Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0330B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0022/2019

Indgivne tekster :

A9-0022/2019

Forhandlinger :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Afstemninger :

PV 13/02/2020 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0038

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 39k
Torsdag den 13. februar 2020 - Strasbourg
Systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. februar 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0631),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 21. marts 2019 om at opdele Kommissionens forslag og bemyndige Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til at udarbejde en særskilt lovgivningsmæssig betænkning om bestemmelserne vedrørende systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO), nemlig betragtning 80-83, 102, 114 og 115 og artikel 80 i Kommissionens forslag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 77, stk. 2, litra b) og d), og artikel 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0150/2019),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 6. februar 2019(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. december 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 40,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0022/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 110 af 22.3.2019, s. 62.
(2) EUT C 168 af 16.5.2019, s. 74.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. februar 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/... om systemet for falske og ægte dokumenter online (FADO) og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA
P9_TC1-COD(2018)00330B

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/493.)

Seneste opdatering: 14. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik