Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2814(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0088/2020

Indgivne tekster :

B9-0088/2020

Forhandlinger :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Afstemninger :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0035

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 53k
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg
Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 12. februar 2020 om beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr (2019/2814(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF(1),

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne ved fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens politikker skal tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr, idet disse er følende væsner,

–  der henviser til artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktion og til artikel 169 i TEUF om forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme ("dyresundhedsloven")(2) og til de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ved denne forordning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003(3) og til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013(4),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2016 om indførelse af kompatible systemer til registrering af selskabsdyr i alle medlemsstater(5),

–  der henviser til den undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel, som er finansieret af Kommissionen (SANCO 2013/12364), jf. den erklæring fra Kommissionen, der er knyttet som bilag til forordning (EU) nr. 576/2013(6),

–  der henviser til resultaterne af EU's koordinerede kontrolplan for onlinesalg af hunde og katte(7),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen og Rådet om beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr (O-000011/2020 – B9-0004/2020 og O-000010/2020 – B9-0003/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at NGO'er, retshåndhævende myndigheder, kompetente myndigheder og dyrlæger har vist dokumentation for det stigende antal selskabsdyr, der handles ulovligt på tværs af medlemsstaterne, ofte af organiserede kriminelle netværk, idet de handlende ved at unddrage sig kontrol og ved hjælp af dokumentfalsk i vidt omfang påberåber sig forordning (EU) nr. 576/2013, som er møntet på ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, mens transporterne i virkeligheden burde foregå i henhold til Rådets direktiv 92/65/EØF;

B.  der henviser til, at det anslås, at den ulovlige handel med selskabsdyr inden for EU kan generere meget store fortjenester for de involverede aktører, herunder for ulovlige opdrættere, som løber en minimal risiko for at blive opdaget, hvilket påvirker den lovlige avlssektors rentabilitet negativt;

C.  der henviser til, at mange annoncer på internettet, der reklamerer med salg af dyr, stammer fra ulovlige kilder;

D.  der henviser til, at der ikke findes nogen fælles regler på EU-plan om opdræt af selskabsdyr, og der henviser til, at lovgivningsmæssige forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår opdrætternes dyrevelfærdsstandarder har ført til store forskelle i priserne på selskabsdyr, der sælges på det indre marked, forskelle, der udnyttes af ulovlige forhandlere;

E.  der henviser til, at behandlingen af dyr i store opdrætsanlæg til masseproduktion ikke foregår på en måde, der er passende til deres behov, hvilket medfører alvorlige og varige følger for dyrenes sundhed, velfærd og adfærdsudvikling;

F.  der henviser til, at ulovlige forhandlere og sælgere hyppigst handler komplet ustraffet, da de er klar over, at størstedelen af de forbrugere, der har købt et selskabsdyr i en dårlig sundhedstilstand, ikke vil tage retlige skridt;

G.  der henviser til, at ulovligt opdræt af katte og hunde ofte finder sted under forfærdelige forhold, og at omkostningerne holdes så lave som muligt; der henviser til, at ulovligt opdrættede nyfødte dyr ofte bliver taget fra deres mødre alt for tidligt, er dårligt socialiserede og udsat for sygdom samt lider af stress, underernæring, dehydrering og en øget risiko for hypotermi, mens de udsættes for lange transporter på tværs af EU under trange og beskidte forhold uden mad, vand, klimatisering eller pauser; der henviser til, at unge hundehvalpe og kattekillinger sædvanligvis ankommer til bestemmelseslandet uden at være fravænnet og uden grundlæggende sociale kompetencer;

H.  der henviser til, at der til trods for forbedringer stadig er store betænkeligheder forbundet med pas til selskabsdyr, som f.eks. i forbindelse med kontrollen af individuelle dyrs alder og muligheden for at få udstedt et nyt pas; der henviser til, at der er blevet registreret et stort antal falske pas til selskabsdyr, og at det inden for rammerne af denne ulovlige praksis ofte forekommer, at dyrlæger samarbejder med ulovlige forhandlere, hvilket komplicerer gennemførelsen af kontroller og undersøgelser(8);

I.  der henviser til, at ulovligt opdrættede selskabsdyr ofte er helt eller delvist uvaccinerede eller på anden måde ikke er blevet behandlet for sygdomme på behørig vis; der henviser til, at der med den ulovlige handel med selskabsdyr er forbundet forskellige zoonotiske risici, herunder indførelsen af rabies fra endemiske dele af Europa til lande, der er rabiesfri, og af parasitter som f.eks. rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis), der spreder sig let og er vanskelig at kontrollere(9);

J.  der henviser til, at dyresundhedsloven, som vil finde anvendelse fra den 21. april 2021, vil fremme større gennemsigtighed i forbindelse med onlinehandel med katte og hunde og forbedre dyresundheden og -velfærden; der henviser til, at dyresundhedsloven strengt forpligter alle sælgere, opdrættere, transportører af og samlesteder for hunde og katte til at registrere deres virksomheder hos den relevante kompetente nationale myndighed;

K.  der henviser til, at den ulovlige handel med selskabsdyr, ud over at skade dyrs velfærd, har en negativ indvirkning på forbrugerbeskyttelsen, den gnidningsløse funktion af EU's indre marked gennem illoyal konkurrence og de offentlige finanser gennem tab af skatteindtægter;

L.  der henviser til, at det i dag er meget almindeligt at købe selskabsdyr i EU via onlineannoncer, og at den næstmest almindelige metode er via sociale medier(10); der henviser til, at rettighederne for forbrugere, der køber selskabsdyr via onlineannoncer, er dårligt beskyttede, såvel på nationalt plan som på EU-plan; der henviser til, at et stort antal ulovligt opdrættede selskabsdyr sælges på markeder i medlemsstaterne eller direkte fra biler langs de indre grænser i EU;

M.  der henviser til, at 65 % af respondenterne i en Flash Eurobarometerundersøgelse om ulovligt onlineindhold ikke mente, at internettet var sikkert for brugerne, og 90 % var enige i, at onlinehostingtjenester straks burde fjerne indhold, der var erklæret ulovligt af offentlige eller retshåndhævende myndigheder; der henviser til, at 60 % af internetbrugerne sagde, at de minimum én gang om ugen benyttede sig af et online socialt netværk, og at flertallet mindst lejlighedsvis også benyttede sig af onlinemarkedspladser – 30 % minimum én gang om ugen; der henviser til, at 69 % af internetbrugerne i EU sagde, at de havde handlet online, og der henviser til, at antallet af personer, der handler online stiger år for år, også for så vidt angår handelen med dyr(11);

N.  der henviser til, at mishandling af selskabsdyr, herunder dyr, der opdrættes, holdes og sælges med henblik på at blive kæledyr i husholdninger, selskabsdyr såsom greyhounds og mynder, der anvendes til underholdning, sport og arbejde, samt omstrejfende dyr fortsat vækker stor bekymring hos mange borgere; der henviser til, at (bedre) identifikation og registrering af kæledyr kan være et nyttigt redskab i kampen mod dyremishandling og i forbindelse med fremme af ansvarligt ejerskab af kæledyr; der henviser til, at identifikation og registrering er centrale elementer i den ikkedødbringende og humane forvaltning af omstrejfende dyr og i forbindelse med den gradvise reduktion af bestanden heraf;

O.  der henviser til, at over 70 % af de nye sygdomme, der er opstået hos mennesker i løbet af de seneste årtier, er af animalsk oprindelse, og at dyr, der normalt holdes som kæledyr, er værtsorganismer for 41 zoonoser, herunder rabies(12);

P.  der henviser til, at de kæledyr, som tilhører de arter, der er opført i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013, ikke må flyttes fra én medlemsstat til en anden medlemsstat, medmindre dyrene er mærket ved implantering af en transponder; der henviser til, at der ikke er noget krav om harmoniseret obligatorisk identifikation af katte og hunde, der forbliver inden for de nationale grænser og ikke flyttes til andre medlemsstater; der henviser til, at mange katte og hunde i medlemsstaterne fortsat er uidentificerede og uregistrerede;

Q.  der henviser til, at EU's koordinerede kontrolplan for onlinesalg af hunde og katte konstaterede uoverensstemmelser mellem forhandlernes status og deres aktiviteter for så vidt angår 42 % af de kontrollerede annoncer(13);

R.  der henviser til, at visse websteder med klassificerede annoncer er begyndt på frivillig basis at indføre strengere regler med henblik på at kontrollere identiteten af onlinesælgere og forbedre dyrenes velfærd;

S.  der henviser til, at flertallet af medlemsstaterne allerede til en vis grad har indført krav om identifikation og registrering af katte og hunde; der henviser til, at identifikationskravene for katte, hunde og fritter ikke er harmoniserede, hvilket bl.a. har medført misbrug af landekoder og brugen af duplikater og forkerte koder(14); der henviser til, at de fleste registreringsdatabaser ikke er indbyrdes forbundne, hvilket begrænser sporbarheden i EU;

1.  understreger, at ulovlig handel med hunde og katte ikke alene har katastrofale følgevirkninger for dyrevelfærden, men desuden indebærer en risiko for folkesundheden og forbrugerbeskyttelsen;

Identifikation og registrering af katte og hunde

2.  understreger, at et harmoniseret EU-dækkende system for obligatorisk identifikation og registrering af katte og hunde er et afgørende og nødvendigt første skridt i kampen mod ulovlig handel med selskabsdyr, og at registrering og identifikation er afgørende forudsætninger for kontrol, håndhævelse og sporbarhed;

3.  mener, at det for at sikre en effektiv sporbarhed af selskabsdyr er af afgørende betydning, at disse af en dyrlæge udstyres med et mikrochipnummer og registreres i en national identifikations- og registreringsfil for dyr; mener, at det er af afgørende betydning, at identifikations- og registreringsfiler indeholder registreringsnumre for alle, der har spillet en rolle i dyrets liv, herunder opdrættere og sælgere såvel som dyrlæger, transportører og ejere;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til fuldt ud at gøre brug af sine delegerede beføjelser i henhold til artikel 109, stk. 2, og artikel 118 i dyresundhedsloven og til at fremsætte et forslag til detaljerede, EU-dækkende, kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af katte og hunde, der fastsætter minimumskrav til oplysninger om individuel identifikation af dyr og fastsætter regler for udveksling af elektroniske data mellem databaser i medlemsstaterne, som bør være indbyrdes forbundne ved udgangen af denne valgperiode;

5.  opfordrer til, at der etableres en klar sammenkædning mellem EU's pas til selskabsdyr og mikrochipregistrering af selskabsdyr for at sikre, at selskabsdyrets oprindelse forbliver tydelig, selv hvis selskabsdyrets pas skiftes ud;

6.  opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at bekæmpe dyremishandling at indføre politikker, der har til formål at mærke og registrere alle katte og hunde som standard;

7.  understreger, at oplysninger indsamlet i forbindelse med identifikation af selskabsdyr skal omfatte personoplysninger og bør beskyttes i fuld overensstemmelse med EU's regler om privatlivets fred og databeskyttelse; mener, at sådanne personoplysninger ikke bør anvendes til kommercielle formål;

EU-handlingsplan, der griber ind over for ulovlig handel med selskabsdyr

8.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en tværsektoriel EU-handlingsplan, der griber ind over for den ulovlige handel med selskabsdyr i EU; mener, at handlingsplanen bør tage hensyn til Europa-Parlamentets, medlemsstaternes og de relevante interessenters synspunkter, og at den klart bør definere, hvilket ansvar, der påhviler alle interessenter og beslutningstagere, herunder medlemsstaterne, Kommissionen, grænse-, told- og veterinærmyndighederne, dyrlæger og civilsamfundsorganisationer;

9.  henstiller, at Kommissionen inddrager sine forskellige generaldirektorater, der arbejder med dyrevelfærd, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, det indre marked og ulovlig handel, i handlingsplanen;

10.  mener, at det er nødvendigt at have en ensartet EU-definition af store kommercielle opdrætsanlæg, kendt som hvalpefabrikker, for at bekæmpe den ulovlige handel med selskabsdyr; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbyde opdræts- og markedsføringspraksisser, der er skadelige for kæledyrs sundhed, velfærd og adfærdsudvikling;

11.  mener, at det er nødvendigt, at borgerne informeres bedre om handelen med selskabsdyr og de mulige risici, de står over for, når de køber dyr online, eller når de ved købet ikke tager hensyn til retlige procedurer;

12.  opfordrer Kommissionen til som led i dennes digitale dagsorden at forbedre beskyttelsen af forbrugere, der køber selskabsdyr via onlineannoncer;

13.  støtter op om, at salg af levende dyr mellem en forhandler og en forbruger udelukkes fra anvendelsesområdet for det kommende direktiv om aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer;

Kontrol og bedre håndhævelse af EU-lovgivningen

14.  opfordrer medlemsstaterne til med det formål effektivt at begrænse den ulovlige handel med selskabsdyr at forbedre retshåndhævelsen og anvende strengere sanktioner – der bør være effektive, forholdsmæssige og have en afskrækkende virkning – over for økonomiske aktører, dyrlæger og nationale kompetente myndigheder i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande, der leverer forfalskede pas til selskabsdyr;

15.  opfordrer medlemsstaterne til i henhold til forordning (EU) 2017/625(15) at anvende økonomiske sanktioner, der opvejer de fordele, som økonomiske aktører, herunder opdrættere og sælgere, håber at vinde, når de med gevinst for øje opretter dyreannoncer online, der er i strid med EU-lovgivningen og den nationale lovgivning;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier for regulering eller selvregulering af onlineannoncer vedrørende selskabsdyr med henblik på at sætte en stopper for vildledende reklame og på at føre bedre kontrol med salget af katte og hunde online;

17.  opfordrer Kommissionen til at indføre obligatoriske krav, der skal forpligte onlineplatforme til at foretage minimumskontroller med det formål at validere identiteten af de brugere, der reklamerer med salg af kæledyr online; understreger, at eventuelle revisioner af de relevante lovgivningsmæssige rammer skal føre til en bedre beskyttelse af forbrugere og dyr;

18.  opfordrer direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet (Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed) til inden for rammerne af sine inspektionsprogrammer at føre kontrol med medlemsstaternes overholdelse af forordning (EU) nr. 576/2013;

19.  opfordrer Kommissionen til at foreslå, at der i hele EU indføres fælles standarder for opdræt og markedsføring af katte og hunde med det formål at forhindre urimelig handelspraksis og uhensigtsmæssigt salg af sådanne selskabsdyr og således begrænse videreførelsen af opdrætsspecifikke sundheds- og velfærdsspørgsmål samt skabe lige vilkår for økonomiske aktører;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der er fastsat detaljerede regler for kontrollen med selskabsdyrsopdrættere og for passende dyrlægetilsyn;

21.  mener, at medlemsstaterne bør tilskyndes til at oprette et obligatorisk register over godkendte selskabsdyrsopdrættere og -forhandlere, som de ansvarlige i andre medlemsstater har adgang til;

22.  opfordrer til, at medlemsstaterne i tilgift til den grænsekontrol, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 338/97(16), indfører national kontrol med overholdelsen med regelmæssige kontroller af forhandlere og indehavere af tilladelser, som f.eks. forretninger, der sælger selskabsdyr, opdrættere, forskningscentre og opdrætsanlæg;

23.  mener, at hyppigheden af inspektioner ligeledes bør harmoniseres i hele EU og gennemføres i samarbejde med medlemsstaternes toldmyndigheder, politi og veterinærtjenester;

24.  opfordrer medlemsstaternes kompetente myndigheder til i tilfælde af manglende overholdelse af forordning (EU) nr. 576/2013 nøje at følge de procedurer, der er fastsat deri, og sikre anbringelse i et nyt hjem af eventuelle tilbageholdte selskabsdyr; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig støtte til dyreredningscentre;

25.  glæder sig over de resultater, der er opnået inden for rammerne af EU-platformen for dyrevelfærd og af "Voluntary Initiative Subgroup on Health and Welfare of Pets in Trade" (en undergruppe baseret på frivilligt initiativ, der tager hånd om dyrevelfærd og -sundhed i forbindelse med handel med kæledyr); opfordrer til, at Europa-Parlamentet inddrages og til, at civilsamfundet, kompetente myndigheder, virksomheder og forskere i det fremtidige arbejde med dyrevelfærd på EU-plan repræsenteres på en afbalanceret måde, samt til, at der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed med henblik på at sikre optimal fremgang;

Samarbejde, kommunikation og uddannelse

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bygge videre på og udbrede de resultater, der er opnået af "Voluntary Initiative Subgroup on Health and Welfare of Pets in Trade" inden for rammerne af EU-platformen for dyrevelfærd og til senest i 2024 at vedtage foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel med selskabsdyr som led i det kommende lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige arbejde; mener, at der i denne sammenhæng er et presserende behov for aktivt samarbejde og udveksling af bedste praksis mellem alle medlemsstaterne;

27.  opfordrer medlemsstaterne til systematisk at informere de øvrige berørte medlemsstater, når de sagsøger en forhandler, der handler ulovligt med hunde og katte, og hvis aktiviteter kan påvirke disse øvrige medlemsstater;

28.  slår til lyd for, at der indføres tværgående samarbejdsmetoder mellem myndighederne med det formål at gribe ind over for den ulovlige handel med selskabsdyr og afbøde den dermed forbundne zoonotiske risiko, herunder at der udvikles et efterretningssystem til at registrere og udveksle data i forbindelse med kommercielle transporter af ulovligt handlede dyr og et varslingssystem til markering af eventuelle uregelmæssigheder;

29.  opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger, herunder anvendelse af teknologier og skræddersyet uddannelse, med det formål at gøre told- og veterinærmyndighederne bedre rustet til at opdage smugling af selskabsdyr;

30.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem udvikling af partnerskaber mellem myndigheder, databaser, websteder og dyrevelfærdsorganisationer at bygge videre på anbefalingerne i EU's koordinerede kontrolplan for onlinesalg af hunde og katte med henblik på at udarbejde præcise foranstaltninger mod vildledende reklame og ulovlig onlinehandel med hunde og katte;

31.  anerkender den vigtige rolle, som dyrebeskyttelsesforeninger og -NGO'er spiller i forbindelse med bekæmpelsen af den ulovlige handel med selskabsdyr; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at yde tilstrækkelig økonomisk og anden materiel og ikkemateriel støtte til dyreredningscentre og dyrebeskyttelsesforeninger/-NGO'er;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige midler til håndhævelse af registreringskravet for operatører af alle virksomheder, der opdrætter, holder eller handler med dyr, jf. dyresundhedsloven, med henblik på at begrænse den ulovlige onlinehandel med selskabsdyr;

33.  mener, at der bør gøres mere for at øge bevidstheden blandt potentielle købere og økonomiske aktører, herunder leverandører af onlinetjenester, i forbindelse med ulovligt salg af selskabsdyr og de deraf følgende lave dyrevelfærdsstandarder;

34.  fremhæver det faktum, at der allerede findes enkelte nationale og i visse tilfælde regionale databaser, der indeholder identifikationsoplysninger om selskabsdyr; mener, at disse databaser bør anvendes som indbyrdes forbundne, kompatible og interoperable systemer for at muliggøre sporbarhed i hele EU;

35.  fremhæver, at medlemsstaterne bør sikre, at grænsepersonale er tilstrækkeligt uddannet i de procedurer, der følges, og i de regler, der gælder for import af selskabsdyr fra tredjelande, der er, og tredjelande, der ikke er på listen over lande, hvorfra import er tilladt, og sikre, at personalet håndhæver disse regler;

36.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre flere informations- og bevidstgørelseskampagner med henblik på frem for køb at fremme adoption af selskabsdyr fra pålidelige dyreredningscentre og på at oplyse borgerne om de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr og vigtigheden af udelukkende at købe selskabsdyr, der er blevet opdrættet, holdt og handlet på en forsvarlig måde og med behørig hensyntagen til dyrets velfærd;

o
o   o

37.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.
(2) EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.
(3) EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.
(4) EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109.
(5) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 139.
(6) Undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel, som er finansieret af Kommissionen i henhold til den specifikke kontrakt SANCO 2013/12364. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Europa-Kommissionen (2019). Analyse af resultaterne af EU's koordinerede kontrolplan for onlinesalg af hunde og katte. https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) FOUR PAWS' rapport fra 2013 "Puppy trade in Europe" http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf. http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for handel, som er finansieret af Kommissionen i henhold til den specifikke kontrakt SANCO 2013/12364, s. 55-56. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf; EU Dog and Cat Alliance (2016). Briefing om gennemgangen af lovgivningen om flytning af selskabsdyr i henhold til "dyresundhedsloven". https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog and Cat Alliance and the Blue Cross (2017). Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf
(11) Flash Eurobarometer 469/2018, rapport om ulovligt onlineindhold: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) EU's koordinerede kontrolplan for onlinesalg af hunde og katte: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) FOUR PAWS' rapport fra 2016 med titlen "Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the PetPassport and TRACES systems?" http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf.
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).
(16) Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).

Seneste opdatering: 14. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik