Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2557(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0098/2020

Predložena besedila :

B9-0098/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2020 - 11.9
CRE 12/02/2020 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0033

Sprejeta besedila
PDF 200kWORD 61k
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg
Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
P9_TA(2020)0033B9-0098/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2020 o predlaganem mandatu za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (2020/2557(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina),

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije(1), z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom(2), z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom(3), z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom(4), z dne 18. septembra 2019 o stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije(5) in z dne 15. januarja 2020 o izvajanju in spremljanju določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu Združenega kraljestva(6),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 29. januarja 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo(7),

–  ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo(8) (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu) ter politične izjave o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki spremlja Sporazum o izstopu(9) (v nadaljnjem besedilu: politična izjava),

–  ob upoštevanju pisem Odbora za zunanje zadeve, Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za ustavne zadeve in Pododbora za varnost in obrambo,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska, ki imenuje Komisijo za pogajalca Unije, in njegove priloge, ki vsebuje pogajalske smernice za sklenitev novega partnerstva (COM(2020)0035) (v nadaljnjem besedilu: pogajalske smernice),

–  ob upoštevanju člena 132(2) in (4) Poslovnika,

A.  ker Združeno kraljestvo ni več država članica Evropske unije (EU) od 31. januarja 2020 ob polnoči (po srednjeevropskem času);

B.  ker so v politični izjavi vzpostavljeni parametri ambicioznega, obsežnega, globokega in prožnega partnerstva v okviru trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, ki se osredotoča na celovit in uravnotežen prostotrgovinski sporazum, pa tudi kazenskega pregona in kazenskega pravosodja, zunanje politike, varnosti in obrambe ter širših področij sodelovanja, ta pa prav tako določa, da lahko, ko EU in Združeno kraljestvo menita, da je to v skupnem interesu med pogajanji, prihodnji odnosi obsegajo področja sodelovanja, ki presegajo področja, opisana v politični izjavi;

C.  ker bi morali prihodnji odnosi temeljiti na ravnovesju med pravicami in obveznostmi, ob spoštovanju celovitosti enotnega trga in carinske unije ter nedeljivosti „štirih svoboščin“; ker država, ki ni članica EU in ne izpolnjuje istih obveznosti kot država članica, ne more imeti enakih pravic in uživati enakih ugodnosti kot država članica;

D.  ker je v politični izjavi zapisano, da bo prihodnje gospodarsko partnerstvo temeljilo na določbah, ki zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za odprto in pošteno konkurenco;

E.  ker bosta EU in Združeno kraljestvo ostala bližnja soseda ter bosta še naprej imela številne skupne interese;

F.  ker bi takšni tesni odnosi v obliki celovitega sporazuma o partnerstvu med EU in Združenim kraljestvom lahko šteli za ustrezen okvir za prihodnje odnose, s katerim bi bilo mogoče zaščititi in spodbujati te skupne interese, vključno z novimi trgovinskimi odnosi;

G.  ker bi moral sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom zagotoviti prožen okvir, ki bi omogočal različne stopnje sodelovanja na številnih raznolikih področjih politike, in sicer na podlagi skupne strukture upravljanja z ustreznimi določbami za reševanje sporov;

H.  ker bo to sodelovanje zahtevalo, da obe strani ohranita visoke standarde in svoje mednarodne obveze na številnih področjih politike;

I.  ker protokol o Irski/Severni Irski v sporazumu o izstopu določa pravni okvir, ki ohranja Velikonočni sporazum v vseh njegovih delih in pravice prebivalcev Severne Irske ter varuje celovitost enotnega trga in gospodarstvo celega otoka ter tako preprečuje trdo mejo, dokler se z mehanizmom soglasja predvideva njegovo nadaljevanje; ker obveznost Združenega kraljestva, da zagotovi uporabo Velikonočnega sporazuma v vseh njegovih delih, velja v vseh okoliščinah;

J.  ker je primerno, da si institucije EU in države članice skupaj z javnimi in zasebnimi institucijami prizadevajo, da bi se pripravile na vse možne primere, ki bi lahko nastali kot rezultat pogajanj med EU in Združenim kraljestvom;

K.  ker je nadaljnja enotnost institucij EU in držav članic bistvenega pomena za zaščito interesov Unije in njenih državljanov v nadaljnjih fazah pogajanj, a tudi za zagotovitev uspešnega in pravočasnega zaključka teh pogajanj;

1.  poudarja svojo odločenost, da bo vzpostavil čim tesnejše odnose z Združenim kraljestvom; vendar ugotavlja, da bodo morali biti ti odnosi drugačni od tistih, ki jih je imelo Združeno kraljestvo kot država članica EU, in bodo morali upoštevati spodaj navedena načela;

2.  opozarja, da mora biti vsak pridružitveni sporazum, sklenjen v skladu s členom 217 PDEU med EU in Združenim kraljestvom (v nadaljnjem besedilu: sporazum), popolnoma skladen z naslednjimi načeli:

   (i) tretja država ne more uživati enakih pravic in ugodnosti kot država članica EU ali članica Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP),
   (ii) varstvo popolne celovitosti in pravilnega delovanja enotnega trga, carinska unija in nedeljivost štirih svoboščin ter zlasti stopnja sodelovanja v gospodarskem stebru bi morali biti sorazmerni s prostim gibanjem ljudi;
   (iii) ohranitev neodvisnosti EU pri odločanju,
   (iv) varstvo pravnega reda EU ter vloge, ki jo ima Sodišča Evropske unije v zvezi s tem,
   (v) stalno spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so določeni predvsem v Splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah, Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in njenih protokolih, Evropski socialni listini, Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča in drugih mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah OZN in Sveta Evrope, pa tudi spoštovanje načela pravne države,
   (vi) enaki konkurenčni pogoji, ki zagotavljajo enakovredne standarde na področju socialne, delovne in okoljske politike ter politike konkurence in državne pomoči, vključno s trdnim in celovitim okvirom za nadzor nad konkurenco in državno pomočjo,
   (vii) previdnostno načelo, načelo, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru, in načelo „onesnaževalec plača“,
   (viii) varstvo sporazumov EU s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, vključno s Sporazumom EGP, in ohranjanje splošnega ravnovesja teh odnosov,
   (ix) ohranjanje finančne stabilnosti EU ter skladnost z njeno regulativno in nadzorno ureditvijo in standardi ter njihova uporaba,
   (x) pravo ravnovesje med pravicami in obveznostmi, vključno, kadar je to primerno, s sorazmernimi finančnimi prispevki;

3.  ponavlja, da bi moral sporazum zagotoviti ustrezen okvir za prihodnje odnose, ki bodo temeljili na treh glavnih stebrih: gospodarskem partnerstvu, partnerstvu za zunanje zadeve, posebnih sektorskih vprašanjih in tematskem sodelovanju; poudarja, da bi moral sporazum zagotoviti tudi dosleden okvir upravljanja, ki bi moral vključevati trden mehanizem za reševanje sporov, s čimer bi se izognili povečevanju števila dvostranskih sporazumov in pomanjkljivostim, ki so značilne za odnose EU s Švico; opozarja, da mora biti sporazum v skladu s členom 3(5) PEU;

4.  ugotavlja, da bo Združeno kraljestvo – glede na isto podlago skupnih vrednot EU in Združenega kraljestva, njuno tesno povezanost in sedanjo uskladitev predpisov, 47-letno članstvo Združenega kraljestva v EU in njegov status stalne članice varnostnega sveta OZN in članice Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO) – tudi v prihodnje pomemben partner EU v okviru vseh zgoraj navedenih stebrov in da je v interesu obeh strani, da se vzpostavi partnerstvo, s katerim bo zagotovljeno nadaljnje sodelovanje;

5.  želi spomniti, da se lahko sporazum sklene le ob polnem sodelovanju in dokončni odobritvi Evropskega parlamenta; poudarja, da je treba Evropski parlament v skladu s členi 207, 217 in 218 PDEU ter ustrezno sodno prakso in ustaljenimi najboljšimi praksami v vseh fazah postopka nemudoma in izčrpno obvestiti ter da je treba v vseh fazah ustrezno upoštevati njegova stališča, tako da se zagotovi, da lahko Evropski parlament in njegovi pristojni odbori izvajajo demokratični nadzor in odločajo o sporazumu ob poznavanju vseh informacij; poziva Svet in Komisijo, naj pri opredelitvi pogajalskih smernic v celoti upoštevata stališče Evropskega parlamenta, smernice pa naj objavita;

6.  poziva Komisijo, naj pogajanja potekajo pregledno; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem zagotovi javno posvetovanje in stalen dialog s socialnimi partnerji in civilno družbo, pa tudi z nacionalnimi parlamenti;

7.  meni, da mora EU pri pogajanjih z Združenim kraljestvom storiti vse, kar je v njeni moči, da bi zagotovila interese EU in poskrbela, da se ves čas ohrani vzvod EU in zagotovi enotnost, kot je bilo med pogajanji o pogojih izstopa Združenega kraljestva iz EU; vztraja, da je treba to enotnost ohraniti za pogajanja o prihodnjem partnerstvu, in zato opozarja kako pomembno je, da je Komisija edini pogajalec EU med pogajanji, in da zato države članice ne smejo začeti dvostranskih pogajanj;

8.  zahteva, da se čim prej začnejo pogajanja o vseh točkah iz osnutka pogajalskih smernic; kljub temu meni, da bo raven poglobljenosti in ambicioznosti nujno sorazmerna s strogim časovnim okvirom, ki ga je izbralo Združeno kraljestvo, kar ne odraža kompleksnosti pogajanj in povečuje tveganje za scenarij brez dogovora na nekaterih področjih, kjer morda ukrepi ob nepredvidljivih dogodkih ali mednarodni okvir niso zadosten pravni okvir, da se preprečijo resne motnje;

9.  izraža zaskrbljenost zaradi tega, kako predsednik vlade Združenega kraljestva razlaga določbe protokola o Irski/Severni Irski v sporazumu o izstopu glede mejnega nadzora v Irskem morju; meni, da je zaupanje bistven element vseh pogajanj, in prav tako meni, da mora predsednik vlade Združenega kraljestva nemudoma zadovoljivo pojasniti načrtovani pristop Združenega kraljestva k izvajanju protokola o Irski/Severni Irski;

10.  podpira pogajalske smernice, v katerih je navedeno, da Gibraltar ne bo vključen v ozemeljsko področje uporabe sporazumov, ki bodo sklenjeni med EU in Združenim kraljestvom, in da bo za vsak ločen sporazum potrebno predhodno soglasje Kraljevine Španije;

I.GOSPODARSKO PARTNERSTVO

Trgovina in enaki konkurenčni pogoji

11.  je seznanjen, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo svoje prihodnje gospodarsko in trgovinsko partnerstvo z EU vzpostavilo na podlagi prostotrgovinskega sporazuma; poudarja, da Evropski parlament sicer podpira EU pri konstruktivnih pogajanjih o uravnoteženem, ambicioznem in celovitem prostotrgovinskem sporazumu z Združenim kraljestvom, vendar tak sporazum že zaradi svoje narave nikoli ne bo enakovreden nemoteni trgovini;

12.  ponavlja, da je za ohranitev celovitosti EU in njenega enotnega trga, carinske unije ter nedeljivosti štirih svoboščin bistveno zagotoviti, da bo raven kvot in brezcarinskega dostopa do največjega svetovnega enotnega trga v celoti ustrezala obsegu regulativnega zbliževanja in zavezam, sprejetim v zvezi z upoštevanjem enakih konkurenčnih pogojev za odprto in pošteno konkurenco, da bi dosegli dinamično uskladitev; poudarja, da je potrebna kombinacija vsebinskih pravil in ukrepov, vključno s klavzulami o prepovedi poslabšanja položaja in mehanizmi, s katerimi bi zagotoviti učinkovito izvajanje, izvrševanje in reševanje sporov;

13.  poudarja, da bi moral biti cilj prostotrgovinskega sporazuma omogočiti dostop do trga in olajšati trgovino v obsegu, ki je kar najbliže tistemu, ki je obstajal pred izstopom Združenega kraljestva iz EU, pri čemer mora še naprej prispevati k ustvarjanju dostojnih delovnih mest in krepitvi izvoznih priložnosti EU, spodbujanju trajnostnega razvoja, vzdrževanju standardov EU in spoštovanju demokratičnih postopkov; poudarja, da bi bilo treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje in zaščititi standarde EU, da bi preprečili tekmovanje v zniževanju standardov in dosegli dinamično uskladitev, in dejstvo, da je treba zagotoviti, da Združeno kraljestvo ne bo dobilo nepravične konkurenčne prednosti z nižjo stopnjo zaščite, ter preprečiti regulativno arbitražo upravljavcev trga;

14.  poudarja, da je treba, če želimo, da bo prostotrgovinski sporazum dejansko spodbujal interese EU, v pogajalske smernice vključiti naslednje cilje:

   (i) enake konkurenčne pogoje je treba zagotoviti prek trdnih zavez in izvršljivih določb o konkurenci in državni pomoči, ustreznih davčnih zadevah (vključno z bojem proti davčnim utajam, izogibanju davkom in pranju denarja), spoštovanja socialnih in delovnih standardov v celoti (vključno z enakovrednimi ravnmi zaščite in varoval pred socialnim dampingom), standardov glede varstva okolja in podnebnih sprememb, spodbujanja ciljev OZN glede trajnostnega razvoja, visoke ravni varstva potrošnikov in trajnostnega razvoja; z določbami bi bilo treba zagotoviti, da se standardi ne bodo znižali, obe strani pa bi morali imeti možnost čez čas spremeniti zaveze, da bi določili višje standarde ali vključiti dodatna področja; zaveze in določbe bi morali biti izvršljivi z avtonomnimi začasnimi ukrepi, trdnim mehanizmom za reševanje sporov in pravnimi instrumenti, da bi dosegli dinamično uskladitev;
   (ii) pogajanja o vzajemnem dogovoru za obojestransko koristen dostop do trga za blago, storitve, javna naročila, priznanje poklicnih kvalifikacij in po potrebi tuje neposredne investicije bodo potekala ob popolnem spoštovanju pravil Svetovne trgovinske organizacije (STO);
   (iii) zaveza obeh strani, da bosta v mednarodnih forumih še naprej sodelovali za trdno, na pravilih temelječo, prosto in pravično trgovino, da bi dosegli dejanski multilateralizem;
   (iv) Komisija bi morala ob prizadevanju za najobsežnejšo možno trgovino z blagom oceniti morebitne kvote in tarife za najobčutljivejše sektorje, pa tudi potrebo po zaščitnih klavzulah za zaščito celovitosti enotnega trga EU; ponovno poudarja, da je poleg tega, kar zadeva na primer hrano in kmetijske proizvode, dostop do enotnega trga odvisen od strogega spoštovanja celotne zakonodaje in vseh standardov EU, zlasti na področju varnosti hrane, gensko spremenjenih organizmov, pesticidov, geografskih označb, dobrobiti živali, označevanja in sledljivosti, sanitarnih in fitosanitarnih standardov ter zdravja ljudi, živali in rastlin;
   (v) pravila o poreklu bi morala odražati najnovejše prostotrgovinske sporazume EU in temeljiti na interesih proizvajalcev iz EU; s sporazumom bi se moral ohraniti okvir obstoječih trgovinskih odnosov med EU in tretjimi državami, hkrati pa bi bilo treba preprečiti pridobivanje nezasluženih koristi, tako da se – z ohranjanjem usklajenega tarifnega sistema in sistema kvot ter pravil o poreklu za proizvode v odnosu do tretjih držav – zagotovi doslednost;
   (vi) zaveze glede protidampinških in izravnalnih ukrepov bi lahko na tem področju presegale pravila STO, kot je to ustrezno;
   (vii) cilj zavez glede storitev bi moral biti zagotoviti raven liberalizacije trgovine s storitvami, ki bi znatno presegala zaveze strani v okviru STO, pri čemer bi bilo treba izhajati iz nedavnih prostotrgovinskih sporazumov EU in zaščititi visoko kakovost javnih storitev EU v skladu s PDEU in zlasti protokolom 26 o storitvah splošnega pomena; poleg tega bi morale biti avdio-vizualne storitve izključene iz določb v zvezi z liberalizacijo; ponovno poudarja, da je dostop storitev do trga v okviru prostotrgovinskega sporazuma omejen in da zanj vedno veljajo izvzetja, pridržki in izjeme; zajeti bi morali biti vsi načini opravljanja storitev, vključno z zavezami o gibanju fizičnih oseb prek meja (način 4) in določbami, povezanimi s pravili EU in spoštovanjem enake obravnave delavcev in priznanjem poklicnih kvalifikacij; vse ureditve bi morale vključevati določbe o dostopu do trga in nacionalni obravnavi v okviru pravil države gostiteljice, da bi zagotovili, da bodo ponudniki storitev iz EU obravnavani na nediskriminatoren način, tudi kar zadeva sedež podjetja; nove ureditve bi morale omogočati začasen vstop in bivanje fizičnih oseb za poslovne namene s ciljem opravljanja storitev;
   (viii) zagotoviti bi bilo treba priložnosti za dostop do trgov javnih naročil, ki bi presegale zaveze iz Sporazuma STO o vladnih nabavah in zagotovile dostop do trga za podjetja iz EU v strateških sektorjih in določeno stopnjo odprtosti, ki bo enakovredna trgom javnih naročil EU;
   (ix) trdni in izvršljivi ukrepi, ki bodo obsegali priznanje in varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z geografskimi označbami, kot so avtorske in sorodne pravice, blagovne znamke, in sicer na podlagi veljavnega in prihodnjega zakonodajnega okvira EU;
   (x) sporazum bi moral potrditi zaščito obstoječih geografskih označb, kot predvideva sporazum o izstopu, in uvesti mehanizem za zaščito bodočih geografskih označb, pri tem pa zagotoviti enako raven zaščite, kot je tista, predvidena v sporazumu o izstopu;
   (xi) vključiti bi bilo treba ambiciozno poglavje o trgovini in enakosti spolov; upoštevati bi bilo treba posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU za enakost spolov, tudi z zagotovitvijo enakih konkurenčnih pogojev za ukrepe EU, s katerimi se varuje in spodbuja vloga žensk v gospodarstvu, kot so ukrepi za boj proti plačnim razlikam med spoloma;
   (xii) splošno poglavje o potrebah in interesih mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij (MSP) v zvezi z vprašanji olajšanja dostopa do trga, med drugim o združljivosti tehničnih standardov in poenostavljenih carinskih postopkih, da bi ohranili in ustvarili konkretne poslovne priložnosti ter omogočili njihovo internacionalizacijo;
   (xiii) da bi bil trgovinski sporazum celovit, mora vključevati določbe za zagotovitev stalnega regulativnega usklajevanja Združenega kraljestva z EU v prihodnje; za olajšanje trgovine so potrebna pogajanja o horizontalnih pravilih glede regulativne skladnosti in o netarifnih ovirah, ob upoštevanju prostovoljne narave regulativnega sodelovanja in pravice do zakonskega urejanja v javnem interesu, pri čemer se ohranjajo regulativna neodvisnost in parlamentarne pravice, ter ob upoštevanju, da določbe o regulativnem sodelovanju v trgovinskem sporazumu ne morejo v celoti posnemati nemotene trgovine, kot jo zagotavlja članstvo na enotnem trgu;
   (xiv) za ohranitev finančne stabilnosti in zagotovitev popolnega spoštovanja predpisov in standardov EU ter njihove uporabe so nadalje bonitetne izjeme in omejitve čezmejnega opravljanja finančnih storitev običajen element trgovinskih sporazumov EU, ki bi moral biti vključen tudi v ta sporazum;
   (xv) ambiciozne določbe, ki bodo omogočale razvoj digitalne trgovine, bodo namenjene obravnavanju neupravičenih ovir za trgovino z elektronskimi sredstvi ter bodo zagotovile odprto, varno in zaupanja vredno spletno okolje za podjetja in potrošnike ter urejale čezmejne tokove podatkov, vključno z načeli, kot je poštena konkurenca, in ambicioznimi pravili za čezmejne prenose podatkov, ob popolnem upoštevanju veljavnih in prihodnjih pravil EU glede varstva podatkov in zasebnosti ter brez poseganja v ta pravila;
   (xvi) prostotrgovinski sporazum bi vodil k carinskim kontrolam in preverjanjem, takoj ko blago vstopi na enotni trg, kar bi vplivalo na svetovne dobavne verige in proizvodne procese; okrepiti je treba carinske organe, tako v smislu osebja kot tehnične opreme, da bodo lahko opravljali svoje dodatne naloge; operativni postopki prihodnjih sporazumov morajo biti namenjeni ohranitvi pravil enotnega trga Unije za blago in carinske unije; zato je bistvenega pomena ohraniti skladnost blaga s pravili enotnega trga;
   (xvii) regulativno usklajevanje glede nadzora trga za proizvode in glede trdnih standardov za proizvode bi moralo biti bistven in nenadomestljiv del vseh prihodnjih sporazumov z Združenim kraljestvom, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za podjetja iz EU in visoko raven varstva potrošnikov iz EU;
   (xviii) ohraniti je treba celovitost carinske unije ter njenih pravil in postopkov; vzpostaviti bi bilo treba pravočasne in učinkovite delovne ureditve med EU in Združenim kraljestvom na tem področju;

15.  poudarja, da bi morale za celoten prostotrgovinski sporazum veljati določbe o dialogu s civilno družbo, udeležbi deležnikov in posvetovanju obeh strani; vztraja pri vzpostavitvi notranjih svetovalnih skupin, ki bodo nadzorovale izvajanje sporazuma;

16.  ponavlja, da bi moral sporazum zagotoviti dosleden okvir upravljanja, ki bi moral vključevati trden mehanizem za reševanje sporov, pa tudi strukture upravljanja; v zvezi s tem poudarja pristojnosti Sodišča EU za razlago vprašanj, povezanih s pravom EU, da se zagotovi homogenost teh razlag;

Enaki konkurenčni pogoji

17.   opozarja, da bi moralo Združeno kraljestvo še naprej spoštovati in izvajati standarde, ki obstajajo v skladu z mednarodnimi zavezami, da bi dosegli dinamično uskladitev zakonodaje in politik, in sicer na način, ki bi odražal obseg in globino prihodnjih odnosov;

18.  želi spomniti, da je odločen, da bo preprečil vsakršni damping v okviru prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom, in želi v zvezi s tem spomniti, da je uskladitev na področju okoljskih, delovnih in socialnih, ustreznih davčnih zadev ter politik državne pomoči ključna za preprečitev dampinga;

19.  ugotavlja, da bosta obseg in globina sporazuma o enakih konkurenčnih pogojih bistvenega pomena pri ugotavljanju obsega vseh prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom; želi spomniti, da bo nadaljnja zavezanost Združenega kraljestva socialnemu modelu EU pri tem igrala ključno vlogo; ponavlja, da je treba oblikovati zaščitne ukrepe za ohranitev visokih standardov in enakih konkurenčnih pogojev na področjih socialnih standardov in standardov zaposlovanja, in sicer vsaj na sedanji visoki ravni, ki jo zagotavljajo veljavni skupni standardi;

20.  poudarja, da bo za poglobljen odnos potreben trden in celovit okvir glede nadzora nad konkurenco in državno pomočjo, ki bo preprečeval neustrezno izkrivljanje trgovine in konkurence, da bi zagotovili, da Združeno kraljestvo ne bo ravnalo nepošteno in protikonkurenčno, kar bi ogrozilo gospodarske akterje iz EU;

21.  je trdno prepričan, da bi moralo Združeno kraljestvo spoštovati spreminjajoče se standarde o obdavčenju in zakonodajo o preprečevanju pranja denarja v okviru pravnega reda EU, vključno z davčno preglednostjo, izmenjavo informacij o davčnih zadevah in ukrepih proti izogibanju davkom, ter bi moralo obravnavati stanje svojih čezmorskih ozemelj, suverenih con in kronskih odvisnih ozemelj ter njihovo nespoštovanje meril EU za dobro upravljanje in preglednost;

22.  ponavlja, da je treba ohraniti visoke standarde in enake konkurenčne pogoje na področjih zdravil, medicinskih pripomočkov, varnosti in označevanja hrane ter veterinarske, fitosanitarne in okoljske politike in standardov;

23.  ugotavlja, da bodo, tako kot velja za celoten sporazum, določbe o enakih konkurenčnih pogojih zahtevale trdne strukture upravljanja, da se vključijo primerni mehanizmi za upravljanje, nadzor, reševanje sporov in izvrševanje s sankcijami in začasnimi ukrepi, kadar je to potrebno, in v skladu z zahtevo za obe strani, da se vzpostavijo ali po potrebi ohranijo neodvisne institucije, ki bodo lahko učinkovito nadzorovale in uresničevale izvrševanje; poudarja, da je treba državljanom in nevladnim organizacijam zagotoviti dostop do sodnega varstva in ustreznih mehanizmov za pritožbe v zvezi z uveljavljanjem delovnih in okoljskih standardov;

II.POSEBNA SEKTORSKA VPRAŠANJA IN TEMATSKO SODELOVANJE

Ribištvo

24.  nadalje poudarja, da je vprašanje prostega dostopa do voda in pristanišč neločljivo povezano z vprašanjem proste trgovine in dostopa ribiških proizvodov iz Združenega kraljestva do trga EU ter da pogajanja z Združenim kraljestvom o ribištvu ne morejo potekati ločeno in morajo biti neposredno vezana na pogajanja o splošnem gospodarskem partnerstvu, zlasti na področju trgovine;

25.  opozarja na in močno podpira določbe o ribištvu, o katerih naj bi bil dogovor dosežen do 1. julija 2020, in meni, da prihodnji režim Združenega kraljestva za upravljanje ribištva ne sme biti manj strog od pravil in obveznosti, ki veljalo v skladu s sedanjo skupno ribiško politiko;

26.  poudarja, da Združeno kraljestvo z izstopom iz EU ne bo odvezano obveznosti, da kot obalna država sodeluje pri skupnem in trajnostnem upravljanju skupnih staležev rib v skladu z mednarodnimi obveznostmi;

27.  opozarja, da so temeljno načelo, da imajo ribiči EU v skladu s skupno ribiško politiko prost in enak dostop do voda vseh držav članic, ter enotni trg EU in njegovo načelo prostega pretoka blaga (vključno z ribiškimi proizvodi) obalnim skupnostim, izvajalcem dejavnosti in potrošnikom več desetletij zagotavljali pravice in koristi;

28.  poudarja, kako pomembno je vzpostaviti vzajemno koristno in celovito partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom, ki bo neločljivo povezano s sporazumom o ribištvu in vprašanjih, povezanih z ribištvom, v skladu z obveznostmi, ki jih imata strani druga do druge po mednarodnem pravu, in sicer prednostno pred koncem prehodnega obdobja;

29.  vztraja, da bi moral sporazum temeljiti na načelih, ki so bila v okviru skupne ribiške politike določena za trajnostno izkoriščanje in varstvo živih morskih virov ter za socialno-ekonomske koristi ribičev, izvajalcev storitev v ribiškem sektorju in potrošnikov;

30.  poziva, naj se s sporazumom zlasti zagotovi vzajemni dostop do voda tudi v prihodnje in ohranijo obstoječi stabilni deleži kvot za staleže, ki jih EU in Združeno kraljestvo skupaj izkoriščata; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je ohraniti skupno dogovorjena načela in ukrepe za upravljanje ribištva, podobne tistim, ki so bili sprejeti v okviru skupne ribiške politike;

31.  vztraja, da so potrebni ustrezni mehanizmi za posvetovanje in skupen na znanosti utemeljen pristop, vključno z zagotovili, da bo Združeno kraljestvo tudi v prihodnje prispevalo k zbiranju podatkov in znanstvenemu ocenjevanju staležev rib; poziva obe strani, naj tudi v prihodnje sodelujeta pri nadzoru ribištva in boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

Varstvo podatkov

32.  opozarja, da mora Komisija v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije(10), da bi lahko okvir Združenega kraljestva za varstvo podatkov razglasila za primernega, dokazati, da Združeno kraljestvo zagotavlja raven varstva, ki je „v bistvenem enaka“ ravni, ki jo zagotavlja pravni okvir EU, tudi kar zadeva nadaljnje prenose tretjim državam; opozarja, da je z zakonom Združenega kraljestva o varstvu podatkov predvidena splošna in široka izjema pri načelih varstva podatkov in pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, če se osebni podatki obdelujejo za namene priseljevanja; je zaskrbljen, ker državljani, ki niso državljani Združenega kraljestva, pri obdelavi podatkov v skladu s to izjemo, niso zaščiteni na enak način kot državljani Združenega kraljestva; meni, da bi bila ta izjema v nasprotju z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta(11); poleg tega meni, da pravni okvir Združenega kraljestva za hrambo elektronskih telekomunikacijskih podatkov po razlagi Sodišča Evropske unije ne izpolnjuje pogojev, določenih z zadevnim pravnim redom EU, in zato trenutno ne izpolnjuje pogojev, da bi lahko veljal kot primeren;

33.  meni, da je treba posebno pozornost nameniti pravnemu okviru Združenega kraljestva za nacionalno varnost ali obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; opozarja, da bi lahko programi množičnega nadzora v skladu s pravom EU veljali kot neprimerni, in močno priporoča, da se upošteva sodna praksa Sodišča Evropske unije na tem področju, na primer v zadevi Schrems, in sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice;

34.  naroči Komisiji, naj opravi skrbno oceno pravnega okvira Združenega kraljestva za varstvo podatkov in zagotovi, da bo Združeno kraljestvo težave, na katere je bilo opozorjeno v tej resoluciji, rešilo, preden bo zakonodajo Združenega kraljestva o varstvu podatkov štela kot primerno v skladu s pravom EU, kot ga razlaga Sodišče Evropske unije(12), ter naj se posvetuje z Evropskim odborom za varstvo podatkov in evropskim nadzornikom za varstvo podatkov in jima poda vse zadevne informacije in ustrezne roke, da bosta lahko izpolnila svojo nalogo;

Podnebne spremembe in okolje

35.  meni, da bi morali prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljiti ne le na gospodarskih dejavnikih, temveč tudi na velikih okoljskih ambicijah, ki bi jih spremljalo sodelovanje v ustreznih mednarodnih forumih za reševanje čezmejnih in svetovnih izzivov;

36.  meni, da bi morala EU in Združeno kraljestvo zagotoviti, da se raven varstva okolja, ki je določena z zakoni, predpisi in praksami, ob koncu prehodnega obdobja ne bo znižala pod raven, določeno s skupnimi standardi, ki se uporabljajo v EU in Združenem kraljestvu, in sicer v zvezi z: dostopom do informacij o okolju, sodelovanjem javnosti in dostopom do pravnega varstva v okoljskih zadevah; presojo vplivov na okolje in strateško presojo vplivov na okolje; industrijskimi emisijami; emisijami v zrak ter cilji in zgornjimi mejami v zvezi s kakovostjo zraka; varstvom narave in biotske raznovrstnosti; ravnanjem z odpadki; varstvom in ohranjanjem vodnega okolja; varstvom in ohranjanjem morskega okolja; preprečevanjem, zmanjševanjem in odpravljanjem tveganj za zdravje ljudi ali okolje, ki izhajajo iz proizvodnje, uporabe, spuščanja kemijskih snovi in fitofarmacevtskih sredstev v okolje in njihovega odstranjevanja, ter podnebnimi spremembami in previdnostnim načelom;

37.  poziva pogajalce, naj zagotovijo, da se bo Združeno kraljestvo zavezalo, da bo izvajalo standarde, vključno s cilji, in druge določbe, ki bodo na ravni EU dogovorjeni v prehodnem obdobju;

38.  poziva, naj bo sodelovanje na področju boja proti podnebnim spremembam pri pogajanjih absolutna prioriteta, saj je uspešnost na tem področju izjemnega pomena, začenši z uspešnostjo 26. zasedanja konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP 26) v Glasgowu; meni, da bi bilo najbolje, če bi se Združeno kraljestvo in EU na tem področju popolnoma uskladila; se v zvezi s tem močno zavzema za to, da se Združeno kraljestvo v celoti prilagodi sedanjemu in prihodnjemu okviru podnebne politike EU, pa tudi zavezam iz Pariškega sporazuma, ter zahteva, da se za emisije EU v celoti uporablja zgornja meja, ki je bila določena v sistemu EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) in uredbi o porazdelitvi prizadevanj, tudi v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom;

39.  poziva Združeno kraljestvo, naj ohrani sistem določanja cen ogljika, ki je usklajen s skupnimi standardi in cilji, ki bodo veljali ob koncu prehodnega obdobja, pogajalce pa poziva, naj preučijo možnost, da bi prihodnji nacionalni sistem Združenega kraljestva za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov povezali s sistemom EU za trgovanje z emisijami, pod pogojem, da bo pri tem v celoti spoštovana celovitost sistema EU za trgovanje z emisijami;

40.  poudarja, da bi morali biti odnosi med Združenim kraljestvom in Evropsko investicijsko banko (EIB) med drugim pogojeni s tem, da bi Združeno kraljestvo svoje cilje uskladilo s prenovljenimi podnebnimi in okoljskimi cilji EU, da bi spoštovalo uredbo o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter ambiciozno novo podnebno strategijo EIB in njeno posojilno politiko na področju energije;

41.  poudarja, da bi zmanjšanje ravni varstva v Združenem kraljestvu utegnilo privesti do izgube biotske raznovrstnosti v EU, saj se številne vrste (ptice, netopirji, metulji in kiti) selijo med EU in Združenim kraljestvom, poleg tega pa za številne vrste, ki se ne selijo, obstaja reden genski pretok med Združenim kraljestvom in EU;

42.  poudarja, kako pomembno je, da Združeno kraljestvo še naprej zagotavlja skladnost zakonodaje o kemijski varnosti z zakonodajo EU na tem področju (REACH(13)) in sodelovanje z Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA);

Energija

43.  poziva, naj se s sporazumom udeležencem na trgu zagotovi nediskriminatoren dostop do omrežij in dejansko ločevanje upravljavcev omrežij, poleg tega pa naj se z njim zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in prepoved poslabšanja položaja, med drugim kar zadeva učinkovito določanje cen ogljika, državno pomoč in varstvo okolja;

44.  poziva, naj se vzpostavijo mehanizmi, s katerimi se bosta v največji možni meri zagotovila zanesljivost oskrbe in učinkovitost trgovanja prek povezovalnih vodov v različnih časovnih okvirih;

45.  pričakuje, da bo Združeno kraljestvo spoštovalo visoke standarde na področju jedrske varnosti, varnosti in zaščite pred sevanjem; pričakuje, da bo s sporazumom obravnavan odnos Združenega kraljestva do Euratoma in projekta ITER ter vpliv izstopa na sredstva in obveznosti, da bodo lahko Euratom, Združeno kraljestvo in nacionalni organi sodelovali in si izmenjevali informacije; poziva, naj se v sporazum vključi obveznost, da bo omogočeno, da bodo ob koncu prehodnega obdobja na področju jedrske varnosti veljali enaki konkurenčni pogoji, in zagotovi polno spoštovanje mednarodnih konvencij, vključno z Aarhuško konvencijo in konvencijo iz Espooja, ter pogodb;

Javno zdravje in varnost hrane

46.  poudarja, kako pomembno je za potrošnike iz EU in Združenega kraljestva, da se visoki standardi na področju varnosti hrane in označevanja živil spoštujejo tudi v prihodnje; opozarja, da mora vsako živilo, ki se v EU uvozi iz tretje države, izpolnjevati visoke standarde EU na področju varnosti hrane, ki se med drugim nanašajo na uporabo GSO; ugotavlja, da bo za obe strani koristno, če bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo; opozarja, da bo treba – glede na to, da bo imelo Združeno kraljestvo status tretje države – izvajati strog nadzor in kontrole med EU in Združenim kraljestvom;

47.  poudarja, da je v interesu zdravja živali in ljudi pomembno, da Združeno kraljestvo še naprej spoštuje enakovredne standarde na področju zdravja živali, da se prepreči prenos zoonotskih bolezni med živalmi in ljudmi, zlasti v primeru selitvenih vrst; meni, da je treba ohraniti sistem potnih listov za premike domačih in rejnih živali med EU in Združenim kraljestvom na podlagi sedanjih in prihodnjih standardov EU;

48.  poudarja pomen visokih standardov in enakih konkurenčnih pogojev za zaščito dobrobiti in zdravja živali v celotni prehranski verigi in zagotavljanje poštene konkurence med kmeti v Združenem kraljestvu in EU; izključuje možnost uvoza živih živali, mesa in jajc, ki ni v skladu s standardi EU o dobrem počutju živali, v EU;

49.  poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno oskrbo z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi zdravstvenimi proizvodi; zato poziva EU in Združeno kraljestvo, naj poskrbita za to, da bodo sprejeti ukrepi za omejitev njihovega pomanjkanja in morebitnih resnih posledic, ki bi jih to lahko imelo za zdravje ljudi; zlasti poziva, naj se sprejmejo ciljno usmerjeni ukrepi, da se bolnikom zagotovi stalen in hiter dostop do varnih zdravil in medicinskih pripomočkov, vključno z zanesljivo in sistematično oskrbo z radioaktivnimi izotopi;

50.  poziva, naj se sodelovanje glede vprašanj v zvezi z zdravjem in javnim zdravjem nadaljuje; poudarja, da Združeno kraljestvo kot tretja država ne bo moglo sodelovati pri postopkih odobritve medicinskih proizvodov v EU;

Pravice državljanov in mobilnost oseb

51.  poziva pogajalske strani, naj si prizadevajo za popolno ohranitev pravic državljanov, ki jih sporazum o izstopu zagotavlja državljanom EU in državljanom Združenega kraljestva ter njihovim družinam; poudarja, da bi morala prihodnja ureditev mobilnosti temeljiti na nediskriminaciji med državami članicami EU in na popolni vzajemnosti; na splošno meni, da je nadaljnje uresničevanje pravic državljanov, vključno s prostim gibanjem državljanov Združenega kraljestva v EU na podlagi vzajemnega pristopa, temeljni in neločljivi del besedila prihodnjega mednarodnega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom; meni, da je prav tako temeljnega pomena, da države članice EU pojasnijo okvir, ki bo veljal za državljane Združenega kraljestva, če bodo želeli pridobiti status rezidenta, ter da so takšni ukrepi uporabnikom prijazni in pregledni, da bi se olajšal postopek, ki naj bo brezplačen, ter da Komisija in Evropski parlament spremljata razvoj dogodkov;

52.  poziva k vzpostavitvi ustrezne koordinacije sistemov socialne varnosti, vključno s pokojninskimi pravicami, v luči prihodnjega gibanja oseb; v zvezi s tem pozdravlja podrobne določbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti v sporazumu o izstopu, ki varujejo pravice na podlagi plačanih prispevkov za socialno varnost;

53.  poziva vlado Združenega kraljestva, naj pred koncem prehodnega obdobja sprejme nov zakon o zaposlovanju, da se preprečijo vrzeli, ko pravic delavcev ne bi ščitila niti veljavna zakonodaja Unije niti zakon o zaposlovanju Združenega kraljestva;

54.  v zvezi s tem vztraja pri popolnem in ustreznem izvajanju zakonodaje EU z roki za izvajanje v prehodnem obdobju, kot so revizija direktive o napotitvi delavcev, direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ali direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih;

55.  poziva, naj se v celoti upošteva poseben položaj irskega otoka in naj se obravnavajo nerešena vprašanja, ki zadevajo državljane Severne Irske; poziva organe Združenega kraljestva, naj zagotovijo, da se pravice državljanov na Severnem Irskem ne bodo zmanjšale, in naj v celoti spoštujejo vse dele Velikonočnega sporazuma;

56.  se strinja, da v Združenem kraljestvu še naprej velja uredba o gostovanju, kar bo koristilo državljanom EU in Združenega kraljestva ter zlasti olajšalo čezmejno gibanje oseb na irskem otoku;

57.  ugotavlja, da Združeno kraljestvo namerava pristopiti k Haaški konvenciji o preživninskih obveznostih iz leta 2007, in poziva k ustrezni ravni sodelovanja in ambicij na področju civilnega in družinskega prava, zlasti kar zadeva pravice in repatriacijo otrok; opozarja, da bi moral prihodnji sporazum upoštevati tudi določene kategorije državljanov, ki trenutno po razlagi Sodišča EU sodijo pod okrilje prava EU, kot so državljani Združenega kraljestva, ki se vračajo v Združeno kraljestvo z družinskimi člani iz tretjih držav, invalidi in njihovi oskrbovalci, državljani tretjih držav, ki živijo v Združenem kraljestvu in imajo tesne pravne vezi z državami članicami, kot recimo državljani tretjih držav, rojeni v EU, begunci s priznanim statusom in osebe brez državljanstva;

58.  meni, da mora ureditev mobilnosti temeljiti na nediskriminaciji in popolni vzajemnosti; opozarja, da se po sprejetju pogajalskega mandata države članice ne morejo pogajati o dvostranskih sporazumih;

59.  v zvezi s tem obžaluje, da je Združeno kraljestvo napovedalo, da se med EU in Združenim kraljestvom ne bo več uporabljalo načelo prostega gibanja oseb; meni, da bi moral vsak sporazum o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom vključevati ambiciozne določbe, da bi se zagotovilo nadaljnje uveljavljanje pravic državljanov EU in Združenega kraljestva ter njihovih družinskih članov, zlasti v zvezi z gibanjem oseb in delavcev; opozarja, da so pravice do prostega gibanja tudi neposredno povezane s preostalimi tremi svoboščinami, ki so bistvene za enotni trg, in so še posebej pomembne za storitve in poklicne kvalifikacije;

60.  meni, da bi moral sporazum omogočiti kratkoročne obiske brez vizumov, vključno s kratkoročnimi službenimi potovanji, na podlagi popolne vzajemnosti in nediskriminacije, ter določiti pogoje za vstop in bivanje za raziskave, študij, usposabljanje ter izmenjave mladih;

61.  poudarja, da bi moralo prihodnje sodelovanje na področju azilne in migracijske politike med Združenim kraljestvom in EU-27 vključevati vsaj ureditve, ki bi utrdile varno in zakonito pot za dostop do mednarodne zaščite, vključno z združitvijo družine; ker je združitev družine pomembna za prosilce za azil, ki živijo v Združenem kraljestvu in imajo družine znotraj meja EU, poziva, naj se sprejme načrt za združitev družine, ki naj začne veljati po prehodnem obdobju, da bi se preprečile vrzeli s humanitarnimi posledicami in spoštovala pravica do družinskega življenja prosilcev za azil v skladu s členom 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah;

Enakovrednost na področju finančnih storitev

62.  opozarja, da bodo družbe s sedežem v Združenem kraljestvu izgubile pravico do čezmejnega opravljanja plačilnih storitev;

63.  meni, da bi moral dostop do trga temeljiti na sklepih o enakovrednosti, če EU meni, da so regulativni in nadzorni režim in standardi Združenega kraljestva še vedno popolnoma enakovredni tistim v EU in odražajo dogovorjene določbe za enake konkurenčne pogoje; meni, da je treba po priznanju enakovrednosti Združenemu kraljestvu vzpostaviti učinkovit mehanizem, ki bo zagotavljal, da se enakovrednost ohrani skozi čas, in opozarja, da lahko EU kadar koli enostransko prekliče status enakovrednosti;

64.  meni, da bi moral vsak prihodnji okvir varovati finančno stabilnost v EU in spoštovati njen regulativni in nadzorni režim in standarde ter njihovo uporabo, hkrati pa ohraniti regulativno avtonomijo in avtonomijo odločanja EU;

Promet

65.  poziva pogajalce, naj zagotovijo stalno povezljivost med Združenim kraljestvom in EU na podlagi zahteve po vzajemnosti pri dostopu do trgov prevoznih storitev, ob upoštevanju razlike v velikosti obeh zadevnih trgov;

66.  v zvezi s tem opozarja, da sistem večstranskih kvot Evropske konference ministrov za promet trenutno ni ustrezen, da bi se v celoti odzval na potrebe po tovornem prometu med EU in Združenim kraljestvom, ter da bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje groženj javnemu redu in motenj prometnih tokov pri cestnem prevozu blaga in prevozu potnikov z običajnimi in turističnimi avtobusi;

67.  poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo pogajanja vključevala tudi ambiciozen in uravnotežen celostni sporazum o zračnem prometu na podlagi visokih standardov, zlasti kar zadeva pravice v zračnem prometu, varnost v zračnem prometu in varnost na letališčih, ki bi jih bilo treba ustrezno obravnavati; v zvezi s tem opozarja, da se prihodnja letalska povezljivost med Združenim kraljestvom in EU ne more de jure ali de facto enačiti s sodelovanjem Združenega kraljestva na enotnem letalskem trgu;

68.  poudarja, da bi moralo prihodnje partnerstvo med Združenim kraljestvom in EU obravnavati poseben položaj predora pod Rokavskim prelivom, zlasti regulativni okvir na področju varnosti v železniškem prometu;

69.  meni, da bi bilo treba zagotoviti dostop znotraj EU med Irsko in drugimi državami članicami EU, vključno s pravicami do tranzitnega cestnega prevoza znotraj EU med Irsko in drugimi državami članicami EU;

70.  poudarja, da morajo prihodnji odnosi med Združenim kraljestvom in EU zagotoviti resnično enake konkurenčne pogoje v vseh prometnih sektorjih, posebno pozornost pa je treba nameniti državni pomoči, varstvu okolja, pravicam potnikov, komercialni prilagodljivosti in socialnim vidikom, vključno s časom vožnje in časom počitka;

71.  poudarja, da je treba zagotoviti neprekinjeno financiranje skupno dogovorjenih infrastrukturnih projektov, zlasti v okviru vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), okvira enotnega evropskega neba (SES), pa tudi skupnih tehnoloških pobud, kot sta Čisto nebo I in II ter raziskave o upravljanju zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR); meni tudi, da je bistvenega pomena, da Združeno kraljestvo v celoti spoštuje svoje finančne obveznosti, tudi če se nadaljujejo v čas po izstopu iz EU;

Programi in agencije

72.  poudarja, da bodo pravila za sodelovanje Združenega kraljestva v agencijah in programih EU enaka pravilom, ki veljajo za tretje države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP); spodbuja udeležbo Združenega kraljestva v programih EU, vendar bo moralo upoštevati vsa ustrezna pravila in mehanizme ter pogoje za udeležbo;

73.  poudarja, da sodelovanje Združenega kraljestva v programih EU ne bi smelo pomeniti neto prenosa sredstev iz proračuna EU v Združeno kraljestvo; poleg tega meni, da mora nadaljnja udeležba Združenega kraljestva v programih EU zagotoviti pravično ravnotežje med prispevki in koristmi tretje države, ki sodeluje v programu EU, in da tretja država ne bi smela imeti pravice odločanja; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezne zavezujoče določbe in jamstva za zaščito finančnih interesov Unije in dobrega finančnega poslovodenja programov, v katerih bo sodelovalo Združeno kraljestvo, tudi nadzor in revizijo, preiskave v primeru goljufije, spoštovanje pravice dostopa za službe Komisije, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Evropsko javno tožilstvo, Evropsko računsko sodišče in pravico Evropskega parlamenta do nadzora;

74.  zlasti meni, da je pomembno sodelovanje Združenega kraljestva v čezmejnih, kulturnih, razvojnih, izobraževalnih in raziskovalnih programih, kot so Erasmus+, Ustvarjalna Evropa, Obzorje, Evropski raziskovalni svet, program LIFE, TEN-T, IPE, SES, Interreg, v skupnih tehnoloških pobudah, kot so Čisto nebo I in II, SESAR, ERIC, Galileo, Copernicus, skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev (EGNOS), okvir podpore za vesolje, nadzor in sledenje, ter v javno-zasebnih partnerstvih;

75.  pozdravlja prispevek programa PEACE k zagotavljanju miru in stabilnosti na Severnem Irskem ter poziva k ohranitvi mirovnega procesa na tem območju, koristi sedanjega programa PEACE IV in Mednarodnega sklada za Irsko;

76.  meni, da je izjemno pomembno, da EU in Združeno kraljestvo preučita možnost sodelovanja med organi Združenega kraljestva in agencijami EU, zlasti Evropsko agencijo za kemikalije, Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za okolje, Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Evropsko agencijo za zdravila; poudarja, da Združeno kraljestvo ne bo imelo pristojnosti odločanja o agencijah EU; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj določi obliko, obseg in omejitve potencialnega sodelovanja;

77.  meni, da je treba pojasniti prihodnje praktično sodelovanje med organi Združenega kraljestva in agencijami EU na področju pravosodja in notranjih zadev;

III.PARTNERSTVO ZA VARNOST IN ZUNANJE ZADEVE

Zunanja politika, varnostni izzivi in obramba

78.  meni, da je Združeno kraljestvo, čeravno bo izključeno iz struktur odločanja EU, pomemben partner, saj je potreba po skupnem odzivanju na izzive zunanje, varnostne in obrambne politike bistvenega pomena v neposrednem sosedstvu EU in na mednarodnem prizorišču;

79.  poudarja, da bo za novi odnos med EU in Združenim kraljestvom potrebno intenzivno sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike, saj imata tako EU kot Združeno kraljestvo veliko skupnih interesov in izkušenj ter se zavzemata za številne skupne vrednote; poudarja, da je v interesu obeh strani, da se ohrani ambiciozno sodelovanje, ki zagotavlja varnost Evrope in njenih državljanov ter prispeva k svetovni stabilnosti, varstvu človekovih pravic in miru v skladu s cilji in načeli iz člena 21 PEU;

80.  opozarja, da lahko skupna stališča in ukrepe EU na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) sprejemajo le države članice EU; vendar poudarja, da to ne izključuje mehanizmov posvetovanja, ki bi Združenemu kraljestvu omogočili usklajevanje z zunanjepolitičnimi stališči in skupnimi ukrepi EU, zlasti kar zadeva varovanje svetovnega reda, ki temelji na pravilih, večstranskega sodelovanja in človekovih pravic, še posebej v okviru OZN, Nata, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope; podpira posvetovanje in usklajevanje politike sankcij z možnostjo sprejemanja sankcij, ki bodo vzajemno krepile obe strani, ko bodo njuni zunanjepolitični cilji usklajeni; poudarja dodano vrednost tesnega sodelovanja na področju SZVP, glede na to, da je Združeno kraljestvo pomemben varnostni akter;

81.  poudarja, da mora Združeno kraljestvo izvajati omejevalne ukrepe EU, ki so že sprejeti ali bo o njih odločitev sprejeta v prehodnem obdobju, podpirati izjave in stališča EU v tretjih državah in mednarodnih organizacijah ter sodelovati – glede na posamezne primere – pri vojaških operacijah in civilnih misijah EU v okviru skupne in varnostne obrambne politike (SVOP), pri čemer pa ne bo imelo vodilne vloge v okviru novega okvirnega sporazuma o sodelovanju, ob spoštovanju avtonomije odločanja EU ter ustreznih sklepov in zakonodaje EU, tudi o javnih naročilih in prenosih na področju obrambe; poudarja, da je tako sodelovanje odvisno od popolnega spoštovanja mednarodnega prava na področju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter temeljnih pravic EU;

82.  opozarja, da globalna in evropska varnost temeljita na učinkovitem mednarodnem nadzoru nad oborožitvijo, razoroževanju in neširjenju orožja; poziva EU in Združeno kraljestvo, naj začneta izvajati usklajeno in verodostojno strategijo za večstranska pogajanja na svetovni ravni ter ukrepe na regionalni ravni za umiritev razmer in krepitev zaupanja; poziva Združeno kraljestvo, naj se zaveže, da bo še naprej upoštevalo Skupno stališče 2008/944/SZVP;

83.  poudarja, da bi tako sodelovanje okrepilo obe strani, saj bi omogočilo ohranitev strokovnega znanja in zmogljivosti Združenega kraljestva v misijah in operacijah SVOP; odločno spodbuja Združeno kraljestvo, naj prispeva k civilnim in vojaškim misijam in operacijam SVOP; poudarja, da Združeno kraljestvo kot tretja država in na podlagi politične izjave, ki določa okvir za prihodnje odnose med EU in to državo, ne bo moglo sodelovati pri načrtovanju misij in operacij EU in njihovemu poveljevanju ter da morajo biti njegove zmogljivosti in raven sodelovanja pri načrtovanju ali poveljevanju/sodelovanju v misijah in operacijah EU ter pri izmenjavi informacij in interakciji z EU sorazmerni s prispevkom Združenega kraljestva za vsako misijo ali operacijo;

84.  pričakuje, da bi moralo Združeno kraljestvo še naprej v celoti izpolnjevati svoje zaveze iz pogovorov E3+3 o skupnem celovitem načrtu ukrepanja (JCPOA) z Iranom, ki je zapisan v resoluciji varnostnega sveta OZN št. 2231 kot steber mednarodnega režima neširjenja orožja in osnova za umiritev napetosti na Bližnjem vzhodu in v Zalivu;

85.  poudarja, da bi moralo biti sodelovanje na področju varnostne in obrambne politike sestavni del celovitega sporazuma o partnerstvu, ki naj bi urejal prihodnje odnose; poudarja, da tak sporazum ne bi posegal niti v avtonomijo odločanja EU niti v suverenost Združenega kraljestva;

86.  meni, da je sodelovanje Združenega kraljestva in EU na področju razvoja obrambnih zmogljivosti v skupnem interesu, tudi v okviru Evropske obrambne agencije in s sodelovanjem v boju proti hibridnim grožnjam, da se okrepi tehnološka in industrijska osnova evropske obrambe ter spodbuja dejanska interoperabilnost in skupna učinkovitost evropskih in zavezniških oboroženih sil;

87.  ugotavlja, da je vsako sodelovanje na zgoraj navedenih področjih, ki vključuje izmenjavo tajnih podatkov EU, tudi obveščevalnih podatkov, odvisno od sporazuma o varnosti podatkov za zaščito tajnih podatkov EU; poudarja, da se bo spodbujala izmenjava informacij in obveščevalnih podatkov ter spoštovalo načelo vzajemnosti; ugotavlja, da je za to potreben poseben sporazum o zaupnih informacijah in nadaljnjem razvoju neodvisnega ocenjevanja obveščevalnih podatkov; spodbuja izmenjavo uradnikov za zvezo in atašejev, da se zagotovi nemotena izmenjava informacij;

88.  ugotavlja, da Združeno kraljestvo od začetka stalnega strukturnega sodelovanja ni sodelovalo pri nobenem izmed izbranih projektov; ugotavlja, da bi bilo treba izjemoma razmisliti o njegovi udeležbi, s ključnim ciljem doseganja interoperabilnosti med partnerji, v primeru povabila s strani Sveta Evropske unije v sestavi PESCO;

89.  opozarja, da je Združeno kraljestvo še naprej ključna članica Nata in bo lahko nadaljevalo z zelo dragocenimi partnerstvi, ki jih je razvilo z drugimi evropskimi članicami Nata, na dvostranski ravni in prek sodelovanja med EU in Natom;

90.  ugotavlja, da bi lahko Združeno kraljestvo sodelovalo v programih EU v podporo obrambi in zunanji varnosti (kot so evropski obrambni sklad, Galileo in programi kibernetske varnosti), in sicer na podlagi drugih podobnih ureditev s tretjimi državami, ki so rezultat ustreznih pogajanj za vsak instrument in ustreznega ravnovesja med obveznostmi in pravicami; poudarja možnost, da bi Združeno kraljestvo za uresničevanje skupnih ciljev še naprej prispevalo k instrumentom EU za zunanje financiranje;

91.  poudarja strateško razsežnost vesoljskega sektorja za Evropo, meni, da lahko ambiciozna vesoljska politika učinkovito prispeva k okrepitvi zunanjega delovanja EU, ter poudarja potrebo po napredovanju na področju razvoja tehnologij, ki se lahko uporabljajo tako na civilnem kot na vojaškem področju in s katerimi se lahko zagotovi evropska strateška neodvisnost;

Sodelovanje na področju varnosti in kazenskega pregona ter pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah

92.  meni, da je glede na geografsko bližino in skupne grožnje, s katerimi se soočata EU in Združeno kraljestvo, zelo pomembno, da si EU in Združeno kraljestvo prizadevata za ohranitev učinkovite ureditve sodelovanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki je učinkovito in vzajemno koristno za varnost državljanov, pri čemer je treba upoštevati, da je Združeno kraljestvo tretja država, ki ni v schengenskem območju, zato ne more uživati enakih pravic in ugodnosti kot države članice;

93.  poudarja, da Združeno kraljestvo ne more imeti neposrednega dostopa do podatkov iz informacijskih sistemov EU niti sodelovati v upravljavskih strukturah agencij EU na območju svobode, varnosti in pravice, za vsako izmenjavo informacij z Združenim kraljestvom, vključno z osebnimi podatki, pa bi morala veljati stroga pravila glede jamstev, revizije in nadzora, vključno z enakovredno ravnjo varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavlja zakonodaja EU;

94.  meni, da Združeno kraljestvo kot tretja država ne more imeti dostopa do schengenskega informacijskega sistema (SIS); poziva Združeno kraljestvo, naj nemudoma odpravi resne pomanjkljivosti, ugotovljene pri njegovi uporabi SIS, ter poziva Svet in Komisijo, naj pozorno spremljata ta postopek, da bi zagotovila takojšnjo ustrezno odpravo vseh pomanjkljivosti; meni, da bi veljalo o ureditvi prihodnjega sodelovanja med EU in Združenim kraljestvom na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj razpravljati šele, ko bodo odpravljene pomanjkljivosti; zahteva, da se ga temeljito obvešča o vseh spremembah v zvezi s tem;

95.  vsaka vzajemna ureditev za pravočasno, uspešno in učinkovito izmenjavo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) in za rezultate obdelave teh podatkov, ki jih je treba hraniti v ustreznih nacionalnih sistemih za obdelavo podatkov PNR, ter za obdelavo podatkov o DNK, prstnih odtisih in registraciji vozil (Prüm) in pa za operativno sodelovanje prek Europola in Eurojusta mora temeljiti na strogih zaščitnih ukrepih in pogojih ter mora biti v celoti skladna z mnenjem Sodišča Evropske unije 1/15, v katerem je ugotovilo, da je sporazum o PNR med EU in Kanado v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah;

96.  pričakuje, da bo Združeno kraljestvo lahko nadaljevalo z že vzpostavljenim sodelovanjem in izmenjavo informacij z nacionalnimi organi na področju kibernetske varnosti;

97.  meni, da je treba brez nepotrebnih formalnosti zagotoviti izvrševanje in priznavanje sodb v civilnih in gospodarskih zadevah;

98.  poudarja, da je Združeno kraljestvo pomemben akter na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter da bi tesna povezava na teh področjih izjemno koristila obema stranema; predlaga, naj se Združeno kraljestvo povabi, da ob spoštovanju avtonomije EU prispeva k instrumentom in mehanizmom EU; meni, da bi moralo predvideno partnerstvo spodbujati tudi trajnostni razvoj in izkoreninjenje revščine ter še naprej podpirati izvajanje ciljev trajnostnega razvoja OZN in evropsko soglasje o razvoju;

IV.UPRAVLJANJE PRIHODNJEGA SPORAZUMA

99.  opozarja, da bi moral morebitni prihodnji sporazum med EU in Združenim kraljestvom kot tretjo državo vključevati vzpostavitev skladnega in trdnega sistema upravljanja kot splošnega okvira, ki zajema stalni skupni nadzor/upravljanje sporazuma in mehanizme za reševanje sporov in izvrševanje v zvezi z razlago in uporabo določb sporazuma; meni, da bi se moral podoben horizontalni mehanizem upravljanja uporabljati za vse prihodnje odnose z Združenim kraljestvom; v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 15. januarja 2020 in meni, da je popolno izvajanje sporazuma o izstopu glavna prednostna naloga; glede tega poudarja, da bo Evropski parlament še naprej pozoren na izvajanje vseh določb; poudarja, da bo moral biti mehanizem za reševanje sporov trden in da bo moral ta zagotavljati učinkovite, hitro izvedljive in odvračilne rešitve;

100.  vztraja, da je ta sistem upravljanja absolutno potreben, če želimo v celoti ohraniti neodvisnost odločanja EU in pravni red, vključno z vlogo Sodišča Evropske unije kot edinega razlagalca prava EU;

101.  poudarja, da bi morala biti zasnova ureditev upravljanja sorazmerna z naravo, obsegom in globino prihodnjih odnosov, pri čemer bi bilo treba upoštevati raven povezanosti, sodelovanja in bližine ter obenem zagotavljati učinkovito in uspešno uporabo celotnega prihodnjega sporazuma;

102.  se strinja z idejo o ustanovitvi upravnega organa, ki bi bil odgovoren za nadzor izvajanja sporazuma, odpravljanje razlik pri razlagi in izvajanje dogovorjenih popravnih ukrepov, kot so odvračilni sektorski popravni ukrepi in varovalke, ter bi v celoti zagotavljal regulativno neodvisnost EU, tudi zakonodajnih pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta; poudarja, da bi morali za predstavnike EU v tem upravnem organu veljati ustrezni mehanizmi odgovornosti, ki bi vključevali Evropski parlament; opozarja na zavezo predsednika Komisije pred plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta 16. aprila 2019, da bo zagotovil, da bo Komisija vsakič, ko bo ta upravni organ moral sprejeti odločitev, tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in dosledno upoštevala stališča Parlamenta, ter da v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU ne bo mogoče odločati brez celovitega upoštevanja stališče Evropskega parlamenta;

103.  vztraja tudi, da bi moral sporazum določati ustanovitev skupnega parlamentarnega telesa EU in Združenega kraljestva z nalogo spremljanja izvajanja prihodnjega sporazuma;

104.  meni, da morajo mehanizmi upravljanja v zvezi z določbami, ki temeljijo na pravnih pojmih EU, zagotavljati napotitev na Sodišče Evropske unije; ponavlja, da bi bilo treba za uporabo in razlago tistih določb sporazuma, ki niso povezane s pravom EU, predvideti alternativne mehanizme reševanja sporov le, če bi to zagotovilo jamstva neodvisnosti in nepristranskosti, enakovredna tistim, ki jih zagotavlja Sodišče Evropske unije;

o
o   o

105.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Združenega kraljestva.

(1) UL C 298, 23.8.2018, str. 24.
(2) UL C 346, 27.9.2018, str. 2.
(3) UL C 369, 11.10.2018, str. 32.
(4) UL C 162, 10.5.2019, str. 40.
(5) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0016.
(6) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0006.
(7) Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0018.
(8) UL L 29, 31.1.2020, str. 7.
(9) UL C 34, 31.1.2020, str. 1.
(10) Zadeva C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.
(11) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(12) Zadeva C-362/14, Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650, mnenje št. 1/15 o sporazumu s Kanado glede evidence podatkov o potnikih (PNR); ECLI:EU:C:2017:592, zadevi C-293/12 in C-594/12, Digital Rights Ireland in drugi, EU:C:2014:238, Tele2 in Watson, zadevi C-203/15 – Tele2 Sverige in C-698/15 Watson, ECLI:EU:C:2016:970.
(13) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Zadnja posodobitev: 14. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov