Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0330B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0022/2019

Texte depuse :

A9-0022/2019

Dezbateri :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Voturi :

PV 13/02/2020 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0038

Texte adoptate
PDF 211kWORD 57k
Joi, 13 februarie 2020 - Strasbourg Ediţie provizorie
Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) ***I
P9_TA-PROV(2020)0038A9-0022/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0631),

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 21 martie 2019 de a împărți propunerea Comisiei și de a autoriza Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne să elaboreze un raport legislativ separat pentru dispozițiile referitoare la sistemul Documente false și autentice online (FADO), și anume considerentele 80-83, 102, 114 și 115 și articolul 80 din propunerea Comisiei,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) literele (b) și (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0150/2019),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 decembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 februarie 2019(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 decembrie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0022/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 110, 22.3.2019, p. 62.
(2) JO C 168, 16.5.2019, p. 74.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul Documente false și autentice on-line (FADO) și de abrogare a Acțiunii comune 98/700/JAI a Consiliului
P9_TC1-COD(2018)0330B

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Sistemul european de arhivare a imaginilor Documente False și Autentice On-line (FADO) a fost instituit prin Acțiunea comună 98/700/JAI a Consiliului(4) în cadrul Secretariatului General al Consiliului. Sistemul FADO a fost creat pentru a facilita schimbul de informații cu privire la documentele autentice și la metodele de falsificare cunoscute între autoritățile statelor membre. Sistemul FADO asigură stocarea electronică, schimbul rapid și validarea informațiilor referitoare la documente autentice și false. Având în vedere că depistarea documentelor false este importantă și pentru cetățeni, organizații și mediul de afaceri, Secretariatul General al Consiliului a pus la dispoziție documente autentice și într-un ▌registru public online al documentelor ▌autentice de călătorie și de identitate, cunoscut sub denumirea de PRADO.

(2)  Întrucât gestionarea ▌ sistemului FADO este depășită și ar trebui să fie adaptată cadrului instituțional instituit de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Acțiunea comună 98/700/JAI ar trebui abrogată și înlocuită cu un nou instrument, actualizat.

(3)  Prezentul regulament constituie noul temei juridic necesar pentru reglementarea sistemului FADO.

(4)  Fraudarea documentelor poate submina, în cele din urmă, securitatea internă a Uniunii. Utilizarea sistemului FADO ca sistem de stocare electronică care descrie posibilele puncte de detecție, atât în cazul documentelor autentice, cât și al celor false, este un instrument important de combatere a fraudării documentelor, în special la frontierele externe. Având în vedere că sistemul FADO contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate în Uniune prin sprijinirea poliției, a poliției de frontieră și a altor autorități de aplicare a legii ale statelor membre în combaterea fraudării documentelor, sistemul FADO constituie un instrument important pentru aplicarea acquis-ului Schengen.

(5)  Deși documentele false și frauda de identitate sunt adesea depistate la frontierele externe, lupta împotriva documentelor false este un domeniu acoperit de cooperarea polițienească. Documentele false sunt pseudo-documente, documente care au fost falsificate și documente care au fost contrafăcute. Utilizarea ▌documentelor false în Uniune a crescut semnificativ în ultimii ani. Fraudarea documentelor și frauda de identitate implică producerea și utilizarea de documente false și utilizarea unor documente autentice obținute în mod fraudulos ▌. Documentele false sunt un instrument infracțional multifuncțional deoarece pot fi utilizate în mod repetat pentru a sprijini diferite activități infracționale, inclusiv spălarea banilor și terorismul. Tehnicile utilizate pentru a produce documente false au devenit din ce în ce mai sofisticate și, ca urmare, este necesar să existe informații de înaltă calitate privind posibilele puncte de detecție, în special privind elementele de securitate și caracteristicile fraudei, precum și o actualizare frecventă a respectivelor informații.

(6)  Sistemul FADO ar trebui să conțină informații privind toate tipurile de documente autentice de călătorie, de identitate, de ședere și de stare civilă, de permise de conducere și de certificate de înmatriculare a vehiculelor emise de statele membre, privind permisul de liberă trecere emis de Uniune, precum și versiunile false ale acestor documente aflate în posesia lor. Ar trebui să existe posibilitatea ca sistemul FADO să conțină informații cu privire la alte documente oficiale conexe, în special cele utilizate în sprijinul cererilor de documente oficiale, emise de statele membre, precum și cu privire la versiunile false ale acestor documente. De asemenea, ar trebui să existe posibilitatea ca sistemul FADO să conțină informații privind toate tipurile de documente autentice de călătorie, de identitate, de ședere și de stare civilă, de permise de conducere și de certificate de înmatriculare a vehiculelor, precum și alte documente oficiale conexe, în special cele utilizate în sprijinul cererilor de documente oficiale, emise de părți terțe, cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional, precum și cu privire la versiunile false ale acestora.

(7)  Datele cu caracter personal în sistemul FADO ar trebui să fie prelucrate strict în limita a ceea ce este necesar în scopul operării sistemului FADO. Ca o consecință directă a scopului pentru care sistemul FADO a fost creat, în sistemul FADO ar trebui stocate doar informații limitate referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. Sistemul FADO ar trebui să conțină date cu caracter personal, sub formă de imagini faciale sau de informații alfanumerice doar în măsura în care acestea sunt legate de elementele de securitate sau de metoda de falsificare a unui document. Ar trebui să fie posibilă stocarea unor astfel de date cu caracter personal limitate fie sub forma unor elemente diferite care apar în specimenele de documente autentice, fie sub formă de date pseudonimizate în documente autentice sau false. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare „agenția”), reglementată prin Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului(5) ar trebui să ia măsurile necesare pentru pseudonimizarea tuturor elementelor de date cu caracter personal care nu sunt necesare în raport cu scopurile în care datele sunt prelucrate în conformitate cu principiul minimizării datelor. Ar trebui să nu fie posibilă căutarea vreunor elemente de date cu caracter personal în sistemul FADO și nici identificarea vreunei persoane fizice prin intermediul sistemului FADO, fără a utiliza date suplimentare. Sistemul FADO nu ar trebui utilizat pentru a identifica o persoană fizică.

(8)  Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre în contextul prezentului regulament ar trebui să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(6) sau cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului(7), după caz.

(9)  Deși își pot menține sau dezvolta propriile sisteme naționale de informații privind documentele autentice și documentele false, statele membre ar trebui să aibă obligația de a comunica agenției informații privind documentele autentice pe care le eliberează, inclusiv privind elementele de securitate ale acestora, precum și privind versiunile false ale acestor documente aflate în posesia lor. Agenția ar trebui să introducă aceste informații în sistemul FADO și să garanteze uniformitatea și calitatea informațiilor.

(10)  Uniunea eliberează permise de liberă trecere membrilor instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, precum și funcționarilor Uniunii, pentru a fi utilizate în interes de serviciu, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului(8). Uniunea ar trebui să aibă obligația de a furniza agenției informații privind aceste documente autentice și elementele de securitate ale acestora.

(11)   ▌ Ar trebui oferite diferitelor părți interesate, inclusiv publicului larg, niveluri diferite de acces la sistemul FADO, în funcție de nevoile lor de acces și de caracterul sensibil al datelor în cauză.

(12)   Pentru a asigura faptul că statele membre controlează la un nivel superior fraudarea documentelor, ▌autoritățile ▌statelor membre competente în domeniul combaterii fraudării documentelor, cum ar fi poliția, poliția de frontieră, și alte autorități de aplicare a legii, precum și alte autorități naționale relevante, ar trebui să primească niveluri diferite de acces la sistemul FADO pe baza principiului necesității de a cunoaște, în funcție de nevoile acestora. Statele membre ar trebui să stabilească autoritățile competente cărora li se permite accesul și nivelul de acces care li se acordă. Comisia și agenția ar trebui, de asemenea, să determine care dintre propriile servicii și unități administrative sunt competente să aibă acces la sistemul FADO. Sistemul FADO ar trebui să permită utilizatorilor să dispună de informații cu privire la toate metodele noi de falsificare depistate și la noile documente autentice aflate în circulație, în funcție de drepturile lor de acces.

(13)   În ultimii ani, ▌agenția a dobândit expertiză în domeniul combaterii fraudării documentelor. Prin urmare, sinergiile ar trebui consolidate prin valorificarea expertizei agenției în beneficiul statelor membre în acest domeniu. Agenția ar trebui să preia și să opereze sistemul FADO astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2019/1896. Această preluare nu ar trebui să aibă efecte asupra actorilor care au deja acces la sistemul FADO, și anume Comisia, agenția, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii instituită prin Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului(9), statele membre și publicul larg. După preluarea sistemului FADO de către agenție, aceasta ar trebui să ofere statelor membre asistență pentru depistarea documentelor false. În plus și după caz, Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție, instituită prin Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului(10), poate acorda agenției sprijin tehnic în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896.

(14)   Ar trebui să se asigure faptul că, în timpul perioadei de tranziție, ▌ sistemul FADO rămâne pe deplin operațional până când transferul este realizat efectiv și informațiile existente au fost transferate către noul sistem. Proprietatea asupra datelor existente ar trebui să fie transferată ulterior ▌agenției.

(15)  Prezentul regulament nu aduce atingere competenței statelor membre în ceea ce privește recunoașterea pașapoartelor, a documentelor de călătorie, a vizelor sau a altor documente de identitate.

(16)  În vederea permiterii accesului la informații în sistemul FADO instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, altele decât Comisia și agenția, părților terțe cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional, sau entităților private, cum ar fi companii aeriene și alți transportatori, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea de măsuri de acordare a accesului la sistemul FADO în mod limitat pentru respectivele instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii, pentru părțile terțe și pentru entități private. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(11). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(17)   În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește arhitectura tehnică a sistemului FADO, stabilirea specificațiilor tehnice, procedurile de control și verificare a informațiilor, precum și stabilirea datei de punere în aplicare efective a sistemului FADO de către agenție. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(18)   În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la TFUE, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul decide cu privire la prezentul regulament dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(19)   Irlanda participă la prezentul regulament, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul nr. 19 privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la TUE și la TFUE, și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului(13).

(20)   În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului încheiat de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă ▌la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen(14), care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului(15).

(21)   În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului ▌între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen(16), care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului(17).

(22)   În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen(18), care se află sub incidența articolului 1 punctul H din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/349/UE a Consiliului(19).

(23)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 46 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(20) și a emis un aviz la 3 decembrie 2018,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și scop

Prezentul regulament stabilește sistemul Documente false și autentice online (FADO), care conține informații privind documentele autentice emise de statele membre, Uniune și părți terțe cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional, precum și informații privind versiunile false ale acestor documente.

Scopul sistemului FADO este de a contribui la combaterea fraudării documentelor și a fraudei de identitate prin schimbul de informații cu privire la elementele de securitate și la caracteristicile potențiale ale fraudei în documentele autentice și false între autoritățile statelor membre competente în domeniul fraudării documentelor.

De asemenea, scopul sistemului FADO este de a contribui la combaterea fraudării documentelor și a fraudei de identitate prin schimbul de informații cu alți actori, inclusiv publicul larg.

Articolul 2

Domeniul de aplicare și conținutul sistemului FADO

(1)  Sistemul FADO conține informații privind documentele de călătorie, de identitate, de ședere și de stare civilă, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare ale vehiculelor emise de statele membre sau de Uniune, precum și privind versiunile false ale acestor documente.

Sistemul FADO poate conține informații privind documentele menționate la primul paragraf emise de părți terțe cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional, precum și versiunile false ale acestor documente.

Sistemul FADO poate conține informații privind alte documente oficiale conexe, în special documente utilizate în sprijinul cererilor de documente oficiale, emise de statele membre și, după caz, de părți terțe cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional, precum și versiunile false ale acestor documente.

(2)  Informațiile menționate la alineatul (1) sunt următoarele:

(a)  informații, inclusiv imagini, privind documentele autentice și specimenele acestora și elementele lor de securitate;

(b)  informații, inclusiv imagini, privind documentele false, fie falsificate, fie contrafăcute sau pseudo-documente, precum și privind caracteristicile fraudării acestora;

(c)  o sinteză privind tehnicile de falsificare;

(d)  o sinteză privind elementele de securitate ale documentelor autentice; și

(e)  statistici privind documentele false depistate.

Sistemul FADO poate conține, de asemenea, manuale, liste de contacte, informații privind documentele de călătorie valabile și recunoașterea acestora de către statele membre, recomandări privind modalități eficiente de depistare a metodelor specifice de falsificare și alte informații conexe utile.

(3)  Statele membre și Uniunea transmit ▌fără întârziere Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (denumită în continuare „agenția”) informațiile referitoare la documentele menționate la alineatul (1) primul paragraf.

Statele membre pot să transmită agenției informațiile privind documentele menționate la alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf.

Părțile terțe cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional pot să transmită agenției informațiile referitoare la documentele menționate la alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf.

Articolul 3

Responsabilitățile agenției

(1)  În îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul (UE) 2019/1896, agenția asigură funcționarea corespunzătoare și fiabilă a sistemului FADO și acordă sprijin autorităților competente ale statelor membre în detectarea documentelor false.

(2)  Agenția este responsabilă pentru introducerea în sistemul FADO în timp util și în mod eficient a informațiilor obținute și garantează uniformitatea și calitatea acestor informații.

Articolul 4

Arhitectura sistemului FADO și accesul la aceasta

(1)  Arhitectura sistemului FADO acordă utilizatorilor diferite niveluri de acces la informații.

(2)  Comisia și agenția, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor acestora, și autoritățile statelor membre competente în domeniul fraudării documentelor, cum ar fi poliția, poliția de frontieră și alte autorități de aplicare a legii, precum și alte autorități naționale relevante au acces securizat la sistemul FADO pe baza principiului necesității de a cunoaște.

(3)  Arhitectura sistemului FADO permite accesul publicului larg la specimenele de documente autentice sau la documente autentice cu date pseudonimizate.

(4)  Următorii actori pot obține acces la informațiile stocate în sistemul FADO, în mod limitat:

(a)  instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii, altele decât cele menționate la alienatul (2);

(b)  părți terțe, cum ar fi țări terțe, entități teritoriale, organizații internaționale și alte entități cărora li se aplică dreptul internațional;

(c)  entități private, cum ar fi companiile aeriene și alți transportatori.

(5)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 8 în vederea completării prezentului regulament prin stabilirea măsurilor de acordare a accesului la informațiile stocate în sistemul FADO pentru actorii enumerați la alineatul (4) din prezentul articol. Actele delegate prevăd pentru actorii enumerați la alineatul (4) din prezentul articol partea din sistemul FADO la care se acordă accesul și orice proceduri și condiții specifice care pot fi necesare, inclusiv cerința de a încheia un acord între agenție și o parte terță sau o entitate privată, astfel cum se menționează la alineatul (4) literele (b) și (c) din prezentul articol.

(6)  Statele membre stabilesc care autorități competente în domeniul fraudării documentelor și alte autorități naționale relevante au acces la sistemul FADO, inclusiv nivelul de acces care este acordat, și notifică Comisia și agenția în acest sens.

La cerere, Comisia transmite Parlamentului European informațiile menționate la primul paragraf.

Articolul 5

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către agenție

(1)  Atunci când prelucrează date cu caracter personal în temeiul prezentului regulament, agenția aplică Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(21). Agenția prelucrează datele cu caracter personal doar în cazul în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea sarcinii sale de a opera sistemul FADO.

În ceea ce privește documentele autentice, sistemul FADO conține doar date cu caracter personal incluse în specimenele acestor documente sau date pseudonimizate.

În ceea ce privește documentele false, sistemul FADO conține date cu caracter personal doar în măsura în care acestea sunt necesare pentru a descrie sau a ilustra caracteristicile fraudării sau metoda de falsificare a acestor documente.

(2)  Agenția se asigură că sunt instituite măsuri tehnice și organizatorice, cum ar fi pseudonimizarea, pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în măsura strict necesară pentru scopul operării sistemului FADO, în conformitate cu principiul minimizării datelor într-un mod care să nu permită identificarea niciunei persoane fizice prin sistemul FADO fără utilizarea unor date suplimentare.

Articolul 6

Acte de punere în aplicare

(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili:

(a)  arhitectura tehnică a sistemului FADO;

(b)  specificațiile tehnice pentru introducerea și stocarea informațiilor în sistemul FADO în conformitate cu standarde înalte;

(c)  procedurile de control și de verificare a informațiilor conținute de sistemul FADO;

(d)  data de punere în aplicare efective a sistemului FADO de către agenție.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2).

(2)  Comisia adoptă actul de punere în aplicare menționat la alineatul (1) litera (d) după verificarea îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)  au fost adoptate actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

(b)  agenția a notificat Comisiei implementarea cu succes a arhitecturii sistemului FADO;

(c)  agenția a notificat Comisiei finalizarea transmiterii de informații de la Secretariatul General al Consiliului către agenție.

Articolul 7

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului(22). Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (5) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (5) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (5) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)  Acțiunea comună 98/700/JAI se abrogă cu efect de la data punerii în aplicare efective a sistemului FADO de către agenție, dată care urmează să fie stabilită printr-un act de punere în aplicare menționat la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (d) din prezentul regulament.

(2)  Secretariatul General al Consiliului transferă agenției informațiile conținute în sistemul FADO astfel cum este instituit prin Acțiunea comună 98/700/JAI.

(3)  Statele membre convin asupra transmiterii de către Secretariatul General al Consiliului a informațiilor aflate în posesia lor care sunt stocate în sistemul FADO astfel cum este instituit prin Acțiunea comună 98/700/JAI către sistemul FADO astfel cum este instituit prin prezentul regulament.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la …,…

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 110, 22.3.2019, p. 62.
(2)JO C 168, 16.5.2019, p. 74.
(3)Poziția Parlamentului European din 13 februarie 2020.
(4)Acțiunea comună 98/700/JAI din 3 decembrie 1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO) (JO L 333, 9.12.1998, p. 4).
(5)Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, p. 1).
(6)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(7)Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(8)Regulamentul (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).
(9) Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (OJ L 135, 24.5.2016, p. 53).
(10) Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295 21.11.2018, p. 99)
(11)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(12) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(13)Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).
(14)JO L 176, 10.7.1999, p. 36.
(15)Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31).
(16)JO L 53, 27.2.2008, p. 52.
(17) Decizia 2008/149/JAI a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 50).
(18) JO L 160, 18.6.2011, p. 3.
(19)Decizia 2011/349/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).
(20)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(21) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(22) Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164 14.7.1995, p. 1).

Ultima actualizare: 14 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate