Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0330B(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0022/2019

Ingediende teksten :

A9-0022/2019

Debatten :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Stemmingen :

PV 13/02/2020 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0038

Aangenomen teksten
PDF 129kWORD 44k
Donderdag 13 februari 2020 - Straatsburg
FADO-systeem (Fraudedocumenten en Authentieke Documenten Online) ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 februari 2020 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631),

–  gezien het op 21 maart 2019 door de Conferentie van voorzitters genomen besluit om het voorstel van de Commissie te splitsen en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken toestemming te verlenen om een apart wetgevingsverslag op te stellen voor de bepalingen inzake het FADO-systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online, namelijk de overwegingen 80 tot en met 83, 102, 114 en 115 en artikel 80 van het voorstel van de Commissie,

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 77, lid 2, onder b) en d), en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0150/2019),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–  gezien artikel 294, lid 3, en artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 12 december 2018(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 6 februari 2019(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 4 december 2019 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikelen 59 en 40 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0022/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 110 van 22.3.2019, blz. 62.
(2) PB C 168 van 16.5.2019, blz. 74.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 februari 2020 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad over het systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2020/493.)

Laatst bijgewerkt op: 14 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid