Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0330B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0022/2019

Ingivna texter :

A9-0022/2019

Debatter :

PV 12/02/2020 - 20
CRE 12/02/2020 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2020 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0038

Antagna texter
PDF 119kWORD 43k
Torsdagen den 13 februari 2020 - Strasbourg
Systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) ***I
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 februari 2020 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0631),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 21 mars 2019 om att dela upp kommissionens förslag och godkänna utarbetande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor av ett separat lagstiftningsbetänkande för bestämmelser som rör systemet för falska och äkta handlingar online (FADO), närmare bestämt skälen 80–83, 102, 114 och 115 samt artikel 80 i kommissionens förslag,

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 77.2 b och d samt 79.2 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0150/2019),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 februari 2019(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 december 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 40 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0022/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 110, 22.3.2019, s. 62.
(2) EUT C 168, 16.5.2019, s. 74.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 februari 2020 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om systemet för falska och äkta handlingar online (FADO) och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd 98/700/RIF
P9_TC1-COD(2018)0330B

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2020/493.)

Senaste uppdatering: 14 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy