Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0330B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0022/2019

Predkladané texty :

A9-0022/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Hlasovanie :

PV 13/02/2020 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0038

Prijaté texty
PDF 217kWORD 64k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg Prechodná verzia
Systém pre falšované a pravé doklady online (FADO) ***I
P9_TA-PROV(2020)0038A9-0022/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0631),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 21. marca 2019 rozdeliť návrh Komisie a poveriť Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby vypracoval samostatnú legislatívnu správu k ustanoveniam týkajúcim sa systému pre falšované a pravé doklady online („systém FADO“), konkrétne k odôvodneniam 80 až 83, 102, 114 a 115 a k článku 80 návrhu Komisie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 77 ods. 2 písm. b) a d) a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0150/2019),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. februára 2019(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. decembra 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 40 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0022/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 74.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. februára 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o systéme pre falšované a pravé doklady online („systém FADO“), ktorým sa zrušuje jednotná akcia Rady 98/700/SVV
P9_TC1-COD(2018)0330B

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Európsky systém archivácie vyobrazení falšovaných a pravých dokladov online (ďalej len „systém FADO“) sa zriadil jednotnou akciou Rady 98/700/SVV(4) v rámci Generálneho sekretariátu Rady. Systém FADO sa vytvoril na účely uľahčenia výmeny informácií o pravých dokladoch a o známych metódach falšovania a pozmeňovania medzi orgánmi členských štátov. Systémom FADO sa zabezpečuje elektronické uchovávanie, rýchla výmena a potvrdzovanie informácií o pravých a falšovaných dokladoch. Vzhľadom na to, že odhaľovanie falšovaných dokladov je dôležité aj pre občanov, organizácie a podniky, Generálny sekretariát Rady sprístupnil pravé doklady aj ▌vo Verejnom registri pravých preukazov totožnosti a cestovných ▌dokladov online, známom ako PRADO.

(2)  Vzhľadom na skutočnosť, že riadenie ▌systému FADO je zastarané a malo by sa prispôsobiť inštitucionálnemu rámcu zriadenému Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), jednotná akcia 98/700/SVV by sa mala zrušiť a nahradiť novým, aktualizovaným nástrojom.

(3)  Toto nariadenie predstavuje potrebný nový právny základ upravujúci systém FADO.

(4)  Podvody v oblasti dokladov môžu v konečnom dôsledku ohroziť vnútornú bezpečnosť Únie. Používanie systému FADO ako elektronického úložného systému s opisom možných detekčných prvkov v pravých, ako aj vo falšovaných dokladoch, je dôležitým nástrojom v boji proti podvodom v oblasti dokladov, a to najmä na vonkajších hraniciach Únie. Tým, že systém FADO poskytuje podporu polícii, pohraničnej stráži a iným orgánom presadzovania práva členských štátov v ich boji proti podvodom v oblasti dokladov, prispieva k zachovávaniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii, v dôsledku čoho predstavuje dôležitý nástroj na uplatňovanie schengenského acquis.

(5)  Falšované doklady a podvody s totožnosťou sa často odhalia na vonkajších hraniciach, pričom boj proti falšovaným dokladom je oblasťou, na ktorú sa vzťahuje policajná spolupráca. Falšované doklady sú pseudodoklady, doklady, ktoré boli pozmenené, a doklady, ktoré boli sfalšované. ▌Používanie falšovaných dokladov v Únii v posledných rokoch výrazne vzrástlo. Podvody v oblasti dokladov a podvody s osobnými údajmi zahŕňajú výrobu a používanie falšovaných dokladov a používanie pravých dokladov získaných podvodným spôsobom ▌. Falšované doklady sú viacúčelovým nástrojom na páchanie trestných činov, pretože sa môžu opakovane používať na podporu rôznych trestných činností vrátane prania špinavých peňazí a terorizmu. Techniky používané na výrobu falšovaných dokladov sú čoraz dômyselnejšie a v dôsledku toho je potrebné mať vysokokvalitné informácie o možných detekčných prvkoch, najmä ochranných prvkoch a charakteristických znakoch falšovania a pozmeňovania, a často uvedené informácie aktualizovať.

(6)  Systém FADO by mal obsahovať informácie o všetkých druhoch pravých cestovných dokladov, dokladov totožnosti, dokladov o pobyte a o osobnom stave, vodičských preukazov a osvedčení o vozidle vydaných členskými štátmi, o preukazoch vydaných Úniou a o falšovaných verziách týchto dokladov, ktoré majú k dispozícii. Malo by byť možné, aby systém FADO obsahoval informácie o iných súvisiacich úradných dokladoch, najmä tých, ktoré sa používajú na podporu žiadostí o úradné doklady vydávané členskými štátmi, a o ich falšovaných verziách. Malo by byť tiež možné, aby systém FADO obsahoval informácie o všetkých druhoch pravých cestovných dokladov, dokladov totožnosti, dokladov o pobyte a o osobnom stave, vodičských preukazov a osvedčení o vozidle a o iných súvisiacich úradných dokladoch, najmä tých, ktoré sa používajú na podporu žiadostí o úradné doklady vydávané tretími stranami, ako sú tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, a o ich falšovaných verziách.

(7)  Osobné údaje by sa mali v systéme FADO spracúvať len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na účely prevádzky systému FADO. Ako priamy dôsledok účelu, na ktorý sa systém FADO vytvoril, by sa v systéme FADO mali ukladať len obmedzené informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Systém FADO by mal obsahovať osobné údaje vo forme podôb držiteľa dokladu alebo alfanumerických informácií, iba pokiaľ súvisia s ochrannými prvkami alebo s metódou falšovania alebo pozmeňovania dokladu. Malo by byť možné, aby sa takéto obmedzené osobné údaje uchovávali buď vo forme rôznych prvkov uvedených vo vzoroch pravých dokladov, alebo vo forme pseudonymizovaných údajov v pravých alebo falšovaných dokladoch. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“), ktorá sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896(5), by mala podniknúť kroky potrebné na pseudonymizáciu všetkých prvkov osobných údajov, ktoré nie sú potrebné, pokiaľ ide o účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, v súlade so zásadou minimalizácie údajov. V systéme FADO by nemalo byť možné vyhľadávať žiadne prvky osobných údajov, ani by nemalo byť možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu prostredníctvom systému FADO bez použitia dodatočných údajov. Systém FADO by sa nemal používať na identifikáciu fyzickej osoby.

(8)  Akékoľvek spracúvanie osobných údajov členskými štátmi v kontexte tohto nariadenia by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(6) alebo prípadne v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(7).

(9)  Hoci členské štáty sú schopné udržiavať alebo rozvíjať vlastné vnútroštátne systémy obsahujúce informácie o pravých a falšovaných dokladoch, mali by mať povinnosť poskytovať agentúre informácie o pravých dokladoch, ktoré vydávajú, vrátane ich ochranných prvkov, a o falšovaných verziách takýchto dokladov, ktoré majú k dispozícii. Agentúra by mala tieto informácie vkladať do systému FADO a zaručiť jednotnosť a kvalitu týchto informácií.

(10)  Únia vydáva preukazy členom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a zamestnancom Únie, ktoré sa majú používať na služobné účely v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013(8). Únia by mala mať povinnosť poskytovať agentúre informácie o takýchto pravých dokladoch a ich ochranných prvkoch.

(11)  Rôznym zainteresovaným stranám vrátane širokej verejnosti by sa mali poskytovať rôzne úrovne prístupu k systému FADO v závislosti od ich potrieb a od citlivosti daných údajov.

(12)  S cieľom zabezpečiť, aby mali členské štáty vysokú úroveň kontroly nad podvodmi v oblasti dokladov, by sa mali ▌ orgánom ▌členských štátov príslušným v danej oblasti podvodov, ako napríklad polícii, pohraničnej stráži a ďalším orgánom presadzovania práva a ďalším príslušným vnútroštátnym orgánom, poskytovať v závislosti od ich potrieb rôzne úrovne prístupu do systému FADO, a to na základe zásady „vedieť len to, čo je potrebné“ (takzvaná zásada „need-to-know“). Členské štáty by mali určiť, ktorým príslušným orgánom sa má poskytnúť prístup a aká úroveň prístupu sa im má poskytnúť. Komisia a agentúra by mali takisto určiť, ktoré ich administratívne jednotky sú príslušné na prístup do systému FADO. Systém FADO by mal používateľom v závislosti od ich práv na prístup umožňovať, aby mali k dispozícii informácie o každej novej odhalenej metóde falšovania a pozmeňovania a o nových pravých dokladoch, ktoré sú v obehu.

(13)  V uplynulých rokoch nadobudla ▌agentúra odborné znalosti v oblasti podvodov týkajúcich sa dokladov. Využitím odborných znalostí agentúry by sa preto mali posilniť synergie v prospech členských štátov v uvedenej oblasti. Agentúra by mala prevziať a prevádzkovať systém FADO, ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ) 2019/1896. Toto prevzatie by nemalo mať vplyv na tie zainteresované strany, ktoré už majú prístup do systému FADO, a to Komisiu, agentúru, Agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva zriadenú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794(9), členské štáty a širokú verejnosť. Potom ako agentúra prevezme systém FADO, mala by poskytovať členským štátom podporu pri odhaľovaní falšovaných dokladov. Okrem toho môže vo vhodných prípadoch agentúre poskytnúť technickú podporu v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1896 Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726(10).

(14)  Malo by sa zabezpečiť, aby systém FADO zostal počas prechodného obdobia plne funkčný, kým sa definitívne nevykoná prevod a kým sa existujúce informácie neprenesú do nového systému. Vlastníctvo existujúcich údajov by sa potom malo previesť na ▌agentúru.

(15)  Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc členských štátov, pokiaľ ide o uznávanie cestovných pasov, cestovných dokladov, víz alebo iných dokladov totožnosti.

(16)  S cieľom umožniť inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, iným ako je Komisia a agentúra, tretím stranám, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a iné subjekty, ktoré podliehajú medzinárodnému právu, alebo súkromným subjektom, ako sú napríklad letecké spoločnosti a iní dopravcovia, prístup k informáciám v systéme FADO, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zavedenie opatrení, ktorými sa inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, tretím stranám a súkromným subjektom udeľuje obmedzený prístup do systému FADO. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(11). V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(17)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o technickú architektúru systému FADO, stanovenie technických špecifikácií, postupy na kontrolu a overovanie informácií a určenie dátumu účinného zavedenia systému FADO agentúrou. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(12).

(18)  V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(19)  Írsko sa zúčastňuje na tomto nariadení v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu č. 19o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES(13).

(20)  Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva ▌pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis(14), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia Rady 1999/437/ES(15).

(21)  Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody ▌medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(16), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/149/SVV(17).

(22)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(18), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ(19).

(23)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 46 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(20) a 3. decembra 2018 vydal stanovisko,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a účel

Týmto nariadením sa zriaďuje systém pre falšované a pravé doklady online (ďalej len „systém FADO“), ktorý obsahuje informácie o pravých dokladoch vydávaných členskými štátmi, Úniou a tretími stranami, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty, ktoré podliehajú medzinárodnému právu, ako aj informácie o falšovaných verziách týchto dokladov.

Účelom systému FADO je prispieť k boju proti podvodom v oblasti dokladov a podvodom s totožnosťou, a to prostredníctvom výmeny informácií o ochranných prvkoch a charakteristických znakoch potenciálneho falšovania a pozmeňovania v pravých a falšovaných dokladoch medzi príslušnými orgánmi členských štátov v oblasti podvodov týkajúcich sa dokladov.

Účelom systému FADO je tiež prispieť k boju proti podvodom v oblasti dokladov a podvodom s totožnosťou, a to zdieľaním informácií s ostatnými zainteresovanými stranami vrátane širokej verejnosti.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti a obsah systému FADO

1.  Systém FADO obsahuje informácie o cestovných dokladoch, dokladoch totožnosti, dokladoch o pobyte a dokladoch o osobnom stave, vodičských preukazoch a osvedčeniach o vozidle vydaných členskými štátmi alebo Úniou a o falšovaných verziách týchto dokladov.

Systém FADO môže obsahovať informácie o dokladoch, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku, vydaných tretími stranami, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, a informácie o falšovaných verziách týchto dokladov.

Systém FADO môže obsahovať informácie o iných súvisiacich úradných dokladoch, najmä o dokladoch, ktoré sa používajú na podporu žiadostí o vydanie úradných dokladov, ktoré vydávajú členské štáty a prípadne tretie strany, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, a o falšovaných verziách týchto dokladov.

2.  Informáciami uvedenými v odseku 1 sú:

a)  informácie vrátane vyobrazení, ktoré sa týkajú pravých dokladov a ich vzorov, a ich ochranných prvkov;

b)  informácie vrátane vyobrazení, ktoré sa týkajú falšovaných dokladov, buď pozmenených dokladov, falošných dokladov alebo pseudodokladov, ako aj charakteristických znakov ich falšovania a pozmeňovania;

c)  súhrnné informácie o technikách falšovania a pozmeňovania;

d)  súhrnné informácie o ochranných prvkoch pravých dokladov a

e)  štatistiky o odhalených falšovaných dokladoch.

Systém FADO môže obsahovať aj príručky, zoznamy kontaktných údajov, informácie o platných cestovných dokladoch a ich uznávaní členskými štátmi, odporúčania týkajúce sa účinných spôsobov odhaľovania konkrétnych metód falšovania a pozmeňovania a ďalšie užitočné súvisiace informácie.

3.  Členské štáty a Únia bezodkladne zasielajú ▌Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráži (ďalej len „agentúra“) informácie o dokladoch uvedených v prvom pododseku odseku 1.

Členské štáty môžu agentúre zasielať informácie o dokladoch uvedených v druhom a treťom pododseku odseku 1.

Tretie strany, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty, na ktoré sa vzťahuje medzinárodné právo, môžu agentúre zasielať informácie o dokladoch uvedených v druhom a treťom pododseku odseku 1.

Článok 3

Povinnosti agentúry

1.  Agentúra pri plnení svojich úloh v súlade s článkom 79 nariadenia (EÚ) 2019/1896 zabezpečuje riadne a spoľahlivé fungovanie systému FADO a poskytuje podporu príslušným orgánom členského štátu pri odhaľovaní falšovaných dokladov.

2.  Agentúra je zodpovedná za včasné a účinné vkladanie získaných informácií do systému FADO a zabezpečuje jednotnosť a kvalitu týchto informácií.

Článok 4

Architektúra systému FADO a prístup do neho

1.  Architektúra systému FADO poskytuje užívateľom rôzne stupne prístupu k informáciám.

2.  Komisia a agentúra v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh a orgány členského štátu príslušné pre oblasť podvodov týkajúcich sa dokladov, ako je napríklad polícia, pohraničná stráž, iné orgány presadzovania práva a iné príslušné vnútroštátne orgány, majú bezpečný prístup do systému FADO na základe zásady „vedieť len to, čo je potrebné“ (takzvaná zásada „need-to-know“).

3.  Architektúra systému FADO poskytuje širokej verejnosti prístup k vzorom pravých dokladov alebo k pravým dokladom s pseudonymizovanými údajmi.

4.  Prístup k informáciám uchovávaným v systéme FADO môžu v obmedzenom rozsahu získať tieto zainteresované strany:

a)  inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2;

b)  tretie strany, ako sú napríklad tretie krajiny, územné celky, medzinárodné organizácie a iné subjekty, ktoré podliehajú medzinárodnému právu;

c)  súkromné subjekty, ako sú napríklad letecké spoločnosti a iní prepravcovia.

5.  Komisia prijme v súlade s článkom 8 delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením opatrení na poskytovanie prístupu k informáciám uchovávaným v systéme FADO zainteresovaným stranám uvedeným v odseku 4 tohto článku. V delegovaných aktoch sa pre zainteresované strany uvedené v odseku 4 tohto článku stanoví tá časť systému FADO, do ktorej sa má poskytnúť prístup, a všetky osobitné postupy a podmienky, ktoré môžu byť potrebné, vrátane požiadavky uzavrieť dohodu medzi agentúrou a treťou stranou alebo súkromným subjektom uvedeným v odseku 4 písm. b) a c) tohto článku.

6.  Členské štáty určia, ktoré orgány príslušné pre oblasť podvodov týkajúcich sa dokladov a ďalšie príslušné vnútroštátne orgány majú mať prístup do systému FADO vrátane úrovne prístupu, ktorá sa im má poskytnúť, a informujú o tom Komisiu a agentúru.

Komisia zašle informácie uvedené v prvom pododseku na požiadanie Európskemu parlamentu.

Článok 5

Spracúvanie osobných údajov agentúrou

1.  Agentúra pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(21). Agentúra spracúva osobné údaje len vtedy, keď je takéto spracúvanie potrebné na plnenie jej úlohy prevádzkovať systém FADO.

Pokiaľ ide o pravé doklady, systém FADO obsahuje len osobné údaje, ktoré sú zahrnuté do vzorov takýchto dokladov, alebo pseudonymizované údaje.

Pokiaľ ide o falšované doklady, systém FADO obsahuje osobné údaje len v rozsahu potrebnom na opis alebo ilustráciu charakteristických znakov falšovania a pozmeňovania alebo metódy falšovania a pozmeňovania takýchto dokladov.

2.  Agentúra zabezpečí, aby sa zaviedli technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, s cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali len do tej miery, aká je nevyhnutne potrebná na účely prevádzky systému FADO, a to v súlade so zásadou minimalizácie údajov a takým spôsobom, ktorým sa bez toho, aby boli použité ďalšie údaje, neumožňuje prostredníctvom systému FADO identifikácia žiadnej fyzickej osoby.

Článok 6

Vykonávacie akty

1.  Komisia prijíma vykonávacie akty s cieľom:

a)  stanoviť technickú architektúru systému FADO;

b)  stanoviť technické špecifikácie pre vkladanie informácií do systému FADO a ich uchovávanie v ňom podľa prísnych noriem;

c)  stanoviť postupy kontroly a overovania informácií obsiahnutých v systéme FADO;

d)  určiť dátum účinného zavedenia systému FADO agentúrou.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2.

2.  Komisia prijme vykonávací akt uvedený v odseku 1 písm. d), a to po overení toho, či sa splnili tieto podmienky:

a)  prijali sa vykonávacie akty uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c);

b)  agentúra oznámila Komisii úspešné zavedenie architektúry systému FADO;

c)  agentúra informovala Komisiu o tom, že sa dokončil prenos informácií z Generálneho sekretariátu Rady agentúre.

Článok 7

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95(22). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 8

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.  Jednotná akcia 98/700/SVV sa zrušuje s účinnosťou odo dňa účinného zavedenia systému FADO agentúrou, ktorý sa určí prostredníctvom vykonávacieho aktu uvedeného v článku 6 ods. 1 prvom pododseku písm. d) tohto nariadenia.

2.  Generálny sekretariát Rady prenesie agentúre informácie, ktoré sa nachádzajú v systéme FADO zriadenom jednotnou akciou 98/700/SVV.

3.  Členské štáty súhlasia s tým, že Generálny sekretariát Rady prenesie informácie, ktoré vlastnia a ktoré sa uchovávajú v systéme FADO zriadenom jednotnou akciou 98/700/SVV, do systému FADO zriadeného týmto nariadením.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V .....

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2)Ú. v. EÚ C 168, 16.5.2019, s. 74.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. februára 2020.
(4)Jednotná akcia 98/700/SVV z 3. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa zriadenia Európskeho systému archivácie vyobrazení (FADO) (Ú. v. ES L 333, 9.12. 1998, s. 4).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(8)Nariadenie Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99).
(11)Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(13)Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).
(14)Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
(15)Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
(16)Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
(17) Rozhodnutie Rady 2008/149/SVV z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).
(18) Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 3.
(19)Rozhodnutie Rady 2011/349/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnských kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1).
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(21) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(22) Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1).

Posledná úprava: 14. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia