Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0093/2020

Pateikti tekstai :

B9-0093/2020

Debatai :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Balsavimas :

PV 13/02/2020 - 7.4
CRE 13/02/2020 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0039

Priimti tekstai
PDF 172kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 13 d. - Strasbūras
ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje
P9_TA(2020)0039B9-0093/2020

2020 m. vasario 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (2019/2967(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 64-ąją Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesiją ir jos prioritetinę Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos įgyvendinimo peržiūros ir vertinimo temą,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų klausimų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų platformą dėl moterų įgalėjimo, taip pat į atitinkamai 2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d., 2010 m. kovo 2 d. ir 2015 m. kovo 9 d. patvirtintus JT specialiųjų sesijų „Pekinas +5“, „Pekinas +10“, „Pekinas +15“ ir „Pekinas +20“ baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo mėn. priimtą Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač į 3-ą ir 5-ą DVT,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2019 m. paskelbtą ataskaitą „Pekinas +25. 5-oji Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga“,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos komisijos rezoliuciją ECE/AC.28/2019/3 (regioninis peržiūros susitikimas „Pekinas +25“),

–  atsižvelgdamas į 2016–2020 m. ES lyčių lygybės veiksmų planą (II LLVP), kurį 2015 m. spalio 26 d. priėmė Taryba, ir į jo 2018 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą, kurią 2019 m. rugsėjo 11 d. paskelbė Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis,

–  atsižvelgdamas į ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“, kuria siekiama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos išvadas dėl moterų, taikos ir saugumo,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 9–10 d. Tarybos išvadas „Lyčių lygybe grindžiama ekonomika ES. Tolesni veiksmai“,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės išvadas „Lyčių lygybė, jaunimas ir skaitmeninimas“,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ES prekybos susitarimuose(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 3 d. rezoliuciją dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 157 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į klausimą Tarybai dėl ES prioritetų JT Moterų padėties komisijos 64-ojoje sesijoje (O-000006/2020 – B9-0005/2020),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, todėl lyčių aspekto integravimas yra svarbi priemonė integruojant šį principą į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant išorės aspektą;

B.  kadangi moterų teisės ir lyčių lygybė – ne tik pagrindinės žmogaus teisės, kurias moterys ir vyrai turėtų ginti vienodai, bet ir išankstinės socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo sąlygos, taip pat būtinas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas;

C.  kadangi, nors Pekino veiksmų platforma buvo sukurta prieš 25 metus, daugelis 1995 m. nustatytų problemų tebėra aktualios ir šiandien (pvz., vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai, žemas moterų užimtumo lygis, nepakankamas atstovavimas priimant sprendimus, nevienodas nemokamo darbo pasiskirstymas ir, be kita ko, smurtas dėl lyties); kadangi 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje daug dėmesio bus skiriama Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos įgyvendinimo apžvalgai ir vertinimui, Generalinės Asamblėjos 23-iosios specialiosios sesijos rezultatams ir visapusiškam Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimui;

D.  kadangi 5-uoju DVT siekiama užtikrinti lyčių lygybę ir įgalinti visas moteris ir mergaites visame pasaulyje; kadangi 5-asis DVT yra atskiras tikslas, taigi, turi būti integruotas į visą Darbotvarkę iki 2030 m. ir visų DVT įgyvendinimą; kadangi moterų įgalėjimas reiškia, jog moterims suteikiamos priemonės, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad jos taptų ekonomiškai nepriklausomos, joms būtų vienodai atstovaujama visoje visuomenėje ir jos būtų lygiateisės visose gyvenimo srityse, įgytų daugiau galios viešajame gyvenime ir kontroliuotų visus sprendimus, darančius poveikį jų gyvenimui;

E.  kadangi vadinamosios veiksmų koalicijos yra pasaulinės, novatoriškos ir daugiašalės suinteresuotųjų subjektų partnerystės, kurios mobilizuos vyriausybes, pilietinę visuomenę, tarptautines organizacijas ir privatųjį sektorių; kadangi veiksmų koalicijos temos, numatytos forumui „Lygybės karta“ (angl. Generation Equality), yra smurtas dėl lyties, ekonominis teisingumas ir teisės, kūno savarankiškumas ir lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės, feministiniai veiksmai klimato teisingumo srityje, technologijos ir inovacijos lyčių lygybės labui, feministiniai judėjimai ir lyderystė; šios temos atrinktos remiantis žmogaus teisių principais ir vykdant duomenimis grindžiamą konsultacijų su tarptautinėmis feministinėmis grupėmis, visuomeninėmis aktyvistų organizacijomis, vyriausybėmis ir kitais partneriais procesą; kadangi veiksmų koalicijos atspindi vieną iš forumo „Lygybės karta“ tikslų – pasiekti apčiuopiamų rezultatų lyčių lygybės srityje per JT veiksmų dešimtmetį (2020–2030 m.), kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai (DVT); kadangi kiekviena veiksmų koalicija 2020–2025 m. laikotarpiu pradės įgyvendinti tikslinius, konkrečius, plataus užmojo ir neatidėliotinus veiksmus, kad padarytų apčiuopiamą poveikį lyčių lygybei ir mergaičių bei moterų žmogaus teisėms;

F.  kadangi ES yra pasaulinė tarptautinė lyderė, nes ji yra didžiausia pasaulyje paramos vystymuisi teikėja ir kartu su savo valstybėmis narėmis visame pasaulyje teikia daugiau kaip pusę oficialios paramos vystymuisi (OPV), taip pat yra viena iš pagrindinių Darbotvarkės iki 2030 m. rėmėjų ir yra įsipareigojusi ją įgyvendinti; kadangi Europos konsensusas dėl vystymosi apėmė lyčių lygybę, taip pat moterų ir mergaičių žmogaus teises ir jų įgalėjimą bei apsaugą, kaip kertinį visų ES išorės veiksmų principą ir prioritetą;

G.  kadangi visame pasaulyje pastebima organizuota, nerimą kelianti priešiška reakcija prieš moterų ir LGBTIQ+ teises; kadangi ši priešiška reakcija taip pat pastebima valstybėse narėse, kuriose prieš lytis nukreiptais judėjimais siekiama apriboti galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis, uždrausti lytinį švietimą ir lyčių studijas, taip pat skatinti šmeižto kampanijas prieš Stambulo konvenciją; kadangi šis moterų teisių ir lyčių lygybės pablogėjimas turi būti prilygintas išpuoliams prieš pačią demokratiją;

H.  kadangi nuo 2013 m. vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumas ES sumažėjo, tačiau tebėra didelis (atitinkamai apie 16 proc. ir 37 proc.); kadangi vyrų ir moterų užimtumo skirtumas išlieka nepakitęs ir siekia 11,5 procentinio punkto; kadangi tikimybė, kad ne visą darbo dieną dirbs moterys, o ne vyrai, vis dar yra beveik keturis kartus didesnė, o nuo 2013 m. šis skaičius beveik nepakito;

I.  kadangi moterims Europoje ir visame pasaulyje vis dar tenka didesnė atsakomybė už vaikų ir vyresnio amžiaus giminaičių priežiūrą nei vyrams; kadangi, pvz., apskaičiuota, kad moterys ES dirba vidutiniškai 13 valandų daugiau nemokamo darbo per savaitę nei vyrai; kadangi, nepaisant tam tikros pažangos, kai kuriose valstybėse narėse dar nevisiškai pasiekti Barselonos oficialios vaikų priežiūros paslaugų teikimo tikslai ir beveik trečdaliui namų ūkių ES vis dar sudėtinga rasti galimybių naudotis vaikų priežiūros paslaugomis; kadangi esama didelių spragų, susijusių su oficialių ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumu vyresnio amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems, taip pat didelių valstybių narių išlaidų šioms paslaugoms skirtumų;

J.  nors nuo 2013 m. moterų, einančių su sprendimų priėmimu susijusias pareigas, dalis smarkiai padidėjo, pažanga paprastai yra lėta ir nenuosekli; kadangi nepakankamo moterų atstovavimo mastas įvairiuose sektoriuose ir valstybėse narėse skiriasi; kadangi daugelyje su ekonomikos ir verslo sprendimų priėmimu susijusių pareigų srityje, sporto ir diplomatiniame sektoriuose, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pastebimas ypač žemas moterų atstovavimo lygis (apie 20 proc. ar mažiau);

K.  kadangi beveik vienai iš trijų vienišų moterų ir vyrų gresia skurdas arba socialinė atskirtis, o moterys sudaro didžiąją vienišų tėvų daugumą (87 proc.); kadangi maždaug vienam iš dviejų ne ES migrantų kilmės asmenų ir beveik trečdaliui neįgalių moterų gresia skurdas ir socialinė atskirtis; kadangi keturi iš penkių romų bendruomenės narių savo gyvenamojoje šalyje gauna mažesnes nei skurdo riba pajamas ir mažiau nei viena iš penkių romų tautybės moterų (16 metų ir vyresnių) dirba;

L.  kadangi pagal Stambulo konvenciją smurtas prieš moteris suprantamas kaip žmogaus teisių pažeidimas ir moterų diskriminacijos forma; kadangi smurtas dėl lyties vis dar yra kasdienė milijonų moterų ir mergaičių realybė; kadangi ES bent viena iš dviejų moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš trijų nukentėjo nuo fizinio ir (arba) seksualinio smurto; kadangi moterys ir mergaitės sudaro daugiau nei du trečdalius nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis skaičiaus; kadangi tam tikrų grupių moterų patiriama tarpsektorinė ir daugialypė diskriminacija dar labiau padidina jų galimybes patirti įvairių formų smurtą dėl lyties; kadangi kova su diskriminacija teisės aktuose ir praktikoje, taip pat kova su diskriminaciniu požiūriu ir normomis tokiose srityse kaip vaikų santuokos ir kita įprasta praktika stiprina moterų teises ir įgalėjimą; kadangi atsisakymas teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugas yra smurto prieš moteris forma;

M.  kadangi kibernetinio smurto (įskaitant neapykantą kurstančias kalbas internete, persekiojimą kibernetinėje erdvėje, patyčias ar priekabiavimą ir dalijimąsi seksualinio pobūdžio nuotraukomis be sutikimo) atsiradimas kelia vis didesnį susirūpinimą, nes dėl tokio smurto moterys gali pradėti bijoti reikšti savo nuomonę ir būti atgrasytos nuo svarbaus vaidmens viešajame gyvenime; kadangi moterys, atliekančios viešąsias pareigas, pvz., politikės, žurnalistės ir moterų ir mažumų teisių aktyvistės, vis dažniau tampa seksistinio priekabiavimo kibernetinėje erdvėje aukomis; kadangi moterys taip pat patiria priekabiavimą dėl lyties ir patyčias darbo vietoje, o tai akivaizdžiai parodė ir pripažino neseniai vykęs pasaulinis judėjimas #MeToo;

N.  kadangi galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis visame pasaulyje, taip pat ir valstybių narių viduje ir tarp jų, labai skiriasi; kadangi atsisakymas suteikti prieigą arba ribota prieiga yra ypač žalinga labiausiai pažeidžiamoje padėtyje atsidūrusiems asmenims; kadangi kiekviena šalis, analizuota 2019 m. kontracepcijos atlase, turi dėti daugiau pastangų, kad pagerintų galimybes gauti informacijos ir kontracepcijos priemonių, kad žmonės galėtų apsispręsti dėl savo reprodukcinio gyvenimo;

O.  kadangi moterys yra teigiamų pokyčių iniciatorės ir prisideda prie konfliktų prevencijos ir sprendimo, taikos kūrimo, taikos derybų ir atstatymo po konflikto;

P.  kadangi lyčių lygybė yra būtina darnaus vystymosi ir veiksmingo su klimatu susijusių problemų sprendimo sąlyga siekiant sąžiningo ir teisingo perėjimo, kad niekas neliktų nuošalyje; kadangi visi klimato politikos veiksmai turi apimti lyčių aspektą ir tarpsektorinę perspektyvą; kadangi moterys turi atlikti svarbesnį vaidmenį klimato kaitos erdvėje kaip lyderės, specialistės ir techninės permainas skatinančios veikėjos;

Q.  kadangi moterų ekonominis įgalėjimas yra labai svarbus tvaraus vystymosi ir ekonomikos augimo atžvilgiu; pabrėžia, kad svarbu remti moterų verslumą, moterų vaidmenį prekybos politikoje ir susitarimuose, taip pat moterų įtrauktį į besiformuojančias ekonomikos sritis, pvz., IRT, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM), skaitmeninį sektorių, dirbtinį intelektą ir žaliąją ekonomiką, nes tai yra tvaraus augimo ir moterų finansinės nepriklausomybės svertai;

1.  teikia Tarybai šias rekomendacijas:

Bendrosios pastabos

a)  dar kartą patvirtinti savo tvirtą įsipareigojimą dalyvauti Pekino veiksmų platformoje ir vėlesnėse peržiūros konferencijose, taip pat imtis įvairių jose nurodytų veiksmų lyčių lygybės srityje; pakartoja, kad siekiant užtikrinti moterų teises ir lyčių lygybę reikia koordinuoto ir daugelį sektorių apimančio požiūrio, kurio laikytųsi visi suinteresuotieji subjektai, sprendžiantys nuolatinės daugialypės diskriminacijos, vyraujančių lyčių stereotipų ir lyčių lygybės stokos klausimus;

   b) pabrėžti, kad svarbu pasiekti teigiamų rezultatų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje, kuri vyks 2020 m. kovo 9–20 d., be kita ko, priimant į ateitį orientuotų plataus užmojo įsipareigojimų, išdėstytų politinėje deklaracijoje, rinkinį;
   c) užtikrinti, kad ES užimtų vieningą poziciją ir imtųsi ryžtingų veiksmų, kad vienareikšmiškai pasmerktų priešišką reakciją prieš lyčių lygybę ir priemones, kuriomis kenkiama moterų teisėms, savarankiškumui ir emancipacijai visose srityse; pripažinti, kad svarbus kovos su šia priešiška reakcija būdas – aktyviai skatinti teisėmis grindžiamą lyčių lygybę ir integruoti lyčių aspektą į visas sritis;
   d) įsipareigoti tvirtai remti organizacijos „JT Moterys“, kuri yra pagrindinė JT moterų teisių propagavimo sistemos dalyvė ir suburia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, darbą, kad būtų paskatinti politikos pokyčiai ir koordinuojami veiksmai; raginti visas JT valstybes nares ir ES užtikrinti tinkamą organizacijos „JT Moterys“ finansavimą;
   e) kartu su Komisija aktyviai dalyvauti veiksmų koalicijų veikloje ir atkreipti dėmesį į „Pekino + 25“ ir forumo „Lygybės karta“ (angl. Generation Equality) svarbą; prisiimti įsipareigojimą remti metinio stebėjimo ir ataskaitų teikimo veiklą rengiant veiksmų koalicijos pažangos ataskaitą;
   f) užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, susijusiame su ES pozicija 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje;

ES – pasaulinio masto veikėja

g)  užtikrinti visų esamų ES išorės priemonių ir politikos sričių nuoseklumą ir papildomumą lyčių aspekto integravimo srityje, įskaitant ES prekybos politiką, naująjį konsensusą dėl vystymosi, ES išteklių paketą dėl lyčių aspekto integravimo vystomojo bendradarbiavimo srityje ir ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

   h) vykdyti vertybėmis grindžiamą ES prekybos politiką, kuri apimtų aukšto lygio darbo ir aplinkos teisių apsaugos, taip pat pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, įskaitant lyčių lygybę, paisymo užtikrinimą; priminti, kad lyčių aspektas turi būti integruotas į visus ES prekybos ir investicijų susitarimus ir į juos turi būti įtrauktas plataus užmojo ir įgyvendinamas skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi; teigiamai įvertinti Komisijos įsipareigojimą pirmą kartą Europos Sąjungai užtikrinti, kad į modernizuotą Čilės ir ES asociacijos susitarimą būtų įtrauktas konkretus skyrius dėl lyčių, ir skatinti bei remti tokių skyrių įtraukimą į visus tolesnius ES prekybos ir investicijų susitarimus, remiantis esamais tarptautiniais pavyzdžiais; pripažinti, kad ES susitarimų su prekyba susiję įsipareigojimai niekada neturėtų būti svarbesni nei žmogaus teisės, moterų teisės ar aplinkos apsauga, taip pat jais turėtų būti atsižvelgiama į vietos, socialinę ir ekonominę aplinką;
   i) imtis tvirto vadovaujamojo vaidmens užtikrinant mergaičių ir moterų teises bei lyčių lygybę vykdant išorės veiksmus, ypač įgyvendinant saugumo, užsienio, vystymosi ir bendradarbiavimo politiką, atnaujinti Lyčių lygybės veiksmų palaikant išorės santykius planą po 2020 m. ir užtikrinti, kad jame būtų numatyti dar didesni siekiai; atsižvelgti į Parlamento raginimą ES toliau remti iniciatyvą „Spotlight“ – ES ir Jungtinių Tautų partnerystę siekiant iki 2030 m. panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites;
   j) padvigubinti pastangas įgyvendinant Darbotvarkę iki 2030 m. ir visus DVT, visų pirma 3-ąjį ir 5-ąjį DVT, kad nė viena moteris ar mergaitė nepatirtų diskriminacijos, smurto ar atskirties ir galėtų naudotis sveikatos priežiūros, švietimo paslaugomis ir darbo galimybėmis bei gauti maisto;
   k) dėti visas pastangas siekiant panaikinti išžaginimo, kaip karo ir priespaudos ginklo, naudojimą, taip pat ES ir jos valstybės narės turi daryti spaudimą trečiųjų valstybių vyriausybėms ir visiems suinteresuotiesiems subjektams regionuose, kuriuose imamasi tokio smurto dėl lyties, kad tokia praktika būtų panaikinta, kaltininkai patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir būtų bendradarbiaujama su smurtą išgyvenusiais asmenimis, jo paveiktomis moterimis ir bendruomenėmis, siekiant padėti joms užgydyti žaizdas ir atsigauti;
   l) skatinti moteris aktyviau dalyvauti taikos palaikymo, taikos kūrimo ir tarpininkavimo procesuose ir ES karinėse ir civilinėse krizių valdymo misijose, laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo, ypač daug dėmesio skiriant su konfliktais susijusiam seksualiniam smurtui; priminti, kad parengus lyčiai atžvalgią konflikto analizę, konsultuojantis su bendruomenės subjektais ir moterų organizacijomis, būtų galima geriau suprasti moterų vaidmenį konfliktuose;
   m) įtraukti lyčių lygybe grindžiamą požiūrį, taip pat lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis grindžiamą požiūrį į ES ir valstybių narių humanitarinės pagalbos veiksmus, nes susidarius humanitarinei padėčiai galimybė naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis yra pagrindinis poreikis;
   n) griežtai pasmerkti visuotinio nutildymo taisyklę, pagal kurią tarptautinės organizacijos negali gauti JAV šeimos planavimo finansavimo, jei sudaro galimybę pasidaryti abortą, pataria, nukreipia šiuo klausimu arba užsiima su juo susijusia lobistine veikla; laikytis nuomonės, kad ši taisyklė – tiesioginis išpuolis prieš pažangą ir žingsnis atgal moterų ir mergaičių teisių srityje; raginti ES ir valstybes nares nedelsiant imtis veiksmų siekiant šalinti visuotinio nutildymo taisyklės poveikį ir iš esmės prisidėti prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių finansavimo ir panaikinti finansavimo trūkumą;
   o) atsižvelgti į tai, kad besivystančiose šalyse moterims ir mergaitėms neproporcingai didelį neigiamą poveikį daro klimato kaita, dėl to didėja esama nelygybė ir kyla grėsmė moterų ir mergaičių sveikatai, saugumui bei ekonominei gerovei; priminti, kad veiksmai klimato kaitos srityje yra efektyviausi, kai juose aktyviai dalyvauja moterys ir mergaitės, nes jos – galinga pokyčius lemianti jėga;

Moterų ekonominis ir politinis įgalėjimas

p)  padidinti pastangas siekiant labiau įtraukti moteris į darbo rinką ir pagerinti paramą moterų verslininkystei, nes tai yra pagrindiniai veiksniai siekiant užtikrinti ilgalaikį įtraukų ekonomikos augimą, kovoti su nelygybe ir skatinti moterų finansinį nepriklausomumą; imtis priemonių siekiant spręsti moterų nedarbo, visų pirma jų ilgalaikio nedarbo, problemą;

   q) dėti daugiau teisėkūros ir ne teisėkūros pastangų siekiant galutinai panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumą ir griežtai įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio principą, užtikrinti, kad ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų darbo užmokestis atitiktų visos darbo dienos ekvivalentą, ir priimti teisės aktus, kuriais didinamas darbo užmokesčio skaidrumas ir teisinis aiškumas siekiant nustatyti šališkumą dėl lyties ir diskriminaciją, matomus darbo užmokesčio struktūrose, kovoti su vertikalia ir horizontalia profesine segregacija ir kovoti su darbdavių išankstiniu nusistatymu įdarbinant ir priimant sprendimus dėl paaukštinimo; skatinti naujas investicijas į priežiūros infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos priežiūrą ir viešųjų tarnybų teikiamas prieinamas, įperkamas ir kokybiškas priežiūros paslaugas visu gyvenimo ciklu, įskaitant vaikų, priklausomų ir vyresnio amžiaus asmenų priežiūrą, ir užtikrinti tvirtą nėščių moterų apsaugą bei darbo teises nėštumo metu ir jam pasibaigus;
   r) remti politiką, kuria pasisakoma už vienodą moterų ir vyrų namų ruošos ir priežiūros pareigų pasidalijimą ir kovojama su lyčių normomis bei nevienodais lytims keliamais lūkesčiais priežiūros srityje, įgyvendinant atitinkamą politiką, pagal kurią vyrai dalyvautų siekiant būtinų pokyčių;
   s) pripažinti skirtingą apmokestinimo poveikį moterims ir įvairių rūšių namų ūkiams (namų ūkiams, kuriuose pajamas uždirba du asmenys, namų ūkiams, kuriuose pajamas gauna vienas asmuo (vyras arba moteris) ir t. t.) ir užtikrinti, kad mokesčių sistemomis būtų skatinama ir apsaugoma lyčių lygybė bei teisingumas mokesčių srityje moterų atžvilgiu, panaikinant su mokesčiais susijusį šališkumą lyčių atžvilgiu ir paskatas, padedančias įtvirtinti nevienodus lyčių vaidmenis;
   t) aktyviau imtis veiksmų kovojant su horizontaliąja ir vertikaliąja darbo rinkos segmentacija ir mažų garantijų darbo feminizacija ir numatyti pakankamai lėšų moterims, kurios patiria įvairių formų diskriminaciją; užtikrinti, kad vyresnio amžiaus moterys būtų aprūpintos pakankamomis lėšomis, įskaitant tokias priemones kaip priežiūros laikotarpių kreditai, pakankamos minimalios pensijos, išmokos netekus maitintojo ir vyrų teisės į atostogas dėl šeiminių priežasčių, siekiant užkirsti kelią skurdo feminizacijai;
   u) atkreipti dėmesį į moterų namų ūkio darbuotojų, įskaitant migrantes ir pabėgėles, teisę į deramas darbo sąlygas ir vienodą socialinę apsaugą; užtikrinti, kad būtų ratifikuota ir įgyvendinta TDO konvencija Nr. 189 dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams;
   v) pripažinti, kad svarbu stiprinti politiką ir priemones, kuriomis remiamas mergaičių švietimas, ir švietimo poveikį jų ekonominiam įgalėjimui; priminti, kad reikia skirti ypatingą dėmesį siekiant užtikrinti mergaičių ir moterų galimybes gauti visų lygių išsilavinimą visame pasaulyje; šiuo požiūriu remti lyčiai atžvalgų profesinį orientavimą ir informuotumo didinimo iniciatyvas, kad būtų skatinamas didesnis moterų dalyvavimas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos profesinėje veikloje, o vyrų – sveikatos priežiūros, gerovės ir švietimo sektoriuose; pabrėžia, kad reikia moteris įtraukti į besiformuojančias darniam vystymuisi svarbias ekonomikos sritis, įskaitant IRT, skaitmeninį ir dirbtinio intelekto sektorius, ir užtikrinti, kad šiose srityse joms būtų atstovaujama;
   w) užtikrinti visapusišką moterų integraciją vienodomis sąlygomis su vyrais visais lygmenimis ir visose srityse ir aktyviai skatinti lyčių požiūriu subalansuotą atstovavimą ir vienodą atstovavimą, susijusį su visais moterims rūpimais klausimais ir interesais, visais sprendimų priėmimo lygmenimis; rodyti pavyzdį ir Europos Vadovų Taryboje atblokuoti Direktyvą dėl moterų valdybose, taip pat rekomenduoja įtraukti lyčių pusiausvyros reikalavimus į rinkimų įstatymus;

Smurto dėl lyties panaikinimas ir moterų pagrindinių teisių užtikrinimas

x)  pasmerkti visų formų smurtą dėl lyties ir tai, kad moterys ir mergaitės ir toliau patiria psichologinį, fizinį, seksualinį ir ekonominį smurtą, įskaitant smurtą šeimoje, seksualinį priekabiavimą, kibernetinį smurtą, persekiojimą, žaginimą, ankstyvą ir priverstinę santuoką, moterų lyties organų žalojimą, vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės, priverstinius abortus, priverstinę sterilizaciją, seksualinį išnaudojimą, prekybą žmonėmis bei kitų formų smurtą, kuris yra sunkus jų žmogaus teisių ir orumo pažeidimas; atsižvelgti į didelį Parlamento susirūpinimą dėl moterų žudymo dėl lyties reiškinio, nes tai yra radikaliausia smurto prieš moteris forma;

   y) skubiai užbaigti ES vykdomą Stambulo konvencijos ratifikavimą ir prisijungti prie jos plačiu mastu be jokių apribojimų bei raginti ją ratifikuoti visas valstybes nares; užtikrinti, kad Konvencija būtų tinkamai įgyvendinta ir vykdoma, ir skirti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui dėl lyties, kovoti su juo ir apsaugoti jo aukas; atsižvelgti į Europos Tarybos Veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ekspertų grupės (GREVIO) rekomendacijas ir patobulinti savo teisės aktus, kad jie labiau atitiktų Stambulo konvencijos nuostatas; raginti Komisiją pateikti teisės aktą dėl visų formų smurto prieš moteris ir mergaites ir smurto dėl lyties prevencijos ir panaikinimo;
   z) ratifikuoti TDO konvenciją Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo panaikinimo darbo aplinkoje ir imtis pozityvių veiksmų siekiant įgyvendinti pirmąją Europos Tarybos rekomendaciją dėl seksizmo prevencijos ir kovos su juo, kurioje įvairiems subjektams siūlomi konkretūs seksizmo nustatymo ir šios problemos sprendimo būdai;
   aa) užtikrinti, kad visos valstybės narės veiksmingai perkeltų į nacionalinę teisę ir įgyvendintų 2011 m. balandžio 5 d. Direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos(5);
   ab) užtikrinti visuotinę pagarbą lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir galimybę jomis naudotis, kaip susitarta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje, Pekino veiksmų platformoje ir jų peržiūros konferencijų baigiamuosiuose dokumentuose, pripažįstant, kad jas užtikrinus padedama siekti visų su sveikata susijusių DVT, pavyzdžiui, nėščiųjų priežiūros ir priemonių, kuriomis siekiama išvengti didelės rizikos gimdymo ir sumažinti kūdikių bei vaikų mirtingumą srityje; pripažinti, kad galimybė planuoti šeimą, naudotis gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugomis ir saugaus bei teisėto aborto paslaugomis yra svarbūs moterų gyvybės gelbėjimo veiksniai;
   ac) mokykloje suteikti mergaitėms ir berniukams įrodymais pagrįstą, vaiko amžių atitinkantį išsamų švietimą lytiškumo ir santykių temomis, kad vaikai ir jaunimas galėtų įgyti tikslių žinių, požiūrį ir įgūdžius, kurių reikia siekiant užmegzti saugius, sveikus ir pagarbius santykius; priminti, kad toks švietimas turėtų būti grindžiamas pagarba žmogaus teisėms ir lyčių lygybei bei įvairovei; pripažinti, kad toks švietimas turėtų apimti tokias temas, kaip seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė, lyties raiška, lyčių normos, santykiai ir išreikštas sutikimas, seksualinio smurto ir smurto dėl lyties bei žalingos praktikos, pvz., vaiko viliojimo ir moterų lyties organų žalojimo, prevencija, lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV ir neplanuoto nėštumo prevencija, ir turėtų būti teikiama informacija apie galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant šeimos planavimą, kontracepcijos metodus ir saugų bei teisėtą abortą;

Lyčių klausimu konstruktyvi ir įtrauki politika bei institucijos

ad)  užtikrinti, kad būtų sistemingai integruojamas lyčių aspektas – tai pagrindinė strategija, kuria remiamas lyčių lygybės užtikrinimas praktikoje; pripažinti, kad lyčių aspektas turi būti integruojamas visose politikos srityse ir kad ypač svarbu atlikti poveikio lytims vertinimus;

   ae) pagerinti stebėseną ir palyginamų, pagal amžių ir lytį suskirstytų nuasmenintų duomenų rinkimą, kad būtų patobulinta kokybinė moterų padėties analizė, ir atitinkamai priimti labiau informacija pagrįstą lyčių politiką; raginti ES ir valstybes nares daugiau investuoti į suskirstytų duomenų rinkimą ir padėti stiprinti šalių partnerių nacionalinius statistikos pajėgumus bei mechanizmus;
   af) integruoti lyčių aspektą į ES aplinkos ir kovos su klimato kaita politiką ir užtikrinti finansinę bei institucinę paramą, žinias lyčių klausimais bei tvirtas politikos priemones ir vyriausybinėse organizacijose sukurti ryšių punktus lyčių ir klimato kaitos klausimais; pripažinti, kad prasmingas ir lygiateisis moterų dalyvavimas sprendimų priėmimo organuose ir formuojant nacionalinę bei vietos lygmens klimato politiką ir veiksmus yra nepaprastai svarbus siekiant ilgalaikių klimato tikslų, ir pripažinti ir remti moterų ir mergaičių pokyčių skatintojų vaidmenį;
   ag) patvirtinti ir įgyvendinti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, lyčių klausimu konstruktyvią praktiką ir veiksmų planus siekiant užtikrinti, kad būtų skirtas tinkamas finansavimas lyčių lygybei skatinti; nustatyti patikimą, sistemingą ir tinkamą finansavimą iš nacionalinių biudžetų siekiant įgyvendinti tarptautinius ir nacionalinius įsipareigojimus dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo;
   ah) ES migracijos politikoje įgyvendinti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, kuriuo būtų užtikrintos pabėgėlių moterų ir mergaičių teisės, nedelsiant pradėti taikyti lyčiai atžvalgias prieglobsčio ir migracijos procedūras ir aktyviau imtis veiksmų siekiant užtikrinti tinkamą galimų prekybos žmonėmis aukų nustatymą ir apsaugą visos ES priėmimo centruose;
   ai) pabrėžti poreikį apsaugoti ir propaguoti grupių, patiriančių daugialypę ir tarpsektorinę diskriminaciją, įskaitant neįgalias moteris, juodaodes ir tamsiaodes moteris, migrantes ir etninėms mažumoms priklausančias moteris, vyresnio amžiaus moteris, moteris kaimo ir ištuštėjusiose vietovėse, vienišas motinas ir LGBTIQ+ asmenis, teises ir dėti pastangas siekiant skatinti kovos su daugialype diskriminacija koncepciją ir institucionalizuoti tarpsektorinę analizę visuose Jungtinių Tautų organuose, Europos Sąjungoje ir atitinkamose valstybėse narėse;
   aj) užtikrinti, kad visuomeninės moterų teisių organizacijos ir moterų ir LGBTIQ+ teisių gynėjai būtų remiami skiriant tinkamą finansavimą ir pašalinant apribojimus, dėl kurių stabdomas jų gebėjimas veikti ir reikalauti atsakomybės iš valdžios; skatinti plataus masto ir prasmingą pilietinės visuomenės, moterų organizacijų ir marginalizuotų grupių dalyvavimą sprendimų priėmimo ir politikos formavimo procesuose visais lygmenimis; ypač skatinti jaunų moterų ir jaunimo dalyvavimą;
   ak) priimti pasiūlymą dėl kovos su diskriminacija direktyvos, kuriuo siekiama lyčiai atžvalgiu būdu įgyvendinti vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, principą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai.

(1) OL C 162, 2019 5 10, p. 9.
(2) OL C 346, 2018 9 27, p. 6.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0014.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0080.
(5) OL L 101, 2011 4 15, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika