Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0088/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0088/2020

Συζήτηση :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0035

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 191kWORD 58k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (2019/2814(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, η οποία καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 ΣΛΕΕ σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και το άρθρο 169 ΣΛΕΕ σχετικά με τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(2) και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003(3) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση συμβατών συστημάτων για την καταγραφή των ζώων συντροφιάς στα κράτη μέλη(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή (SANCO 2013/12364), σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013(6),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ για τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών(7),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές συνέπειες του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς (O-000011/2020 – B9‑0004/2020 και O-000010/2020 – B9‑0003/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αρμόδιες αρχές και κτηνίατροι έχουν προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν τον αυξανόμενο αριθμό ζώων συντροφιάς που τυγχάνουν παράνομου εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, συχνά από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, με αποφυγή ελέγχων, πλαστογράφηση εγγράφων και εκτεταμένη κακή χρήση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, που προορίζεται για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, ενώ θα έπρεπε να μεταφέρονται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται πως το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιάς εντός της ΕΕ μπορεί να παραγάγει πολύ υψηλά κέρδη, με ελάχιστο κίνδυνο εντοπισμού, για τους εμπλεκόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων εκτροφέων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται δυσμενώς η κερδοφορία του νόμιμου κλάδου εκτροφής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διαφημίσεις επιγραμμικής πώλησης ζώων προέρχονται από παράνομες πηγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται κοινοί κανόνες για την εκτροφή ζώων συντροφιάς σε επίπεδο ΕΕ, και οι διαφορές στη νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα πρότυπα των εκτροφέων σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων έχουν οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση των τιμών στα ζώα συντροφιάς που πωλούνται στην εσωτερική αγορά, κάτι που τυγχάνει εκμετάλλευσης από παράνομους εκτροφείς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις αναπαραγωγής μαζικής παραγωγής, τα ζώα δεν αντιμετωπίζονται κατά τρόπο επαρκή για τις ανάγκες τους, με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία, την ευημερία και τη συμπεριφορική ανάπτυξη τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινητές και παράνομοι πωλητές δρουν συνήθως με απόλυτη ατιμωρησία διότι γνωρίζουν ότι η πλειονότητα των πελατών που αγοράζουν ζώα συντροφιάς σε άσχημη κατάσταση υγείας δεν θα ασκήσουν δικαστική δίωξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εκτροφή γατών και σκύλων συχνά γίνεται με όσο το δυνατόν πιο χαμηλό κόστος και λαμβάνει χώρα κάτω από φριχτές συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα νεογέννητα ζώα, που έχουν εκτραφεί παράνομα, συχνά απομακρύνονται από τις μητέρες τους πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν κοινωνικοποιηθεί και είναι επιρρεπή σε ασθένειες, υποφέρουν από άγχος, υποσιτισμό, αφυδάτωση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποθερμίας για όσο διάστημα υπόκεινται σε μακρά διασυνοριακά ταξίδια σε συνθήκες έλλειψης χώρου και κακής υγιεινής, χωρίς τροφή, νερό ή κλιματισμό και χωρίς διαλείμματα κατά τη διαδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουτάβια και οι μικρές γάτες συνήθως φτάνουν στη χώρα προορισμού μη απογαλακτισμένα και χωρίς να διαθέτουν βασικές δεξιότητες κοινωνικοποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά τα διαβατήρια ζώων συντροφιάς, όπως η επαλήθευση της ηλικίας για μεμονωμένα ζώα και η δυνατότητα αλλαγής διαβατηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραποιημένων διαβατηρίων ζώων συντροφιάς, συχνά με την ανάμιξη κτηνιάτρων που συνεργάζονται με τους διακινητές στην παράνομη αυτή πρακτική καθιστώντας τους ελέγχους και τις έρευνες πιο περίπλοκες(8)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς τα οποία αποτελούν προϊόν παράνομης εκτροφής πολύ συχνά δεν εμβολιάζονται πλήρως ή και καθόλου, ή ακόμη δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπεία για ασθένειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορες ζωονόσοι που συνδέονται με το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου της λύσσας από ενδημικές περιοχές της Ευρώπης σε χώρες οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τη νόσο, καθώς και παρασίτων όπως ο Echinococcus multilocularis, ο οποίος εξαπλώνεται εύκολα και είναι δύσκολο να ελεγχθεί(9)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την υγεία των ζώων ο οποίος θα εφαρμοστεί από την 21η Απριλίου 2021, θα βελτιώσει τη διαφάνεια του επιγραμμικού εμπορίου σκύλων και γατών και θα βελτιώσει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για την υγεία των ζώων υποχρεώνει αυστηρά όλους τους πωλητές σκύλων και γατών, τους εκτροφείς, τους μεταφορείς και τα κέντρα συγκέντρωσης να καταχωρίζουν τις εγκαταστάσεις τους στη σχετική εθνική αρμόδια αρχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την επιδείνωση που προκαλείται στην καλή διαβίωση των ζώων, το λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς έχει αρνητικές συνέπειες στην προστασία των καταναλωτών, την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, μέσω της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και στα δημόσια οικονομικά μέσω της απώλειας φορολογικών εσόδων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολύ κοινή μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η αγορά ζώων συντροφιάς στην ΕΕ λαμβάνει χώρα μέσω επιγραμμικών μικρών αγγελιών, με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης να ακολουθούν(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν ζώα συντροφιάς μέσω επιγραμμικών διαφημίσεων διαθέτουν μικρή προστασία των δικαιωμάτων τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψηλός ο αριθμός ζώων συντροφιάς παράνομης εκτροφής τα οποία πωλούνται στις αγορές κρατών μελών ή με απευθείας πωλήσεις, μέσα από οχήματα, σε όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των ερωτηθέντων σε έρευνα Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου θεωρούν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές για τους χρήστες του, ενώ το 90 % συμφωνούν ότι οι επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας θα πρέπει να αφαιρέσουν άμεσα το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ως παράνομο από τις δημόσιες αρχές ή τις αρχές επιβολής του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 % των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν κάποιο επιγραμμικό κοινωνικό δίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν επίσης επιγραμμικές αγορές τουλάχιστον περιστασιακά, ενώ το 30 % χρησιμοποιεί τις εν λόγω αγορές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 69 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ πραγματοποιούν επιγραμμικές αγορές, ενώ οι αριθμοί αυξάνονται σε ετήσια βάση και όταν πρόκειται για ζώα(11)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή μεταχείριση των ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που εκτρέφονται, διατηρούνται και πωλούνται με σκοπό να γίνουν κατοικίδια ζώα σε νοικοκυριά, των ζώων συντροφιάς που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση, αθλητισμό και εργασία, όπως τα λαγωνικά και τα ισπανικά λαγωνικά (galgos), και των αδέσποτων ζώων, εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια ανησυχία σε πολλούς πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η (καλύτερη) αναγνώριση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων και στην προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η καταγραφή αποτελούν βασικές συνιστώσες της μη θανατηφόρας και ανθρώπινης διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και της σταδιακής μείωσης των πληθυσμών των αδέσποτων ζώων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των νέων ασθενειών που έχουν εμφανισθεί σε ανθρώπους κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ζωικής προέλευσης, και ότι τα ζώα που συχνά χρησιμοποιούνται ως ζώα συντροφιάς είναι φορείς 41 ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της λύσσας(12)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς που ανήκουν στα ζωικά είδη που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 δεν επιτρέπεται να μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, εκτός εάν φέρουν σήμανση με εμφύτευση αποκριτή πομποδέκτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται εναρμονισμένη υποχρεωτική αναγνώριση για γάτες και σκύλους που παραμένουν εντός των εθνικών συνόρων και δεν μετακινούνται σε άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σε κράτη μέλη γάτες και σκύλοι που εξακολουθούν να είναι μη ταυτοποιημένοι και μη καταχωρισμένοι·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο συντονισμένο σχέδιο ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών διαπιστώθηκε ανακολουθία μεταξύ των δραστηριοτήτων και του καθεστώτος του εμπόρου για το 42 % των διαφημίσεων που ελέγχθηκαν(13)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ιστότοποι αγγελιών έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν, σε εθελοντική βάση, αυστηρότερους κανόνες για τον έλεγχο της ταυτότητας των διαδικτυακών πωλητών και τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων που πωλούνται·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των κρατών μελών εφαρμόζουν ήδη καθορισμένες απαιτήσεις κάποιας μορφής για την αναγνώριση και καταγραφή γατών και σκύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις ταυτοποίησης για γάτες, σκύλους και ικτίδες δεν έχουν εναρμονιστεί, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κατάχρηση των κωδικών χώρας και σε χρήση διπλών και εσφαλμένων κωδικών, μεταξύ άλλων(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες βάσεις δεδομένων καταγραφής δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, γεγονός που περιορίζει την ιχνηλασιμότητα στην ΕΕ·

1.  υπογραμμίζει ότι το λαθρεμπόριο σκύλων και γατών συνεπάγεται όχι μόνο καταστροφικές συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων αλλά και κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών·

Αναγνώριση και καταγραφή για γάτες και σκύλους

2.  τονίζει ότι το εναρμονισμένο σύστημα υποχρεωτικής αναγνώρισης και καταγραφής για γάτες και σκύλους σε επίπεδο ΕΕ είναι ένα κρίσιμο και απαραίτητο πρώτο βήμα στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και ότι η καταγραφή και η αναγνώριση είναι βασικές συνθήκες για τον έλεγχο, την επιβολή του νόμου και την ιχνηλασιμότητα·

3.  θεωρεί ότι για την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των ζώων συντροφιάς είναι απαραίτητη η εισαγωγή τσιπ από κτηνίατρο και η καταχώρησή τους σε εθνικό μητρώο αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων· θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας τα μητρώα αναγνώρισης και καταγραφής να περιλαμβάνουν τους αριθμούς καταγραφής όλων των προσώπων που έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη ζωή ενός ζώου, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων, των πωλητών, των κτηνιάτρων, των μεταφορέων και των ιδιοκτητών·

4.  προτρέπει την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τα άρθρα 109 παράγραφος 2 και 118 του νόμου για την υγεία των ζώων, και να υποβάλει πρόταση για λεπτομερή, σε επίπεδο ΕΕ, συμβατά συστήματα για τα μέσα και τις μεθόδους αναγνώρισης και καταγραφής για γάτες και σκύλους, θέτοντας ελάχιστο κατώτατο όριο απαιτούμενων πληροφοριών για την αναγνώριση μεμονωμένων ζώων και θεσπίζοντας κανόνες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, έως το πέρας της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου·

5.  ζητεί τη σαφή σύνδεση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώων συντροφιάς και την καταγραφή του μικροτσίπ των ζώων συντροφιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προέλευση του ζώου συντροφιάς παραμένει σαφής, ακόμα και μετά από αντικατάσταση του διαβατηρίου του·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με σκοπό την εκ προοιμίου σήμανση και καταγραφή για κάθε γάτα και σκύλο στον αγώνα ενάντια στην κακή μεταχείριση των ζώων·

7.  τονίζει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται για την αναγνώριση των ζώων συντροφιάς πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων· πιστεύει ότι τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανένα σκοπό εμπορικού χαρακτήρα·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

8.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα διατομεακό σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς στην ΕΕ· κρίνει πως το σχέδιο δράσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και να ορίζει ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες όλων των συμφεροντούχων, αλλά και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της Επιτροπής, των συνοριακών, τελωνειακών και κτηνιατρικών αρχών, των κτηνιάτρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

9.  συνιστά στην Επιτροπή την ανάμιξη στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης των διαφόρων Γενικών Διευθύνσεών της οι οποίες εργάζονται για τα θέματα καλής διαβίωσης των ζώων, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, εσωτερικής αγοράς και λαθρεμπορίου·

10.  θεωρεί ότι ένας ενιαίος ορισμός σε επίπεδο ΕΕ των εγκαταστάσεων εμπορικής εκτροφής μεγάλης κλίμακας, γνωστών και ως «μύλων κουταβιών», καθίσταται απαραίτητος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παράνομο εμπόριο των ζώων συντροφιάς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την απαγόρευση πρακτικών εκτροφής και εμπορίας που είναι επιζήμιες για την υγεία, την ευημερία και τη συμπεριφορική ανάπτυξη των ζώων συντροφιάς·

11.  θεωρεί απαραίτητο να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες σχετικά με το εμπόριο ζώων συντροφιάς και τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν αγοράζουν ζώα στο διαδίκτυο ή χωρίς να ακολουθούν τις νομικές διαδικασίες·

12.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών οι οποίοι αγοράζουν ζώα συντροφιάς από επιγραμμικές αγγελίες, ως τμήμα του ψηφιακού θεματολογίου της·

13.  υποστηρίζει την εξαίρεση της πώλησης ζωντανών ζώων από έμπορο σε καταναλωτή από το πεδίο εφαρμογής της επικείμενης οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου και άλλες μορφές πώλησης εξ αποστάσεως·

Έλεγχοι και καλύτερη επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την επιβολή του νόμου και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις, που οφείλουν να είναι αποτελεσματικές αναλογικές και αποτρεπτικές, κατά των οικονομικών φορέων, των κτηνιάτρων και των εθνικών αρμόδιων αρχών - από τις χώρες προέλευσης, μεταφοράς και προορισμού - που παρέχουν πλαστά διαβατήρια ζώων συντροφιάς προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625(15) οι οποίες θα υπερβαίνουν τα οφέλη που επιδιώκουν οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εκτροφέων και των πωλητών που διαφημίζουν ζώα στο διαδίκτυο έναντι οικονομικού κέρδους και κατά παράβαση της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές για τη ρύθμιση ή την αυτορρύθμιση των επιγραμμικών διαφημίσεων για ζώα συντροφιάς, προκειμένου να σταματήσουν οι παραπλανητικές διαφημίσεις και να υπάρξει καλύτερος έλεγχος της επιγραμμικής πώλησης γατών και σκύλων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις ώστε οι επιγραμμικές πλατφόρμες να διενεργούν ελάχιστους ελέγχους επικύρωσης της ταυτότητας των χρηστών που διαφημίζουν επιγραμμικά την πώληση ζώων συντροφιάς· υπογραμμίζει ότι οι ενδεχόμενες αναθεωρήσεις στο συναφές νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να οδηγούν στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών και των ζώων·

18.  ζητεί τα προγράμματα επιθεώρησης της Διεύθυνσης Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων) να συμπεριλαμβάνουν ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κοινά πρότυπα για την εκτροφή και εμπορία γατών και σκύλων, τα οποία να τεθούν σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ, με σκοπό την αποφυγή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών πωλήσεων, τον περιορισμό των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας και ζητημάτων καλής διαβίωσης που αφορούν συγκεκριμένες ράτσες και τη θέσπιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο αυτών που εκτρέφουν ζώα συντροφιάς και κατάλληλη εποπτεία από τους κτηνιάτρους·

21.  κρίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού μητρώου εξουσιοδοτημένων εκτροφέων και πωλητών ζώων συντροφιάς, στο οποίο θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από άλλα κράτη μέλη·

22.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τους συνοριακούς ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97(16), να εισαγάγουν στο εσωτερικό της χώρας την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, μέσω τακτικών ελέγχων, των εμπόρων και των κατόχων αδειών, όπως τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, οι εκτροφείς, τα ερευνητικά κέντρα και οι επιχειρήσεις φύλαξης ζώων συντροφιάς·

23.  θεωρεί ότι η συχνότητα των επιθεωρήσεων θα πρέπει να εναρμονιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ και να λαμβάνει χώρα σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, την αστυνομία και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των κρατών μελών·

24.  καλεί τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013, να τηρούν απαρέγκλιτα τις διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού και να διασφαλίζουν τον επαναπατρισμό των κατασχεθέντων ζώων συντροφιάς· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επαρκώς τα κέντρα προστασίας ζώων·

25.  επικροτεί τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων και της υποομάδας της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς στο εμπόριο· ζητεί τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ισορροπημένη εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, των αρμόδιων αρχών, των επιχειρήσεων και των επιστημόνων σε μελλοντικές εργασίες για την καλή διαβίωση των ζώων σε επίπεδο ΕΕ, όπως και επαρκές επίπεδο πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί βέλτιστη πρόοδος·

Συνεργασία, επικοινωνία και κατάρτιση

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν και να διαδώσουν τα αποτελέσματα της υποομάδας εθελοντικής πρωτοβουλίας για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς στο εμπόριο, στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, και να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς στο προσεχές νομοθετικό και μη νομοθετικό έργο έως το 2024· κρίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο, είναι επείγουσα η ανάγκη ενεργού συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των κρατών μελών·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν συστηματικά τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όταν ασκούν αγωγή κατά παράνομων εμπόρων σκύλων και γατών, οι δραστηριότητες των οποίων ενδέχεται να επηρεάσουν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

28.  υποστηρίζει τον συνεργατικό, διυπηρεσιακό τρόπο εργασίας στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς, και τον μετριασμό του συναφούς κινδύνου εκδήλωσης ζωονόσων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός συστήματος πληροφοριών για την καταγραφή και την ανταλλαγή δεδομένων για τις αποστολές ζώων συντροφιάς παράνομου εμπορίου, αλλά και ενός συστήματος προειδοποίησης σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανωμαλίες·

29.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνολογιών και ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση για την καλύτερη εξάρτυση τελωνειακών και κτηνιατρικών αρχών, ώστε να εντοπίζουν την παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις συστάσεις του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών, μέσω της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων μεταξύ αρχών, βάσεων δεδομένων, ιστοτόπων και οργανώσεων για την καλή διαβίωση των ζώων, προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μέτρα κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων και του παράνομου επιγραμμικού εμπορίου σκύλων και γατών·

31.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενώσεις προστασίας των ζώων και οι ΜΚΟ στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιάς· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκή χρηματοδοτική και άλλη υλική και μη υλική υποστήριξη στα κέντρα διάσωσης ζώων και στις ενώσεις/ΜΚΟ προστασίας ζώων·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την επιβολή της υποχρέωσης καταγραφής των υπευθύνων όλων των επιχειρήσεων που εκτρέφουν, διατηρούν ή εμπορεύονται ζώα, όπως ορίζεται στον νόμο για την υγεία των ζώων, ώστε να περιοριστεί το παράνομο επιγραμμικό εμπόριο ζώων συντροφιάς·

33.  θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των δυνητικών αγοραστών και των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών, σε σχέση με τις παράνομες πωλήσεις ζώων συντροφιάς και των χαμηλών προτύπων διαβίωσης που συνδέονται με αυτές·

34.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι υφίστανται ήδη κάποιες εθνικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιφερειακές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για την αναγνώριση των ζώων συντροφιάς· θεωρεί ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως συμβατά και διαλειτουργικά συστήματα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο ΕΕ·

35.  υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό στους συνοριακούς σταθμούς, αφενός διαθέτει επαρκή κατάρτιση όσον αφορά τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για την εισαγωγή ζώων συντροφιάς από καταγεγραμμένες και μη καταγεγραμμένες τρίτες χώρες, και αφετέρου ότι επιβάλλει τους εν λόγω κανόνες·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υιοθεσία ζώων συντροφιάς από αξιόπιστα κέντρα προστασίας ζώων, αντί για την αγορά τους, και να πληροφορούνται οι πολίτες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου στα ζώα συντροφιάς και τη σημασία της αγοράς μόνο ζώων συντροφιάς που έχουν αποτελέσει αντικείμενο υπεύθυνης εκτροφής, διατήρησης και εμπορίας, με δέουσα προσοχή για την καλή διαβίωση των ζώων·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) EE L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109.
(5) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 139.
(6) Μελέτη για την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών (2015), με χρηματοδότηση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ειδικής σύμβασης SANCO 2013/12364.https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019). Ανάλυση των αποτελεσμάτων του συντονισμένου σχεδίου ελέγχου της ΕΕ για τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών.https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Έκθεση της οργάνωσης FOUR PAWS του 2013 με τίτλο «Puppy trade in Europe».http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Μελέτη σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών πρακτικών (2015), με χρηματοδότηση της Επιτροπής στο πλαίσιο της ειδικής σύμβασης SANCO 2013/12364, σελ.55-56.https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;EU Dog & Cat Alliance (2016). Ενημέρωση σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, δυνάμει του «νόμου για την υγεία των ζώων».https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog & Cat Alliance και Blue Cross (2017). Επιγραμμικές πωλήσεις ζώων συντροφιάς στην ΕΕ: Ποιο είναι το κόστος;https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf
(11) Έκθεση για το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 469/2018 όσον αφορά το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals.https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) Συντονισμένο σχέδιο ελέγχου της ΕΕ σχετικά με τις επιγραμμικές πωλήσεις σκύλων και γατών:https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Έκθεση της οργάνωσης FOUR PAWS του 2016 με τίτλο «Identification,vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?’http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπτεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου