Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2129(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0016/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0016/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 8
CRE 11/02/2020 - 8

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0034

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 180kWORD 60k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
P9_TA(2020)0034A9-0016/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018 (2019/2129(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της EKT, και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 127 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 130 και το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση με την υποψήφια Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον νομισματικό διάλογο που πραγματοποίησε ο Mario Draghi με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας της G7 για τα σταθερά κρυπτονομίσματα, με τίτλο «Investigating the impact of global stablecoins» (Διερεύνηση του αντικτύπου των παγκόσμιων σταθερών κρυπτονομισμάτων), που δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί των προτάσεων που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, με τίτλο «Financing a sustainable European Economy» (Χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας), που δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση(1) και το νομοθετικό ψήφισμά του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0016/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2019, τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 αντανακλούν μια επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 1,1 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας της πρόσφατης κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων, της επακόλουθης αβεβαιότητας και του Brexit·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη του ευρώ, ποσοστά που είναι τα χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, το οποίο είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται υπέρμετρες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ανεργία, τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Σεπτεμβρίου του 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αναμένεται να φτάσει στο 1,2 % για το 2019, στο 1,0 % για το 2020 και στο 1,5 % για το 2021, με αποτέλεσμα να υπολείπεται του στόχου της διατήρησης του ποσοστού πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβολές για τον πληθωρισμό, υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στη ζώνη του ευρώ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ προηγουμένου ποσό των 4,7 τρισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει το 40 % του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 4,25 % (0,2 τρισεκατομμύρια) σε σύγκριση με τα τέλη του 2017·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ ανήλθε σε 1,575 δισεκατομμύρια EUR, έναντι 1,275 δισεκατομμυρίων EUR το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού νομίσματος αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής κυριαρχίας·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορέσει το ευρώ να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζώνη του ευρώ πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι μπορεί να αντέξει τυχόν ύφεση χωρίς κάποιο από τα κράτη μέλη της να καταφύγει σε (εθελοντικές ή μη) απομειώσεις του δημοσίου χρέους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, το ΕΣΚΤ πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες παραμένουν η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και των κοινωνιών της ΕΕ και ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, χρειάζονται περαιτέρω στήριξη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση πράσινων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε από λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο EUR το 2008 σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια EUR το 2017 και ότι από το 2013 έχει δεκαπλασιαστεί η καθαρή έκδοση πράσινων ομολόγων σε ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των διαφορών απόδοσης των πράσινων ομολόγων και των διαφορών απόδοσης του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει σταδιακά γεφυρωθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 1 % της συνολικής προσφοράς ομολόγων σε ευρώ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των συναλλαγών που εκτελούνται με εικονικά νομίσματα έχει αυξηθεί δραματικά, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία των παραδοσιακών συστημάτων νόμιμου χρήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικονικά νομίσματα συνιστούν εναλλακτικές επιλογές για τις πληρωμές και δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου του 2018, η υποστήριξη της κοινής γνώμης για το ευρώ ανήλθε σε 75 % το 2018·

Γενική επισκόπηση

1.  χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ· τονίζει ότι η θεσμική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της εντολής για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών·

2.  τονίζει ότι το ευρώ αποτελεί και πολιτικό εγχείρημα πέρα από το αμιγώς οικονομικό σκέλος του· υπενθυμίζει τη μη αναστρεψιμότητα του ενιαίου νομίσματος· εφιστά την προσοχή στην υποχρέωση που έχει, βάσει των Συνθηκών, κάθε κράτος μέλος, με εξαίρεση τη Δανία, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ· εκτιμά ότι η συμμετοχή στην τραπεζική ένωση πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα για όσες χώρες επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 1,1 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και του παγκόσμιου εμπορίου· σημειώνει, επομένως, όπως υπογράμμισε και ο Mario Draghi, ότι πρέπει να διατηρηθούν τόσο οι κατάλληλες συνθήκες ρευστότητας όσο και ένας βαθμός νομισματικής διευκόλυνσης·

4.  τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η σταθερότητα των τιμών δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της νομισματικής πολιτικής, αλλά χρειάζεται και μια υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική και κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα·

5.  επισημαίνει ότι η διευκολυντική νομισματική πολιτική δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

6.  υπογραμμίζει τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των μισθών(3), η οποία ανέλυσε την αποσύνδεση μεταξύ της αύξησης των μισθών και της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας· σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε κλυδωνισμούς στους τομείς της τεχνολογίας και των μισθολογικών διαπραγματεύσεων (στη δεύτερη περίπτωση λόγω του αντίκτυπου των αλλαγών στη διάρθρωση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων και της επακόλουθης μείωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων), καθώς και σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τον συνδυασμό της υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού, των χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

7.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

   η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής σταθεροποίησης·
   η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης·
   η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών·

8.  υπογραμμίζει την υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, πλην Δανίας, να υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία της και με τα κράτη της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ·

Νομισματική πολιτική

9.  υπογραμμίζει ότι οι πράξεις ανοικτής αγοράς και τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη, στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων μετάδοσης και στη συμπίεση των αποδόσεων σε ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων· ζητεί από την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρακολουθεί τους πιθανούς κινδύνους για τους ισολογισμούς της, τον πληθωρισμό των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, την πιθανή κακή κατανομή των πόρων και τα μειονεκτήματα για τους αποταμιευτές·

10.  σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων EUR μηνιαίως, περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους τόκους επί των αποθεματικών, και ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· επισημαίνει την έλλειψη ομοφωνίας και πιστεύει ότι η ηγεσία της ΕΚΤ και η πρόεδρος Lagarde θα πρέπει να εργαστούν για τη γεφύρωση των διαφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ·

11.  σημειώνει ότι το όριο του 33 % ανά εκδότη το οποίο εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα της ΕΚΤ να αγοράζει τα ομόλογα αρκετών κρατών μελών· θεωρεί ότι το εν λόγω όριο ανά εκδότη ίσως χρειαστεί τροποποίηση, δεδομένου ότι το ανανεωμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είναι αορίστου χρόνου και ενδέχεται να απαιτηθούν αγορές ομολόγων που υπερβαίνουν το όριο του 33 % για ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι αγορές ομολόγων των κρατών μελών να πραγματοποιούνται κατ’ αναλογία του μεγέθους της οικονομίας και του πληθυσμού·

12.  σημειώνει την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο διάστημα είναι απαραίτητο·

13.  σημειώνει ότι οι αρνητικές συνέπειες στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες· εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιδίως οι μικρές τράπεζες· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί την πιθανότητα υπερβολικής διόγκωσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων·

14.  υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, εργαζόμενους και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από την ισχυρότερη οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη ανεργία και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού· εκφράζονται, ωστόσο, ανησυχίες σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συστήματα λόγω των χαμηλών αποδόσεων, των οικονομικών ανισοτήτων και των προκλήσεων για τους μεμονωμένους αποταμιευτές· σημειώνει, επιπλέον, ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν αξιοποιήσει το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για την εξυγίανση των προϋπολογισμών τους και την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και μεγάλου βαθμού νομισματικής διευκόλυνσης·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατεταμένα υποτονική πληθωριστική πίεση και την υπερβολική εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ για τη διατήρηση της ανάπτυξης, καθώς και τις όλο και πιο περιορισμένες επιλογές της στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργαλειοθήκης της·

17.  σημειώνει την έκκληση του προέδρου Draghi για καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, τονίζοντας ότι ένα πιο ισόρροπο μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής θα επέτρεπε στα χαμηλά επιτόκια να παρέχουν τον ίδιο βαθμό κινήτρων με το παρελθόν, αλλά με λιγότερες παρενέργειες·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα·

Μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής

19.  υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές η εντολή της και η ανεξαρτησία της· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών αρχών στη στήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή και την ανεξαρτησία της, να ενσωματώσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση αρχές (αρχές ΠΚΔ) στις πολιτικές της·

20.  συμμερίζεται τις θέσεις που έχουν εκφράσει μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της EKT σχετικά με τη σημασία της ανάπτυξης πραγματικά ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών προστατευμένων από εξωτερικές διαταράξεις (μεταξύ άλλων πολιτικής φύσης)· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις εργασίες της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πληρωμών (EPI) με στόχο τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της ΕΕ και της οικονομικής αποδοτικότητας για όλους τους χρήστες και τους παρόχους, καθώς και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού·

21.  λαμβάνει δεόντως υπόψη τη δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, στην οποία εξέφρασε τη στήριξή της για τη «σταδιακή εξάλειψη των περιουσιακών στοιχείων άνθρακα» από το χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ, καθώς και την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και για τη δέσμευσή της να συμβάλει στον προσδιορισμό και τη μέτρηση της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και στην προώθηση ενός πιο πράσινου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με πλήρη σεβασμό προς την εντολή για τη σταθερότητα των τιμών και τους άλλους στόχους της ΕΚΤ·

22.  προτείνει στην ΕΚΤ να αναγάγει σε μία από τις ερευνητικές προτεραιότητές της το ζήτημα του πώς μπορούν οι δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών και η τραπεζική εποπτεία να συμβάλουν σε μια βιώσιμη οικονομία και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· προτείνει στην ΕΚΤ να συνεργαστεί, για τον σκοπό αυτόν, και με άλλα διεθνή δίκτυα εκτός του NGFS, και ειδικότερα με το Δίκτυο Βιώσιμης Τραπεζικής και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής·

23.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ πραγματοποιείται στους τομείς που ευθύνονται για το 58,5 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του ευρώ· καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη που θα διερευνά τον αντίκτυπο του APP στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (CSPP), ως προκαταρκτικό βήμα προς τον ανασχεδιασμό του CSPP με κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του InvestEU·

Άλλες πτυχές

24.  αναγνωρίζει τη σημασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των εν λόγω επιχειρήσεων σε πιστώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα του αργού ρυθμού βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη ενθάρρυνσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΕ και ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

25.  καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές της προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ σε σχέση με κάθε πιθανό ενδεχόμενο και αρνητική συνέπεια, και ιδίως όσα σχετίζονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες και χώρες επηρεάζονται πιο άμεσα από άλλες·

26.  εκφράζει την ανησυχία του για τους κινδύνους που οφείλονται στην καθυστέρηση της σύστασης της τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή της· σημειώνει τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ένωσης·

27.  τονίζει ότι οι ιδιαίτερες αρχές λειτουργίας και η ειδική αποστολή των συνεργατικών και των συνεταιριστικών τραπεζών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να αντανακλώνται στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της ΕΚΤ·

28.  ζητεί να επιταχυνθεί το σχέδιο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ώστε να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική ενοποίηση, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη που θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία προς όφελος όλων των πολιτών και θα βελτιώσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της Ένωσης στους κλυδωνισμούς· αναγνωρίζει την ισχυρή στήριξη της ΕΚΤ για τη σύσταση μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών· χαιρετίζει τη συμβολή της ομάδας εργασίας «Next CMU» στο πλαίσιο αυτό·

29.  καλεί την ΕΚΤ και όλες τις εποπτικές αρχές να ενισχύσουν την παρακολούθηση των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και των αυξημένων κινδύνων από άποψη κυβερνοασφάλειας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με στόχο να προληφθούν αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού τομέα· συμφωνεί με τη γνωμοδότηση 2014/08 της ΕΑΤ, η οποία προτείνει να μη χρησιμοποιείται ο όρος «εικονικά νομίσματα», διότι η χρήση του όρου «νόμισμα» μπορεί να είναι παραπλανητική για διάφορους λόγους·

30.  σημειώνει τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Christine Lagarde κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τις οποίες «η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες εν γένει θα πρέπει να παρακολουθούν σαφώς αυτές τις εξελίξεις και να συμβάλουν στις εν εξελίξει διεθνείς εργασίες για σχετικές παρεμβάσεις πολιτικής»· ζητεί από την ΕΚΤ να αξιολογήσει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το ηλεκτρονικό χρήμα, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών μέσων, οντοτήτων ή υποδομών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της σταθερότητας, καθώς και για τη διασυνοριακή συνεργασία και συντονισμό· ζητεί από την ΕΚΤ να συνεργαστεί με την Επιτροπή για τη δημιουργία πλαισίου για τα νέα αυτά νομίσματα που να συνδυάζει την καινοτομία, τις ανάγκες των πολιτών, τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το κράτος δικαίου·

31.  χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΚΤ να ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητες αντίδρασης και αποκατάστασης σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στην ίδια της την οργάνωση·

32.  καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

33.  ενθαρρύνει την ΕΚΤ να συνεργαστεί με την Επιτροπή και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων διαύλων, όπως η θεσμική εκπροσώπηση ή ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά προϊόντα με καλές επιδόσεις·

34.  συμφωνεί με τη δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι η επανεξέταση του πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι επίκαιρη και δικαιολογημένη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να στηρίζει καλύτερα τις γενικές πολιτικές της ΕΕ, με την επιφύλαξη του πρωταρχικού της στόχου για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών· καλεί την ΕΚΤ να οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις και τις παρατηρήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων· καλεί την ΕΚΤ να επιδιώξει επίσης τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη διαδικασία επανεξέτασης· συμφωνεί, επιπλέον, με την πρόεδρο της ΕΚΤ ότι η ΕΚΤ πρέπει να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών της·

35.  επισημαίνει τη σημασία των μετρητών ως μέσου πληρωμής για τους πολίτες της ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη των προνομίων των κρατών μελών, να δημιουργήσει ένα σύστημα για την καλύτερη παρακολούθηση των μεγάλων συναλλαγών, με σκοπό την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

36.  χαιρετίζει το γεγονός ότι από το 2017 η ΕΚΤ δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο όλων των συμμετοχών CSPP, μαζί με τα ονόματα των εκδοτών, τα συγκεντρωτικά δεδομένα για αυτές τις συμμετοχές ανά χώρα, τον κίνδυνο, τη διαβάθμιση και τον τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ανάλογη πολιτική σε σχέση με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων (CBPP3)· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια, ιδίως για το CBPP3, δεδομένου του σημαντικού μεγέθους του προγράμματος·

37.  χαιρετίζει τη δημιουργία του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ, του νέου επιτοκίου αναφοράς διάρκειας μίας ημέρας για τις χρηματαγορές της ζώνης του ευρώ· ζητεί από την ΕΚΤ να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή της μια πρώτη αξιολόγηση της εξέλιξής του και της λειτουργίας του στην αγορά·

38.  σημειώνει ότι η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (PSPP) παρά τις βελτιώσεις που πέτυχε η Ελλάδα όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και την εκ νέου πρόσβαση στις αγορές ομολόγων·

39.  υπογραμμίζει τον τεχνικό χαρακτήρα των αποφάσεων διαμόρφωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ και τη σημασία της δημόσιας στήριξης για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων· επικρίνει, ως εκ τούτου, την πολιτικοποίηση των αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ· καλεί όλους τους πολιτικούς και τους εθνικούς κεντρικούς τραπεζίτες να είναι προσεκτικοί όταν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις που ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στις πολιτικές της ΕΚΤ και τη στήριξή τους·

Λογοδοσία

40.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΚΤ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επιτεύχθηκε υπό την προεδρία του Mario Draghi, και προσβλέπει στην ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου και της διαφάνειας από την πρόεδρο Christine Lagarde, με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά την ακρόασή της ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Σεπτεμβρίου 2019·

41.  θεωρεί ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στα έγγραφα και τις πληροφορίες για τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που σχετίζονται με την εποπτεία των τραπεζών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της ΕΚΤ, του Οκτωβρίου του 2019, στο οποίο καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τους ελέγχους των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

42.  υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο προεπιλογής για όλες τις μελλοντικές κενές θέσεις και να τον κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος· υπενθυμίζει τη σημασία της παραγράφου 4 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(4), όπου το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να μη λαμβάνει υπόψη του καταλόγους υποψηφίων στους οποίους δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων·

43.  αναγνωρίζει μεν ότι η τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διεύρυνση των λειτουργιών της κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και ότι είναι υποχρεωμένη να απασχολεί περισσότερο προσωπικό υπό διαφορετικές συνθήκες για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί, ζητεί δε να επιλυθούν γρήγορα τα ανακύψαντα προβλήματα ανθρωπίνων πόρων, και με δίκαιο και διαφανή τρόπο για όλα τα μέλη του προσωπικού·

44.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης και αποτελεσματικότερης λογοδοσίας της ΕΚΤ σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αποστολή της έχει διευρυνθεί από την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της ΕΚΤ προς το Κοινοβούλιο· είναι έτοιμο προς τον σκοπό αυτόν να βελτιώσει τη μορφή του νομισματικού διαλόγου με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ· αναγνωρίζει τα μέτρα που έλαβε η ΕΚΤ στον τομέα αυτό, ιδίως την έγκριση του ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους υψηλού επιπέδου της ΕΚΤ, που περιλαμβάνει την απαίτηση δημοσίευσης των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και απαιτήσεις διαφάνειας, καθώς και κατάλληλους περιορισμούς στις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις ενισχυμένης διαφάνειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   διασφάλιση ότι υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή Επιθεώρησης και στην Επιτροπή Δεοντολογίας·
   υιοθέτηση νέας πολιτικής για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών·
   πρόβλεψη συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά τις θέσεις του ιδρύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και σε πολυμερή φόρουμ όπως η επιτροπή της Βασιλείας·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ουσιαστικές, λεπτομερείς, ανά τμήμα παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ της λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τις γραπτές της παρατηρήσεις επί του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια έκθεσή της·

46.  τονίζει ότι η ΕΚΤ έχει βελτιώσει την επικοινωνία της· εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να καταστήσει τις αποφάσεις της διαθέσιμες και κατανοητές από όλους τους πολίτες, καθώς και τις δράσεις της για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, επομένως, για τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του κοινού νομίσματος·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0215.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0325.
(3) Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low wage growth in the euro area and European countries (Κατανόηση της χαμηλής αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ και τις ευρωπαϊκές χώρες). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου