Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2814(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0088/2020

Predkladané texty :

B9-0088/2020

Rozpravy :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Hlasovanie :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0035

Prijaté texty
PDF 185kWORD 55k
Streda, 12. februára 2020 - Štrasburg
Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ
P9_TA(2020)0035B9-0088/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2020 o ochrane vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami (2019/2814(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS(1), a na ich dovoz do Spoločenstva,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), podľa ktorého pri formulovaní a vykonávaní politík Únie musí Únia a členské štáty brať maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o zriadení a fungovaní jednotného trhu a článok 169 ZFEÚ o opatreniach na ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat)(2) a na delegované a vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu týmto nariadením,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003(3) a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013(4).

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2016 o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch(5),

–  so zreteľom na štúdiu financovanú Komisiou (SANCO 2013/12364) o životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania, uskutočnenú v súlade s vyhlásením Komisie v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013(6),

–  so zreteľom na výsledky koordinovaného kontrolného plánu EÚ v oblasti predaja psov a mačiek online(7),

–  so zreteľom na otázky Komisie a Rady týkajúce sa ochrany vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami (O-000011/2020 – B9‑0004/2020 and O-000010/2020 – B9‑0003/2020),

–  so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A.  keďže MVO, orgány presadzovania práva, príslušné orgány a veterinári poskytujú dôkazy, že v členských štátoch sa nezákonne obchoduje s rastúcim počtom spoločenských zvierat na základe rozsiahleho zneužívania, často sieťami organizovaného zločinu, nariadenia (EÚ) č. 576/2013, ktoré upravuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pričom by sa v skutočnosti mali prepravovať podľa smernice Rady 92/65/EHS, a to vyhýbaním sa kontrolám a falšovaním dokumentov;

B.  keďže sa odhaduje, že nezákonný obchod so spoločenskými zvieratami v rámci EÚ prináša zainteresovaným subjektom vrátane nezákonných chovateľov veľmi vysoký zisk pri minimálnom riziku odhalenia, čo má nepriaznivý vplyv na ziskovosť legálneho chovateľského odvetvia;

C.  keďže mnohé reklamy ponúkajúce zvieratá na predaj online sú od nezákonných dodávateľov;

D.  keďže na úrovni EÚ neexistujú spoločné pravidlá pre chov spoločenských zvierat a keďže legislatívne rozdiely medzi členskými štátmi v chovateľských normách v oblasti dobrých životných podmienok zvierat viedli k značným rozdielom v cene spoločenských zvierat predávaných na vnútornom trhu, pričom tieto rozdiely využívajú nezákonní obchodníci;

E.  keďže vo veľkovýrobných chovateľských zariadeniach sa so zvieratami nezaobchádza spôsobom, ktorý by bol primeraný ich potrebám, čo má za následok vážne a trvalé dôsledky pre ich zdravie, dobré životné podmienky a rozvoj správania;

F.  keďže nezákonní obchodníci a predajcovia najčastejšie konajú úplne beztrestne, pretože vedia, že väčšina spotrebiteľov, ktorí si zakúpili spoločenské zviera v zlom zdravotnom stave, neprijme právne kroky;

G.  keďže nezákonné šľachtenie mačiek a psov sa často vykonáva v hrozných podmienkach a náklady sa udržiavajú na čo najnižšom stupni; keďže tieto nezákonne šľachtené novorodené zvieratá sú často oddelené od svojich matiek príliš skoro, nie sú dostatočne socializované, sú chorľavé a trpia stresom, podvýživou, dehydratáciou a vyšším rizikom podchladenia a zároveň sú podrobené dlhým cestám po celej EÚ v stiesnených a špinavých podmienkach bez potravy, vody alebo klimatizácie a bez prestávok; keďže mladé šteniatka a mačiatka bežne prichádzajú do cieľovej krajiny neodstavené a bez základných socializačných zručností;

H.  keďže napriek zlepšeniam stále pretrvávajú vážne obavy, pokiaľ ide o pasy pre spoločenské zvieratá, napríklad v súvislosti s overovaním veku jednotlivých zvierat a možnosťou zmeniť pasy; keďže bol zaznamenaný veľký počet falšovaných pasov pre spoločenské zvieratá a veterinárni lekári sa často spolčujú s priekupníkmi pri vykonávaní tejto nezákonnej praktiky, čo spôsobuje, že kontroly a vyšetrovania sú zložitejšie(8);

I.  keďže nezákonne chované spoločenské zvieratá sú často očkované len čiastočne alebo vôbec alebo prípadne neboli náležite liečené pri ochoreniach; keďže v súvislosti s nezákonným obchodovaním so spoločenskými zvieratami sa vyskytujú rôzne riziká zoonóz vrátane zavlečenia besnoty z endemických častí Európy do krajín, v ktorých sa nevyskytuje, ako aj parazitov, ako je Echinococcus multilocularis, ktorý sa ľahko šíri a ťažko kontroluje(9);

J.  keďže právna úprava v oblasti zdravia zvierat, ktorá sa bude uplatňovať od 21. apríla 2021, umožní väčšiu transparentnosť obchodu s mačkami a psami online a zlepší zdravie a dobré životné podmienky zvierat; keďže právna úprava v oblasti zdravia zvierat ukladá všetkým predajcom, chovateľom, prepravcom a zhromažďovacím centrám psov a mačiek prísnu povinnosť registrovať svoje zariadenia u príslušných vnútroštátnych orgánov;

K.  keďže okrem toho, že nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami poškodzuje dobré životné podmienky zvierat, nespravodlivou hospodárskou súťažou negatívne vplýva na ochranu spotrebiteľa a hladké fungovanie vnútorného trhu EÚ a stratami daňových príjmov aj na verejné financie;

L.  keďže v súčasnosti je veľmi bežnou metódou kúpy spoločenských zvierat v EÚ kúpa prostredníctvom online inzerátov, za ktorými bezprostredne nasledujú sociálne médiá(10); keďže práva spotrebiteľov, ktorí nakupujú spoločenské zvieratá prostredníctvom online inzerátov, sú na vnútroštátnej aj európskej úrovni slabo chránené; keďže veľký počet nezákonne chovaných spoločenských zvierat sa predáva na trhoch v členských štátoch alebo priamo z automobilov pozdĺž vnútorných hraníc EÚ;

M.  keďže 65 % respondentov prieskumu Eurobarometer Flash o nezákonnom obsahu online si nemyslí, že internet je pre svojich používateľov bezpečný, a 90 % súhlasí s tým, že online hostingové služby by mali okamžite odstrániť obsah označený ako nezákonný zo strany verejných orgánov alebo orgánov presadzovania práva; keďže šesť z desiatich používateľov internetu tvrdí, že využíva online sociálnu sieť aspoň raz za týždeň a väčšina používateľov internetu využíva aj online trh aspoň príležitostne, pričom aspoň raz za týždeň ho využíva 30 %; keďže 69 % používateľov internetu v EÚ tvrdí, že nakupuje online, pričom toto číslo každoročne rastie, a to aj pokiaľ ide o zvieratá(11);

N.  keďže zlé zaobchádzanie so spoločenskými zvieratami vrátane zvierat chovaných, držaných a predávaných na účel spoločenských zvierat v domácnostiach, spoločenských zvierat používaných na zábavu, šport a prácu, ako sú napríklad chrty a psy plemena galgo, ako aj s túlavými zvieratami naďalej veľmi znepokojuje mnohých občanov; keďže (lepšia) identifikácia a registrácia spoločenských zvierat môže byť užitočným nástrojom v boji proti zneužívaniu zvierat a pri podpore zodpovedného vlastníctva spoločenských zvierat; keďže identifikácia a registrácia sú kľúčovými prvkami humánneho zaobchádzania s túlavými zvieratami, pri ktorom nedochádza k ich usmrteniu, a postupného znižovania počtu túlavých zvierat;

O.  keďže viac ako 70 % nových ochorení, ktoré sa objavili u ľudí počas uplynulých desaťročí, pochádza od zvierat a zvieratá bežne chované ako spoločenské zvieratá sú prenášačmi viac než 41 zoonóz vrátane besnoty(12);

P.  keďže spoločenské zvieratá patriace medzi druhy uvedené v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013 sa nesmú premiestňovať z jedného členského štátu do iného, pokiaľ nie sú označené implantovaným transpondérom; keďže neexistuje žiadna požiadavka na harmonizovanú povinnú identifikáciu mačiek a psov, ktoré zostávajú v rámci vnútroštátnych hraníc a nepresúvajú sa do iných členských štátov; keďže v členských štátoch zostávajú mnohé mačky a psy neidentifikované a neregistrované;

Q.  keďže koordinovaný kontrolný plán EÚ týkajúci sa online predaja psov a mačiek poukázal na nesúlad medzi postavením obchodníkov a ich činnosťami v prípade 42 % kontrolovaných inzerátov(13);

R.  keďže niektoré inzertné internetové stránky začínajú prijímať na dobrovoľnom základe prísnejšie pravidlá na overenie totožnosti online predajcov a zlepšenie životných podmienok zvierat;

S.  keďže väčšina členských štátov už stanovila určitý druh požiadaviek na identifikáciu a registráciu psov a mačiek; keďže požiadavky na identifikáciu mačiek, psov a fretiek nie sú harmonizované, čo má za následok okrem iného zneužívanie kódov krajín a používanie duplikátnych a nesprávnych kódov(14); keďže väčšina registračných databáz nie je prepojená, v dôsledku čoho je vysledovateľnosť v EÚ obmedzená;

1.  zdôrazňuje, že nezákonný obchod so psami a mačkami má nielen katastrofálne dôsledky pre dobré životné podmienky zvierat, ale spôsobuje aj riziká pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa;

Identifikácia a registrácia mačiek a psov

2.  zdôrazňuje, že harmonizovaný systém povinnej identifikácie a registrácie mačiek a psov v celej EÚ je rozhodujúcim a nevyhnutným prvým krokom v boji proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami a že registrácia a identifikácia sú kľúčovými podmienkami kontroly, presadzovania práva a vysledovateľnosti;

3.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby veterinári zavádzali spoločenským zvieratám mikročipy a aby boli zaznamenané v národnom súbore identifikácie a registrácie zvierat s cieľom zabezpečiť ich účinnú vysledovateľnosť; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby identifikačné a registračné spisy obsahovali registračné čísla každého, kto zohrával úlohu v živote zvieraťa, vrátane chovateľov, predajcov, veterinárov, prepravcov a vlastníkov;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne využila svoje delegované právomoci podľa článkov 109 a 118 právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat a predložila návrh podrobných a zlučiteľných celoúnijných systémov na účely prostriedkov a metód identifikácie a registrácie mačiek a psov, v ktorom stanoví minimálnu prahovú hodnotu požadovaných informácií na identifikáciu jednotlivých zvierat a pravidlá výmeny elektronických údajov medzi databázami v členských štátoch, ktoré by mali byť prepojené do konca tohto volebného obdobia;

5.  žiada jasné prepojenie medzi EÚ pasmi spoločenských zvierat a mikročipovou registráciou spoločenských zvierat s cieľom zabezpečiť, aby pôvod spoločenského zvieraťa zostal jasný aj v prípade výmeny pasu tohto zvieraťa;

6.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli politiky s cieľom štandardne označovať a registrovať všetky mačky a psov v rámci boja proti zneužívaniu zvierat;

7.  zdôrazňuje, že zhromaždené informácie na identifikáciu spoločenských zvierat musia zahŕňať osobné údaje a mali by byť chránené v plnom súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany súkromia a údajov; domnieva sa, že takéto osobné údaje by sa nemali používať na žiadne komerčné účely;

Akčný plán EÚ zameraný na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala medziodvetvový akčný plán EÚ zameraný na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami v EÚ; domnieva sa, že v akčnom pláne by sa mali zohľadniť názory Európskeho parlamentu, členských štátov a príslušných zainteresovaných strán a tiež jasne vymedziť povinnosti všetkých zainteresovaných strán a rozhodovacích orgánov vrátane členských štátov, Komisie, hraničných, colných a veterinárnych orgánov, veterinárnych lekárov a organizácií občianskej spoločnosti;

9.  odporúča, aby Komisia do akčného plánu zapojila svoje jednotlivé generálne riaditeľstvá, ktoré pracujú na otázkach týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, vnútorného trhu a nezákonného obchodovania;

10.  domnieva sa, že v záujme riešenia problému nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami je potrebné, aby EÚ vymedzila veľké komerčné chovateľské zariadenia t. j. chovateľské stanice s nevhodnými podmienkami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom zakázať chovateľské a marketingové praktiky, ktoré sú škodlivé pre zdravie, dobré životné podmienky a rozvoj správania spoločenských zvierat;

11.  považuje za potrebné, aby boli občania lepšie informovaní o obchode so spoločenskými zvieratami a o možných rizikách nákupu zvierat online alebo nákupu nezohľadňujúceho právne postupy;

12.  žiada Komisiu, aby v rámci svojej digitálnej agendy zlepšila ochranu spotrebiteľov, ktorí kupujú spoločenské zvieratá prostredníctvom online inzerátov;

13.  podporuje vylúčenie predaja živých zvierat obchodníkom spotrebiteľovi z rozsahu pôsobnosti pripravovanej smernice o zmluvách o online a iných predajoch tovaru na diaľku;

Kontroly a lepšie presadzovanie právnych predpisov EÚ

14.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili presadzovanie práva a uplatňovali prísnejšie sankcie – ktoré by mali byť účinné, primerané a odradzujúce – voči hospodárskym subjektom, veterinárnym lekárom a príslušným vnútroštátnym orgánom, ktoré dodávajú falzifikáty pasov pre spoločenské zvieratá, a to v krajinách zdroja, tranzitu aj v cieľových krajinách, s cieľom účinne zamedziť nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami;

15.  vyzýva členské štáty, aby uplatňovali peňažné sankcie podľa nariadenia (EÚ) 2017/625(15), ktoré prevážia zisky, o ktoré sa usilujú hospodárske subjekty vrátane chovateľov a predajcov, ktorí inzerujú zvieratá online výmenou za hospodársky zisk a v rozpore s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

16.  žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie na reguláciu alebo samoreguláciu online inzercie spoločenských zvierat s cieľom zastaviť klamlivú reklamu a lepšie kontrolovať online predaj mačiek a psov;

17.  vyzýva Komisiu, aby pre online platformy zaviedla požiadavky, ktoré by im ukladali povinnosť vykonávať minimálne kontroly na overenie totožnosti používateľov, ktorí inzerujú spoločenské zvieratá na predaj online; zdôrazňuje, že akékoľvek prípadné revízie príslušného legislatívneho rámca musia viesť k lepšej ochrane spotrebiteľov a zvierat;

18.  žiada, aby inšpekčné programy riaditeľstva pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín (Európska komisia – GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) zahŕňali kontroly dodržiavania nariadenia (EÚ) č. 576/2013 členskými štátmi;

19.  vyzýva Komisiu, aby navrhla zavedenie spoločných noriem pre chov a uvádzanie mačiek a psov na trh v celej EÚ s cieľom predchádzať nekalým obchodným praktikám a nekalému predaju týchto spoločenských zvierat, obmedziť ďalší výskyt problémov v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok, ktoré sú špecifické pre jednotlivé plemená, a vytvoriť rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty;

20.  žiada členské štáty, aby zabezpečili podrobné pravidlá sledovanie chovateľov spoločenských zvierat a primeraný dohľad veterinárnych lekárov;

21.  domnieva sa, že členské štáty by sa mali povzbudzovať k tomu, aby vytvorili povinný register schválených chovateľov a predajcov spoločenských zvierat, ku ktorému môžu mať prístup zodpovedné subjekty v iných členských štátoch;

22.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli monitorovanie dodržiavania predpisov v rámci krajiny a pravidelné kontroly obchodníkov a držiteľov povolení, ako sú obchody predávajúce spoločenské zvieratá, chovatelia, výskumné strediská a chovateľské strediská, a to popri hraničných kontrolách požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 338/97(16);

23.  je presvedčený, že frekvencia kontrol by sa mala v celej EÚ harmonizovať a vykonávať v spolupráci s colnými, policajnými a veterinárnymi službami členských štátov;

24.  žiada príslušné orgány členských štátov, aby v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 576/2013 prísne dodržiavali postupy, ktoré sú v ňom stanovené, a aby zabezpečili poskytnutie nového domova všetkým zaisteným spoločenským zvieratám; okrem toho vyzýva členské štáty, aby primerane podporovali strediská na záchranu zvierat;

25.  víta výsledky dosiahnuté v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat a podskupiny pre dobrovoľné iniciatívy v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat pri obchodovaní; požaduje zapojenie Európskeho parlamentu a vyvážené zastúpenie občianskej spoločnosti, príslušných orgánov, podnikov a vedcov v ďalšej práci v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na úrovni EÚ, ako aj dostatočnú úroveň zdrojov s cieľom zabezpečiť optimálny pokrok;

Spolupráca, komunikácia a odborná príprava

26.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa opierali o výstupy podskupiny pre dobrovoľné iniciatívy v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat pri obchodovaní v rámci platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat, aby tieto výstupy šírili a aby prijali opatrenia na riešenie nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami v rámci nadchádzajúcej legislatívnej a nelegislatívnej práce do roku 2024; domnieva sa, že je naliehavo potrebná aktívna spolupráca a výmena najlepších postupov medzi všetkými členskými štátmi;

27.  vyzýva členské štáty, aby systematicky informovali ostatné dotknuté členské štáty, keď podávajú žalobu proti nezákonnému obchodníkovi so psami a s mačkami, ktorého činnosti by mohli mať vplyv na tieto ďalšie členské štáty;

28.  podporuje medziagentúrnu spoluprácu na pracovných metódach v oblasti boja proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami a odstránenia súvisiaceho rizika zoonóz vrátane vytvorenia spravodajského systému na zaznamenávanie a výmenu údajov o nezákonných obchodných zásielkach zvierat a systému varovania, ktorý upozorní na akékoľvek anomálie;

29.  vyzýva Komisiu, aby predložila opatrenia vrátane využitia technológií a cielenej odbornej prípravy s cieľom poskytnúť colným a veterinárnym orgánom lepšie prostriedky na odhaľovanie pašovania spoločenských zvierat;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nadviazali na odporúčania koordinovaného kontrolného plánu EÚ v oblasti predaja psov a mačiek online tým, že budú rozvíjať partnerstvá medzi orgánmi, databázami, webovými stránkami a organizáciami pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom navrhnúť presné opatrenia proti klamlivej reklame a nezákonnému obchodovaniu so psami a mačkami online;

31.  uznáva dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú združenia na ochranu zvierat a mimovládne organizácie v boji proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami; okrem toho vyzýva členské štáty, aby poskytli strediskám na záchranu zvierat a združeniam na ochranu zvierat/mimovládnym organizáciám primeranú finančnú a inú materiálnu a nemateriálnu podporu;

32.  vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje na presadzovanie požiadavky na registráciu prevádzkovateľov všetkých zariadení, ktoré množia alebo chovajú zvieratá, prípadne s nimi obchodujú, ako sa ustanovuje v právnej úprave v oblasti zdravia zvierat, aby sa obmedzil nezákonný obchod so spoločenskými zvieratami online;

33.  domnieva sa, že je potrebné urobiť viac pre zvýšenie informovanosti potenciálnych kupcov a hospodárskych subjektov vrátane poskytovateľov online služieb v súvislosti s nezákonným predajom spoločenských zvierat a súvisiacimi nízkymi normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok;

34.  zdôrazňuje skutočnosť, že už existujú vnútroštátne a v niektorých prípadoch regionálne databázy obsahujúce identifikačné informácie o spoločenských zvieratách; domnieva sa, že by sa mali používať ako vzájomne prepojené, kompatibilné a interoperabilné systémy, ktoré umožnia vysledovateľnosť v celej EÚ;

35.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli zamestnanci hraničnej kontroly primerane vyškolení v postupoch a pravidlách, ktoré sa uplatňujú na dovoz spoločenských zvierat z tretích krajín, ktoré sú aj ktoré nie sú uvedené na zozname, a presadzovali tieto pravidlá;

36.  vyzýva členské štáty, aby uskutočnili viac informačných a osvetových kampaní s cieľom nabádať radšej na adopciu spoločenských zvierat z dôveryhodných centier pre záchranu zvierat než na ich kúpu a informovať občanov o negatívnych účinkoch nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami a o tom, že je dôležité, aby kupovali iba tie spoločenské zvieratá, ktoré boli chované, držané a s ktorými sa obchodovalo zodpovedným spôsobom a s náležitým ohľadom na dobré životné podmienky zvierat;

o
o   o

37.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109.
(5) Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 139.
(6) Štúdia o životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania, financovaná Komisiou v rámci osobitnej zmluvy SANCO 2013/12364. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
(7) Európska komisia (2019). Analýza výsledkov koordinovaného kontrolného plánu EÚ v oblasti predaja psov a mačiek online. https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en
(8) Správa organizácie FOUR PAWS z roku 2013 s názvom Puppy trade in Europe (Obchod so šteňatami v Európe). http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf
(9) Štúdia o životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania, financovaná Komisiou v rámci osobitnej zmluvy SANCO 2013/12364, s. 55 – 56. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf; EU Dog and Cat Alliance (2016). Briefing on the review of pet movement legislation under the “Animal Health Law” (Brífing o preskúmaní právnych predpisov týkajúcich sa pohybu zvierat v rámci právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat). https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf
(10) EU Dog and Cat Alliance a Blue Cross (2017). Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? (Predaj domácich zvierat v EÚ: aké sú náklady?) (Online predaj spoločenských zvierat v EÚ: Aké sú náklady?) https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf
(11) Správa z prieskumu Eurobarometer Flash 469/2018 o nezákonnom obsahu na internete: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669
(12) Michael J. Michael J. Day a kol. (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals (Dohľad nad zoonotickými infekčnými chorobami, ktoré prenášajú malé spoločenské zvieratá): https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article
(13) Koordinovaný kontrolný plán EÚ v oblasti predaja psov a mačiek online: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf
(14) Správa organizácie FOUR PAWS z roku 2016 s názvom „Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?“ (Identifikácia, očkovanie a pohyb psov a mačiek v EÚ: Ako zlepšiť systémy PetPassport a TRACES?) http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf
(15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
(16) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia