Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0330B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0022/2019

Předložené texty :

A9-0022/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2020 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0038

Přijaté texty
PDF 182kWORD 61k
Čtvrtek, 13. února 2020 - Štrasburk Předběžné znění
Systém falešných a pravých dokladů online (FADO) ***I
P9_TA-PROV(2020)0038A9-0022/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0631),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 21. března 2019 rozdělit návrh Komise a pověřit Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby vypracoval samostatnou legislativní zprávu o ustanoveních týkajících se systému Falešné a pravé doklady online (FADO), zejména bodů odůvodnění 80 až 83, 102, 114 a 115 a článku 80 návrhu Komise;

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0150/2019),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 12. prosince 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. února 2019(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. prosince 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 40 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0022/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) Úř. věst. C 168, 16.5.2019, s. 74.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. února 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o systému Falešné a pravé doklady online (FADO) a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV
P9_TC1-COD(2018)0330B

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský systém archivace vyobrazení falešných a pravých dokladů online (dále jen „systém FADO“) byl zřízen společnou akcí Rady 98/700/SVV(4) v rámci generálního sekretariátu Rady. Systém FADO byl vytvořen za účelem usnadnění výměny informací mezi orgány členských států o pravých dokladech a známých způsobech falšování. Systém FADO umožňuje elektronické uchovávání, rychlou výměnu a potvrzování informací o pravých a falešných dokladech. Vzhledem k tomu, že odhalování falešných dokladů je důležité i pro občany, organizace a podniky, zpřístupnil generální sekretariát Rady pravé doklady ▌rovněž ve Veřejném rejstříku pravých dokladů totožnosti a cestovních ▌dokladů online, známém jako PRADO.

(2)  Jelikož je správa systému ▌FADO zastaralá a měla by se přizpůsobit institucionálnímu rámci zavedenému Smlouvou o fungování Evropské unie, společná akce 98/700/SVV by měla být zrušena a nahrazena novým, aktualizovaným nástrojem.

(3)  Toto nařízení představuje nezbytný nový právní základ upravující systém FADO.

(4)  Podvody s doklady mohou v konečném důsledku ohrozit vnitřní bezpečnost Unie. Používání systému FADO jakožto elektronického systému pro uchovávání údajů, který popisuje případné rozpoznávací znaky pravých i falešných dokladů, je důležitým nástrojem v boji proti podvodům s doklady, zejména na vnějších hranicích. Vzhledem k tomu, že systém FADO přispívá podporou, kterou poskytuje policejním orgánům, pohraniční stráži a dalším donucovacím orgánům členských států v boji proti podvodům s doklady, k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v rámci Unie, představuje významný nástroj pro uplatňování schengenského acquis.

(5)  Ačkoli jsou falešné doklady a podvodné zneužívání totožnosti často odhalovány na vnějších hranicích, boj proti falešným dokladům je oblast, na kterou se vztahuje policejní spolupráce. Falešnými doklady jsou pseudodoklady, pozměněné doklady a padělané doklady. ▌Používání falešných dokladů v Unii se v posledních letech výrazně zvýšilo. Podvody s doklady a podvodné zneužívání totožnosti zahrnují výrobu a používání falešných dokladů a používání pravých dokladů získaných ▌podvodným způsobem. Falešné doklady představují víceúčelový nástroj trestné činnosti, neboť mohou být opakovaně používány na podporu různých forem trestné činnosti, včetně praní peněz a terorismu. Techniky používané k výrobě falešných dokladů jsou stále důmyslnější, a proto je zapotřebí mít k dispozici vysoce kvalitní a často aktualizované informace o případných rozpoznávacích znacích, zejména bezpečnostních prvcích a charakteristikách podvodů.

(6)  Systém FADO by měl obsahovat informace o všech typech pravých cestovních dokladů, dokladů totožnosti, povolení k  pobytu a dokladů osvědčujících osobní stav, řidičských průkazů a technických průkazů vozidel vydávaných členskými státy, průkazů vydávaných Unií a o falešných verzích těchto dokladů, které mají k dispozici. Mělo by být umožněno, aby systém FADO obsahoval informace o dalších souvisejících úředních dokladech, zejména těch, jež se používají na podporu žádostí o úřední doklady, vydávaných členskými státy, a o jejich falešných verzích. Rovněž by mělo být umožněno, aby systém FADO obsahoval informace o všech typech pravých cestovních dokladů, dokladů totožnosti, dokladů o pobytu a dokladů osvědčujících osobní stav, řidičských průkazů a technických průkazů a o dalších souvisejících úředních dokladech, zejména těch, jež se používají na podporu žádostí o úřední doklady, vydávaných třetími stranami, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva a o falešných verzích těchto dokladů.

(7)  Osobní údaje v systému FADO by měly být zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely provozu systému FADO. Jako přímý důsledek účelu, pro nějž byl systém FADO vytvořen, by v systému FADO měly být uchovány pouze omezené informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Systém FADO by měl obsahovat osobní údaje ve formě zobrazení obličeje nebo alfanumerických údajů pouze tehdy, pokud souvisejí s bezpečnostními prvky nebo se způsobem falšování dokladu. Mělo by být umožněno, aby takové omezené osobní údaje byly uchovávány buď v podobě různých prvků obsažených ve vzorech pravých dokladů, nebo v podobě pseudonymizovaných údajů v pravých nebo falešných dokladech. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“), která se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896(5), by měla učinit nezbytné kroky k pseudonymizaci všech prvků osobních údajů, které nejsou nezbytné k účelům, pro něž jsou údaje zpracovávány v souladu se zásadou minimalizace údajů. V systému FADO by nemělo být umožněno vyhledávat jakékoli prvky osobních údajů, ani by nemělo být umožněno zjistit prostřednictvím systému FADO totožnost jakékoli fyzické osoby bez využití dalších údajů. Systém FADO by neměl být používán ke zjišťování totožnosti fyzických osob.

(8)  Jakékoliv zpracování osobních údajů členskými státy v souvislosti s tímto nařízením by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(6) nebo případně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680(7).

(9)  Ačkoli členské státy mohou zachovat nebo rozvíjet své vlastní vnitrostátní systémy obsahující informace o pravých a falešných dokladech, měly by být povinny poskytovat agentuře informace o pravých dokladech, které vydávají, včetně informací o jejich bezpečnostních prvcích a o falešných verzích těchto dokladů, které mají k dispozici. Agentura by měla vkládat tyto informace do systému FADO a zajistit jejich jednotnost a kvalitu.

(10)  Unie vydává pro služební účely v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013(8)průkazy členům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie a zaměstnancům Unie. Unie by měla být povinna poskytovat agentuře informace o takových pravých dokladech a o jejich bezpečnostních prvcích.

(11)  Různým zainteresovaným stranám včetně široké veřejnosti by měly být poskytnuty různé úrovně přístupu do systému FADO ▌ v závislosti na jejich potřebách a citlivosti dotčených údajů.

(12)  K zajištění toho, aby členské státy měly vysokou úroveň kontroly nad podvody s doklady, by ▌ orgánům ▌členských států příslušným v oblasti podvodů s doklady, jako jsou policejní orgány, pohraniční stráž a jiné donucovací orgány a další příslušné vnitrostátní orgány, měly být poskytnuty k systému FADO různé úrovně přístupu podle zásady „vědět jen to nejnutnější“ v závislosti na jejich potřebách. Členské státy by měly určit příslušné orgány, kterým má být přístup poskytnut, a úroveň přístupu, která jim má být poskytnuta. Komise a agentura by měly rovněž určit správní útvary, které jsou oprávněny k přístupu do systému FADO. Systém FADO by měl uživatelům umožnit, aby měli k dispozici informace o všech nových způsobech falšování, které byly odhaleny, a o nových pravých dokladech, které jsou v oběhu, a to v závislosti na jejich přístupových právech.

(13)  V uplynulých letech získala ▌agentura odborné znalosti týkající se problematiky podvodů s doklady. Využitím odborných znalostí agentury by se měla posílit součinnost v této oblasti ve prospěch členských států. Agentura by měla převzít a provozovat systém FADO, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2019/1896. Tímto převzetím by neměly být dotčeny subjekty, které již do systému FADO přístup mají, zejména Komise, agentura, Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794(9), členské státy a široká veřejnost. Poté, co agentura převezme systém FADO, by tato agentura měla poskytovat členským státům podporu při odhalování falešných dokladů. Vedle toho může v souladu s  nařízením (EU) 2019/1896 agentuře, je-li to vhodné, poskytovat technickou podporu Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726(10).

(14)  Mělo by být zajištěno, aby systém FADO během přechodného období zůstal plně funkční až do doby, než proběhne jeho účinné převedení a stávající údaje budou převedeny do nového systému. Vlastnictví stávajících údajů by pak mělo přejít na ▌agenturu.

(15)  Tímto nařízením není dotčena pravomoc členských států, pokud jde o uznávání cestovních pasů, cestovních dokladů, víz nebo jiných dokladů totožnosti.

(16)  Za účelem umožnění přístupu k informacím v systému FADO nejen Komisi a agentuře, ale i dalším orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, třetím stranám, jako jsou třetí země, územní celky či mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva, nebo soukromým subjektům, jako jsou letecké společnosti a jiní přepravci, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o zavádění opatření pro udělení přístupu do systému FADO v omezeném rozsahu uvedeným orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, třetím stranám a soukromým subjektům. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(11). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(17)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technickou architekturu systému FADO, stanovení technických specifikací, ▌ ▌ postupů pro kontrolu a ověřování informací, jakož i určení data účinného zavedení systému FADO agenturou. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(12).

(18)  V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(19)  Irsko se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES(13).

(20)  Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států ▌k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(14), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí Rady 1999/437/ES(15).

(21)  Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody ▌ mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(16), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV(17).

(22)  Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(18), která spadají do oblasti uvedené v článku 1 bodě H rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU(19).

(23)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 46 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(20)  a dne 3. prosince 2018 vydal stanovisko,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a účel

Tímto nařízením se zřizuje systém Falešné a pravé doklady online (dále jen „systém FADO“) obsahující informace o pravých dokladech vydávaných členskými státy, Unií a třetími stranami, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva, a o falešných verzích těchto dokladů.

Účelem systému FADO je přispívat k boji proti podvodům s doklady a podvodnému zneužívání totožnosti sdílením informací o bezpečnostních prvcích pravých a falešných dokladů a možných charakteristikách podvodů s těmito doklady mezi orgány členských států příslušnými v oblasti podvodů s doklady.

Účelem systému FADO je rovněž přispívat k boji proti podvodům s doklady a podvodnému zneužívání totožnosti sdílením informací s dalšími subjekty, včetně široké veřejnosti.

Článek 2

Oblast působnosti a obsah systému FADO

1.  Systém FADO obsahuje informace o cestovních dokladech, dokladech totožnosti, povoleních k  pobytu a dokladech osvědčujících osobní stav, řidičských průkazech a technických průkazech vozidel vydávaných členskými státy nebo Unií a informace o falešných verzích těchto dokladů.

Systém FADO může obsahovat informace o dokladech uvedených v prvním pododstavci vydávaných třetími stranami, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva, a informace o falešných verzích těchto dokladů.

Systém FADO může obsahovat informace o dalších souvisejících úředních dokladech, zejména těch, které se používají na podporu žádostí o úřední doklady vydávané členskými státy a případně třetími stranami, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva, a informace o falešných verzích těchto dokladů.

2.  Informacemi uvedenými v odstavci 1 jsou:

a)  informace, včetně zobrazení, o  pravých dokladech a jejich vzorech a o jejich bezpečnostních prvcích;

b)  informace, včetně zobrazení, o falešných dokladech, ať již pozměněných, padělaných či pseudodokladech, a o charakteristikách podvodů s nimi;

c)  souhrnné informace o technikách padělání;

d)  souhrnné informace o bezpečnostních prvcích pravých dokladů; a

e)  statistiky o odhalených falešných dokladech.

Systém FADO může obsahovat rovněž příručky, seznamy kontaktních údajů,  informace o platných cestovních dokladech a jejich uznávání členskými státy, doporučení týkající se účinných postupů pro odhalování specifických způsobů falšování a další užitečné související informace.

3.  Členské státy a Unie předají ▌neprodleně Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) informace o dokladech uvedených v  odst. 1 prvním pododstavci.

Členské státy mohou agentuře předat informace o dokladech uvedených v odst. 1 druhém a třetím pododstavci.

Třetí strany, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva, mohou agentuře předat informace o dokladech uvedených v odst. 1 druhém a třetím pododstavci.

Článek 3

Povinnosti agentury

1.  Při plnění svého úkolu podle článku 79 nařízení (EU) 2019/1896 zajistí agentura řádné a spolehlivé fungování systému FADO a příslušným orgánům členských států poskytne podporu při odhalování falešných dokladů.

2.  Agentura odpovídá za včasné a účinné vkládání získaných informací do systému FADO a zajišťuje jednotnost a kvalitu těchto informací.

Článek 4

Architektura systému FADO a přístup do něj

1.  Architektura systému FADO poskytuje uživatelům různé úrovně přístupu k informacím.

2.  Komise a agentura v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů a orgány členských států příslušné v oblasti podvodů s doklady, jako jsou policejní orgány, pohraniční stráž a jiné donucovací orgány a další příslušné vnitrostátní orgány, mají zabezpečený přístup do systému FADO podle zásady „vědět jen to nejnutnější“.

3.  Architektura systému FADO poskytuje široké veřejnosti přístup ke vzorům pravých dokladů nebo k pravým dokladům s pseudonymizovanými údaji.

4.  Přístup k informacím uchovávaným v systému FADO mohou v omezeném rozsahu získat tyto subjekty:

a)  orgány, instituce a jiné subjekty Unie jiné, než jsou ty uvedené v odstavci 2;

b)  třetí strany, jako jsou třetí země, územní celky, mezinárodní organizace a jiné subjekty mezinárodního práva;

c)  soukromé subjekty, jako jsou letecké společnosti a jiní dopravci.

5.  Komise přijme v souladu s článkem 8 akty v přenesené pravomoci, jimiž doplní toto nařízení tím, že zavede opatření, kterými subjektům uvedeným v odstavci 4 tohoto článku udělí přístup k informacím uchovávaným v systému FADO. Akty v přenesené pravomoci stanoví pro subjekty uvedené v odstavci 4 tohoto článku tu část systému FADO, k níž má být udělen přístup, a veškeré zvláštní postupy a podmínky, které mohou být nezbytné, včetně požadavku na uzavření dohody mezi agenturou a třetí stranou nebo soukromým subjektem, jak jsou uvedeny v odst. 4 písm. b) a c) tohoto článku.

6.  Členské státy určí, které orgány příslušné v oblasti podvodů s doklady a další příslušné vnitrostátní orgány mají mít přístup do systému FADO, včetně úrovně přístupu, která jim má být poskytnuta, a informují o tom Komisi a agenturu.

Informace uvedené v prvním pododstavci předá Komise na žádost Evropskému parlamentu.

Článek 5

Zpracování osobních údajů agenturou

1.  Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení agentura uplatňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725(21). Agentura zpracovává osobní údaje, pouze pokud je to nezbytné pro plnění jejího úkolu spočívajícího v provozování systému FADO.

Pokud jde o pravé doklady, systém FADO smí obsahovat pouze osobní údaje zahrnuté ve vzorech těchto dokladů nebo pseudonymizované údaje.

Pokud jde o falešné doklady, systém FADO smí obsahovat pouze osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro popsání či uvedení charakteristik podvodu nebo způsobu falšování takových dokladů.

2.  Agentura zabezpečí, aby byla zavedena technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, s cílem zajistit, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely provozování systému FADO, a to v souladu se zásadou minimalizace údajů a způsobem, který neumožňuje zjištění totožnosti jakékoli fyzické osoby prostřednictvím systému FADO, aniž by byly využity další údaje.

Článek 6

Prováděcí akty

1.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž:

a)  stanoví technickou architekturu systému FADO;

b)  stanoví technické specifikace pro vkládání informací do systému FADO a jejich uchovávání v něm v souladu s vysokými standardy;

c)  stanoví postupy pro kontrolu a ověřování informací obsažených v systému FADO;

d)  určí datum účinného zavedení systému FADO agenturou.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

2.  Komise přijme prováděcí akt uvedený v odst. 1 písm. d) po ověření toho, že byly splněny tyto podmínky:

a)  byly přijaty prováděcí akty uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c);

b)  agentura oznámila Komisi úspěšné zavedení architektury systému FADO;

c)  agentura oznámila Komisi, že bylo dokončeno předání informací z generálního sekretariátu Rady agentuře.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95(22). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 8

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 5 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 9

Zrušující a přechodná ustanovení

1.  Společná akce 98/700/SVV se zrušuje s účinkem od data účinného zavedení systému FADO agenturou, o němž bude rozhodnuto prováděcím aktem uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení.

2.  Generální sekretariát Rady předá agentuře informace, které jsou obsaženy v systému FADO zřízeném společnou akcí 98/700/SVV.

3.  Členské státy souhlasí s tím, že informace uchovávané v systému FADO zřízeném společnou akcí 98/700/SVV, které jsou v jejich vlastnictví, předá generální sekretariát Rady do systému FADO zřízeného tímto nařízením.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2)Úř. věst. C 168, 16.5.2019, s. 74.
(3)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. února 2020.
(4) Společná akce 98/700/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského systému archivace vyobrazení (FADO), (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s. 4).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).
(8)Nařízení Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).
(11)Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
(14)Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
(15)Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
(16)Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
(17) Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).
(18) Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 3.
(19)Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).
(20)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(22) Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1).

Poslední aktualizace: 14. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí