, cum ar fi revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor, a directivei privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată sau a directivei privind condițiile de muncă transparente și previzibile;

55.  solicită ca situația specială de pe insula Irlanda să fie luată pe deplin în considerare și să se abordeze chestiunile nesoluționate privind cetățenii Irlandei de Nord; solicită insistent autorităților din Regatul Unit să se asigure că drepturile cetățenilor din Irlanda de Nord nu vor fi diminuate sub nicio formă și să respecte în totalitate Acordul din Vinerea Mare în ansamblul său.

56.  se pronunță în favoarea continuării aplicării de către Regatul Unit a regulamentului privind serviciile de roaming, atât în beneficiul cetățenilor UE, cât și în al celor din Regatul Unit și, în special, a facilitării circulației transfrontaliere a persoanelor pe insula Irlanda;

57.  ia act de intenția Regatului Unit de a adera la Convenția de la Haga din 2007 privind obligația de întreținere și face apel la o cooperare și la stabilirea de obiective ambițioase în domeniul dreptului civil și al dreptului familiei, în special în privința drepturilor și repatrierii copiilor; reamintește că viitorul acord ar trebui să ia în considerare anumite categorii de cetățeni care intră în prezent sub incidența legislației UE, așa cum este interpretată de CJUE, precum resortisanții britanici care se întorc în Regatul Unit împreună cu membri ai familiei care nu sunt resortisanți ai unor țări membre ale UE, persoanele cu dizabilități și îngrijitorii lor, resortisanții țărilor terțe care locuiesc în Regatul Unit și care au legături juridice strânse cu statele membre, cum ar fi resortisanții țărilor terțe născuți în UE, refugiații recunoscuți și apatrizii.

58.  consideră că acordurile de mobilitate trebuie să se bazeze pe nediscriminare și pe reciprocitate deplină; reamintește că, odată ce mandatul de negociere este adoptat, statele membre nu pot negocia acorduri bilaterale;

59.  regretă, în acest context, că Regatul Unit a anunțat că principiul liberei circulații a persoanelor între UE și Regatul Unit nu se va mai aplica; consideră că orice acord privind viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit ar trebui să includă dispoziții ambițioase pentru a asigura cetățenilor UE și ai Regatului Unit și membrilor familiilor acestora continuarea exercitării drepturilor, în special în ceea ce privește circulația persoanelor și a lucrătorilor; reamintește că dreptul la liberă circulație este direct legat de celelalte trei libertăți care fac parte integrantă din piața unică și au o relevanță deosebită pentru servicii și calificările profesionale;

60.  consideră că Acordul ar trebui să prevadă posibilitatea de a călători fără viză în cazul vizitelor pe termen scurt, inclusiv al călătoriilor pe termen scurt legate de locul de muncă, pe baza principiului reciprocității depline și al nediscriminării, și ar trebui să stabilească condițiile de intrare și de ședere pentru cercetare, studiu și formare, precum și în cadrul schimburilor pentru tineri;

61.  în ceea ce privește viitoarea cooperare între Regatul Unit și UE-27 în domeniul politicilor privind azilul și migrația, subliniază că acest lucru ar trebui să conțină cel puțin măsuri care să multiplice căile sigure și legale de acces la protecția internațională, inclusiv prin reîntregirea familiei; având în vedere că reîntregirea familiei continuă să fie importantă pentru solicitanții de azil care locuiesc în Regatul Unit și au familii în interiorul UE, încurajează adoptarea unui plan privind reîntregirea familiei, care ar trebui să intre în vigoare după perioada de tranziție, pentru a evita orice lacună cu impact umanitar și pentru a respecta dreptul la viața de familie al solicitanților de azil, în conformitate cu articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului;

Echivalența în domeniul serviciilor financiare

62.  reamintește că întreprinderile cu sediul în Regatul Unit își vor pierde drepturile de „pașaport”;

63.  consideră că accesul pe piață ar trebui să se bazeze pe decizii de echivalență, cu condiția ca UE să se asigure că regimul și standardele de reglementare și de supraveghere din Regatul Unit sunt și continuă să fie pe deplin echivalente cu cele ale UE, reflectând dispozițiile convenite cu privire la condiții de concurență echitabile; consideră că, odată ce echivalența a fost acordată Regatului Unit, trebuie instituit un mecanism eficient pentru a garanta menținerea echivalenței în timp și reamintește că UE poate retrage unilateral, în orice moment, statutul de echivalență;

64.  consideră că orice viitor cadru ar trebui să protejeze stabilitatea financiară în UE și să respecte regimul și standardele sale de reglementare și de supraveghere și aplicarea acestora, menținând, în același timp, autonomia decizională și de reglementare a UE;

Transportul

65.  invită negociatorii să garanteze continuarea conectivității între Regatul Unit și UE, pe baza cerinței de reciprocitate a accesului la piețele transporturilor, ținând seama de diferența de dimensiuni dintre cele două piețe;

66.  în acest sens, reamintește că sistemul de cote multilaterale al Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor (CEMT) este în prezent insuficient pentru a trata pe deplin nevoile de transport rutier de mărfuri dintre UE și Regatul Unit și că ar trebui luate măsuri adecvate pentru a evita amenințările la adresa ordinii publice și a preveni perturbarea fluxurilor de trafic ale operatorilor de transport rutier de marfă și ale operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul;

67.  subliniază necesitatea de a veghea ca negocierile să includă și un acord ambițios, echilibrat și de calitate în domeniul transportului aerian, în special în ceea ce privește drepturile de trafic aerian, siguranța aeriană și securitatea aeroportuară, care ar trebui tratate în consecință; reamintește, în acest sens, că viitoarea conectivitate aeriană dintre Regatul Unit și UE nu poate echivala cu o participare de jure sau de facto a aviației din Regatul Unit la piața unică a aviației;

68.  subliniază că viitorul parteneriat dintre Regatul Unit și UE ar trebui să abordeze situația specifică a tunelului de sub Canalul Mânecii, mai ales în ceea ce privește cadrul normativ privind siguranța transportului feroviar;

69.  consideră că ar trebui asigurat accesul intra-UE între Irlanda și celelalte state membre ale UE, inclusiv drepturile de tranzit pentru transportul rutier intra-UE între Irlanda și celelalte state membre ale UE;

70.  subliniază că viitoarea relație dintre Regatul Unit și UE trebuie să asigure condiții de concurență echitabile în toate sectoarele transporturilor, cu un accent special pe ajutoarele de stat, protecția mediului, drepturile pasagerilor, flexibilitatea comercială și aspectele sociale, inclusiv perioadele de conducere și de repaus;

71.  subliniază necesitatea de a asigura finanțarea continuă a proiectelor de infrastructură convenite de comun acord, în special în cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T), al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) și privind cerul unic european (SES), precum și al inițiativelor tehnologice comune, cum ar fi Clean Sky I și II și Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR); și consideră că este esențial ca Regatul Unit să își onoreze integral angajamentele și obligațiile financiare, chiar dacă aceste angajamente și obligații se prelungesc după încetarea apartenenței sale la UE.

Programe și agenții

72.  subliniază că pentru participarea Regatului Unit la agențiile și programele UE se vor aplica normele valabile pentru țările terțe care nu fac parte din SEE; încurajează Regatul Unit să participe la programele UE, cu respectarea tuturor normelor și mecanismelor aplicabile și a condițiilor de participare;

73.  subliniază că orice eventuală participare a Regatului Unit la programele UE nu trebuie să rezulte în transferuri nete de la bugetul UE către Regatul Unit; consideră, de asemenea, că orice participare în continuare a Regatului Unit la programele UE trebuie să aibă loc în condițiile unui echilibru just între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programul UE, iar această participare nu trebuie să-i confere țării terțe nicio competență decizională; invită Comisia să asigure existența unor dispoziții și garanții executorii suficiente în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii și buna gestiune financiară în legătură cu programele la care va participa Regatul Unit, inclusiv controale și audituri, anchete în caz de fraudă, asigurarea dreptului de acces pentru serviciile Comisiei, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European, Curtea de Conturi Europeană, precum și asigurarea dreptului de control al Parlamentului European;

74.  consideră, în special, că este importantă participarea Regatului Unit la programe transfrontaliere, culturale, de dezvoltare, educaționale și de cercetare precum Erasmus+, Europa creativă, Orizont, Consiliul European pentru Cercetare, programul LIFE, TEN-T, MIE, cerul unic european, Interreg, la inițiative tehnologice comune precum Clean Sky I și II, SESAR, ERIC, Galileo, Copernicus, Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), cadrul de sprijin pentru supraveghere și urmărire spațială (SST) și la parteneriatele de tip public-privat;

75.  salută contribuția programului PEACE la asigurarea păcii și a stabilității în Irlanda de Nord și solicită să fie păstrate procesul de pace din Irlanda de Nord și beneficiile actualului program Peace IV și ale Fondului internațional pentru Irlanda;

76.  consideră că este extrem de important ca UE și Regatul Unit să analizeze posibilitatea unei cooperări între autoritățile Regatului Unit și agențiile UE, în special Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană de Mediu, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Agenția Europeană pentru Medicamente; subliniază că Regatul Unit nu va avea competențe decizionale în raport cu agențiile UE; în acest context, invită Comisia să stabilească caracterul, amploarea și limitele acestei posibile cooperări;

77.  consideră că este necesar să se clarifice viitoarea cooperare la nivel practic dintre autoritățile Regatului Unit și agențiile UE în domeniul justiției și afacerilor interne;

III.PARTENERIATUL ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI AFACERILOR EXTERNE

Afacerile externe, provocările în materie de securitate și apărarea

78.  consideră că, deși va fi exclus din structurile decizionale ale UE, Regatul Unit este totuși un partener important, având în vedere nevoia stringentă de a prezenta un răspuns comun la provocările din domeniile politicii externe, securității și apărării în vecinătatea imediată a UE și pe arena internațională;

79.  subliniază că raporturile dintre UE și Regatul Unit vor impune o cooperare intensă în domeniile politicii externe și de securitate, deoarece UE și Regatul Unit au multe interese și experiențe în comun și apără tot atâtea valori identice; subliniază că este în interesul ambelor părți să mențină o cooperare ambițioasă care să aducă beneficii securității europene și cetățenilor europeni și să contribuie la stabilitatea mondială, la protecția drepturilor omului și a păcii, în conformitate cu obiectivele și principiile stabilite la articolul 21 din TUE;

80.  observă că, în ceea ce privește politica externă și de securitate comună (PESC), pozițiile și acțiunile comune ale UE pot fi adoptate numai de statele membre ale UE; evidențiază, însă, că nu sunt excluse eventuale mecanisme de consultare care să-i permită Regatului Unit să se alinieze la pozițiile și acțiunile comune ale UE în materie de politică externă, îndeosebi în ceea ce privește apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli, cooperarea multilaterală și drepturile omului, mai ales în cadrul ONU, al NATO, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și al Consiliului Europei; sprijină consultările și coordonarea în legătură cu politica privind sancțiunile, cu posibilitatea de a adopta sancțiuni ce se întăresc reciproc atunci când obiectivele de politică externă ale părților sunt corelate; scoate în evidență valoarea adăugată a cooperării strânse în cadrul PESC, având în vedere poziția Regatului Unit ca actor important în domeniul securității;

81.  subliniază că Regatul Unit trebuie să aplice măsurile restrictive ale UE aflate în vigoare sau adoptate în timpul perioadei de tranziție, să sprijine declarațiile și pozițiile UE în țările terțe și organizațiile internaționale și să participe, de la caz la caz, în cadrul operațiunilor militare și al misiunilor civile ale UE instituite în cadrul politicii de securitate și de apărare comune (PSAC), dar fără capacitatea de a conduce, prin intermediul unui acord-cadru de participare, respectând autonomia decizională a UE și deciziile și legile aplicabile ale UE, inclusiv în ceea ce privește achizițiile și transferurile în domeniul apărării; o astfel de cooperare este condiționată de respectarea deplină a drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional, precum și a drepturilor fundamentale ale UE;

82.  reamintește că un control internațional eficace al armelor, dezarmarea și regimurile de neproliferare reprezintă o piatră de temelie a securității mondiale și europene; invită UE și Regatul Unit să lanseze o strategie coerentă și credibilă pentru negocieri multilaterale la nivel mondial privind măsurile regionale de detensionare și de consolidare a încrederii; invită Regatul Unit să se angajeze să respecte în continuare Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;

83.  subliniază că o astfel de cooperare va aduce avantaje ambelor părți, întrucât va permite menținerea competențelor și a capacităților Regatului Unit în cadrul misiunilor și operațiunilor PSAC; încurajează insistent Regatul Unit să contribuie la misiunile și operațiunile civile și militare ale PSAC; atrage atenția asupra faptului că, în calitate de țară terță și având în vedere Declarația politică prin care se stabilește cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit, acesta din urmă nu va putea să participe la planificarea sau la dirijarea misiunilor și operațiunilor UE, iar capacitatea și nivelul său de participare la planificare sau dirijare/ de participare la misiunile și operațiunile UE, precum și măsura în care va face schimb de informații și va interacționa cu UE trebuie să fie proporționale cu contribuția Regatului Unit la fiecare misiune și operațiune;

84.  se așteaptă ca Regatul Unit să-și îndeplinească și în continuare integral angajamentele asumate în formatul E3+3 privind Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) cu Iranul, consacrat în Rezoluția nr. 2231 a Consiliului de Securitate al ONU, ca unul dintre pilonii regimului internațional de neproliferare și ca o bază pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu și din regiunea Golfului;

85.  subliniază că cooperarea din domeniul politicii de securitate și apărare trebuie să facă parte integrantă din acordul cuprinzător de parteneriat, care urmează să reglementeze relațiile în viitor; subliniază că un astfel de acord nu ar trebui să aducă atingere autonomiei decizionale a Uniunii și nici suveranității Regatului Unit;

86.  consideră că este în interesul comun al Regatului Unit și al UE să coopereze pentru dezvoltarea capacităților de apărare, inclusiv în cadrul Agenției Europene de Apărare, și pentru combaterea amenințărilor hibride, consolidând astfel baza tehnologică și industrială a Europei în domeniul apărării și promovând o interoperabilitate reală și eficacitatea acțiunilor comune ale forțelor armate aliate și Europene;

87.  observă că orice cooperare în domeniile menționate mai sus, care implică un schimb de informații clasificate ale UE, inclusiv în domeniul serviciilor de informații, este condiționată de un acord privind securitatea informațiilor, pentru a proteja informațiile clasificate ale UE; subliniază că schimburile de informații și date secrete va fi încurajat și trebuie să respecte principiul reciprocității; observă că, pentru aceasta, sunt necesare un acord special privind informațiile clasificate și dezvoltarea în continuare a evaluării autonome a datelor provenite de la serviciile de informații; încurajează un schimb de personal de legătură și de atașați diplomatici pentru a se asigura un schimb de informații neîmpiedicat;

88.  constată că Regatul Unit nu a participat la niciunul dintre proiectele selectate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO); observă că, atunci când este invitat de Consiliul Uniunii Europene, ar trebui avută în vedere participarea Regatului Unit în cadrul unui format PESCO, cu titlu excepțional, principalul obiectiv vizat fiind interoperabilitatea partenerilor;

89.  reamintește că Regatul Unit este în continuare unul dintre principalii membri ai NATO și va putea continua parteneriatul, foarte prețios, pe care l-a dezvoltat cu alți membri europeni ai NATO atât la nivel bilateral, cât și în cadrul cooperării dintre UE și NATO;

90.  observă că Regatul Unit ar putea să participe la programele UE care acordă sprijin în domeniile apărării și securității externe (cum ar fi Fondul european de apărare, Galileo și programele de securitate informatică), în baza unor mecanisme similare cu cele la care participă și alte țări terțe, sub rezerva negocierilor corespunzătoare în privința fiecărui instrument și a unui echilibru corespunzător între obligații și drepturi; atrage atenția asupra posibilității ca Regatul Unit să contribuie la instrumentele UE de finanțare externă care au obiective comune;

91.  subliniază dimensiunea strategică pentru Europa a sectorului spațial, consideră că o politică spațială ambițioasă poate contribui efectiv la amplificarea acțiunii externe a UE și accentuează necesitatea de a avansa în dezvoltarea de tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare capabile să asigure autonomia strategică a Europei;

Securitatea, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară în materie penală

92.  consideră că este extrem de important, având în vedere apropierea lor geografică și amenințările comune cu care se confruntă UE și Regatul Unit, ca UE și Regatul Unit să vizeze menținerea unor mecanisme efective pentru cooperarea în domeniul aplicării legii, care să fie eficace și reciproc avantajoase pentru securitatea cetățenilor lor, având în vedere faptul că Regatul Unit este o țară terță care nu aparține spațiului Schengen și, deci, nu se poate bucura de aceleași drepturi și facilități ca un stat membru;

93.  subliniază că Regatul Unit nu poate avea acces direct la datele din sistemele de informații ale UE și nici nu poate participa la organele de conducere ale agențiilor UE din domeniul libertății, securității și justiției, iar orice partajare de informații cu Regatul Unit, inclusiv de date cu caracter personal, trebuie să facă obiectul unor garanții stricte și al unor condiții stricte de audit și control, inclusiv să existe un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel prevăzut de legislația UE;

94.  consideră că, întrucât este o țară terță, Regatul Unit nu poate avea acces la Sistemul de Informații Schengen (SIS); invită Regatul Unit să remedieze imediat deficiențele grave depistate în utilizarea de către acesta a SIS și invită Consiliul și Comisia să monitorizeze acest proces îndeaproape, pentru a se asigura că toate deficiențele sunt tratate în mod corespunzător și fără întârziere; consideră că mecanismele pentru viitoarea cooperare dintre UE și Regatul Unit în domeniul aplicări legii trebuie discutate numai după eliminarea acestor deficiențe; solicită să fie pe deplin informat cu privire la toate evoluțiile în acest sens;

95.  subliniază că toate acordurile pentru schimburi rapide, eficace și eficiente de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR), pentru stocarea rezultatelor prelucrării unor astfel de date în sistemele lor naționale respective de prelucrare a datelor PNR și pentru prelucrarea datelor privind ADN, amprentele digitale și a datelor privind înmatricularea vehiculelor (Prüm), precum și cooperarea operațională prin intermediul Europol și al Eurojust trebuie să se bazeze pe garanții și condiții stricte și trebuie să respecte în totalitate avizul CJUE 1/15, prin care Curtea a declarat că acordul privind PNR dintre UE și Canada nu respectă Carta;

96.  se așteaptă ca Regatul Unit să fie în măsură să continue activitățile stabilite privind cooperarea și schimbul de informații cu autoritățile naționale în domeniul securității informatice;

97.  consideră că trebuie asigurate, fără formalități excesive, aplicarea și recunoașterea hotărârilor în cauzele civile și comerciale;

98.  subliniază că Regatul Unit este un important actor în domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, iar o cooperare strânsă în aceste domenii ar fi foarte avantajoasă pentru ambele părți; propune, așadar, ca Regatul Unit să fie invitat să contribuie la instrumentele și mecanismele UE, respectând totodată autonomia UE; consideră că parteneriatul preconizat trebuie să promoveze, de asemenea, dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei și sprijinirea în continuare a punerii în aplicare a Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a Consensului european privind dezvoltarea;

IV.GUVERNANȚA VIITORULUI ACORD

99.  subliniază că orice viitor acord dintre UE și Regatul Unit, ca țară terță, ar trebui să includă un sistem de guvernanță solid și coerent drept cadru general, care să cuprindă supravegherea/gestionarea continuă și în comun a acordului și a mecanismelor de soluționare a litigiilor și de punere în aplicare în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor acordului; consideră că întreaga viitoare relație cu Regatul Unit ar trebui să facă obiectul unui astfel de mecanism de guvernanță cu caracter transversal; reamintește în acest sens rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 și consideră că punerea în aplicare integrală a Acordului de retragere este o prioritate primordială; subliniază, în acest sens, că Parlamentul European va da dovadă în continuare de vigilența necesară pentru a garanta punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor; subliniază că mecanismul de soluționare a litigiilor va trebui să fie solid și să asigure măsuri eficace, rapid aplicabile și descurajatoare;

100.  insistă asupra necesității absolute ca acest sistem de guvernanță să mențină în totalitate autonomia procesului decizional și a ordinii juridice ale UE, inclusiv rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca unic interpret al legislației UE;

101.  subliniază că modul în care sunt concepute mecanismele de guvernanță trebuie să fie coerent cu natura, anvergura și profunzimea viitoarei relații și să țină seama de nivelul de interconexiune, cooperare și apropiere, asigurând totodată aplicarea eficace și eficientă a viitorului acord în ansamblu;

102.  este de acord cu ideea de a se institui un organ de guvernanță responsabil cu supravegherea punerii în aplicare a acordului, care să trateze diferențele de interpretare, să aplice măsurile de corecție convenite, cum ar fi garanțiile și măsurile de corecție sectoriale cu caracter disuasiv, și să asigure pe deplin autonomia de reglementare a UE, inclusiv prerogativele legislative ale Parlamentului European și ale Consiliului; subliniază că reprezentanții UE din cadrul acestui organ de guvernanță ar trebui să fie supuși unor mecanisme de responsabilizare adecvate, care să implice Parlamentul European; reamintește angajamentul asumat de Președintele Comisiei în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 de a garanta faptul că, de fiecare dată când organul de guvernanță adoptă o decizie, Comisia va implica în mod semnificativ Parlamentul European și va ține seama în cea mai mare măsură de opiniile Parlamentului, precum și faptul că nu se va lua nicio decizie cu privire la Brexit fără să se țină seama pe deplin de poziția Parlamentului European;

103.  insistă, de asemenea, asupra includerii în acord a unei prevederi privind înființarea unui organism parlamentar mixt cu participarea UE și a Regatului Unit, însărcinat cu monitorizarea punerii în aplicare a viitorului acord;

104.  consideră că, în cazul dispozițiilor întemeiate pe conceptele dreptului UE, mecanismele de guvernanță trebuie să prevadă sesizarea CJUE; repetă că, pentru aplicarea și interpretarea altor dispoziții ale acordului decât cele legate de dreptul Uniunii, poate fi avut în vedere un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor numai dacă acesta oferă garanții de independență și imparțialitate echivalente cu cele ale CJUE;

o
o   o

105.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Guvernului și Parlamentului Regatului Unit.

(1) JO C 298, 23.8.2018, p. 24.
(2) JO C 346, 27.9.2018, p. 2.
(3) JO C 369, 11.10.2018, p. 32.
(4) JO C 162, 10.5.2019, p. 40.
(5) Texte adoptate, P9_TA(2019)0016.
(6) Texte adoptate, P9_TA(2020)0006.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2020)0018.
(8) JO L 29, 31.1.2020, p. 7.
(9) JO C 34, 31.1.2020, p. 1.
(10) Cauza C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650
(11) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(12) Cauza C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner ECLI:EU:C:2015:650, Avizul 1/15 PNR Canada; ECLI:EU:C:2017:592, cauzele C 293/12 și C 594/12, Digital Rights Ireland și alții, EU:C:2014:238, Tele2 și Watson: , cauzele C-203/15 - Tele2 Sverige și C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970
(13) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1.).

Ultima actualizare: 14 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate