Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0102/2020

Debatai :

PV 13/02/2020 - 4.2
CRE 13/02/2020 - 4.2

Balsavimas :

PV 13/02/2020 - 7.2
CRE 13/02/2020 - 7.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0037

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 13 d. - Strasbūras
Vaikų darbas Madagaskaro kasyklose
P9_TA(2020)0037RC-B9-0102/2020

2020 m. vasario 13 d. Europos Parlamento rezoliucija „Vaikų darbas Madagaskaro kasyklose“ (2020/2552(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Madagaskaro, ypač į 2011 m. birželio 9 d.(1) ir 2017 m. lapkričio 16 d.(2) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1924 m. Ženevos Vaiko teisių deklaraciją ir tai, kad ją 1959 m. patvirtino JT Generalinė Asamblėja,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl vaiko teisių,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį, kuriame aiškiai pripažįstama, kad vaiko teisių skatinimas vidaus ir išorės reikalų srityje yra vienas iš ES tikslų,

–  atsižvelgdamas į 1973 m. birželio 6 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus ir į 1999 m. birželio 1 d. TDO konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. kovo 16 d. per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(3) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos sistema, pagal kurią atsakingi alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojai atlieka pasitvirtinimą, susijusį su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu (ES konflikto zonų naudingųjų iškasenų reglamentas),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių komitetą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus vystymosi tikslus (DVT),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kuriais įgyvendinama 2011 m. Jungtinių Tautų programa „Apsaugoti, gerbti ir padėti“,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją(4) dėl vaikų teisių 30-ųjų JT vaiko teisių konvencijos metinių proga,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 25 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, kurioje 2021 m. skelbiami tarptautiniais vaikų darbo panaikinimo metais,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas(5) dėl tvarios Europos sukūrimo iki 2030 m.,

–  atsižvelgdamas į EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijas dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių, įskaitant visus jų priedus ir priedėlius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. EP rezoliuciją(6) dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją(7) dėl tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–  atsižvelgdamas į JT ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 24 (2017) dėl valstybės įsipareigojimų pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą vykdant verslo veiklą (E/C.12/GC/24),

–  atsižvelgdamas į UNICEF parengtus vaiko teisių ir verslo principus,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl ES ir atsakingų pasaulinių vertės grandinių,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją(8) dėl bendrovių atsakomybės už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. Tarptautinės federacijos „Terre des Hommes“ ataskaitą „Vaikų darbas Madagaskaro žėručio kasyklose“(9),

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimo 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 32 straipsniu, kuriame teigiama, kad konvenciją pasirašiusios valstybės pripažįsta vaiko teisę būti apsaugotam nuo ekonominio išnaudojimo ir nuo bet kokio darbo, kuris gali būti pavojingas jo sveikatai arba kenkti vaiko auklėjimui, arba būti kenksmingas vaiko sveikatai arba fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ar socialiniam vystymuisi;

B.  kadangi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija yra viena iš plačiausiai ratifikuotų tarptautinių žmogaus teisių sutarčių, ją ratifikavo visos Europos Sąjungos valstybės narės ir joje nustatyti aiškūs teisiniai valstybių narių įpareigojimai skatinti, saugoti ir puoselėti kiekvieno vaiko teises jų jurisdikcijos srityje;

C.  kadangi Europos Sąjunga savo vidaus ir išorės veiksmuose įsipareigojo propaguoti ir ginti vaiko teises ir veikti pagal tarptautinę teisę, įskaitant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir jos fakultatyvinių protokolų nuostatas(10);

D.  kadangi Chartijoje reikalaujama, kad visuose ES veiksmuose visų pirma būtų atsižvelgiama į vaiko interesus ir draudžiamas vaikų darbas nustatant minimalų priėmimo į darbą amžių, kuris negali būti mažesnis už minimalų mokyklos baigimo amžių, ir teigiama, kad į darbą priimti jaunuoliai turi turėti jų amžių atitinkančias darbo sąlygas ir būti apsaugoti nuo ekonominio išnaudojimo ir bet kokio darbo, galinčio pakenkti jų saugumui, sveikatai, fiziniam, protiniam, doroviniam ar socialiniam vystymuisi arba trukdyti jų ugdymui;

E.  kadangi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnyje ir Chartijos 24 straipsnyje gerbiama vaiko teisė būti išklausytam ir teisė į tai, kad į jo nuomonę klausimais, kurie su juo susiję, būtų atsižvelgiama turint galvoje jo amžių ir brandą;

F.  kadangi ES įsipareigojo įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir pasiekti jos tikslus ir uždavinius, įskaitant DVT tikslą Nr. 8.7, kad būtų „nedelsiant imtasi veiksmingų priemonių siekiant panaikinti priverstinį darbą, panaikinti šiuolaikinę vergiją ir prekybą žmonėmis ir užtikrinti nepriimtino vaikų darbo uždraudimą ir panaikinimą, įskaitant vaikų kareivių verbavimą ir naudojimą, ir iki 2025 m. panaikinti visų formų vaikų darbą“(11);

G.  kadangi maždaug 152 mln. 5–17 metų amžiaus mergaičių ir berniukų visame įtraukti į vaikų darbą(12), o didžiausia dirbančių vaikų dalis gyvena mažiausiai išsivysčiusiose šalyse; kadangi Afrika, kurioje yra 72,1 mln., ir Azija bei Ramiojo vandenyno regionas, kuriuose yra 62,1 mln. vaikų darbo aukų, yra pasaulio regionai, kuriuose skaičiuojama daugiausia vaikų darbo aukų; kadangi žemės ūkis, paslaugos ir pramonė, įskaitant kasybą, yra trys pagrindiniai sektoriai, kuriuose dirba vaikai; kadangi, nors ir padaryta tam tikra pažanga mažinant vaikų darbą, TDO apskaičiavo, kad nepaisant mažėjimo tendencijų iki 2025 m. vaikų darbe vis dar liktų 121 mln. berniukų ir mergaičių;

H.  kadangi 1999 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti 3 straipsnio d punkte pavojingas vaikų darbas apibrėžiamas kaip „darbas, kuris dėl savo pobūdžio ar aplinkybių, kuriomis jis atliekamas, gali pakenkti vaikų sveikatai, saugumui ar moralei“; kadangi Madagaskaras ratifikavo visas pagrindines tarptautines sutartis dėl vaikų darbo, įskaitant Vaiko teisių konvenciją (ir du jos fakultatyvinius protokolus), TDO konvenciją Nr. 138 dėl minimalaus amžiaus ir TDO konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo; kadangi vyriausybė, bendradarbiaudama, inter alia, su tarptautinėmis darbdavių ir darbuotojų organizacijomis, parengė nacionalinį kovos su vaikų darbu Madagaskare veiksmų planą; kadangi šie įsipareigojimai ir priemonės neduoda veiksmingų rezultatų šiuo požiūriu;

I.  kadangi Tarptautinės darbo organizacijos vaikų darbo apibrėžtyje teigiama, kad „ne visas vaikų atliekamas darbas turėtų būti priskiriamas vaikų darbui, kurį reikia panaikinti; kadangi vaikų ar paauglių dalyvavimas darbe, kuris neturi įtakos jų sveikatai ir asmeniniam tobulėjimui arba netrukdo jų mokymuisi, paprastai laikomas teigiamu dalyku; kadangi pagal Afrikos Sąjungos darbotvarkę iki 2063 m. ir neseniai pasirašytą dešimties metų veiksmų planą dėl vaikų darbo panaikinimo, priverstinio darbo, prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės Afrikoje (2020–2030 m.) Afrikos šalys yra įsipareigojusios panaikinti visų formų vaikų darbą žemyne, laikydamosi Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 2030 m. darnaus vystymosi tikslų (DVT) tikslo Nr. 8.7;

J.  kadangi didžiausia nepriimtino vaikų darbo kategorija yra pavojingas vaikų darbas, kurį dirba apie 73 mln. 5–17 metų amžiaus vaikų, dirbančių pavojingomis sąlygomis įvairiuose sektoriuose, įskaitant kasybą(13); kadangi 2018 m. 47 % visų 5–17 m. amžiaus Madagaskaro vaikų sudarė vaikų darbo jėgą, įskaitant apie 86 000 kalnakasybos sektoriuje dirbančių vaikų(14); kadangi kasyba yra sektorius, kuriame žūsta daugiausia vaikų (vidutiniškai 100 tūkstančių 5–17 m. amžiaus vaikų tenka 32 mirties atvejai);

K.  kadangi Madagaskaras pasaulyje užimą penktą vietą pagal mokyklos nelankančių vaikų skaičių(15), kadangi pusė visų jaunesnių nei penkerių metų amžiaus vaikų Madagaskare kenčia nuo sutrikusio vystymosi ir tik 13 % jų turi prieigą prie elektros energijos(16); kadangi 74 % visų gyventojų gyvena žemiau nacionalinės skurdo ribos, o 80 % gyvena kaimo vietovėse(17); kadangi trys ketvirtadaliai gyventojų gyvena už mažiau kaip 1,90 USD per dieną; kadangi, UNICEF duomenimis, tik 30 % Madagaskaro vaikų turi galimybę lankyti pradinę mokyklą; kadangi švietimas yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią vaikų darbui ir apsaugoti vaikus nuo šlaistymosi gatvėse, kur jie gali tapti prekybos žmonėmis ir išnaudojimo aukomis;

L.  kadangi Madagaskaras yra trečias pagal dydį pasaulyje žėručio eksportuotojas, kuriam 2017 m. teko 6,5 mln. JAV dolerių, ir viena iš šalių, kurioje kyla didžiausia rizika, kad bus pažeistos vaikų teisės vykdant žėručio kasybą, kartu su Indija, Kinija, Šri Lanka, Pakistanu ir Brazilija;

M.  kadangi žėrutis – tai grupė įvairių mineralų, naudojamų elektronikos ir automobilių pramonėje ir esančių įvairiuose produktuose – nuo dažų iki dirvožemio gerinimo priemonių bei nuo makiažo iki išmaniųjų telefonų;

N.  kadangi manoma, kad Madagaskaro žėručio sektoriuje dirba apie 11 000 vaikų; kadangi didžioji šio vaikų darbo dalis sutelkta trijose pietinėse Anosy, Androy ir Ihorombe provincijose, kuriose vaikų sveikatos, mitybos ir mokymosi rezultatai yra blogesni;

O.  kadangi Madagaskaro žėručio sektoriuje dirbantys vaikai dirba atšiauriomis ir nesaugiomis darbo sąlygomis, jiems skauda nugaras, kamuoja galvos skausmai dėl karščio ir vandens ar deguonies trūkumo kasyklose, skauda raumenis dėl pasikartojančio ir sunkaus darbo nešiojant sunkius nešulius, dažnai kamuoja kosulys ir kvėpavimo sutrikimai dėl labai smulkių žėručio dulkių kasyklose ir perdirbimo centruose ir aplink juos, taip pat jiems gresia pavojus žūti dėl minų ar nuošliaužų; kadangi Madagaskaro valdžios institucijos daugeliui kasybos bendruomenių negali suteikti tinkamos prieigos prie sveikatos priežiūros, švietimo ar švaraus geriamojo vandens infrastruktūros;

P.  kadangi pagrindinės vaikų darbo priežastys yra skurdas, migracija, karas ar aplinkos būklės blogėjimas ir klimato kaita, galimybių gauti kokybišką išsilavinimą trūkumas, deramo darbo vietų tėvams trūkumas, socialinės apsaugos ir socialinių normų stoka; kadangi dėl šios priežasties sprendžiant vaikų darbo problemą reikia taikyti daugialypį požiūrį ir analizuoti vaikų darbo modelius konkrečiomis aplinkybėmis;

Q.  kadangi Madagaskaras užima vieną žemiausių vietų pagal Jungtinių Tautų žmogaus socialinės raidos indeksą (angl. Human Development Index, MPI) – 161-ą vietą iš 189 šalių (2017), o 57 % Madagaskaro gyventojų kenčia nuo didelio daugiamačio skurdo, remiantis daugiamačiu skurdo indeksu (angl. Multisize Soverty Index, MPI), ir 2019 m. kovo mėn. 1,3 mln. žmonių Madagaskare labai nukentėjo nuo maisto stygiaus(18); kadangi vaikų darbas yra viena kitą stiprinančių pagrindinių priežasčių, įskaitant skurdą, nelygybę ir nepakankamą prieigą prie pagrindinių socialinių paslaugų, požymis; kadangi vaikų darbo negalima vertinti atskirai;

R.  kadangi Madagaskaro žėručio sektorius apmokestinamas pagal įvairius sudėtingus susitarimus, o eksporto mokesčiai yra palyginti maži ir ne visada tiesiogiai naudingi kasybos bendruomenėms; kadangi išduota tik apie 40 eksporto leidimų, o tai rodo, kad didžioji dalis žėručio kasybos vykdoma neteisėtai ir nereguliuojamai, nesaugiose savavališkose veiklos vietose; kadangi dėl padidėjusio eksporto ir gerokai sumažėjusios vienos tonos kainos padidėjo išnaudojimo darbe rizika;

S.  kadangi Europos Sąjungos veiksmų planu demokratijos ir žmogaus teisių srityje 2015–2019 m. siekiama kovoti su vaikų darbu, be kita ko, remiant „šalis partneres, kad būtų puoselėjamos, apsaugomos ir įgyvendinamos vaiko teisės, daug dėmesio skiriant ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms, kaip antai teisei į mokslą, teisei į sveikatos priežiūrą ir teisei į tinkamą mitybą, taip pat kovai su nepriimtinu vaikų darbu, visuomet atsižvelgiant į vaiko interesus“(19);

T.  kadangi Vaiko teisių komiteto bendrojoje pastaboje Nr. 16 „pripažįstama, kad pareigos ir atsakomybė gerbti vaikų teises praktiškai apima ne tik valstybines ir valstybės kontroliuojamas tarnybas ir institucijas, bet ir privačius subjektus bei verslo įmones“, ir priduriama, kad „visos įmonės privalo vykdyti savo pareigas, susijusias su vaikų teisėmis, o valstybės privalo užtikrinti, kad jos tai darytų“;

U.  kadangi Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ES prekybos susitarimuose(20) įsipareigojo vykdyti visiško vaikų darbo netoleravimo politiką ir paragino paskirtąją Komisijos pirmininko pavaduotoją, atsakingą už demokratiją ir demografiją, Dubravką Šuicą, parengti išsamią vaiko teisių strategiją(21);

V.  kadangi pastaraisiais metais ES pradėjo priimti teisės aktus, kuriais būtų didinama įmonių atskaitomybė, ir į teisės aktus įtraukė išsamaus patikrinimo žmogaus teisių srityje elementus, įskaitant reglamentą dėl naudingųjų iškasenų konfliktų atveju ir ES nefinansinių ataskaitų teikimo direktyvą; kadangi valstybės narės pradėjo priimti nacionalinės teisės aktus, kuriais siekiama to paties tikslo, pvz., Jungtinės Karalystė – Šiuolaikinės vergovės įstatymą, Prancūzija – įstatymą dėl tarptautinių bendrovių rūpestingumo pareigos, Nyderlandai – išsamaus patikrinimo, ar nesinaudojama vaikų darbu, aktą arba Vokietija ir Italija – nacionalinius veiksmų planus siekiant įgyvendinti JTPP; kadangi Komisija paskelbė ketinanti ieškoti būdų, kaip padidinti skaidrumą visoje tiekimo grandinėje, įskaitant privalomo išsamaus patikrinimo aspektus;

W.  kadangi Parlamentas 2010 m. rezoliucijoje paragino Komisiją apsvarstyti galimybę uždrausti ES produktų, pagamintų naudojant vaikų darbą, importą ir pakartojo savo reikalavimus 2016 m. rezoliucijoje, kurioje ragino parengti subalansuotą ir realistišką pasiūlymą dėl teisės akto, įskaitant tokias priemones kaip vaikų darbo neturinčių produktų ženklinimas ir prekių, pagamintų naudojant vaikų darbą, importo draudimas;

1.  griežtai smerkia nepriimtiną visų formų vaikų darbo naudojimą;

2.  yra labai susirūpinęs dėl didelio vaikų darbuotojų skaičiaus Madagaskaro kasyklose ir dėl šių vaikų teisių pažeidimų; primena Madagaskaro valdžios institucijoms jų pareigą ginti vaikų teises ir užtikrinti jų saugumą ir neliečiamumą;

3.  palankiai vertina tai, kad vaikų darbo panaikinimas yra vienas iš naujosios Komisijos prioritetų, ir prašo jos pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip ji siekia spręsti vaikų darbo problemą pasitelkdama ES politiką, teisės aktus ir finansavimą, įskaitant naujas iniciatyvas;

4.  palankiai vertina naujosios Komisijos įsipareigojimą parengti naują išsamią vaiko teisių strategiją ir ragina Komisiją užtikrinti, kad ši strategija padėtų pašalinti pagrindines vaikų darbo priežastis ir nepriimtinas jo formas; ragina ES užtikrinti, kad pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant kovą su vaikų darbu ir išnaudojimu, ir toliau būtų svarbiausias politinio dialogo su Madagaskaru elementas;

5.  palankiai vertina tai, jog valstybės narės pabrėžė, kad siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų darbotvarkės(22) iki 2030 m. viziją ir tikslus reikia, kad būtų sparčiau imamasi veiksmų tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose pasaulio dalyse; dar kartą pabrėžia, kad reikia nedelsiant veiksmingai reaguoti į tarptautinių bendrovių vykdomus žmogaus teisių pažeidimus; todėl palankiai vertina vykstančias derybas dėl privalomos JT tarptautinių korporacijų ir žmogaus teisių sutarties; dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares konstruktyviai dalyvauti šiose derybose ir atlikti aktyvų vaidmenį bei prisidėti rengiant konkrečius pasiūlymus, įskaitant galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis; todėl ragina valstybes nares įgalioti Komisiją aktyviai dalyvauti derybose;

6.  palankiai vertina tai, kad ES ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad parengtu privalomus vykdyti reglamentus dėl privalomo išsamaus patikrinimo konkrečiuose sektoriuose, kuriuose kyla didelis žmogaus teisių pažeidimų pavojus, kaip antai, medienos pramonės ir konflikto zonų naudingųjų iškasenų sritys; pažymi, kad kai kurios valstybės narės taip pat parengė teisės aktus, pvz., Prancūzija parengė Įstatymą dėl tarptautinių bendrovių rūpestingumo pareigos, Nyderlandai – Išsamaus patikrinimo, ar nesinaudojama vaikų darbu, įstatymo projektą; taip pat pažymi, kad ES pradėjo ne vieną iniciatyvą, kuriomis siekiama skatinti išsamų tikrinimą, ir kad keliose Europos Parlamento rezoliucijose ES raginama parengti papildomas privalomas taisykles šioje srityje;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su įvairiais sektoriais siekiant užtikrinti veiksmingą įvairių tiekimo grandinių stebėseną, kad ES rinkose būtų išvengta su vaikų darbu susijusių produktų ir paslaugų; pakartoja savo raginimą dėl importo ir tiekimo grandinės kontrolės suderinimo ir stiprinimo, be kita ko, dedant pastangas, kad būtų taikomas privalomas išsamus tikrinimas ir įgyvendinami EBPO standartai;

8.  primena, kad kasyba yra tarp sektorių, kuriuose esama didžiausios darbuotojų teisių pažeidimo rizikos; pažymi, kad konflikto zonų naudingųjų iškasenų reglamentas įsigalios 2021 m. sausio mėn. o Komisija turės pateikti Parlamentui jo įgyvendinimo ataskaitą iki 2023 m. sausio mėn.; mano, kad atliekant peržiūrą turėtų būti atsižvelgta į reglamento poveikį vietoje ir įvertinta galimybė įtraukti tokias iškasenas kaip žėrutis;

9.  primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su Madagaskaru siekiant jam padėti patvirtinti ir įgyvendinti teisės aktus, politiką, biudžetą ir veiksmų programas, kuriais būtų prisidedama prie visapusiško visų kiekvieno vaiko teisų, įskaitant vaikų darbininkų teises, įgyvendinimo, taip pat asmenų, dirbančių kasybos sektoriuje, darbo sąlygų gerinimo; ragina ES delegaciją Madagaskare toliau atidžiai stebėti vaiko teisių padėtį šalyje;

10.  pabrėžia, jog svarbu, kad 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP) atspindėtų ES įsipareigojimus siekti panaikinti skurdą ir uždrausti nepriimtiną vaikų darbą, taip pat, įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus, iki 2025 m. panaikinti vaikų darbą, be kita ko, Madagaskare(23), laikantis Jungtinių Tautų darbotvarkės iki 2030 m. terminų(24); ragina Madagaskaro vyriausybę visapusiškai įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal TDO konvenciją Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus, visų pirma didinat finansinius pajėgumus stebėti ir tikrinti kasyklų darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygas, taip pat platesniu mastu – sudarant tinkamas galimybes gauti pagrindinio švietimo, sveikatos priežiūros ir sanitarijos paslaugas bei geriamojo vandens; ragina Madagaskaro vyriausybę ginti vaiko teises ir skatinti vaikų darbo panaikinimą;

11.  primygtinai ragina Komisiją diskusijose su Madagaskaru kelti klausimą dėl Madagaskaro kasybos bendrovių, besinaudojančių vaikų darbu, siekiant užtikrinti, kad jokia šių bendrovių produkcijos dalis nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai importuojama į ES;

12.  ragina reformuoti ES ir Madagaskaro ekonominės partnerystės susitarimą su Madagaskaru ir kitais Rytų ir Pietų Afrikos partneriais, kad į jį būtų įtrauktas gerai parengtas prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame būtų įtvirtintas tarptautiniu mastu sutartų darbuotojų teisių standartų laikymasis, įskaitant kovą su vaikų darbu;

13.  ragina visas ES ir tarptautines įmones laikytis sąžiningos prekybos ir etiškų prekių ir medžiagų principų;

14.  rekomenduoja, kad ateityje Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) reglamentas būtų taikomas atsižvelgiant į vaikų darbo panaikinimą, be kita ko, socialinės įtraukties ir žmogaus socialinės raidos srityje, o tai užtikrins, kad ES investuoja į švietimą, sveikatą, mitybą, socialinę apsaugą ir bendrą vaiko apsaugos sistemų stiprinimą;

15.  primygtinai ragina Komisiją ir ES delegacijas užtikrinti prasmingas konsultacijas su vietos ir tarptautinėmis pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant užtikrinti, kad vykdant KVTBP programavimo procesą, įskaitant su Madagaskaru susijusį programavimo procesą, būtų atsižvelgiama į programų medžiagą ir dirbančių vaikų patirtį;

16.  rekomenduoja Komisijai įgyvendinant KVTBP teminę žmogaus teisių ir demokratijos programą toliau remti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimą, kovą su vaikų darbu ir moderniomis priverstinio darbo formomis, taip pat saugoti žmogaus teisių gynėjus;

17.  ragina ES, kaip svarbiausią žmogaus teisių srities veikėją pasaulyje, imtis vadovaujančio vaidmens dėl vaikų darbo panaikinimo ir dėl skubių ir veiksmingų priemonių, padėsiančių iki 2025 m. panaikinti visų formų vaikų darbą, taikymo;

18.  rekomenduoja Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) pagal kitą ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje teikti pirmenybę vaiko teisių apsaugai ir skatinimui bei vaikų darbo panaikinimui;

19.  rekomenduoja EIVT rengti kitą ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje prasmingai ir veiksmingai dalyvaujant pilietinės visuomenės organizacijoms, įskaitant vaiko teisių organizacijas ir pačius vaikus;

20.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būsima ES strategija Afrikoje būtų grindžiama siekiu įgyvendinti DVT ir investicijomis į įvairias vaiko teises, kartu užtikrinant, kad pagal šią strategiją daugiausia dėmesio būtų skiriama vaikų darbo panaikinimui; rekomenduoja Komisijai susitarime baigus galioti Kotonu susitarimui didžiausią dėmesį skirti vaiko teisėms;

21.  ragina Komisiją parengti išsamią Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategiją ir kaip svarbiausią tikslą nustatyti vaikų darbo panaikinimą; pabrėžia, kad reikia visapusiškai įgyvendinti politikos suderinamumo vystymosi labui principą, kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje, ir vaiko teisių srityje integruoti principą „nepakenk“; pabrėžia, kad šiuo tikslu svarbu įtraukti kovą su priverstiniu darbu ir vaikų darbu į visus ES ekonominės partnerystės susitarimus, pasinaudojant privalomais ir vykdytinais darnaus vystymosi skyriais, kurie turi atspindėti aukščiausius aplinkos apsaugos ir socialinius standartus, ypač susijusius su vaikų darbu, atsižvelgiant į Komisijos pirmininkės von der Leyen įsipareigojimą dėl visiško vaikų darbo netoleravimo politikos;

22.  primena, kad vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduria besivystančios šalys, yra pakelti pasaulinę vertės grandinę įvairinant ekonomiką, o tam reikia sąžiningų ir vystymąsi skatinančių pasaulio prekybos taisyklių; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ES turėtų susilaikyti nuo prekybos politikos, pagal kurią besivystančioms šalims paprastai draudžiama taikyti eksporto mokesčius žaliavoms pagal ekonominės partnerystės susitarimus, jei tai suderinama su PPO taisyklėmis; ragina Komisiją aktyviai dirbti PPO siekiant skatinti daugiašales tvaraus pasaulinių vertės grandinių valdymo taisykles, įskaitant privalomą išsamų tiekimo grandinės patikrinimą;

23.  ragina Madagaskarą į savo nacionalines vystymosi darbotvarkes įtraukti jaunimo įtraukties klausimą, taip pat priimti priemones atstovavimui jaunimui visais sprendimų priėmimo lygmenimis pagerinti, taip pat užtikrinti konkretų ir tinkamą biudžeto lėšų skyrimą pagal programas, kuriomis jaunimui sudaromos sąlygos gauti pradinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą;

24.  atkreipia dėmesį į naujausią Madagaskaro Kasybos kodekso peržiūrą ir ragina vyriausybę, remiantis įgyvendinamomis iniciatyvomis, pvz., atsakingos žėručio kasybos iniciatyva, teikti pirmenybę savo tarptautinių įsipareigojimų laikymuisi, be kita ko, turint mintyje socialinius ir aplinkos apsaugos standartus, deramą darbą ir žmogaus teisių apskritai bei vaiko teisių paisymą;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Europos Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES tarybai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Pietų Afrikos vystymosi bendrijai, Afrikos Sąjungos komisijai ir Madagaskaro vyriausybei.

(1) OL C 380 E, 2012 12 11, p. 129.
(2) OL C 356, 2018 10 4, p. 58.
(3) OL C 263, 2018 7 25, p. 371.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0066.
(5) https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
(6) OL C 101, 2018 3 16, p. 19.
(7) OL C 337, 2018 9 20, p. 33.
(8) OL C 215, 2018 6 19, p. 125.
(9) https://www.terredeshommes.nl/sites/tdh/files/visual_select_file/tdh_mica_madagascar_rapport.pdf
(10) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnis.
(11) Jungtinės Tautos. 2015 m. „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ JT dok. A/RES/70/1. Paskelbta: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(12) TDO. 2017 m. Vaikų darbo visuotinis vertinimas, rezultatai ir tendencijos, 2012–2016 m. https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
(13) https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm
(14) INSTAT/UNICEF, Madagaskaras, 2018 m., „Vaikų darbas“, „Multiple Indicator Cluster Survey“ (MICS), „PowerPoint“ pristatymas.
(15) Pasaulio banko interneto svetainė, School Enrolment Primary, https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=MG
(16) Pasaulio banko interneto svetainė „Where We Work“, Madagaskaras, „Apžvalga“, https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview
(17) Ekonomikos ir planavimo ministerija, Nacionalinė žmogaus socialinės raidos ataskaita, RNDH Nr. 6, 2018, https://bit.ly/2IWdx8o
(18) OCHA, Madagaskaras, Humanitarinės padėties apžvalga, 2019 m. kovo–balandžio mėn., https://tinyurl.com/y4z3zrbo
(19) Europos Sąjungos Taryba. 2015 m. 2015–2019 m. ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje. 15 b veiksmas https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(20) „Daugiau siekianti Sąjunga. Mano Europos darbotvarkė“, kandidatė į Europos Komisijos pirmininko pareigas Ursula von der Leyen. 2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politinės gairės. Paskelbta adresu: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lt.pdf
(21) Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Komisijos pirmininko pavaduotojos, atsakingos už demokratiją ir demografiją, Dubravkos Šuicos įgaliojamasis raštas. 2019 m. rugsėjo 10 d. Paskelbta: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
(22) https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
(23) https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-madagascar.html
(24) Naujasis Europos konsensusas dėl vystymosi: „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“, 2017 m. https://www.consilium.europa.eu/media/24011/european-consensus-for-development-st09459en17.pdf

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika