Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2557(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0098/2020

Predkladané texty :

B9-0098/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0033

Prijaté texty
PDF 217kWORD 65k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg Finálna verzia
Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 o návrhu mandátu na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2557(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(1), z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(2), z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(3), zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva(4), z 18. septembra 2019 o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie(5) a z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení(6),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 29. januára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(7),

–  so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu(8) (ďalej len „dohoda o vystúpení“) a na politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska(9) (ďalej len „politické vyhlásenie“),

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre rybárstvo, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu,

–  so zreteľom na odporúčanie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré vymenúva Komisiu za vyjednávača Únie, a na jeho prílohu, ktorá obsahuje smernice na rokovania o novom partnerstve (COM(2020)0035) (ďalej len „smernice na rokovania“),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Spojené kráľovstvo prestalo byť členským štátom Európskej únie (EÚ) 31. januára 2020 o polnoci (stredoeurópskeho času);

B.  keďže politické vyhlásenie stanovuje parametre ambiciózneho, širokého, hlbokého a pružného partnerstva v rámci obchodnej a hospodárskej spolupráce s komplexnou a vyváženou dohodou o voľnom obchode (FTA) v jej jadre, ako aj v oblasti presadzovania práva a trestnej justície, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastiach spolupráce, a uvádza sa v ňom, že ak sa EÚ a Spojené kráľovstvo domnievajú, že je to v ich spoločnom záujme počas rokovaní, budúci vzťah môže zahŕňať oblasti spolupráce nad rámec tých, ktoré sú opísané v politickom vyhlásení;

C.  keďže budúci vzťah by mal byť založený na rovnováhe práv a povinností, pričom by sa mala rešpektovať integrita jednotného trhu a colnej únie, ako aj nedeliteľnosť štyroch slobôd; keďže nečlenský štát EÚ, ktorý nedodržiava rovnaké povinnosti ako členský štát, nemôže mať rovnaké práva a rovnaké výhody ako členský štát;

D.  keďže v politickom vyhlásení sa uvádza, že budúce hospodárske partnerstvo sa bude opierať o ustanovenia, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž;

E.  keďže EÚ a Spojené kráľovstvo zostanú blízkymi susedmi a budú mať naďalej mnohé spoločné záujmy;

F.  keďže takéto úzke vzťahy vo forme komplexnej dohody o partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by sa mohli považovať za vhodný rámec budúcich vzťahov, na základe ktorého možno tieto spoločné záujmy chrániť a podporovať, čo platí aj pre nové obchodné vzťahy;

G.  keďže dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala poskytovať pružný rámec umožňujúci rôzne stupne spolupráce v širokom spektre oblastí politiky na základe spoločnej štruktúry správy s vhodnými ustanoveniami o urovnávaní sporov;

H.  keďže táto spolupráca bude od obidvoch strán vyžadovať, aby dodržiavali prísne normy a svoje medzinárodné záväzky v celom rade oblastí politiky;

I.  keďže Protokol o Írsku/Severnom Írsku v dohode o vystúpení stanovuje právny rámec, ktorý zachováva Veľkopiatkovú dohodu vo všetkých jej častiach a práva obyvateľov Severného Írska, a zaručuje celistvosť jednotného trhu a hospodárstva celého ostrova, a preto zabraňuje vzniku tvrdej hranice, pokiaľ mechanizmus súhlasu stanovuje jej pokračovanie; keďže povinnosť Spojeného kráľovstva zabezpečiť uplatňovanie Veľkopiatkovej dohody vo všetkých jej častiach sa uplatňuje za každých okolností;

J.  keďže je vhodné, aby inštitúcie EÚ a členské štáty začali spoločne s verejnými a súkromnými inštitúciami pracovať na prípravách na rôzne možnosti, ktoré by mohli nastať v dôsledku rokovaní medzi EÚ a spojeným kráľovstvom;

K.  keďže pretrvávajúca jednota inštitúcií EÚ a členských štátov je kľúčová pre ochranu záujmov EÚ a jej občanov počas nasledujúcich fáz rokovaní, ale aj pre zabezpečenie úspešného a včasného uzavretia týchto rokovaní;

1.  zdôrazňuje svoje odhodlanie nadviazať čo najbližší vzťah so Spojeným kráľovstvom; konštatuje však, že takýto vzťah sa bude musieť líšiť od vzťahu, ktorý malo Spojené kráľovstvo ako členský štát EÚ, a bude musieť dodržiavať nižšie uvedené zásady;

2.  pripomína, že akákoľvek dohoda o pridružení uzatvorená podľa článku 217 ZFEÚ medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „dohoda“) musí byť v prísnom súlade s týmito zásadami:

   i) tretia krajina nesmie mať tie isté práva a výhody ako členský štát EÚ alebo člen Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) či Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
   ii) ochrana úplnej integrity a správneho fungovania jednotného trhu, colnej únie a nedeliteľnosti štyroch slobôd, a najmä stupeň spolupráce v hospodárskom pilieri, by mali byť úmerné slobode pohybu osôb;
   iii) zachovanie autonómie rozhodovania EÚ;
   iv) ochrana právneho poriadku EÚ a úlohy Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v tejto súvislosti;
   v) pokračujúce dodržiavanie demokratických zásad, ľudských práv a základných slobôd, ako sú vymedzené najmä vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov (OSN), Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v jeho protokoloch, v Európskej sociálnej charte, Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu a v iných medzinárodných zmluvách Organizácie Spojených národov (OSN) a Rady Európy v oblasti ľudských práv, ako aj dodržiavanie zásady právneho štátu;
   vi) rovné podmienky, ktoré zabezpečia rovnocenné normy v sociálnej, pracovnej, environmentálnej a hospodárskej súťaži a v politikách štátnej pomoci, a to aj prostredníctvom robustného a komplexného rámca hospodárskej súťaže a kontroly štátnej pomoci,
   vii) zásada predbežnej opatrnosti, zásada nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zásada „znečisťovateľ platí“,
   viii) ochrana dohôd EÚ s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami vrátane Dohody o EHP a zachovanie celkovej rovnováhy v týchto vzťahoch;
   ix) ochrana finančnej stability EÚ a dodržiavanie jej regulačného režimu a režimu dohľadu, s nimi súvisiacich noriem a ich uplatňovania;
   x) riadna rovnováha medzi právami a povinnosťami vrátane primeraného finančného príspevku;

3.  opätovne zdôrazňuje, že dohoda by mala poskytnúť vhodný rámec pre budúci vzťah založený na troch hlavných pilieroch: hospodárske partnerstvo, partnerstvo v oblasti zahraničných vecí, osobitné sektorové otázky a tematická spolupráca; zdôrazňuje, že dohoda by mala zabezpečiť aj jednotný rámec správy, ktorý by mal zahŕňať spoľahlivý mechanizmus riešenia sporov, čím by sa zabránilo šíreniu dvojstranných dohôd a nedostatkom, ktoré charakterizujú vzťah EÚ so Švajčiarskom; pripomína, že dohoda musí byť v súlade s článkom 3 ods. 5 Zmluva o EÚ;

4.  poznamenáva, že vzhľadom na spoločný základ spoločných hodnôt EÚ a Spojeného kráľovstva, ich úzke väzby a súčasné zosúladenie právnych predpisov, 47 rokov trvajúce členstvo Spojeného kráľovstva v EÚ a jeho štatút stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, ako aj členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), bude Spojené kráľovstvo naďalej dôležitým partnerom EÚ vo všetkých uvedených pilieroch a v spoločnom záujme oboch strán je vytvoriť partnerstvo, ktoré zabezpečí nepretržitú spoluprácu;

5.  pripomína, že dohoda môže byť uzatvorená len vtedy, ak bude Európsky parlament do nej plne zapojený a udelí jej konečný súhlas; zdôrazňuje, že Európsky parlament musí byť ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých fázach postupu v súlade s článkami 207, 217 a 218 ZFEÚ, s príslušnou judikatúrou a zavedenými osvedčenými postupmi, a že jeho stanoviská by sa mali vo všetkých fázach náležite zohľadňovať, pričom treba zabezpečiť, aby Európsky parlament a jeho príslušné výbory mohli vykonávať demokratickú kontrolu a informovane rozhodnúť o dohode; vyzýva Radu a Komisiu, aby zohľadnili pozíciu Európskeho parlamentu pri vymedzovaní smerníc na rokovania, a aby smernice zverejnili;

6.  vyzýva Komisiu, aby rokovania viedla transparentne; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti zabezpečila verejné konzultácie a stály dialóg so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou, ako aj s národnými parlamentmi;

7.  domnieva sa, že EÚ musí vyvinúť maximálne úsilie v rámci svojich rokovaní so Spojeným kráľovstvom s cieľom zaručiť záujmy EÚ a zabezpečiť, aby sa vždy zachoval pákový efekt EÚ a zabezpečila jednota, ako počas rokovaní o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ; trvá na tom, že táto jednota musí byť zachovaná pri rokovaniach o budúcom partnerstve, a preto pripomína význam Komisie ako jediného vyjednávača EÚ počas rokovaní, a že členské štáty preto nesmú viesť žiadne bilaterálne rokovania;

8.  žiada, aby sa čo najskôr začali rokovania o všetkých bodoch, na ktoré sa vzťahuje návrh smerníc na rokovania; domnieva sa však, že úroveň hĺbky a ambícií bude nevyhnutne úmerná prísnemu časovému rámcu, ktorý si Spojené kráľovstvo zvolilo a ktoré neodráža zložitosť rokovaní a zvyšuje riziko neriadeného odchodu v určitých oblastiach, kde krízové opatrenia alebo medzinárodný rámec nemusia byť dostatočným právnym rámcom na zabránenie vážnemu narušeniu;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, ako predseda vlády Spojeného kráľovstva vykladá ustanovenia Protokolu o Írsku/Severnom Írsku o dohode o vystúpení o hraničných kontrolách v Írskom mori; domnieva sa, že dôvera je základným prvkom každého rokovania, zastáva názor, že predseda vlády Spojeného kráľovstva musí bezodkladne uspokojivo objasniť zamýšľaný prístup Spojeného kráľovstva k vykonávaniu protokolu o Írsku/Severnom Írsku;

10.  podporuje smernice na rokovania, v ktorých sa stanovuje, že Gibraltár nebude zahrnutý do územnej pôsobnosti dohôd, ktoré sa majú uzavrieť medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a že akákoľvek samostatná dohoda bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva;

I.HOSPODÁRSKE PARTNERSTVO

Obchod a rovnaké podmienky

11.  berie na vedomie, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo založiť svoje budúce hospodárske a obchodné partnerstvo s EÚ na základe dohody o voľnom obchode; zdôrazňuje, že zatiaľ čo Európsky parlament podporuje konštruktívnu dohodu EÚ so Spojeným kráľovstvom o vyváženej, ambicióznej a komplexnej dohode o voľnom obchode, dohoda o voľnom obchode nebude nikdy rovnocenná s obchodom bez bariér;

12.  opätovne zdôrazňuje, že v záujme zachovania integrity EÚ a jej jednotného trhu, colnej únie a nedeliteľnosti štyroch slobôd je nevyhnutné zabezpečiť, aby úroveň kvót a bezcolný prístup na najväčší jednotný trh na svete v plnej miere zodpovedali miere konvergencie právnych predpisov a záväzkom týkajúcim sa dodržiavania rovnakých podmienok pre otvorenú a spravodlivú hospodársku súťaž s cieľom dynamického zosúladenia; zdôrazňuje, že je potrebná kombinácia hmotnoprávnych pravidiel a opatrení vrátane doložiek o zákaze zníženia úrovne ochrany a mechanizmov na zabezpečenie účinného vykonávania, presadzovania a urovnávania sporov;

13.  zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode by sa mala zamerať na to, aby sa umožnil prístup na trh a uľahčil obchod čo najbližšie k tomu, čo existovalo pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, pričom musí tiež pokračovať v tvorbe dôstojných pracovných miest, posilňovať príležitosti na vývoz, podnecovať udržateľný rozvoj, zachovať normy EÚ a dodržiavať demokratické postupy; zdôrazňuje, že by sa mali zabezpečiť rovnaké podmienky a chrániť normy EÚ, aby sa zabránilo tzv. pretekom ku dnu, s cieľom dosiahnuť dynamické zosúlaďovanie a zabezpečiť, aby Spojené kráľovstvo nezískalo nespravodlivú konkurenčnú výhodu znížením úrovne ochrany a aby sa zabránilo regulačnej arbitráži zo strany subjektov na trhu;

14.  zdôrazňuje, že na to, aby dohoda o voľnom obchode skutočne podporovala záujmy EÚ, by súčasťou smerníc na rokovania mali byť tieto ciele:

   i) zaručenie rovnakých podmienok prostredníctvom pevných záväzkov a vymáhateľných ustanovení o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci, o príslušných daňových záležitostiach (vrátane boja proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a praniu špinavých peňazí), o úplnom dodržiavaní sociálnych a pracovných noriem (vrátane rovnocenných úrovní ochrany a záruk proti sociálnemu dumpingu), o ochrane životného prostredia a noriem súvisiacich so zmenou klímy, o podpore cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a udržateľného rozvoja; ustanoveniami by sa malo zabezpečiť, aby sa normy neznižovali, pričom by sa obom stranám malo umožniť, aby časom upravili svoje záväzky s cieľom stanoviť prísnejšie normy alebo zahrnúť ďalšie oblasti; záväzky a ustanovenia by mali byť vynútiteľné samostatnými predbežnými opatreniami, pevným mechanizmom na urovnávanie sporov a prostriedkami nápravy s cieľom dynamického zosúladenia;
   ii) recipročný mechanizmus pre vzájomne výhodný prístup na trh pre tovar, služby, verejné obstarávanie, uznávanie odborných kvalifikácií a v prípade potreby priame zahraničné investície, o ktorom sa bude rokovať v plnom súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO);
   iii) záväzok oboch strán pokračovať v spolupráci na voľnom a spravodlivom obchode na medzinárodných fórach, ktorý bude pevný a založený na pravidlách, s cieľom dosiahnuť účinný multilateralizmus;
   iv) v snahe o čo najširší obchod s tovarom by Komisia mala hodnotiť možné kvóty a tarify pre najcitlivejšie odvetvia, ako aj potrebu ochranných doložiek na ochranu integrity jednotného trhu EÚ; ďalej pripomína, že napríklad v súvislosti s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami je prístup na jednotný trh podmienený prísnym dodržiavaním všetkých právnych predpisov a noriem EÚ, najmä v oblasti bezpečnosti potravín, geneticky modifikovaných organizmov (GMO), pesticídov, zemepisných označení, dobrých životných podmienok zvierat, noriem v oblasti označovania a sledovateľnosti, sanitárnych a fytosanitárnych noriem a zdravia ľudí, zvierat a rastlín;
   v) pravidlá pôvodu by mali odzrkadľovať najnovšie dohody o voľnom obchode EÚ a vychádzať zo záujmov výrobcov EÚ; dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala zachovať rámec existujúcich obchodných vzťahov medzi EÚ a tretími krajinami a zabrániť akémukoľvek parazitovaniu tým, že sa zaručí jednotnosť dodržiavania riadne vypracovaného systému ciel a kvót a pravidiel pôvodu výrobkov vo vzťahu k tretím krajinám;
   vi) záväzky týkajúce sa antidumpingových a vyrovnávacích opatrení by mohli podľa potreby presahovať rámec pravidiel WTO v tejto oblasti;
   vii) záväzky týkajúce sa služieb by sa mali prijať s cieľom dosiahnuť úroveň liberalizácie v obchode so službami presahujúcu nad rámec záväzkov zmluvných strán v rámci WTO, a to na základe nedávnych dohôd EÚ o voľnom obchode, a zároveň zabezpečiť vysokú kvalitu verejných služieb EÚ v súlade so ZFEÚ, a najmä s protokolom č. 26 o službách všeobecného záujmu; okrem toho by audiovizuálne služby mali byť vyňaté z ustanovení týkajúcich sa liberalizácie; pripomína, že podľa dohody o voľnom obchode je prístup na trh v prípade služieb obmedzený a stále sa naň môžu vzťahovať vylúčenia, výhrady a výnimky; mali by sa zahrnúť všetky spôsoby poskytovania služieb vrátane záväzkov týkajúcich sa cezhraničnej mobility fyzických osôb (spôsob 4) a ustanovení súvisiacich s pravidlami EÚ a dodržiavaním rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a uznávania odborných kvalifikácií; dohoda by mala obsahovať ustanovenia o prístupe na trh a národnom zaobchádzaní podľa pravidiel hostiteľského štátu s cieľom zabezpečiť, aby sa s poskytovateľmi služieb EÚ zaobchádzalo nediskriminačným spôsobom, a to aj pokiaľ ide o usadenie sa; nové dohody by mali umožniť dočasný vstup a pobyt fyzických osôb na obchodné účely s cieľom poskytovať služby;
   viii) mali by existovať príležitosti na prístup na trhy verejného obstarávania nad rámec záväzkov Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), čím sa zaručí prístup spoločností z EÚ v strategických sektoroch na trh a úroveň otvorenosti, ktorá sa rovná trhom verejného obstarávania EÚ;
   ix) silné a vynútiteľné opatrenia týkajúce sa uznávania a ochrany práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení, ako sú autorské práva a s nimi súvisiace práva, ochranné známky, založené na súčasnom a budúcom právnom rámci EÚ;
   x) dohoda by mala potvrdiť ochranu existujúcich zemepisných označení, ako sa stanovuje v dohode o vystúpení, a vytvoriť mechanizmus na ochranu budúcich zemepisných označení, čím sa zabezpečí rovnaká úroveň ochrany, ako sa stanovuje v dohode o vystúpení;
   xi) súčasťou by mala byť ambiciózna kapitola o obchode a rodovej rovnosti; mali by sa zohľadniť dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ v oblasti rodovej rovnosti, a to aj zabezpečením rovnakých podmienok pre činnosti EÚ na ochranu a rozširovanie úlohy žien v hospodárstve, napríklad pokiaľ ide o opatrenia na boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov;
   xii) zastrešujúca kapitola o potrebách a záujme mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP) so zreteľom na otázky uľahčenia prístupu na trh, okrem iného vrátane kompatibility technických noriem a efektívnejších colných postupov s cieľom zachovať a vytvárať konkrétne obchodné príležitosti a podporovať ich internacionalizáciu;
   xiii) aby bola obchodná dohoda komplexná, musí obsahovať ustanovenia na zabezpečenie pokračujúceho zosúladenia právnych predpisov Spojeného kráľovstva s EÚ v budúcnosti; s cieľom uľahčiť obchod by sa mali prerokovať prierezové pravidlá týkajúce sa regulačnej súdržnosti a necolných prekážok, a to s prihliadnutím na dobrovoľnú povahu spolupráce v oblasti regulácie a na právo na reguláciu vo verejnom záujme, pričom by sa mala zachovať regulačná autonómia a parlamentné práva, a pripomínajúc, že ustanovenia o regulačnej spolupráci v rámci obchodnej dohody nedokážu v plnej miere kopírovať obchod bez bariér v rovnakom rozsahu, ako pri členstve v jednotnom trhu;
   xiv) s cieľom zabezpečiť finančnú a regulačnú stabilitu a zaručiť úplné dodržiavanie regulačného režimu a noriem EÚ a ich uplatňovanie sú prudenciálna výnimka a obmedzenia cezhraničných ustanovení finančných služieb bežnou črtou obchodných dohôd EÚ a mali by sa zahrnúť aj do tejto dohody;
   xv) ambiciózne ustanovenia umožňujúce rozvoj digitálneho obchodu a riešenie neodôvodnených prekážok obchodu elektronickými prostriedkami, a zabezpečenie otvoreného, bezpečného a dôveryhodného online prostredia pre podniky a spotrebiteľov a riadenie cezhraničných tokov údajov vrátane zásad, ako je spravodlivá hospodárska súťaž a ambiciózne pravidlá pre cezhraničné prenosy údajov v plnom súlade s platnými a budúcimi pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia a bez toho, aby boli dotknuté tieto pravidlá;
   xvi) dohoda o voľnom obchode by viedla k colným kontrolám a overovaniu hneď po vstupe tovaru na jednotný trh, čo by malo vplyv na globálne dodávateľské reťazce a výrobné procesy; je potrebné posilniť colné orgány, pokiaľ ide o personál a technické vybavenie, aby mohli zvládnuť dodatočné úlohy; trvá na tom, že operačné postupy budúcej dohody musia byť zamerané na zachovanie pravidiel jednotného trhu Únie pre tovar a na zachovanie colnej únie; je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť súlad tovaru s pravidlami jednotného trhu;
   xvii) regulačné zosúladenie týkajúce sa dohľadu nad trhom s výrobkami a spoľahlivých noriem pre výrobky by malo byť nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou akejkoľvek budúcej dohody so Spojeným kráľovstvom, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre podniky EÚ a primeraná ochrana spotrebiteľov v EÚ;
   xviii) celistvosť colnej únie a jej pravidiel a postupov sa musí zachovať; mala by sa vypracovať včasná a účinná pracovná dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v tejto oblasti;

15.  zdôrazňuje, že na dohodu o voľnom obchode by sa mali v celom jej rozsahu vzťahovať ustanovenia o dialógu s občianskou spoločnosťou, zapojení zainteresovaných strán a konzultáciách obidvomi stranami; trvá na zriadení domácich poradných skupín, ktoré by vykonávali dohľad nad vykonávaním dohody;

16.  opätovne zdôrazňuje, že dohoda by mala zabezpečiť jednotný rámec riadenia, ktorý by mal zahŕňať spoľahlivý mechanizmus urovnávania sporov, ako aj štruktúry riadenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje právomoc Súdneho dvora EÚ na výklad otázok týkajúcich sa právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť jednotnosť takéhoto výkladu;

Rovnaké podmienky

17.   pripomína, že Spojené kráľovstvo by malo naďalej dodržiavať a uplatňovať normy, ktoré existujú v rámci jeho medzinárodných záväzkov, s cieľom dynamického zosúlaďovania právnych predpisov a politík spôsobom, ktorý odráža rozsah a hĺbku budúceho vzťahu;

18.  pripomína svoje odhodlanie zabrániť akémukoľvek druhu „dumpingu“ v rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a v tejto súvislosti pripomína, že zosúladenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia, práce a sociálnej oblasti, príslušných daňových záležitostí a politík štátnej pomoci je kľúčom k zabráneniu takého „dumpingu“;

19.  konštatuje, že rozsah a hĺbka dohody týkajúcej sa rovnakých podmienok bude mať zásadný význam z hľadiska určovania rozsahu celkového budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; pripomína, že v tejto oblasti bude zohrávať kľúčovú úlohu nepretržité dodržiavanie sociálneho modelu EÚ zo strany Spojeného kráľovstva; opakuje, že je potrebné stanoviť záruky na zabezpečenie dodržiavania prísnych noriem a rovnakých podmienok v oblasti sociálnych noriem a noriem zamestnanosti, a to aspoň na súčasnej vysokej úrovni stanovenej existujúcimi spoločnými normami;

20.  zdôrazňuje, že hlbší vzťah si bude vyžadovať spoľahlivý a komplexný rámec pre hospodársku súťaž a kontrolu štátnej pomoci, ktorý zabráni neprimeranému narušeniu obchodu a hospodárskej súťaže, s cieľom zabezpečiť, aby sa Spojené kráľovstvo nedopúšťalo nekalého a protisúťažného správania vedúceho k podhodnocovaniu zo strany hospodárskych subjektov EÚ;

21.  je pevne presvedčený, že Spojené kráľovstvo by malo dodržiavať vyvíjajúce sa normy v oblasti zdaňovania a právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v rámci acquis EÚ vrátane daňovej transparentnosti, výmeny informácií o daňových záležitostiach a opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a malo by riešiť príslušnú situáciu svojich zámorských území, svojich výsostných území a korunných dependencií, ako aj to, že nedodržiavajú úniové kritériá v oblasti dobrej správy vecí verejných a požiadavky na transparentnosť;

22.  opakuje, že je potrebné zachovať vysoké normy a rovnaké podmienky v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok, bezpečnosti potravín a označovania, ako aj veterinárnu, rastlinolekársku a environmentálnu politiku a normy;

23.  konštatuje, že – ako je to v prípade celej dohody – aj ustanovenia týkajúce sa rovnakých podmienok si budú vyžadovať pevné správne štruktúry zahŕňajúce primerané mechanizmy riadenia, dohľadu, urovnávania sporov, v prípade potreby doplnené o presadzovanie sankcií a predbežných opatrení a o požiadavku, aby obe strany zriadili alebo prípadne zachovali nezávislé inštitúcie schopné účinne dohliadať na vykonávanie a presadzovať ho; zdôrazňuje, že občania a mimovládne organizácie musia mať zaručený prístup k spravodlivosti a náležitému mechanizmu na vybavovanie sťažností, pokiaľ ide o presadzovanie pracovných a environmentálnych noriem;

II.OSOBITNÉ ODVETVOVÉ OTÁZKY A TEMATICKÁ SPOLUPRÁCA

Rybolov

24.  ďalej zdôrazňuje, že otázka voľného prístupu do vôd a prístavov je neoddeliteľná od otázky voľného obchodu a prístupu rybárskych produktov Spojeného kráľovstva na trh EÚ a že rokovania so Spojeným kráľovstvom o rybolove sa nemôžu oddeliť a musia priamo súvisieť s rokovaniami o celkovom hospodárskom partnerstve, najmä o obchode;

25.  pripomína a dôrazne podporuje ustanovenia o rybolove, ktoré sa majú dohodnúť do 1. júla 2020, a domnieva sa, že budúci režim riadenia rybolovu v Spojenom kráľovstve by sa nemal stať slabším ako súčasné pravidlá a povinnosti v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP);

26.  zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ neoslobodzuje Spojené kráľovstvo od jeho povinností spolupracovať ako pobrežný štát pri spoločnom a udržateľnom riadení spoločných populácií rýb v súlade s jeho medzinárodnými záväzkami;

27.  pripomína, že základná zásada slobodného a rovnakého prístupu rybárov z EÚ do všetkých vôd členských štátov v rámci SRP, ako aj na jednotný trh EÚ, a jej zásada voľného pohybu tovaru (vrátane produktov rybárstva) stanovili práva a výhody pre pobrežné komunity, prevádzkovateľov a spotrebiteľov, ktoré trvajú niekoľko desaťročí;

28.  zdôrazňuje význam vytvorenia vzájomne prospešného a komplexného partnerstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré neoddeliteľným spôsobom a prednostne pred skončením prechodného obdobia zahrnie dohodu o rybolove a záležitostiach súvisiacich s rybolovom, a to v súlade so vzájomnými záväzkami podľa medzinárodného práva;

29.  trvá na tom, že dohoda by sa mala zakladať na zásadách, ktoré sú stanovené v SRP a ktoré sa týkajú udržateľného využívania a ochrany morských biologických zdrojov, ako aj sociálno-ekonomických prínosov pre rybárov, prevádzkovateľov v odvetví rybárstva a spotrebiteľov;

30.  žiada, aby dohoda zabezpečila najmä trvalý recipročný prístup do vôd a zachovala existujúci stabilný podiel kvót medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v prípade spoločne využívaných populácií rýb; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zachovať spoločne dohodnuté zásady a opatrenia v oblasti riadenia rybárstva v súlade so zásadami a opatreniami stanovenými v SRP;

31.  trvá na tom, že sú potrebné riadne konzultačné mechanizmy, spoločný prístup založený na vedeckých poznatkoch, ako aj záruky, že Spojené kráľovstvo aj naďalej bude prispievať k zberu údajov a k vedeckému posudzovaniu populácií rýb; naliehavo vyzýva obe strany, aby pokračovali v spolupráci v oblasti kontroly rybolovu a bojovali proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu;

Ochrana údajov

32.  pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ(10) na to, aby mohla Komisia vyhlásiť primeranosť rámca pre ochranu údajov v Spojenom kráľovstve, musí preukázať, že Spojené kráľovstvo poskytuje úroveň ochrany, ktorá je „v podstate rovnocenná“ úrovni poskytovanej právnym rámcom EÚ, a to aj pokiaľ ide o ďalšie prenosy do tretích krajín; pripomína, že zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov stanovuje všeobecnú a rozsiahlu výnimku zo zásad ochrany údajov a práv dotknutých osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov na účely prisťahovalectva; je znepokojený skutočnosťou, že keď sa údaje osôb, ktoré nie sú občanmi Spojeného kráľovstva, spracúvajú v rámci tejto výnimky, nie sú chránené rovnako ako údaje občanov Spojeného kráľovstva; zastáva názor, že táto výnimka je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(11); okrem toho sa domnieva, že právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti uchovávania elektronických telekomunikačných údajov nespĺňa podmienky príslušného acquis EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie, a preto v súčasnosti nespĺňa podmienky primeranosti;

33.  považuje za potrebné venovať osobitnú pozornosť právnemu rámcu Spojeného kráľovstva, ktorý sa týka národnej bezpečnosti alebo spracúvania osobných údajov orgánmi presadzovania práva; pripomína, že je možné, že programy hromadného sledovania nie sú podľa práva EÚ primerané, a dôrazne nabáda na zohľadnenie judikatúry Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti, ako je vec Schrems, ako aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva;

34.  poveruje Komisiu, aby starostlivo posúdila právny rámec Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov a zabezpečila, aby Spojené kráľovstvo vyriešilo problémy zistené v tomto uznesení pred tým, ako sa posúdi, či je právo Spojeného kráľovstva v oblasti ochrany údajov primerané podľa práva EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie(12), a aby sa poradila s Európskym výborom pre ochranu údajov a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a poskytla im všetky relevantné informácie a príslušné lehoty na plnenie ich úlohy;

Zmena klímy a životné prostredie

35.  domnieva sa, že budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali byť založené nielen na hospodárskych faktoroch, ale aj na vysokej úrovni ambícií v oblasti životného prostredia, ktorá by sa opierala o spoluprácu na príslušných medzinárodných fórach, s cieľom riešiť cezhraničné a globálne výzvy;

36.  domnieva sa, že EÚ a Spojené kráľovstvo by mali zabezpečiť, aby úroveň ochrany životného prostredia stanovená zákonom, nariadeniami a postupmi nebola na konci prechodného obdobia znížená pod úroveň stanovenú spoločnými normami platnými v EÚ a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o: prístup k informáciám o životnom prostredí, účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia; posudzovanie vplyvov na životné prostredie a strategické environmentálne hodnotenie; priemyselné emisie; ciele a stropy týkajúce sa emisií do ovzdušia a kvality ovzdušia; zachovanie prírody a biodiverzity; spracovanie odpadov; ochranu a zachovanie vodného prostredia; ochranu a zachovanie morského prostredia; predchádzanie rizikám pre ľudské zdravie alebo životné prostredie vyplývajúcim z výroby, používania, uvoľňovania a zneškodňovania chemických látok, prípravkov na ochranu rastlín, znižovanie týchto rizík a ich odstraňovanie; a zmena klímy a zásada predbežnej opatrnosti;

37.  vyzýva vyjednávačov, aby zabezpečili, že Spojené kráľovstvo sa zaviaže, že vykoná normy – vrátane cieľov – a iné ustanovenia dohodnuté na úrovni EÚ v priebehu prechodného obdobia;

38.  naliehavo vyzýva, aby sa spolupráca v oblasti boja proti zmene klímy stala v rámci rokovaní absolútnou prioritou, a to vzhľadom na to, že je mimoriadne dôležité dosiahnuť úspech v tejto oblasti, počnúc úspechom 26. zasadnutia konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 26) v Glasgowe; domnieva sa, že najlepším riešením by bolo úplné zosúladenie Spojeného kráľovstva a EÚ v tejto oblasti; v tejto súvislosti dôrazne uprednostňuje, aby sa Spojené kráľovstvo plne pripojilo k súčasnému a budúcemu rámcu politiky EÚ v oblasti klímy, ako aj k záväzkom vyplývajúcim z Parížskej dohody, a žiada, aby sa v celom rozsahu uplatňoval strop emisií EÚ stanovený systémom EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), nariadením o spoločnom úsilí vrátane využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva;

39.  vyzýva Spojené kráľovstvo, aby zachovalo systém stanovovania cien uhlíka v súlade so spoločnými normami a cieľmi platnými na konci prechodného obdobia, a žiada vyjednávačov, aby preskúmali možnosť prepojenia budúceho vnútroštátneho systému Spojeného kráľovstva na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov s EU ETS za predpokladu, že sa v plnej miere dodrží integrita EU ETS;

40.  zdôrazňuje, že akýkoľvek vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou investičnou bankou (EIB) by mal byť okrem iného podmienený súladom Spojeného kráľovstva s prepracovanými cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného prostredia, jeho dodržiavaním nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec na uľahčenie udržateľných investícií, ambicióznej novej stratégie EIB v oblasti klímy a politiky poskytovania úverov v oblasti energetiky;

41.  zdôrazňuje, že akékoľvek zníženie ochrany v Spojenom kráľovstve by spôsobilo riziko straty biodiverzity v EÚ, pretože mnohé druhy (vtáky, netopiere, motýle a veľrybotvaré cicavce) migrujú medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a v prípade mnohých nemigračných druhov existuje medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ pravidelný génový tok;

42.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo zachovalo súlad s právnymi predpismi o bezpečnosti chemických látok (REACH(13)) a zabezpečilo spoluprácu s Európskou chemickou agentúrou (ECHA);

Energia

43.  žiada, aby dohoda zabezpečila nediskriminačný prístup účastníkov trhu k sieťam, účinné oddelenie prevádzkovateľov sietí; zaručila rovnaké podmienky a zachovanie úrovne ochrany vrátane účinného stanovovania cien uhlíka, štátnej pomoci a ochrany životného prostredia;

44.  požaduje zriadenie mechanizmov na zabezpečenie čo najvyššej miery bezpečnosti dodávok a účinného obchodu prostredníctvom prepojenia sietí v rozdielnych časových rámcoch;

45.  očakáva, že Spojené kráľovstvo splní vysoké normy v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením; očakáva, že dohoda sa bude venovať vzťahom Spojeného kráľovstva k Euratomu a k projektu ITER a vplyvu vystúpenia na aktíva a záväzky, a umožní spoluprácu a výmenu informácií medzi Euratomom, Spojeným kráľovstvom a jeho vnútroštátnymi orgánmi; žiada, aby dohoda obsahovala záväzok umožniť, aby sa na konci prechodného obdobia uplatňovali rovnaké podmienky pre normy jadrovej bezpečnosti, pričom sa zabezpečí úplné dodržiavanie medzinárodných dohovorov – vrátane Aarhuského dohovoru a Dohovoru z Espoo – a zmlúv;

Verejné zdravie a bezpečnosť potravín

46.  zdôrazňuje, že pre spotrebiteľov EÚ a Spojeného kráľovstva je dôležité zachovať prísne normy bezpečnosti potravín a označovania potravín; pripomína, že každá potravina dovezená do EÚ z tretej krajiny musí spĺňať prísne normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, vrátane, okrem iného, používania GMO; poznamenáva, že pokračujúca účasť Spojeného kráľovstva v systéme rýchleho varovania pre potraviny a krmivá prinesie vzájomný prospech; pripomína, že vzhľadom na status Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny sa budú musieť vykonávať spoľahlivé kontroly medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

47.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo zachovalo rovnocenné normy v oblasti zdravia zvierat, pri prevencii prenosu zoonotických ochorení medzi zvieratami a ľuďmi, najmä v prípade sťahovavých druhov, a to v prospech zdravia zvierat aj ľudí; domnieva sa, že je nutné zachovať systém pasov pre pohyb domácich a hospodárskych zvierat medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na základe existujúcich a budúcich noriem EÚ;

48.  zdôrazňuje význam prísnych noriem a rovnakých podmienok, pokiaľ ide o ochranu dobrých životných podmienok a zdravia zvierat v celom potravinovom reťazci a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi poľnohospodármi v Spojenom kráľovstve a v EÚ; vylučuje možnosť dovozu živých zvierat, mäsa a vajec do EÚ, ak nie sú v súlade s normami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

49.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané dodávky liekov, zdravotníckych pomôcok a iných zdravotníckych výrobkov; vyzýva preto EÚ a Spojené kráľovstvo, aby zabezpečili prijatie opatrení na obmedzenie nedostatkov a obmedzenie potenciálnych závažných vplyvov na ľudské zdravie; požaduje najmä cielené opatrenia, ktorými by sa zabezpečil stály a rýchly prístup pacientov k bezpečným liekom a zdravotníckym pomôckam vrátane bezpečných a konzistentných dodávok rádioizotopov;

50.  naliehavo vyzýva na pokračovanie spolupráce v oblasti zdravia a verejného zdravia; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo sa ako tretia krajina nebude môcť zúčastniť na postupoch udeľovania povolenia na uvedenie lekárskych výrobkov na trh v EÚ;

Práva občanov a mobilita osôb

51.  vyzýva rokujúce strany, aby sa usilovali o úplné zachovanie práv občanov, ktoré dohoda o vystúpení zaručuje občanom EÚ a Spojeného kráľovstva, ako aj ich rodinám; zdôrazňuje, že všetky budúce opatrenia v oblasti mobility by mali byť založené na nediskriminácii medzi členskými štátmi EÚ a na úplnej reciprocite; vo všeobecnejšej rovine sa domnieva, že ďalšia konkretizácia práv občanov – vrátane voľného pohybu štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v EÚ na základe recipročného prístupu – musí byť základným kameňom a neoddeliteľnou súčasťou textu budúcej medzinárodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; domnieva sa, že je tiež nevyhnutné, aby členské štáty EÚ objasnili rámec, ktorý by každý z nich uplatňoval vo vzťahu k občanom Spojeného kráľovstva, ktorí chcú získať pobytový status, a domnieva sa, že je nevyhnutné, aby takéto opatrenia boli ľahko použiteľné a transparentné – aby sa proces uľahčil –, ako aj bezplatné, a aby Komisia a Európsky parlament monitorovali príslušný vývoj;

52.  žiada, aby sa s ohľadom na budúci pohyb osôb zriadili primerané mechanizmy koordinácie sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkových práv; v tejto súvislosti víta podrobné ustanovenia dohody o vystúpení, ktoré sa týkajú koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a ktoré chránia práva vyplývajúce z období poistenia na účely sociálneho zabezpečenia;

53.  naliehavo vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby do konca prechodného obdobia prijala nový zákon o zamestnanosti, ktorým by sa zabránilo situácii, v ktorej by práva pracovníkov neboli chránené ani existujúcimi právnymi predpismi EÚ, ani zákonom Spojeného kráľovstva o zamestnanosti;

54.  v tejto súvislosti trvá na úplnom a riadnom vykonávaní právnych predpisov EÚ s lehotami na vykonávanie počas prechodného obdobia, ako je revízia smernice o vysielaní pracovníkov, smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom alebo smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach;

55.  žiada, aby sa v plnej miere zohľadnila osobitná situácia na írskom ostrove a aby sa riešili pretrvávajúce problémy týkajúce sa občanov Severného Írska; naliehavo vyzýva orgány Spojeného kráľovstva, aby zabezpečili, že nedôjde k obmedzeniu práv občanov Severného Írska a že sa budú v plnej miere dodržiavať všetky časti Veľkopiatkovej dohody;

56.  vyslovuje sa za to, aby Spojené kráľovstvo pokračovalo v uplatňovaní nariadenia o roamingu v prospech občanov EÚ aj Spojeného kráľovstva, a najmä s cieľom uľahčiť cezhraničný pohyb osôb na írskom ostrove;

57.  berie na vedomie zámer Spojeného kráľovstva pristúpiť k Haagskemu dohovoru z roku 2007 o výživnom a vyzýva na riadnu spoluprácu a ambicióznosť v otázkach občianskeho a rodinného práva, najmä pokiaľ ide o práva a repatriáciu detí; pripomína, že budúca dohoda by mala zohľadniť aj určité kategórie občanov, na ktorých sa v súčasnosti vzťahuje právo EÚ, ako ho vykladá Súdny dvor Európskej únie, ako sú štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí sa vracajú do Spojeného kráľovstva s rodinnými príslušníkmi z krajín mimo EÚ, osoby so zdravotným postihnutím a opatrovatelia, štátni príslušníci tretích krajín žijúci v Spojenom kráľovstve, ktorí majú pevné právne väzby s členskými štátmi, napríklad štátni príslušníci tretích krajín narodení v EÚ, osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca, a osoby bez štátnej príslušnosti;

58.  domnieva sa, že opatrenia v oblasti mobility musia byť založené na nediskriminácii a úplnej reciprocite; pripomína, že po prijatí mandátu na rokovania členské štáty nemôžu rokovať o dvojstranných dohodách;

59.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo oznámilo, že zásada voľného pohybu osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa už nebude uplatňovať; domnieva sa, že akákoľvek dohoda o budúcom vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala obsahovať ambiciózne ustanovenia na zabezpečenie pokračovania práv občanov EÚ, ako aj občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, najmä pokiaľ ide o pohyb osôb a pracovníkov; pripomína, že práva na voľný pohyb sú priamo spojené s tromi ďalšími slobodami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného trhu, a majú osobitný význam pre služby a odborné kvalifikácie;

60.  domnieva sa, že dohoda by mala stanoviť cestovanie bez víz na krátkodobé návštevy vrátane krátkodobých ciest súvisiacich s prácou, a to na základe úplnej reciprocity a nediskriminácie, a mala by stanoviť podmienky pre vstup a pobyt v oblasti výskumu, štúdia a odbornej prípravy a výmeny mládeže;

61.  pokiaľ ide o budúcu spoluprácu Spojeného kráľovstva a EÚ27 v azylovej a migračnej politike, zdôrazňuje, že by mala obsahovať aspoň také opatrenia, ktoré posilnia bezpečné a legálne spôsoby prístupu k medzinárodnej ochrane, a to aj prostredníctvom zlúčenia rodiny; vzhľadom na to, že zlúčenie rodiny je naďalej dôležité pre žiadateľov o azyl, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve a majú rodiny v rámci EÚ, podporuje prijatie plánu na zlúčenie rodiny, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť po prechodnom období, aby sa zabránilo akýmkoľvek medzerám, ktoré by mohli mať humanitárny vplyv, a aby sa rešpektovalo právo na rodinný život žiadateľov o azyl v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach;

Rovnocennosť vo finančných službách

62.  pripomína, že spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve stratia práva na cezhraničné činnosti;

63.  domnieva sa, že prístup na trh by mal byť založený na rozhodnutiach o rovnocennosti, ak bude EÚ presvedčená, že regulačný režim a režim dohľadu Spojeného kráľovstva sú aj naďalej v plnej miere rovnocenné s pravidlami a normami EÚ a odrážajú ustanovenia dohodnuté v záujme rovnakých podmienok; domnieva sa, že po udelení rovnocennosti Spojenému kráľovstvu sa musí zaviesť účinný mechanizmus, ktorým sa zaručí, že rovnocennosť sa časom zachová, a pripomína, že EÚ môže kedykoľvek jednostranne zrušiť status rovnocenného postavenia;

64.  domnieva sa, že akýkoľvek budúci rámec by mal zaručiť finančnú stabilitu v EÚ a rešpektovať jej regulačný režim a režim a normy dohľadu, ako aj ich uplatňovanie, a pritom zachovať regulačnú a rozhodovaciu nezávislosť EÚ;

Doprava

65.  vyzýva vyjednávačov, aby zabezpečili pokračujúce prepojenie medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ na základe požiadavky reciprocity v oblasti vzájomného prístupu na dopravné trhy, berúc do úvahy rozdiel vo veľkosti oboch príslušných trhov;

66.  v tejto súvislosti pripomína, že systém multilaterálnych kvót Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT) je v súčasnosti nedostatočný na úplné riešenie potrieb cestnej nákladnej dopravy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a že by sa mali zaviesť vhodné opatrenia, aby sa zabránilo ohrozeniu verejného poriadku a predišlo narušeniam dopravných tokov prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy;

67.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby rokovania zahŕňali aj ambicióznu, vyváženú a kvalitnú komplexnú dohodu o leteckej doprave, najmä pokiaľ ide o práva letovej prevádzky, bezpečnosť leteckej dopravy a bezpečnosť letísk, čo by sa malo zodpovedajúcim spôsobom riešiť, a v tejto súvislosti pripomína, že budúce letecké spojenie medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nemôže predstavovať de jure ani de facto účasť Spojeného kráľovstva na jednotnom leteckom trhu;

68.  zdôrazňuje, že budúce partnerstvo medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa malo zaoberať osobitnou situáciou tunela pod Lamanšským prielivom, najmä regulačným rámcom pre bezpečnosť železníc;

69.  domnieva sa, že by sa mal zabezpečiť prístup vnútri EÚ medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi EÚ vrátane práv na tranzit v rámci cestnej dopravy vnútri EÚ medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi EÚ;

70.  zdôrazňuje, že budúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ musí zabezpečiť silné rovnaké podmienky vo všetkých odvetviach dopravy s osobitným zameraním na štátnu pomoc, ochranu životného prostredia, práva cestujúcich, obchodnú flexibilitu a sociálne aspekty vrátane času jazdy a odpočinku;

71.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť nepretržité financovanie spoločne dohodnutých projektov v oblasti infraštruktúry, najmä v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), Nástroja na prepájanie Európy (NPE) a jednotného európskeho neba (SES), ako aj spoločných technologických iniciatív, ako sú Čisté nebo I a II a Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR); považuje za kľúčové, aby Spojené kráľovstvo v plnej miere dodržiavalo svoje finančné záväzky a povinnosti, a to aj v prípade, že by pokračovali aj po skončení jeho členstva v EÚ.

Programy a agentúry

72.  zdôrazňuje, že pravidlá účasti Spojeného kráľovstva na agentúrach a programoch EÚ sa budú tie, ktoré platia pre tretie krajiny mimo EHP; nabáda k účasti Spojeného kráľovstva na programoch EÚ, pri dodržaní všetkých príslušných pravidiel a mechanizmov a podmienok účasti;

73.  zdôrazňuje, že žiadna účasť Spojeného kráľovstva na programoch EÚ by nemala viesť k čistým presunom z rozpočtu EÚ do Spojeného kráľovstva; okrem toho sa domnieva, že akákoľvek ďalšia účasť Spojeného kráľovstva na programoch EÚ musí zabezpečiť spravodlivú rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programe EÚ, a že účasť by nemala udeľovať tretej krajine rozhodovacie právomoci; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby existovali dostatočné záväzné ustanovenia a záruky týkajúce sa ochrany finančných záujmov Únie a riadneho finančného hospodárenia pre programy, na ktorých by sa zúčastňovalo Spojené kráľovstvo, vrátane kontroly a auditu a vyšetrovania v prípade podvodu, rešpektovania práva na prístup útvarov Komisie, Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúry, Európskeho dvora audítorov, ako aj práva na kontrolu Európskeho parlamentu;

74.  domnieva sa najmä, že účasť Spojeného kráľovstva na cezhraničných, kultúrnych, rozvojových, vzdelávacích a výskumných programoch, ako sú Erasmus +, Kreatívna Európa, Horizont, Európska rada pre výskum, program LIFE, TEN-T, NPE, SES, Interreg, spoločné technologické iniciatívy, ako sú Čisté nebo I a II, SESAR, konzorciá ERIC, Galileo, Copernicus, Európska prekryvná služba geostacionárnej navigácie (EGNOS), rámec podpory pre kozmický priestor, dohľad a sledovanie (SST) a verejno-súkromné partnerstvá, je dôležitá;

75.  víta príspevok programu PEACE pri dosiahnutí mieru a stability v Severnom Írsku a vyzýva na zachovanie mierového procesu v Severnom Írsku a prínosu súčasného programu PEACE IV a Medzinárodného fondu pre Írsko;

76.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby EÚ a Spojené kráľovstvo preskúmali možnosť spolupráce medzi orgánmi Spojeného kráľovstva a agentúrami EÚ vrátane najmä Európskej chemickej agentúry, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Európskej environmentálnej agentúry, Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej agentúry pre lieky; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo nebude mať žiadnu rozhodovaciu právomoc nad agentúrami EÚ; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymedzila povahu, rozsah a hranice tejto potenciálnej spolupráce;

77.  považuje za potrebné objasniť budúcu praktickú spoluprácu medzi orgánmi Spojeného kráľovstva a agentúrami EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;

III.PARTNERSTVO V OBLASTI BEZPEČNOSTI A ZAHRANIČNÝCH VECÍ

Zahraničná politika, bezpečnostné výzvy a obrana

78.  domnieva sa, že aj keď bude Spojené kráľovstvo vyňaté z rozhodovacích štruktúr EÚ, je dôležitým partnerom, pretože v bezprostrednom susedstve EÚ a na medzinárodnej scéne je nevyhnutná spoločná reakcia na výzvy v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky;

79.  zdôrazňuje, že nový vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom si bude vyžadovať intenzívnu spoluprácu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, keďže EÚ aj Spojené kráľovstvo majú mnoho spoločných záujmov a skúseností a stoja za mnohými rovnakými hodnotami; zdôrazňuje, že v záujme oboch strán je zachovanie ambicióznej spolupráce, ktorá slúži bezpečnosti Európy a jej občanov a prispieva k celosvetovej stabilite, ochrane ľudských práv a mieru v súlade s cieľmi a zásadami stanovenými v článku 21 Zmluva EÚ;

80.  poznamenáva, že pokiaľ ide o spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP), spoločné pozície a akcie EÚ môžu prijímať len členské štáty EÚ; poukazuje však na to, že to nevylučuje konzultačné mechanizmy, ktoré by Spojenému kráľovstvu umožnili dosiahnuť súlad s pozíciami EÚ v oblasti zahraničnej politiky, a spoločné akcie, najmä pokiaľ ide o obranu globálneho poriadku založeného na pravidlách, mnohostrannú spoluprácu a ľudské práva, najmä v rámci OSN, NATO, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Rady Európy; podporuje konzultácie a koordináciu v oblasti politiky sankcií s možnosťou prijať sankcie, ktoré sa vzájomne posilňujú, keď sú ciele strán v oblasti zahraničnej politiky zosúladené; zdôrazňuje pridanú hodnotu úzkej spolupráce v SZBP vzhľadom na významné postavenie Spojeného kráľovstva ako aktéra v oblasti bezpečnosti;

81.  zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo musí uplatňovať reštriktívne opatrenia EÚ, ktoré platia alebo o ktorých sa rozhodlo počas prechodného obdobia, podporovať vyhlásenia a pozície EÚ v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách a v jednotlivých prípadoch sa zúčastňovať na vojenských operáciách a civilných misiách EÚ zriadených v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), ale bez akejkoľvek vedúcej spôsobilosti v rámci novej rámcovej dohody o účasti, a zároveň rešpektovať rozhodovaciu nezávislosť EÚ a príslušné rozhodnutia a právne predpisy EÚ vrátane obstarávania a transferov v oblasti obrany; podmienkou tejto spolupráce je úplný súlad s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom a so základnými právami EÚ;

82.  pripomína, že účinné medzinárodné režimy kontroly zbraní, odzbrojenia a nešírenia sú základným kameňom globálnej a európskej bezpečnosti; vyzýva EÚ a Spojené kráľovstvo, aby začali ucelenú a vierohodnú stratégiu pre multilaterálne rokovania na celosvetovej úrovni a pre regionálnu deeskaláciu napätia a opatrenia na budovanie dôvery; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby sa zaviazalo k dodržiavaniu spoločnej pozície 2008/944/SZBP;

83.  zdôrazňuje, že takáto spolupráca by sa vzájomne posilňovala, pretože by umožnila zachovať znalosti a schopnosti Spojeného kráľovstva v rámci misií a operácií SBOP; dôrazne nabáda Spojené kráľovstvo, aby prispievalo k civilným a vojenským misiám a operáciám SBOP; zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo sa ako tretí štát a v nadväznosti na politické vyhlásenie, v ktorom sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, nebude môcť zúčastňovať na plánovaní alebo na velení misií a operácií EÚ, a že jeho kapacita a úroveň účasti na plánovaní alebo velení/účasti na misiách a operáciách EÚ a výmena informácií a interakcia s EÚ musia byť úmerné príspevku Spojeného kráľovstva ku každej misii alebo operácii;

84.  očakáva, že Spojené kráľovstvo bude naďalej v plnej miere dodržiavať svoje záväzky prijaté vo formáte E3 + 3 v spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA) s Iránom, ktoré sú zakotvené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2231, ako pilier medzinárodného režimu nešírenia a základ pre zmiernenie napätia v oblasti Blízkeho východu a Perzského zálivu;

85.  zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky by mala byť neoddeliteľnou súčasťou komplexnej dohody o partnerstve, ktorá bude riadiť budúci vzťah; zdôrazňuje, že takouto dohodou nie je dotknutá autonómia rozhodovania EÚ ani zvrchovanosť Spojeného kráľovstva;

86.  domnieva sa, že je v spoločnom záujme Spojeného kráľovstva a EÚ spolupracovať na rozvoji obranných spôsobilostí, a to aj v rámci Európskej obrannej agentúry, a spolupracovať proti hybridným hrozbám, čo posilní európsku základňu obranných technológií a priemyslu a podporí skutočnú interoperabilitu a spoločnú účinnosť európskych a spojeneckých ozbrojených síl;

87.  konštatuje, že akákoľvek spolupráca v uvedených oblastiach, v ktorých dochádza k zdieľaniu a spoločnému využívaniu utajovaných informácií EÚ vrátane spravodajských informácií, je podmienená dohodou o bezpečnosti informácií na účely ochrany utajovaných informácií EÚ; zdôrazňuje, že výmena informácií a spravodajských informácií sa musí podnecovať a musí rešpektovať zásadu reciprocity; konštatuje, že si to vyžaduje osobitnú dohodu o utajovaných skutočnostiach a ďalší rozvoj nezávislého hodnotenia spravodajských údajov; nabáda na výmenu kontaktov a atašé s cieľom zabezpečiť bezproblémovú výmenu informácií;

88.  konštatuje, že od spustenia stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje žiadneho z vybraných projektov; konštatuje, že jeho účasť s kľúčovým cieľom interoperability medzi partnermi a vo výnimočných prípadoch by sa mala zvažovať pri pozvaní na základe výzvy Rady Európskej únie vo formáte PESCO;

89.  pripomína, že Spojené kráľovstvo zostáva kľúčovým členom NATO a bude môcť pokračovať vo vysoko hodnotných partnerstvách, ktoré vyvinulo s ďalšími európskymi členmi NATO na bilaterálnej úrovni, ako aj prostredníctvom spolupráce medzi EÚ a NATO;

90.  poznamenáva, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo zúčastňovať na programoch EÚ na podporu obrany a vonkajšej bezpečnosti (ako sú Európsky obranný fond, Galileo a programy kybernetickej bezpečnosti), a to na základe iných podobných dohôd s tretími krajinami, na ktoré sa vzťahujú príslušné rokovania o každom nástroji a o primeranej rovnováhe medzi povinnosťami a právami; zdôrazňuje možnosť, že Spojené kráľovstvo prispeje pri vykonávaní spoločných cieľov k nástrojom EÚ na financovanie vonkajšej činnosti;

91.  zdôrazňuje, že kozmický priestor má pre Európu strategický význam, domnieva sa, že ambiciózna politika v oblasti kozmického priestoru môže významne prispieť k posilneniu vonkajšej činnosti EÚ a zdôrazňuje, že treba pokročiť v rozvoji technológií, ktoré majú civilné aj vojenské uplatnenie a dokážu zabezpečiť európsku strategickú autonómiu;

Bezpečnosť, spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca v trestných veciach

92.  vzhľadom na zemepisnú blízkosť a na spoločné hrozby, ktorým čelia EÚ a Spojené kráľovstvo, považuje za veľmi dôležité, aby sa EÚ a Spojené kráľovstvo usilovali o zachovanie účinných mechanizmov spolupráce v oblasti presadzovania práva, ktoré sú účinné a vzájomne prospešné pre bezpečnosť ich občanov, berúc do úvahy skutočnosť, že Spojené kráľovstvo je treťou krajinou, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, a preto nemôže mať rovnaké práva a zariadenia ako členský štát;

93.  zdôrazňuje, že Spojené kráľovstvo nemôže mať priamy prístup k údajom z informačných systémov EÚ, ani sa zúčastňovať na riadiacich štruktúrach agentúr EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pričom akákoľvek výmena informácií vrátane osobných údajov so Spojeným kráľovstvom by mala podliehať prísnym zárukám, podmienkam auditu a dohľadu vrátane rovnakej úrovne ochrany osobných údajov, akú poskytuje právo EÚ;

94.  domnieva sa, že Spojené kráľovstvo ako tretia krajina nemôže mať prístup do Schengenského informačného systému (SIS); vyzýva Spojené kráľovstvo, aby okamžite napravilo zistené závažné nedostatky, pokiaľ ide o jeho využívanie SIS, a vyzýva Radu a Komisiu, aby veľmi dôkladne monitorovali proces s cieľom zabezpečiť, aby sa bezodkladne riešili všetky nedostatky; domnieva sa, že o opatreniach pre budúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v oblasti presadzovania práva by sa malo diskutovať až po napravení nedostatkov; žiada, aby bol podrobne informovaný o všetkých udalostiach v tejto súvislosti;

95.  akékoľvek recipročné opatrenia pre včasné, účinné a efektívne výmeny údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) a uchovávanie výsledkov spracovania takýchto údajov v príslušných vnútroštátnych systémoch na spracovanie PNR, a pre spracovanie údajov o DNA, odtlačkov prstov a evidencie vozidiel (prümské rozhodnutie), ako aj operačná spolupráca prostredníctvom Europolu a Eurojustu, musia vychádzať zo silných záruk a podmienok a musia byť v úplnom súlade so stanoviskom Súdneho dvora Európskej únie 1/15, ktorým sa dohoda o PNR medzi EÚ a Kanadou vyhlasuje za porušenie charty;

96.  očakáva, že Spojené kráľovstvo bude môcť pokračovať v nadviazanej spolupráci a výmene informácií s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

97.  domnieva sa, že sa musí zaručiť presadzovanie a uznávanie rozsudkov v občianskych a obchodných veciach bez neprimeraných formalít;

98.  zdôrazňuje že Spojené kráľovstvo je významným aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, a že úzka spolupráca v tejto oblasti by bola vzájomne prospešná; a navrhuje, aby mohlo byť Spojené kráľovstvo prizvané, aby prispelo k nástrojom a mechanizmom EÚ pri súčasnom rešpektovaní autonómie EÚ; domnieva sa, že plánované partnerstvo by malo tiež podporovať udržateľný rozvoj a odstraňovanie chudoby a trvalú podporu pri vykonávaní cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Európskeho konsenzu o rozvoji;

IV.SPRAVOVANIE BUDÚCEJ DOHODY

99.  poukazuje na to, že akákoľvek budúca dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, v ktorej bude Spojené kráľovstvo figurovať ako tretia krajina, by mala zahŕňať stanovenie súdržného a pevného systému správy, ktorý by bol globálnym rámcom, vzťahoval by sa na spoločnú nepretržitú kontrolu a riadenie dohody, mechanizmy urovnávania sporov a presadzovania práva, pokiaľ ide o výklad a uplatňovanie ustanovení dohody; zastáva názor, že na budúce vzťahy so Spojeným kráľovstvom všeobecne by sa mal uplatňovať horizontálny mechanizmus spravovania; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie z 15. januára 2020 a domnieva sa, že úplné vykonávanie dohody o vystúpení je prvoradou prioritou; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že Európsky parlament bude aj naďalej ostražitý, pokiaľ ide o vykonávanie všetkých ustanovení; poukazuje na to, že mechanizmus riešenia konfliktov bude musieť byť spoľahlivý, a že takýto mechanizmus bude musieť zabezpečiť účinné, rýchlo vykonateľné a odrádzajúce prostriedky nápravy;

100.  trvá na tom, že je bezpodmienečne nevyhnutné, aby tento systém správy v plnom rozsahu zachoval autonómiu rozhodovania a právny poriadok EÚ vrátane úlohy SDEÚ ako jediného orgánu oprávneného poskytovať výklad práva EÚ;

101.  zdôrazňuje, že usporiadanie mechanizmov správy by malo byť primerané povahe, rozsahu a hĺbke budúceho vzťahu a zohľadňovať mieru prepojenia, spolupráce a blízkosti, a zároveň zabezpečiť účinné a efektívne uplatňovanie celej budúcej dohody;

102.  súhlasí s myšlienkou zriadiť spoločný riadiaci orgán zodpovedný za dohľad nad vykonávaním dohody, za riešenie rozdielov vo výklade a vykonávaní dohodnutých nápravných opatrení, ako sú odradzujúce odvetvové nápravné opatrenia a záruky, a za plné zaručenie regulačnej autonómie EÚ vrátane legislatívnych výsad Európskeho parlamentu a Rady; zdôrazňuje, že zástupcovia EÚ v tomto riadiacom orgáne by mali podliehať primeraným mechanizmom, ktoré budú zabezpečovať ich zodpovednosť a do ktorých bude zapojený Európsky parlament; pripomína záväzok predsedu Komisie pred plenárnou schôdzou Európskeho parlamentu 16. apríla 2019, t. j. cieľ zabezpečiť, aby vždy, keď sa v tomto riadiacom orgáne prijme rozhodnutie, Komisia úzko zapojila Európsky parlament a v čo najväčšej miere zohľadnila názory Európskeho parlamentu, a že o brexite nie je možné rozhodnúť bez toho, aby sa v plnej miere zohľadnilo stanovisko Európskeho parlamentu;

103.  takisto trvá na tom, že v dohode by sa malo stanoviť zriadenie spoločného parlamentného orgánu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorého úlohou by bolo monitorovať vykonávanie budúcej dohody;

104.  domnieva sa, že pokiaľ ide o ustanovenia založené na pojmoch práva EÚ, dohody o správe musia stanoviť možnosť postúpenia veci SDEÚ; opakovane potvrdzuje, že o alternatívnom mechanizme urovnávania sporov v prípade uplatňovania a výkladu ustanovení dohody, ktoré nesúvisia s právom EÚ, sa môže uvažovať iba vtedy, ak poskytne rovnocenné záruky nezávislosti a nestrannosti, aké ponúka SD EÚ;

o
o   o

105.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Spojeného kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
(3) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
(4) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
(5) Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2020)0006.
(7) Prijaté texty, P9_TA(2020)0018.
(8) Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.
(9) Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2020, s. 1.
(10) Vec C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(12) Vec C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, stanovisko 1/15 PNR Kanada; ECLI:EU:C:2017:592, vec C 293/12 a vec C 594/12, Digital Rights Ireland a iní, EU:C:2014:238, Tele2 a Watson: vec C-203/15 – Tele2 Sverige a vec C-698/15 Watson ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia