Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2814(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0088/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0088/2020

Keskustelut :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Äänestykset :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0035

Hyväksytyt tekstit
PDF 161kWORD 49k
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg
Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. helmikuuta 2020 EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelusta lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (2019/2814(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY(1) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 13 artiklan, jonka mukaan laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkoja unionin ja jäsenvaltioiden on otettava eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

–  ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja toiminnasta ja SEUT:n 169 artiklan kuluttajansuojaa koskevista toimenpiteistä,

–  ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista 9. maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”)(2) ja komissiolle tällä asetuksella siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan,

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013(3) ja koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28 päivänä kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013(4),

–  ottaa huomioon 25. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa(5),

–  ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 576/2013(6) liitteenä olevan komission lausuman mukaisesti tehdyn komission rahoittaman tutkimuksen kaupan kohteina olevien koirien ja kissojen hyvinvoinnista (SANCO 2013/12364),

–  ottaa huomioon koirien ja kissojen myyntiä verkossa koskevan EU:n koordinoidun valvontasuunnitelman tulokset(7),

–  ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajan oikeuksien suojelusta lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (O-000011/2020 – B9‑0004/2020 and O-000010/2020 – B9‑0003/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet todisteita siitä, että lemmikkieläimiä kaupataan entistä suurempia määriä laittomasti jäsenvaltiosta toiseen, usein järjestäytyneiden rikollisverkostojen toimesta, kiertämällä tarkastuksia, väärentämällä asiakirjoja ja käyttämällä laajamittaisesti väärin lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista annettua asetusta (EU) N:o 576/2013, kun kuljetuksiin olisi sovellettava neuvoston direktiiviä 92/65/ETY;

B.  toteaa, että arvioiden mukaan lemmikkieläinten laiton kauppa EU:n sisällä voi tuottaa minimaalisen pienellä kiinnijäämisen riskillä erittäin suuria voittoja toimintaan osallistuville, mukaan lukien ilman jalostuslisenssiä toimivat eläintenkasvattajat, mikä vaikuttaa epäsuotuisasti laillisen jalostusalan kannattavuuteen;

C.  toteaa, että monet eläimiä myytäväksi verkossa tarjoavat mainokset ovat peräisin laittomista lähteistä;

D.  toteaa, että EU:n tasolla ei ole lemmikkieläinten jalostusta koskevia yhteisiä sääntöjä ja että jäsenvaltioiden väliset lainsäädännölliset erot kasvattajien noudattamissa eläinten hyvinvointia koskevissa normeissa ovat johtaneet huomattaviin eroihin sisämarkkinoilla myytävien lemmikkieläinten hinnoissa, ja toteaa, että laittomat kauppiaat käyttävät hyväkseen näitä eroja;

E.  ottaa huomioon, että laajamittaisissa, massatuotantoon perustuvissa jalostuslaitoksissa eläimiä ei kohdella niiden tarpeita vastaavalla tavalla, millä on vakavia ja pysyviä seurauksia eläinten terveydelle, hyvinvoinnille ja käyttäytymisen kehittymiselle;

F.  toteaa, että salakuljettajat ja laittomat kauppiaat toimivat useimmiten ilman rangaistusta, koska he tietävät, että suurin osa huonossa kunnossa olevan lemmikkieläimen ostaneista asiakkaista ei nosta kannetta;

G.  ottaa huomioon, että kissojen ja koirien laiton jalostus tapahtuu usein hirvittävissä olosuhteissa ja että kustannukset pidetään mahdollisimman alhaisina; toteaa, että laittomasti kasvatetut eläimet erotetaan usein emoistaan vastasyntyneinä aivan liian varhain, ne sosiaalistetaan huonosti ja ovat alttiita sairauksille sekä kärsivät stressistä, aliravitsemuksesta, elimistön kuivumisesta ja kasvaneesta hypotermian riskistä silloin, kun niitä kuljetetaan pitkiä matkoja EU:n halki ahtaissa ja siivottomissa oloissa ilman ruokaa, vettä, ilmanvaihtoa tai taukoja; toteaa, että koiran- ja kissanpennut saapuvat usein kohdemaahansa vieroittamattomina ja vailla tavallisia sosiaalisia taitoja;

H.  toteaa, että tehdyistä parannuksista huolimatta lemmikkieläinpasseihin liittyy yhä merkittäviä huolenaiheita, kuten yksittäisten eläinten iän varmentaminen ja passien vaihtamisen mahdollisuus; toteaa, että suuri määrä väärennettyjä lemmikkieläinpasseja on rekisteröity ja että eläinlääkärit osallistuvat usein tähän laittomaan toimintaan, mikä vaikeuttaa tarkastuksia ja tutkintaa(8);

I.  toteaa, että laittomasti kasvatetut lemmikkieläimet ovat usein joko osittain tai kokonaan rokottamattomia tai niitä ei ole muuten hoidettu asianmukaisesti tautien varalta; toteaa, että lemmikkieläinten laittomaan kauppaan liittyy lukuisia zoonoosiriskejä, esimerkiksi raivotaudin leviäminen sen eurooppalaisilta esiintymisalueilta alueille, joilla raivotautia ei tällä hetkellä esiinny, ja loisten, kuten helposti leviävän ja vaikeasti hallittavissa olevan myyräekinokokin (Echinococcus multilocularis), leviäminen(9);

J.  toteaa, että eläinterveyssäännöstö, jota sovelletaan 21. huhtikuuta 2021 alkaen, auttaa lisäämään kissoilla ja koirilla verkossa käytävän kaupan läpinäkyvyyttä ja parantaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia; toteaa, että eläinterveyssäännöstössä velvoitetaan tiukasti kaikki koirien ja kissojen myyjät, kasvattajat, kuljettajat ja kokoamiskeskukset rekisteröimään pitopaikkansa asiaankuuluville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille;

K.  toteaa, että sen lisäksi, että lemmikkieläinten laiton kauppa aiheuttaa haittaa eläinten hyvinvoinnille, se vaikuttaa kielteisesti myös kuluttajansuojaan, EU:n sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan luomalla epätervettä kilpailua sekä julkiseen talouteen menetettyjen verotulojen myötä;

L.  toteaa, että lemmikkieläimiä ostetaan nykyään hyvin tyypillisesti verkkopalstojen luokiteltujen ilmoitusten kautta ja lähes yhtä paljon sosiaalisen median kautta(10); toteaa, että lemmikkieläimiä verkkoilmoitusten kautta ostavien kuluttajien oikeuksien suojelu on heikkoa niin kansallisella kuin unionin tasolla; toteaa, että suuri määrä laittomasti kasvatettuja lemmikkieläimiä myydään jäsenvaltioiden markkinoilla tai suoraan autoista EU:n sisärajoilla;

M.  toteaa, että 65 prosenttia laitonta verkkosisältöä koskeneen Flash-eurobarometrin vastaajista ei pitänyt internetiä käyttäjille turvallisena ja että 90 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että verkossa toimivien säilytyspalvelujen olisi poistettava välittömästi yleisön tai lainvalvontaviranomaisten laittomaksi ilmoittama sisältö; toteaa, että 60 prosenttia internetin käyttäjistä sanoi käyttävänsä jotakin verkkoyhteisöä vähintään kerran viikossa ja että suurin osa käytti myös verkon markkinapaikkoja vähintään satunnaisesti ja 30 prosenttia vähintään kerran viikossa; toteaa, että 69 prosenttia internetin käyttäjistä sanoi tekevänsä ostoksia verkossa ja että ostaminen verkossa lisääntyy vuosittain, myös eläinten ostaminen(11);

N.  toteaa, että lemmikkieläinten, mukaan lukien kotitalouksien lemmikkieläimiksi jalostetut ja myydyt tai tällaisina pidetyt eläimet, viihde-, urheilu- ja työtarkoituksiin käytetyt lemmikkieläimet, kuten vinttikoirat ja galgot, sekä kulkueläimet ovat yhä valtava huolenaihe monille kansalaisille; toteaa, että lemmikkieläinten (parempi) tunnistusmerkintä ja rekisteröinti voi olla hyödyllinen väline eläinten hyväksikäytön torjunnassa ja lemmikkieläinten omistajien vastuuntunnon edistämisessä; toteaa, että tunnistaminen ja rekisteröinti ovat keskeisiä tekijöitä kulkueläinten ei-tappavassa ja humaanissa hoidossa ja kulkueläinkantojen asteittaisessa vähentämisessä;

O.  toteaa, että yli 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä ja että lemmikkieläiminä yleisesti pidetyt eläimet levittävät yli 41:tä zoonoosia, kuten rabiesta(12);

P.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä ei saa siirtää yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, jollei niihin ole asennettu mikrosirua; toteaa, että vaatimusta yhdenmukaistetusta tunnistusmerkinnästä ei ole säädetty kissoille ja koirille, jotka pysyvät kansallisten rajojen sisäpuolella ja joita ei siirretä muihin jäsenvaltioihin; toteaa, että jäsenvaltioissa monia kissoja ja koiria ei ole tunnistusmerkitty tai rekisteröity;

Q.  toteaa, että koirien ja kissojen myyntiä verkossa koskevan EU:n koordinoidun valvontasuunnitelman mukaan kauppiaiden statuksen ja toiminnan välillä oli ristiriitaa 42 prosentissa tarkastetuista mainoksista(13);

R.  toteaa, että jotkut verkkoilmoitussivustot ovat alkaneet ottaa vapaaehtoisesti käyttöön tiukempia sääntöjä verkkomyyjien henkilöllisyyden varmistamiseksi ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi;

S.  toteaa, että useimmat jäsenvaltiot ovat jo vahvistaneet jonkinlaisia vaatimuksia kissojen ja koirien tunnistamisesta ja rekisteröimisestä; toteaa, että kissojen, koirien ja frettien tunnistamisvaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu, mikä on johtanut muun muassa maakoodien väärinkäyttöön ja päällekkäisiin sekä virheellisiin koodeihin(14); toteaa, että suurin osa rekisteröintitietokannoista ei ole yhteydessä toisiinsa, mikä rajoittaa jäljitettävyyttä EU:ssa;

1.  korostaa, että koirien ja kissojen laittomalla kaupalla on katastrofaalisia jälkivaikutuksia eläinten hyvinvointiin, minkä lisäksi riskejä kohdistuu myös kansanterveyteen ja kuluttajansuojaan;

Kissojen ja koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti

2.  korostaa, että yhdenmukaistettu kissojen ja koirien EU:n laajuinen pakollinen tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmä on keskeisen tärkeä ja välttämätön ensimmäinen askel lemmikkieläinten laittoman kaupan torjunnassa ja että rekisteröinti ja tunnistusmerkintä ovat seurannan, täytäntöönpanon valvonnan ja jäljitettävyyden kannalta välttämättömiä edellytyksiä;

3.  pitää välttämättömänä lemmikkieläinten tehokkaan jäljitettävyyden varmistamista siten, että eläinlääkäri siruttaa lemmikkieläimet ja että eläimet rekisteröidään kansalliseen eläinten tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmään; pitää erittäin tärkeänä, että tunnistusmerkintä- ja rekisteröintijärjestelmään kirjataan kaikkien sellaisten henkilöiden rekisteröintinumerot, jotka ovat osallistuneet eläimen elämään, kuten kasvattajat, myyjät, eläinlääkärit, kuljettajat ja omistajat;

4.  kehottaa komissiota hyödyntämään täysin sille eläinterveyssäännöstön 109 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan nojalla delegoituja valtuuksia ja esittelemään tämän vaalikauden loppuun mennessä kissojen ja koirien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien yksityiskohtaisista, unionin laajuisista ja yhteensopivista järjestelmistä ehdotuksen, jossa määritellään yksittäisten eläinten tunnistamista varten vaadittujen tietojen vähimmäismäärä ja säännöt sähköiselle tietojenvaihdolle jäsenvaltioiden tietokantojen, joiden olisi oltava yhteydessä toisiinsa, välillä;

5.  kehottaa luomaan selkeän yhteyden EU:n lemmikkieläinpassin ja lemmikkieläinten mikrosirurekisteröinnin välille, jotta varmistetaan, että lemmikkieläimen alkuperä pysyy selvänä, vaikka lemmikkieläinpassi uusittaisiin;

6.  pyytää jäsenvaltioita laatimaan politiikkoja, joiden tavoitteena on kaikkien kissojen ja koirien oletusarvoinen merkitseminen ja rekisteröinti eläinten kaltoinkohtelun torjumiseksi;

7.  korostaa, että lemmikkieläinten tunnistusmerkintää varten kerättyihin tietoihin on sisällyttävä henkilötietoja ja että niitä olisi suojeltava täysin EU:n yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien sääntöjen mukaisesti; katsoo, ettei tällaisia henkilötietoja pitäisi käyttää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin;

EU:n toimintasuunnitelma lemmikkieläinten laittomaan kauppaan puuttumiseksi

8.  kehottaa komissiota laatimaan monialaisen unionin toimintasuunnitelman, jonka avulla puututaan lemmikkieläinten laittomaan kauppaan EU:ssa; katsoo, että toimintasuunnitelmassa olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien näkemykset ja määriteltävä selkeästi vastuualueet kaikille sidosryhmille ja päättäjille, mukaan lukien jäsenvaltiot, komissio, raja-, tulli- ja eläinlääkintäviranomaiset, eläinlääkärit ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

9.  suosittaa, että komissio ottaa toimintasuunnitelman laadintaan mukaan useat pääosastot, jotka työskentelevät eläinten hyvinvoinnin, kansanterveyden, kuluttajansuojan, sisämarkkinoiden ja laittomaan kauppaan liittyvien kysymysten parissa;

10.  katsoo, että laittoman lemmikkieläinkaupan torjumiseksi tarvitaan yhtenäinen unionin tason määritelmä pentutehtaiksi kutsutuille, laajamittaiseen kaupalliseen eläinjalostukseen käytettäville tiloille; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin sellaisten kasvatus- ja markkinointikäytäntöjen kieltämiseksi, jotka ovat haitallisia lemmikkieläinten terveydelle, hyvinvoinnille ja käyttäytymisen kehittymiselle;

11.  katsoo, että kansalaisille olisi tiedotettava paremmin lemmikkieläinten kaupasta ja mahdollisista riskeistä, joita liittyy lemmikkieläinten ostamiseen verkosta tai ostamiseen laillisia menettelyjä noudattamatta;

12.  kehottaa komissiota osana digitaalistrategiaansa parantamaan verkkoilmoitusten kautta lemmikkieläimiä ostavien kuluttajien suojaa;

13.  kannattaa elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle tapahtuvan elävien eläinten myynnin sulkemista tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevista sopimuksista annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle;

EU:n lainsäädännön valvonta ja parempi täytäntöönpano

14.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan lainvalvontaa ja soveltamaan tiukempia seuraamuksia – joiden olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia – väärennettyjä lemmikkieläinpasseja alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaissa toimittaviin talouden toimijoihin, eläinlääkäreihin ja kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, jotta lemmikkieläinten laitonta kauppaa voidaan torjua tehokkaasti;

15.  kehottaa jäsenvaltioita määräämään asetuksen (EU) 2017/625(15) mukaisesti taloudellisia rangaistuksia, jotka ylittävät talouden toimijoiden ja myös taloudellisen hyödyn saamista varten ja EU:n ja kansallisen lainsäädännön vastaisesti eläimiä verkossa mainostavien kasvattajien ja myyjien tavoitteleman hyödyn;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään lemmikkieläimiä koskevien verkkoilmoitusten sääntelyn ja itsesääntelyn strategioita, jotta voidaan estää harhaanjohtava mainonta, ja sääntelemään paremmin kissojen ja koirien myyntiä verkossa;

17.  kehottaa komissiota säätämään verkkoalustoja koskevat pakolliset vaatimukset, joiden mukaan niiden on tehtävä vähimmäistason henkilöllisyystarkastukset käyttäjistä, jotka mainostavat lemmikkieläinten myyntiä verkossa; korostaa, että kaikkien mahdollisten asiaankuuluvan oikeudellisen kehyksen puitteissa tehtävien tarkistusten on parannettava kuluttajien ja eläinten suojelua;

18.  kehottaa sisällyttämään terveys- ja elintarviketarkastusten ja analysoinnin osaston tarkastusohjelmiin (komissio, terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto) tarkastuksia, joissa seurataan asetuksen (EU) N:o 576/2013 noudattamista jäsenvaltioissa;

19.  kehottaa komissiota ehdottamaan kissojen ja koirien jalostamiselle ja markkinoinnille yhteisiä vaatimuksia, jotka olisi otettava käyttöön kaikkialla unionissa, jotta estetään sopimattomat kaupalliset menettelytä ja kyseisten lemmikkieläinten vilpillinen myyminen, rajoitetaan lajikohtaisten terveys- ja hyvinvointiongelmien jatkumista ja luodaan taloudellisille toimijoille tasapuoliset toimintaolosuhteet;

20.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että lemmikkieläinten kasvattajien valvontaan on käytössä yksityiskohtaiset säännöt ja että eläinlääkäreiden harjoittama seuranta on asianmukaista;

21.  katsoo, että jäsenvaltioita olisi kannustettava ottamaan käyttöön luvan saaneiden lemmikkieläinten kasvattajien ja myyjien pakollinen rekisteri, joka on muissa jäsenvaltioissa asiasta vastaavien käytettävissä;

22.  kehottaa jäsenvaltioita asetuksessa (EY) N:o 338/97(16) edellytettyjen rajatarkastusten lisäksi aloittamaan elinkeinonharjoittajien ja luvanhaltijoiden, kuten lemmikkieläimiä myyvien kauppojen, kasvattajien, tutkimuskeskusten ja kasvatuspaikkojen, säännölliset tarkastukset, jotta voidaan valvoa maan sisäisten sääntöjen noudattamista;

23.  katsoo, että tarkastustiheys olisi yhdenmukaistettava kaikkialla unionissa ja tarkastukset olisi tehtävä yhteistyössä jäsenvaltioiden tullin, poliisin ja eläinlääkintähallinnon kanssa;

24.  kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia noudattamaan tiukasti asetuksessa (EU) N:o 576/2013 määriteltyjä menettelytapoja, jos kyseistä asetusta ei ole noudatettu, ja varmistamaan, että takavarikoidut lemmikkieläimet luovutetaan yksityisten ihmisten hoitoon; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tukemaan asianmukaisesti eläinten vastaanottokeskuksia;

25.  suhtautuu myönteisesti eläinten hyvinvointia käsittelevän EU:n foorumin ja vapaaehtoiseen aloitteeseen perustuvan kaupattavien lemmikkieläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän alaryhmän puitteissa saatuihin tuloksiin; kehottaa ottamaan Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan, toimivaltaisten viranomaisten, yritysten ja tutkijoiden tasapuolisen edustuksen mukaan työhön, jota tulevaisuudessa tehdään eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi EU:n tasolla, sekä tarjoamaan riittävät resurssit parhaan mahdollisen edistymisen varmistamiseksi;

Yhteistyö, tiedottaminen ja koulutus

26.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään ja levittämään vapaaehtoiseen aloitteeseen perustuvan kaupattavien lemmikkieläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän alaryhmän tuloksia eläinten hyvinvointia käsittelevällä EU:n foorumilla ja ryhtymään toimenpiteisiin, joilla torjutaan lemmikkieläinten laitonta kauppaa tulevassa lainsäädäntötyössä ja muussa työssä vuoteen 2024 mennessä; katsoo, että tässä yhteydessä tarvitaan pikaisesti kaikkien jäsenvaltioiden välistä aktiivista yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista;

27.  kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan järjestelmällisesti toisille jäsenvaltioille siitä, milloin ne nostavat kanteita koirien ja kissojen laittomia kauppiaita vastaan, jos kyseisten kauppiaiden toiminnalla saattaa olla vaikutusta näihin jäsenvaltioihin;

28.  kannattaa virastojen välisiä yhteistyömenetelmiä lemmikkieläinten laittoman kaupan torjumiseksi ja tällaiseen kauppaan liittyvän zoonoosivaaran vähentämiseksi, myös kehittämällä älykkään järjestelmän laittomasti kaupattujen eläinten kaupallisia lähetyksiä koskevan tiedon tallentamiseen ja jakamiseen sekä varoitusjärjestelmän, jolla ilmoitetaan havaituista poikkeavuuksista;

29.  kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla edistetään lemmikkieläinten salakuljetuksen havaitsemista ja joihin kuuluvat muun muassa teknologian hyödyntäminen ja räätälöidyn koulutuksen järjestäminen tulli- ja eläinlääkintäviranomaisille;

30.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään koirien ja kissojen myyntiä verkossa koskevan EU:n koordinoidun valvontasuunnitelman suosituksia kehittämällä viranomaisten, tietokantojen, verkkosivustojen ja eläinten hyvinvoinnin parissa toimivien järjestöjen välisiä kumppanuuksia, jotta voidaan esittää täsmällisiä toimenpiteitä harhaanjohtavan mainonnan ja verkossa tapahtuvan koirien ja kissojen laittoman kaupan torjumiseksi;

31.  on tietoinen eläinsuojeluyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen tärkeästä roolista lemmikkieläinten laittoman kaupan torjunnassa; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tarjoamaan eläinten vastaanottokeskuksille ja eläinsuojeluyhdistyksille tai kansalaisjärjestöille riittävästi taloudellista sekä muuta aineellista ja aineetonta tukea;

32.  kehottaa jäsenvaltioita eläinterveyssäännöstössä edellytetyn mukaisesti osoittamaan riittävästi resursseja kaikkien eläimiä kasvattavien, pitävien tai myyvien laitosten toimijoiden rekisteröintivaatimuksen täytäntöönpanoa varten, jotta voidaan torjua verkossa tapahtuvaa lemmikkieläinten laitonta kauppaa;

33.  katsoo, että olisi tarmokkaammin pyrittävä valistamaan mahdollisia ostajia ja talouden toimijoita, mukaan lukien verkkopalvelun tarjoajat, lemmikkieläinten laittomasta kaupasta ja siihen liittyvistä eläinten hyvinvointia koskevista puutteista;

34.  korostaa, että on jo olemassa eräitä kansallisia ja joissakin tapauksissa myös alueellisia tietokantoja, jotka sisältävät lemmikkieläinten tunnistustietoja; katsoo, että näitä tietokantoja olisi käytettävä yhteenliitettyinä, yhteensopivina ja yhteentoimivina järjestelminä jäljitettävyyden mahdollistamiseksi koko EU:ssa;

35.  korostaa, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että rajahallinnossa työskentelevillä on asianmukaisen koulutus menettelyistä ja säännöistä, joita sovelletaan lemmikkieläinten tuontiin luetteloon kuuluvista ja kuulumattomista kolmansista maista, ja että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseisiä menettelyjä ja sääntöjä noudatetaan;

36.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan lisää tiedotus- ja valistuskampanjoita, joilla kannustetaan adoptoimaan lemmikkieläimiä luotettavista eläinten vastaanottokeskuksista sen sijaan, että niitä ostetaan, ja tiedotetaan kansalaisille lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisistä vaikutuksista ja siitä, että on tärkeää ostaa ainoastaan sellaisia lemmikkieläimiä, jotka on kasvatettu, pidetty ja kaupattu vastuullisella tavalla ja ottamalla asianmukaisesti huomioon eläimen hyvinvointi;

o
o   o

37.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.
(3) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.
(4) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.
(5) EUVL C 35, 31.1.2018, s. 139.
(6) Kaupan kohteina olevien koirien ja kissojen hyvinvointia koskeva tutkimus (2015), jonka komissio on rahoittanut erityissopimuksen SANCO 2013/12364 mukaisesti. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Euroopan komissio (2019). Analyysi koirien ja kissojen myyntiä verkossa koskevan EU:n koordinoidun valvontasuunnitelman tuloksista. https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Vuonna 2013 julkaistu FOUR PAWS -raportti koiranpentujen kaupasta Euroopassa (”Puppy trade in Europe”). http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Kaupan kohteina olevien koirien ja kissojen hyvinvointia koskeva tutkimus (2015), jonka komissio on rahoittanut erityissopimuksen SANCO 2013/12364 mukaisesti, s. 55–56. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf; EU Dog & Cat Alliance (2016). Selvitys eläinterveyssäännöstöön sisältyvän lemmikkieläinten siirtoja koskevan lainsäädännön arvioinnista. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog & Cat Alliance ja Blue Cross (2017). Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf
(11) Flash-eurobarometri 469/2018 laittoman sisällön ilmoittamisesta verkossa. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) Koirien ja kissojen myyntiä verkossa koskeva EU:n koordinoitu valvontasuunnitelma. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Vuonna 2016 julkaistu FOUR PAWS -raportti lemmikkieläinten tunnistamisesta ja rokottamisesta (”Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?”). http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
(16) Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 14. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö