Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2552(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0102/2020

Forhandlinger :

PV 13/02/2020 - 4.2
CRE 13/02/2020 - 4.2

Afstemninger :

PV 13/02/2020 - 7.2
CRE 13/02/2020 - 7.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0037

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 52k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg
Børnearbejde i miner i Madagaskar
P9_TA(2020)0037RC-B9-0102/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 13. februar 2020 om børnearbejde i miner i Madagaskar (2020/2552(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Madagaskar, navnlig den af 9. juni 2011(1) og den af 16. november 2017(2),

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Genève-erklæringen om barnets rettigheder fra 1924 og til FN's Generalforsamlings vedtagelse af den i 1959,

–  der henviser til EU-retningslinjerne om børns rettigheder,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union, der udtrykkeligt anerkender fremme af børns rettigheder i interne og eksterne anliggender som et af EU's mål,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 138 om mindstealder for adgang til beskæftigelse af 6. juni 1973 og ILO-konvention nr. 182 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde af 1. juni 1999,

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 16. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder(3) (forordningen om konfliktmineraler),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret),

–  der henviser til Komitéen for Barnets Rettigheder,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om børnearbejde,

–  der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til målene for bæredygtig udvikling (SDG),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder: gennemførelsen af FN's ramme for "beskyttelse, overholdelse og afhjælpning" fra 2011,

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2019 om børns rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder(4),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 25. juli 2019 om udnævnelse af 2021 som det internationale år for udryddelse af børnearbejde,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2019 om opbygning af et bæredygtigt Europa inden 2030(5),

–  der henviser til OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder for mineraler fra konfliktramte områder og højrisikoområder, herunder alle bilag og tillæg hertil,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar(6),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2017 om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder(7),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder (2011),

–  der henviser til FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheders generelle bemærkning nr. 24 (2017) om statens forpligtelser i henhold til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i forbindelse med virksomhedsaktiviteter (E/C.12/GC/24),

–  der henviser til "Children's Rights and Business Principles", som er udviklet af UNICEF,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2016 om EU og ansvarlige globale værdikæder,

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 om virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande(8),

–  der henviser til rapporten fra Terre des Hommes International Federation med titlen "Child Labour in Madagascar's Mica Sector" fra november 2019(9),

–  der henviser til Cotonouaftalens artikel 26,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at artikel 32 i FN's konvention om barnets rettigheder fastsætter, at deltagerstaterne anerkender barnets ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og mod at skulle udføre arbejde, som kan være farligt, gribe ind i barnets uddannelse, eller skade barnets sundhed eller dets fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sociale udvikling;

B.  der henviser til, at FN's konvention om barnets rettigheder er den mest ratificerede internationale menneskerettighedskonvention, som er ratificeret af alle Den Europæiske Unions medlemsstater og fastsætter klare retlige forpligtelser for stater til at fremme, beskytte og respektere rettighederne for ethvert barn, der hører under deres jurisdiktion;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union har påtaget sig at fremme og beskytte børns rettigheder i sine interne og eksterne foranstaltninger og til at handle i overensstemmelse med folkeretten, herunder bestemmelserne i FN's konvention om barnets rettigheder og dens valgfrie protokoller(10);

D.  der henviser til, at chartret kræver, at barnets tarv skal komme i første række i alle EU-foranstaltninger, og forbyder børnearbejde ved at fastsætte en mindstealder for adgang til beskæftigelse, som ikke må være lavere end den alder, hvor skolepligten ophører, og fastslår, at unge, der får adgang til at arbejde, skal have passende arbejdsvilkår i forhold til deres alder og være beskyttet mod økonomisk udnyttelse og alt arbejde, der kan være til skade for deres sikkerhed, sundhed eller fysiske, psykiske, moralske eller sociale udvikling eller kan gribe ind i deres uddannelse;

E.  der henviser til, at artikel 12 i FN's konvention om barnets rettigheder og artikel 24 i chartret respekterer børns ret til blive hørt og få taget deres synspunkter i betragtning i forbindelse med forhold, der vedrører dem, i overensstemmelse med deres alder og modenhed;

F.  der henviser til, at EU har påtaget sig at gennemføre FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og opfylde dens mål og delmål, herunder delmål nr. 8.7, som kræver, at der "træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, bringe moderne slaveri og menneskehandel til ophør og sikre, at de værste former for børnearbejde forbydes og udryddes, herunder rekruttering og brug af børnesoldater, og at der sættes en stopper for børnearbejde i alle dets former senest i 2025"(11);

G.  der henviser til, at der på verdensplan er omkring 152 millioner piger og drenge i alderen 5-17 år, der er involveret i børnearbejde(12), og at den højeste andel af de arbejdende børn lever i de mindst udviklede lande; der henviser til, at Afrika med 72,1 millioner ofre for børnearbejde og Asien og Stillehavsområdet med 62,1 millioner er de regioner i verden med flest ofre for børnearbejde; der henviser til, at landbrug, tjenesteydelser og industri, herunder minedrift, er de tre vigtigste sektorer, hvor børnearbejde forekommer; der henviser til, at selv om der er gjort visse fremskridt med hensyn til at nedbringe børnearbejde, skønner ILO, at reduktionstempoet betyder, at der stadig vil være 121 millioner drenge og piger i børnearbejde i 2025;

H.  der henviser til, at artikel 3, litra d), i Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 182 fra 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde definerer farligt børnearbejde som "arbejde, der i kraft af dets karakter eller de omstændigheder, hvorunder det udføres, kan skade børns sundhed, sikkerhed eller moral"; der henviser til, at Madagaskar har ratificeret alle vigtige internationale traktater om børnearbejde, herunder konventionen om barnets rettigheder (og dens to valgfri protokoller), ILO-konvention nr. 138 om minimumsalder og ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde, og til, at regeringen har udarbejdet en national handlingsplan til bekæmpelse af børnearbejde i Madagaskar i samarbejde med bl.a. internationale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer; der henviser til, at disse forpligtelser og foranstaltninger ikke giver reelle resultater på stedet;

I.  der henviser til, at Den Internationale Arbejdsorganisation i sin definition af børnearbejde fastslår, at "ikke alt arbejde, der udføres af børn, bør klassificeres som børnearbejde, der skal udryddes; der henviser til, at børns eller teenageres deltagelse i arbejde, som ikke påvirker deres sundhed og personlige udvikling eller griber ind i deres skolegang, generelt anses for at være noget positivt; der henviser til, at afrikanske lande er fast besluttede på gennem Den Afrikanske Unions 2063-dagsorden og den nyligt undertegnede 10 års-handlingsplan for udryddelse af børnearbejde, tvangsarbejde, menneskehandel og moderne slaveri i Afrika (2020-2030) at udrydde alle former for børnearbejde på kontinentet i overensstemmelse med delmål nr. 8.7 i målene for bæredygtig udvikling under FN's 2030-dagsorden (SDG);

J.  der henviser til, at den største kategori af de værste former for børnearbejde er farligt børnearbejde med omkring 73 millioner børn i alderen 5-17 år, som arbejder under farlige forhold i en lang række sektorer, herunder minedrift(13); der henviser til, at 47 % af alle madagaskiske børn i alderen 5-17 år i 2018 deltog i børnearbejde, herunder ca. 86 000 børnearbejdere i minesektoren(14); der henviser til, at minedrift er den sektor med de højeste dødsrater for børn med et gennemsnit på 32 dødsfald pr. 100 000 børn i alderen 5-17 år;

K.  der henviser til, at Madagaskar har verdens femtehøjeste antal børn, der ikke går i skole(15); der henviser til, at halvdelen af alle børn i Madagaskar under fem år lider af nedsat vækst, og kun 13 % har adgang til elektricitet(16); der henviser til, at 74 % af den samlede befolkning lever under den nationale fattigdomsgrænse og 80 % lever i landdistrikter(17); der henviser til, at tre fjerdedele af befolkningen lever for mindre end 1,90 USD om dagen; der henviser til, at kun 30 % af Madagaskars børn har adgang til grundskolen ifølge Unicef; der henviser til, at uddannelse er afgørende for at forhindre børnearbejde og for at holde børn væk fra gaderne, hvor de bliver sårbare over for menneskehandel og udnyttelse;

L.  der henviser til, at Madagaskar er den tredjestørste eksportør på verdensplan af kaliumaluminiumsilikat (mica), som tegnede sig for 6,5 mio. USD i 2017, og er et af de lande, der har den største risiko for krænkelse af børns rettigheder inden for micaminedrift sammen med Indien, Kina, Sri Lanka, Pakistan og Brasilien;

M.  der henviser til, at mica er betegnelsen for en gruppe af forskellige mineraler, der anvendes i elektronik- og bilindustrien, og som findes i en bred vifte af produkter fra maling til jordstrukturforbedringsmidler og fra makeup til smartphones;

N.  der henviser til, at det anslås, at 11 000 børn er involveret i micasektoren i Madagaskar; der henviser til, at størstedelen af dette børnearbejde er koncentreret i de tre sydlige provinser Anosy, Androy og Ihorombe, hvor børn klarer sig dårligt for så vidt angår deres sundheds-, ernærings- og uddannelsesmæssige udvikling;

O.  der henviser til, at de børn, der er involveret i micasektoren i Madagaskar, udsættes for hårde og usikre arbejdsvilkår, der giver dem rygsmerter, hovedpine på grund af varmen og manglen på vand eller ilt i minerne, muskelsmerter som følge af repetitivt og hårdt arbejde med at bære tunge læs samt hyppig hoste og problemer med åndedrættet på grund af de meget fine micastøvpartikler i og omkring minerne og forarbejdningscentrene og risikoen for at dø som følge af sammenfaldende miner eller jordskred; der henviser til, at de madagaskiske myndigheder ikke er i stand til at stille tilstrækkelige faciliteter til sundhedspleje, uddannelse eller rent drikkevand til rådighed for mange af minesamfundene;

P.  der henviser til, at de grundlæggende årsager til børnearbejde omfatter fattigdom, migration, krig eller miljøforringelse og klimaforandringer, manglende adgang til uddannelse af høj kvalitet, mangel på anstændige job til forældrene, mangel på social beskyttelse og sociale normer; der henviser til, at bekæmpelse af børnearbejde derfor kræver en flerdimensionel tilgang og en analyse af mønstrene i børnearbejde i en specifik kontekst;

Q.  der henviser til, at Madagaskar er nederst i FN's indeks for menneskelig udvikling med en placering som nr. 161 ud af 189 lande (2017), idet 57 % af Madagaskars befolkning lider under alvorlig, flerdimensionel fattigdom ifølge det flerdimensionelle fattigdomsindeks (MPI), og 1,3 millioner mennesker i Madagaskar var hårdt ramt af fødevareusikkerhed i marts 2019(18); der henviser til, at børnearbejde er et symptom på gensidigt forstærkende grundlæggende årsager – herunder fattigdom, uretfærdighed og manglende adgang til grundlæggende sociale tjenesteydelser; der henviser til, at børnearbejde derfor ikke kan betragtes isoleret;

R.  der henviser til, at micasektoren i Madagaskar beskattes via en række komplekse ordninger, hvor afgiftsniveauet for eksportvarer er relativt lavt og ikke altid kommer minesamfundene direkte til gode; der henviser til, at der kun er blevet udstedt ca. 40 eksporttilladelser, hvilket tyder på, at langt størstedelen af micaudvindingen foregår ulovligt og på ikkeregulerede, usikre områder; der henviser til, at stigningen i eksporten kombineret med et betydeligt fald i prisen pr. ton har forværret risikoen for udnyttelse af arbejdskraften;

S.  der henviser til, at Den Europæiske Unions handlingsplan for demokrati og menneskerettigheder 2015-2019 tager sigte på at bekæmpe børnearbejde, herunder ved at støtte "partnerlande i at fremme, beskytte og respektere børns rettigheder med fokus på økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, såsom retten til uddannelse, sundhed og ernæring, social beskyttelse og bekæmpelse af de værste former for børnearbejde, altid med barnets tarv som rettesnor"(19);

T.  der henviser til, at Komitéen for Barnets Rettigheder i generel bemærkning nr. 16 "anerkender, at pligter og ansvar med hensyn til at respektere børns rettigheder i praksis strækker sig ud over statslige og statskontrollerede tjenester og institutioner og finder anvendelse på private aktører og erhvervsvirksomheder", idet det tilføjes, at "alle virksomheder skal leve op til deres ansvar med hensyn til børns rettigheder, og staterne skal sikre, at de gør det";

U.  der henviser til, at formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, forpligtede sig til en nultolerancepolitik over for børnearbejde i EU's handelsaftaler(20) og opfordrede den indstillede næstformand for demokrati og demografi, Dubravka Šuica, til at udarbejde en omfattende strategi for børns rettigheder(21);

V.  der henviser til, at EU i de senere år er begyndt at vedtage lovgivning for at øge virksomhedernes ansvarlighed og indarbejde elementer af due diligence i forbindelse med menneskerettigheder (HRDD) i lovgivningen, herunder forordningen om konfliktmineraler og EU's direktiv om ikkefinansiel rapportering; der henviser til, at medlemsstaterne er begyndt at vedtage national lovgivning med det samme formål, såsom den britiske lov om moderne slaveri, den franske lov om multinationale selskabers pligt til omhu, den nederlandske lov om due diligence i forbindelse med børnearbejde eller de tyske og italienske nationale handlingsplaner til gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; der henviser til, at Kommissionen har meddelt, at den agter at undersøge mulighederne for at forbedre gennemsigtigheden i hele forsyningskæden, herunder aspekter af obligatorisk due diligence;

W.  der henviser til, at Parlamentet indtrængende opfordrede Kommissionen til at overveje et forbud mod import til EU af varer fremstillet ved brug af børnearbejde i en beslutning fra 2010 og gentog sine krav i en beslutning fra 2016, der opfordrede "til et afbalanceret og realistisk forslag til lovgivning", herunder foranstaltninger som f.eks. mærkning af produkter fremstillet uden brug af børnearbejde og forbud mod import af varer fremstillet ved brug af børnearbejde;

1.  fordømmer på det kraftigste den uacceptable brug af børnearbejde i alle dets former;

2.  er dybt bekymret over det store antal børnearbejdere i madagaskiske miner og krænkelserne af disse børns rettigheder; minder de madagaskiske myndigheder om deres ansvar for at værne om børns rettigheder og garantere deres sikkerhed og integritet;

3.  glæder sig over, at udryddelse af børnearbejde er en af den nye Kommissions prioriteter, og anmoder den om at fremlægge nærmere oplysninger om, hvordan den har til hensigt at bekæmpe børnearbejde gennem EU's politik, lovgivning og finansiering, herunder nye initiativer;

4.  glæder sig over den nye Kommissions tilsagn om at fremlægge en ny omfattende strategi for børns rettigheder og opfordrer Kommissionen til at sikre, at en sådan strategi vil bidrage til at tackle de grundlæggende årsager til børnearbejde og de værste former for børnearbejde; opfordrer EU til at sikre, at respekten for menneskerettighederne, herunder bekæmpelse af børnearbejde og udnyttelse af børn, fortsat udgør et væsentligt element i dets politiske dialog med Madagaskar;

5.  glæder sig over, at medlemsstaterne har understreget, at det er nødvendigt at fremskynde indsatsen både i og uden for Den Europæiske Union for at opfylde visionen og målene i FN's 2030-dagsorden(22); bekræfter på ny det presserende behov for at sætte effektivt ind over for transnationale selskabers krænkelser af menneskerettighederne; glæder sig derfor over de igangværende forhandlinger om en bindende FN-traktat om transnationale selskaber og menneskerettigheder; gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at engagere sig konstruktivt i disse forhandlinger og spille en aktiv rolle og bidrage til udviklingen af konkrete forslag, herunder adgang til retsmidler; opfordrer derfor medlemsstaterne til at give Kommissionen mandat til at deltage aktivt i forhandlingerne;

6.  glæder sig over, at EU har taget visse skridt til at udarbejde bindende forskrifter for due diligence i virksomheder i specifikke sektorer, hvor der er en høj risiko for menneskerettighedskrænkelser, f.eks. inden for træ og konfliktmineraler; bemærker, at nogle medlemsstater også har udviklet lovgivning, såsom den franske lov om multinationale selskabers pligt til omhu og den nederlandske lov om due diligence i forbindelse med børnearbejde; bemærker også, at EU har udviklet en række initiativer for at fremme due diligence, og at en række af Europa-Parlamentets beslutninger har opfordret EU til yderligere at udvikle bindende regler på dette område;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med de forskellige sektorer for at sikre en effektiv overvågning af de forskellige forsyningskæder for at undgå børnearbejdsrelaterede produkter og tjenesteydelser på EU's markeder; gentager sin opfordring til harmonisering og styrkelse af kontrollen med import og forsyningskæden, herunder gennem arbejde hen imod bindende fornøden omhu og gennemførelse af OECD's standarder;

8.  minder om, at minedrift er blandt de sektorer, hvor risikoen for misbrug af rettigheder er størst; noterer sig, at forordningen om konfliktmineraler vil træde i kraft i januar 2021, og at Kommissionen skulle aflægge rapport om gennemførelsen heraf til Parlamentet senest i januar 2023; mener, at revisionen bør tage hensyn til forordningens indvirkning på stedet og vurdere muligheden for at medtage mineraler som f.eks. mica;

9.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at samarbejde med Madagaskar om at støtte vedtagelsen og gennemførelsen af lovgivning, politikker, budgetter og handlingsprogrammer, der kan bidrage til fuld gennemførelse af alle rettigheder for alle børn, herunder børnearbejdere, samt forbedre arbejdsvilkårene for dem, der er involveret i minesektoren; opfordrer EU's delegation til Madagaskar til fortsat nøje at overvåge situationen for børns rettigheder i landet;

10.  fremhæver, at det er vigtigt, at den flerårige finansielle ramme 2021-2027 afspejler EU's forpligtelse til at udrydde og udrydde de værste former for børnearbejde og udrydde børnearbejde inden 2025 i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling, herunder i Madagaskar(23), inden for rammerne af FN's 2030-dagsorden(24); opfordrer Madagaskars regering til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til ILO-konvention nr. 182 om de værste former for børnearbejde og nr. 138 om mindstealderen for adgang til beskæftigelse, navnlig ved at øge den finansielle kapacitet til at overvåge og inspicere minearbejdernes arbejds- og levevilkår og mere generelt ved at give tilstrækkelig adgang til grunduddannelse, sundhedspleje, sanitet og drikkevand; opfordrer Madagaskars regering til at beskytte børns rettigheder og fremme udryddelsen af børnearbejde;

11.  opfordrer Kommissionen til sammen med Madagaskar at rejse spørgsmålet om de madagaskiske mineselskaber, der anvender børnearbejde, for at sikre sig, at ingen del af deres produktion importeres direkte eller indirekte til EU;

12.  opfordrer til, at den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Madagaskar og andre partnere i det østlige og sydlige Afrika reformeres med henblik på at indføje et solidt kapitel om "Handel og bæredygtig udvikling", der værner om respekten for de internationalt aftalte standarder for arbejdstagerrettigheder, herunder bekæmpelse af børnearbejde;

13.  opfordrer alle EU-virksomheder og internationale virksomheder til at overholde principperne om fair handel og om indkøb af varer og råstoffer på et etisk grundlag;

14.  anbefaler den fremtidige anvendelse af forordningen om instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) i forbindelse med udryddelse af børnearbejde, herunder inden for social inklusion og menneskelig udvikling, som vil sikre, at EU investerer i uddannelse, sundhed, ernæring, social beskyttelse og den generelle styrkelse af børnebeskyttelsesordninger;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-delegationerne til at sikre meningsfulde høringer af lokale og internationale civilsamfundsorganisationer for at sikre, at der tages hensyn til dokumentation fra programmer og erfaringer fra børn i forbindelse med NDICI-programmeringsprocessen, herunder for den planlægningsproces, der vedrører Madagaskar;

16.  anbefaler, at Kommissionen fortsat støtter gennemførelsen af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, bekæmper børnearbejde og moderne former for tvangsarbejde og beskytter menneskerettighedsforkæmpere gennem det tematiske NDICI-program vedrørende menneskerettigheder og demokrati;

17.  opfordrer til, at EU som hovedaktør for menneskerettighederne i verden fører an i udryddelsen af børnearbejde og træffer øjeblikkelige og effektive foranstaltninger til at bringe børnearbejde til ophør senest i 2025 i alle dens former;

18.  anbefaler, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) prioriterer beskyttelse og fremme af børns rettigheder og udryddelse af børnearbejde i EU's næste handlingsplan for demokrati og menneskerettigheder;

19.  anbefaler, at EU-Udenrigstjenesten udarbejder den næste EU-handlingsplan for demokrati og menneskerettigheder med en meningsfuld og effektiv deltagelse af civilsamfundsorganisationer, herunder børnerettighedsorganisationer, og børnene selv;

20.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den kommende EU-strategi for Afrika drives af ambitionen om at gennemføre målene for bæredygtig udvikling og investering i en bred vifte af børns rettigheder, samtidig med at det sikres, at udryddelse af børnearbejde er i centrum for denne strategi; henstiller til, at Kommissionen sætter børns rettigheder i centrum for aftalen efter Cotonou;

21.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en omfattende gennemførelsesstrategi for 2030-dagsordenen og til at fastsætte en grundlæggende målsætning om udryddelse af børnearbejde; understreger behovet for fuldt ud at gennemføre princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat i artikel 208 i TEUF og integrere princippet om ikke at forvolde skade i børns rettigheder; understreger i denne forbindelse betydningen af at medtage bekæmpelse af tvangsarbejde og børnearbejde i alle EU's økonomiske partnerskabsaftaler gennem bindende og gennemførlige kapitler om bæredygtig udvikling, som skal afspejle de højeste miljømæssige og sociale standarder, navnlig hvad angår børnearbejde, i overensstemmelse med Kommissionens formand von der Leyens engagement i en nultolerancepolitik over for børnearbejde;

22.  minder om, at en af de største udfordringer for udviklingslandene er at øge den globale værdikæde gennem økonomisk diversificering, hvilket kræver fair og udviklingsvenlige globale handelsregler; understreger på denne baggrund, at EU bør afstå fra at vedtage en handelspolitik, der som en generel regel forbyder udviklingslandene at opkræve eksportafgifter på råmaterialer inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler, for så vidt dette er foreneligt med WTO's regler; opfordrer Kommissionen til aktivt at arbejde inden for WTO for at fremme multilaterale regler for en bæredygtig udvikling af globale værdikæder, herunder obligatorisk rettidig omhu i forsyningskæden;

23.  opfordrer Madagaskar til at integrere de unges inklusion i deres nationale udviklingsdagsordener, indføre mekanismer til at øge deres repræsentation på alle niveauer i beslutningsprocessen og tilvejebringe specifikke og tilstrækkelige budgetbevillinger i programmer, der gør det muligt for alle unge at nyde godt af undervisning på primær-, sekundær- og tertiærtrinnet;

24.  noterer sig den nuværende revision af den madagaskiske minedriftskode og opfordrer regeringen til at prioritere overholdelse af sine internationale forpligtelser, herunder med hensyn til sociale og miljømæssige standarder, anstændigt arbejde og respekt for menneskerettighederne i almindelighed og børns rettigheder, med udgangspunkt i eksisterende initiativer såsom det ansvarlige Mica-initiativ;

25.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, AVS-EU-Rådet, FN's generalsekretær, Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC), Den Afrikanske Unions Kommission og Madagaskars regering.

(1) EUT C 380 E af 11.12.2012, s. 129.
(2) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 58.
(3) EUT C 263 af 25.7.2018, s. 371.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
(5) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/da/pdf
(6) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 19.
(7) EUT C 337 af 20.9.2018, s. 33.
(8) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 125.
(9) https://www.terredeshommes.nl/sites/tdh/files/visual_select_file/tdh_mica_madagascar_rapport.pdf
(10) Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union.
(11) De Forenede Nationer, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UN Doc. A/RES/70/1. Findes på: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(12) ILO, 2017, Global Estimates of Child Labour: Results and trends, 2012-2016. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
(13) https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm
(14) INSTAT/UNICEF, Madagascar 2018, Travail des enfants, Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), PowerPoint presentation.
(15) Verdensbankens website, School Enrolment Primary, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=MG
(16) Verdensbankens website, Where We Work, Madagascar, "Overview", https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview
(17) Ministère de l’Economie et du Plan, Rapport National sur le Développement Humain, RNDH n°6, 2018, https://bit.ly/2IWdx8o
(18) OCHA, Madagascar, Aperçu de la situation humanitaire, marts-april 2019, https://tinyurl.com/y4z3zrbo
(19) Rådet for Den Europæiske Union, 2015, EU Action Plan for Democracy and Human Rights 2015-2019, Action 15.b https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(20) "En mere ambitiøs Union. Min dagsorden for Europa" af kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen. Politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (2019-2024). Findes på https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
(21) Ursula von der Leyen, nyvalgt formand for Europa-Kommissionen. Opgavebeskrivelse til Dubravka Šuica, den indstillede næstformand for demokrati og demografi. Den 10. september 2019 Findes på: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letterdubravka-suica_en.pdf
(22) https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
(23) https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-madagascar.html
(24) Den nye europæiske konsensus om udvikling: "Vores verden, vores værdighed, vores fremtid" 2017. https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-development-st09459en17.pdf

Seneste opdatering: 22. august 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik