Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0093/2020

Predkladané texty :

B9-0093/2020

Rozpravy :

PV 12/02/2020 - 18
CRE 12/02/2020 - 18

Hlasovanie :

PV 13/02/2020 - 7.4
CRE 13/02/2020 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0039

Prijaté texty
PDF 175kWORD 55k
Štvrtok, 13. februára 2020 - Štrasburg
Priority EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
P9_TA(2020)0039B9-0093/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2020 o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (2019/2967(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW64) a jeho prioritnú tému týkajúcu sa preskúmania a vyhodnotenia vykonávania Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, deklaráciu a akčnú platformu pre posilnenie postavenia žien, ktoré boli prijaté v Pekingu, a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20 o nových opatreniach a iniciatívach na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj prijatú v septembri 2015 a jej ciele udržateľného rozvoja, najmä ciele č. 3 a 5,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z roku 2019 s názvom Peking +25 – Piate preskúmanie vykonávania Pekinskej akčnej platformy v členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na uznesenie Európskej hospodárskej komisie EHK/AC.28/2019/3 (Peking +25, regionálne zasadnutie k preskúmaniu),

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP II), ktorý prijala Rada 26. októbra 2015, a na výročnú správu o jeho vykonávaní za rok 2018, ktorú 11. septembra 2019 uverejnila Komisia a vysoká predstaviteľka,

–  so zreteľom na iniciatívu EÚ a OSN s názvom iniciatíva Spotlight zameranú na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách,

–  so zreteľom na závery Rady z jej zasadnutia z 10. decembra 2018 o „ženách, mieri a bezpečnosti“,

–  so zreteľom na závery Rady z 9. – 10. decembra 2019 o „hospodárstvach uplatňujúcich rodovú rovnosť v EÚ: ďalší postup“,

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo 6. decembra 2018 o „rodovej rovnosti, mládeži a digitalizácii“,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2018 o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu(4),

–  so zreteľom na článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na otázku Rade o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (O-000006/2020 – B9-0005/2020),

–  so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou EÚ zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv, a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je preto dôležitým nástrojom pri začleňovaní tejto zásady do všetkých politík, opatrení a činností EÚ, a to aj do ich vonkajšieho rozmeru;

B.  keďže práva žien a rodová rovnosť nie sú len základnými ľudskými právami, ktoré by ženy a muži mali obhajovať rovnako, ale sú aj predpokladmi na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a znižovania chudoby a nevyhnutným základom mierového, prosperujúceho a udržateľného sveta;

C.  keďže napriek tomu, že Pekinská akčná platforma bola vytvorená pred 25 rokmi, mnohé z výziev zistených v roku 1995 sú v súčasnosti stále aktuálne (okrem mnohých iných napríklad rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, nízka miera zamestnanosti žien, nedostatočné zastúpenie žien pri rozhodovaní, nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce a rodovo motivované násilie): keďže 64. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien bude zamerané na preskúmanie a hodnotenie vykonávania Pekinskej deklarácie a Pekinskej akčnej platformy, na výsledky 23. osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia a na plnú realizáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj;

D.  keďže cieľ udržateľného rozvoja č. 5 je zameraný na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie všetkých žien a dievčat na celom svete; keďže cieľ udržateľného rozvoja č. 5 je samostatným cieľom, čo znamená, že sa musí začleniť do celej Agendy 2030 na realizáciu všetkých cieľov udržateľného rozvoja; keďže posilniť postavenie žien znamená poskytnúť im nástroje potrebné na to, aby sa stali ekonomicky nezávislými, boli rovnako zastúpené v celej spoločnosti, zohrávali rovnakú úlohu vo všetkých sférach života a získali väčšie právomoci vo verejnom živote a kontrolu nad všetkými rozhodnutiami, ktoré majú vplyv na ich životy;

E.  keďže tzv. akčné koalície sú svetové inovatívne multilaterálne partnerstvá, ktoré zmobilizujú vlády, občiansku spoločnosť, medzinárodné organizácie a súkromný sektor; keďže medzi témy akčných koalícií pre rovnosť generácií patrí rodovo motivované násilie, hospodárska spravodlivosť a práva, telesná autonómia a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRHR), feministické opatrenia pre klimatickú spravodlivosť, technológie a inovácie pre rodovú rovnosť, feministické hnutia a iniciatívnosť, ktoré sa vyberajú podľa zásad ľudských práv a na údajoch založeným postupom konzultácií s medzinárodnými feministickými zoskupeniami, organizáciami aktivistov na základnej úrovni, vládami a ďalšími partnermi; keďže akčné koalície sú vyjadrením jedného z cieľov fóra pre rovnosť generácií, ktorým je dosiahnutie konkrétnych výsledkov v oblasti rodovej rovnosti počas Desaťročia opatrení OSN (2020 – 2030) na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja; keďže každá akčná koalícia v období rokov 2020 – 2025 podnikne cielený súbor konkrétnych, ambicióznych a bezprostredných opatrení na dosiahnutie citeľného vplyvu na rodovú rovnosť a ľudské práva dievčat a žien;

F.  keďže EÚ je globálnym medzinárodným lídrom, keďže je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete a spolu so svojimi členskými štátmi poskytuje viac ako polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na celom svete a je významným podporovateľom Agendy 2030, ktorú sa zaviazala vykonávať; keďže Európsky konsenzus o rozvoji zahŕňa rodovú rovnosť a ľudské práva žien a dievčat, ako aj posilnenie ich postavenia a ochranu ako hlavnú zásadu a prioritu vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ;

G.  keďže celosvetovo sa pozoruje organizovaný a znepokojivý odmietavý postoj voči právam žien a LGBTIQ+; keďže tento odmietavý postoj je viditeľný aj v členských štátoch, v ktorých sa protirodové hnutia snažia obmedziť sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, zakázať sexuálnu výchovu a rodové štúdie a podporovať očierňujúce kampane proti Istanbulskému dohovoru; keďže tento ústup v oblasti práv žien a rodovej rovnosti sa musí prirovnať k útokom proti demokracii samotnej;

H.  keďže rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov sa v EÚ od roku 2013 znižujú, avšak stále zostávajú vysoké (okolo 16 % v odmeňovaní a približne 37 % v dôchodkoch); keďže rozdiel v zamestnanosti žien a mužov stále stagnuje na úrovni 11,5 percentuálneho bodu; keďže v porovnaní s mužmi existuje u žien takmer štvornásobne väčšia pravdepodobnosť, že sa zamestnajú na kratší pracovný čas, pričom tento údaj sa od roku 2013 prakticky nezmenil;

I.  keďže ženy v Európe a na celom svete stále nesú väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti a starších príbuzných než muži; keďže sa napríklad odhaduje, že ženy v EÚ vykonávajú v priemere približne o 13 hodín neplatenej práce týždenne viac ako muži; keďže barcelonské ciele týkajúce sa poskytovania formálnej starostlivosti o deti sa napriek určitému pokroku ešte v niektorých členských štátoch nedosiahli v plnej miere a pre takmer tretinu domácností v EÚ je stále náročné dovoliť si platiť za takúto starostlivosť; keďže existujú značné nedostatky v dostupnosti formálnych služieb dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, ako aj výrazné rozdiely vo výdavkoch členských štátov na tieto služby;

J.  hoci sa podiel žien v rozhodovacích pozíciách od roku 2013 z väčšej časti zvýšil, tento pokrok je zvyčajne pomalý a nekonzistentný; keďže miera nedostatočného zastúpenia žien sa v rámci jednotlivých odvetví a členských štátov líši; keďže mimoriadne slabá úroveň zastúpenia žien (približne 20 % alebo menej) sa prejavuje na mnohých ekonomických a obchodných rozhodovacích pozíciách, v športe, v odvetví diplomacie a na Súdnom dvore Európskej únie;

K.  keďže takmer každá tretia osamelá žena a každý tretí osamelý muž sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, pričom prevažnú väčšinu (87 %) osamelých rodičov tvoria ženy; keďže približne každá druhá osoba z prostredia migrantov z krajín mimo EÚ a takmer tretina žien so zdravotným postihnutím sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením; keďže štyria z piatich príslušníkov rómskej komunity majú v krajine svojho bydliska príjem pod hranicou chudoby a menej než každá piata rómska žena (vo veku 16 rokov a viac) je v zamestnaní;

L.  keďže v zmysle Istanbulského dohovoru sa násilie na ženách chápe ako porušenie ľudských práv a ako forma diskriminácie žien; keďže pre milióny žien a dievčat je dennou realitou rodovo motivované násilie; keďže takmer každá druhá žena v EÚ sa stretla so sexuálnym obťažovaním a každá tretia zažila fyzické a/alebo sexuálne násilie; keďže viac než dve tretiny obetí obchodovania s ľuďmi tvoria ženy a dievčatá; keďže vystavenie určitých skupín žien prierezovým a viacerým formám diskriminácie ďalej zvyšuje ich vystavenie rôznym formám rodovo motivovaného násilia; keďže boj proti diskriminácii v právnych predpisoch a v praxi a riešenie diskriminačných postojov a noriem v oblastiach, ako sú detské manželstvá a ďalšie obyčajové postupy, posilňujú práva žien a ich postavenie; keďže odopieranie služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je formou násilia páchaného na ženách;

M.  keďže vznik kybernetického násilia (vrátane nenávistných prejavov na internete, kybernetického prenasledovania, šikanovania alebo obťažovania a zdieľania explicitných obrázkov bez predchádzajúceho súhlasu) vyvoláva čoraz väčšie obavy, keďže takéto násilie môže ženy umlčať a odradiť ich od toho, aby zohrávali významnú úlohu vo verejnom živote; keďže ženy vo verejných funkciách, ako sú političky, novinárky a bojovníčky za práva žien a menšín, sa čoraz častejšie stávajú obeťami sexistického kybernetického obťažovania; keďže ženy sú taktiež vystavené rodovo motivovanému obťažovaniu a šikanovaniu na pracovisku, čo viditeľne preukázalo a uznalo nedávne globálne hnutie #MeToo;

N.  keďže prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam sa vo svete značne líši, a to aj v rámci členských štátov a medzi nimi; keďže obmedzenie prístupu alebo obmedzený prístup poškodzuje najmä tých, ktorí sa nachádzajú v najzraniteľnejších situáciách; keďže každá krajina analyzovaná v atlase antikoncepcie z roku 2019 musí vynaložiť viac úsilia na zlepšenie prístupu k informáciám a antikoncepčným prostriedkom s cieľom zabezpečiť ľuďom slobodnú voľbu v súvislosti s ich reprodukčným životom;

O.  keďže ženy sú nositeľkami pozitívnej zmeny a prispievajú k predchádzaniu a riešeniu konfliktov, budovaniu mieru, mierovým rokovaniam a obnove po konflikte;

P.  keďže rodová rovnosť je predpokladom udržateľného rozvoja a efektívneho riadenia klimatických výziev s cieľom dosiahnuť spravodlivý prechod, ktorý na nikoho nezabudne; keďže všetky opatrenia v oblasti klímy musia zahŕňať rodové a prierezové hľadisko; keďže ženy musia zohrávať v oblasti zmeny klímy významnejšiu úlohu ako vodkyne, odborníčky a technické aktérky zmeny;

Q.  keďže posilnenie ekonomického postavenia žien má zásadný význam pre udržateľný rozvoj a hospodársky rast; zdôrazňuje význam podpory podnikania žien, úlohy žien v obchodných politikách a dohodách a začlenenia žien do vznikajúcich hospodárskych oblastí, ako sú IKT, STEM, digitálne odvetvie, umelá inteligencia a ekologické hospodárstvo, ktoré sú hybnou silou udržateľného rastu a finančnej nezávislosti žien;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Všeobecné poznámky

a)  opätovne potvrdiť svoj neoblomný záväzok voči Pekinskej akčnej platforme a následným hodnotiacim konferenciám, ako aj voči rade opatrení zameraných na rodovú rovnosť, ktoré sú v nej uvedené; opakuje, že úsilie o dosiahnutie práv žien a rodovej rovnosti si vyžaduje koordinovaný a viacodvetvový prístup, ktorý zahŕňa všetky zainteresované strany zaoberajúce sa pretrvávajúcimi viacerými formami diskriminácie, prevažujúcimi rodovými stereotypmi a nedostatočnou rovnosťou pohlaví;

   b) zdôrazniť význam pozitívneho výsledku 64. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa bude konať od 9. do 20. marca 2020, a to aj prostredníctvom prijatia súboru ambicióznych záväzkov zameraných na budúcnosť uvedených v politickom vyhlásení;
   c) zabezpečiť, aby EÚ zaujala jednotnú pozíciu a prijala rázne opatrenia, aby jednoznačne odsúdila odmietavý postoj k rodovej rovnosti a opatreniam, ktoré oslabujú práva žien, ich autonómiu a emancipáciu v každej oblasti; uznať, že významným spôsobom, ako bojovať proti tomuto odmietavému postoju, je aktívne presadzovať rodovú rovnosť založenú na právach a uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach;
   d) zaviazať sa k silnej podpore práce orgánu OSN Ženy, ktorý je ústredným aktérom v systéme OSN na podporu práv žien a spájanie všetkých príslušných zainteresovaných strán s cieľom vytvoriť politickú zmenu a koordinovať činnosti; vyzvať všetky členské štáty OSN, ako aj EÚ, aby pre orgán OSN Ženy zabezpečili primerané financovanie;
   e) výrazne sa zapojiť do činnosti akčných koalícií spolu s Komisiou a zdôrazniť význam Pekingu +25 a fóra pre rovnosť generácií; potvrdiť svoj záväzok podporovať ročné sledovanie a vykazovanie ako súčasť správy o pokroku v rámci programu akčných koalícií;
   f) zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do rozhodovacieho procesu týkajúceho sa pozície EÚ na 64. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;

EÚ ako globálny aktér

g)  s cieľom zabezpečiť súdržnosť a komplementaritu všetkých existujúcich vonkajších nástrojov a politík EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, a to vrátane obchodnej politiky EÚ, nového Konsenzu o rozvoji, balíka zdrojov EÚ v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci, a akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu;

   h) uskutočňovať obchodnú politiku EÚ založenú na hodnotách, ktorej súčasťou je zabezpečenie vysokej úrovne ochrany pracovných a environmentálnych práv, ako aj dodržiavanie základných slobôd a ľudských práv vrátane rodovej rovnosti; pripomenúť, že všetky obchodné a investičné dohody EÚ musia zohľadňovať rodové hľadisko a zahŕňať ambicióznu a vymáhateľnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; uvítať záväzok Komisie zabezpečiť, po prvýkrát v prípade EÚ, začlenenie osobitnej kapitoly o rodovej rovnosti do modernizovanej dohody o pridružení medzi Čile a EÚ, a presadzovať a podporovať začlenenie takýchto kapitol do všetkých ďalších obchodných a investičných dohôd EÚ, a to na základe existujúcich medzinárodných príkladov; uznať, že obchodné záväzky v dohodách EÚ by nikdy nemali byť nadradené otázkam ľudských práv, práv žien ani ochrane životného prostredia a mali by brať do úvahy miestne, sociálne a ekonomické prostredie;
   i) zaujať silnú vedúcu úlohu pri dosahovaní práv dievčat a žien a rodovej rovnosti v rámci svojej vonkajšej činnosti, najmä pokiaľ ide o politiku v oblasti bezpečnosti, zahraničných vecí, rozvoja a spolupráce, a obnoviť akčný plán pre rodovú rovnosť v oblasti vonkajších vzťahov po roku 2020 a urobiť ho ešte ambicióznejším; venovať pozornosť výzve Európskeho parlamentu, aby EÚ pokračovala v podpore iniciatívy Spotlight, teda partnerstva medzi EÚ a OSN s cieľom odstrániť do roku 2030 všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách;
   j) zdvojnásobiť svoje úsilie pri vykonávaní Agendy 2030 a všetkých cieľov udržateľného rozvoja, najmä cieľov č. 3 a 5, s cieľom zabezpečiť, aby žiadna žena ani žiadne dievča neboli vystavené diskriminácii, násiliu alebo vylúčeniu a mali prístup k zdravotným, potravinovým, vzdelávacím a pracovným príležitostiam;
   k) vynaložiť maximálne úsilie o elimináciu používania znásilňovania ako vojnovej zbrane a prostriedku útlaku, a preto musia EÚ a jej členské štáty vyvinúť tlak na vlády tretích krajín a všetky príslušné zainteresované subjekty pôsobiace v regiónoch, kde k takémuto rodovo podmienenému násiliu dochádza, aby s takýmito praktikami skoncovali, dostali páchateľov pred súd, a spolupracovali s tými, čo prežili, s postihnutými ženami a s komunitami na tom, aby im pomohli s liečbou a zotavením;
   l) podporovať väčšiu účasť žien na procesoch udržiavania a budovania mieru a mediačných procesoch a na vojenských a civilných misiách EÚ v oblasti krízového riadenia v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti s osobitným dôrazom na sexuálne násilie počas konfliktov; pripomenúť, že analýza konfliktu zohľadňujúca rodové hľadisko, po konzultácii s komunitnými aktérmi a organizáciami žien, môže uľahčiť lepšie porozumenie úlohe žien v konfliktoch;
   m) začleniť hľadisko rodovej rovnosti do humanitárnej pomoci EÚ a členských štátov a tiež hľadisko týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, keďže prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti je základnou potrebou ľudí v humanitárnych situáciách;
   n) dôrazne odsúdiť globálne umlčiavacie pravidlo, ktoré bráni tomu, aby medzinárodné organizácie dostávali prostriedky na programy plánovania rodičovstva z USA, ak poskytujú služby alebo poradenstvo v oblasti prerušenia tehotenstva, takéto služby odporúčajú alebo za ne lobujú; považovať toto pravidlo za priamy útok na práva žien a dievčat a krok späť v pokroku, ktorý sa dosiahol; naliehavo vyzvať EÚ a jej členské štáty, aby bojovali proti vplyvu umlčiavacieho pravidla tým, že významne podporia financovanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a odstránia túto medzeru vo financovaní;
   o) zohľadniť, že v rozvojových krajinách sú ženy a dievčatá neúmerne postihnuté negatívnymi vplyvmi zmeny klímy, čo zvyšuje existujúce nerovnosti a ohrozujú zdravie, bezpečnosť a hospodársky blahobyt žien a dievčat; pripomenúť, že opatrenia v oblasti klímy sú najúčinnejšie, keď ženy a dievčatá zohrávajú aktívnu úlohu, keďže sú silnými aktérkami zmeny;

Posilnenie ekonomického a politického postavenia žien

p)  zintenzívniť úsilie o väčšie zapojenie žien na trhu práce a zlepšiť podporu podnikania žien vzhľadom na to, že sú kľúčovými faktormi pre dosiahnutie dlhodobého inkluzívneho hospodárskeho rastu, boj proti nerovnostiam a podporu finančnej nezávislosti žien; prijať opatrenia na riešenie nezamestnanosti žien, najmä ich dlhodobej nezamestnanosti;

   q) posilniť legislatívne aj nelegislatívne úsilie o definitívne odstránenie rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov a prísne presadzovať zásadu rovnakej odmeny, a to zabezpečením toho, aby mzdy pracovníkov na kratší pracovný čas boli v súlade s ekvivalentom plného pracovného času, a prijatím právnych predpisov na zvýšenie transparentnosti odmeňovania a zlepšenie právnej zrozumiteľnosti s cieľom odhaliť rodovú predpojatosť a diskrimináciu v štruktúrach odmeňovania, bojovať proti profesijnej vertikálnej a horizontálnej segregácii a proti predsudkom zamestnávateľov pri prijímaní do zamestnania a pri prijímaní rozhodnutí o povýšení; presadzovať nové investície do infraštruktúry starostlivosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a do verejného poskytovania prístupných, cenovo dostupných a kvalitných služieb starostlivosti počas celého životného cyklu vrátane starostlivosti o deti a závislé a staršie osoby, a zabezpečiť silnú ochranu tehotných žien a ich pracovné práva počas tehotenstva a po ňom;
   r) podporovať politiky, ktoré uprednostňujú rovnaké zdieľanie domácich a opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a bojujú proti rodovým normám a nerovným rodovým očakávaniam, pokiaľ ide o starostlivosť, a to vykonávaním vhodných politík, ktoré zapoja mužov do potrebných zmien;
   s) uznať rozdielne vplyvy zdanenia na ženy a na rôzne typy domácností (domácnosti s dvomi zárobkovo činnými osobami, domácnosti s jednou zárobkovo činnou osobou atď.) a zabezpečiť, aby daňové systémy podporovali a chránili rodovú rovnosť a daňovú spravodlivosť pre ženy tým, že odstránia rodové predsudky a stimuly v oblasti daní, ktoré zachovávajú nerovné rodové úlohy;
   t) zintenzívniť činnosť v oblasti boja proti horizontálnej a vertikálnej segmentácii trhu práce a feminizácii neistej práce a zabezpečiť primerané ustanovenie pre ženy, ktoré čelia viacerým formám diskriminácie; zabezpečiť, aby sa starším ženám poskytovalo primerané zabezpečenie vrátane opatrení, ako sú započítateľné body za obdobia starostlivosti, primerané minimálne dôchodky, pozostalostné dávky a nároky mužov na rodinnú dovolenku, a predchádzať tak feminizácii chudoby;
   u) zdôrazňovať právo pracovníčok v domácnosti vrátane migrantiek a utečeniek na dôstojné pracovné podmienky a rovnakú sociálnu ochranu; zabezpečiť ratifikáciu a vykonávanie dohovoru MOP č. 189 o dôstojnej práci pre pracovníkov v domácnosti;
   v) uznať význam posilnenia politík a opatrení podporujúcich vzdelanie dievčat a jeho vplyv z hľadiska posilňovania ich ekonomického postavenia; pripomenúť, že je potrebné osobitné zameranie na zabezpečenie toho, aby dievčatá a ženy mali prístup ku všetkým úrovniam vzdelávania na celom svete; podporovať v tejto súvislosti iniciatívy v oblasti kariérneho poradenstvo zohľadňujúceho rodové hľadisko a príslušného zvyšovania povedomia s cieľom podporiť väčšiu účasť žien v odboroch STEM a mužov v odvetviach zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a vzdelávania; zdôrazniť potrebu začlenenia žien do rozvíjajúcich sa hospodárskych oblastí, ktoré sú dôležité pre udržateľný rozvoj, vrátane IKT, digitálneho odvetvia a odvetvia umelej inteligencie, a ich zastúpenia v týchto oblastiach;
   w) zabezpečiť úplnú integráciu žien na rovnakom základe s mužmi na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach a aktívne presadzovať rodovo vyvážené zastúpenie a rovnaké zastúpenie všetkých obáv a záujmov žien na všetkých úrovniach rozhodovania; ísť príkladom a odblokovať smernicu o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch v Európskej rade a odporúča zavedenie rodovo vyvážených požiadaviek do volebných zákonov;

Odstránenie rodovo motivovaného násilia a zabezpečenie základných práv žien

x)  odsúdiť všetky formy rodovo motivovaného násilia a skutočnosť, že ženy a dievčatá sú naďalej vystavované psychologickému, fyzickému, sexuálnemu a hospodárskemu násiliu vrátane domáceho násilia, sexuálneho obťažovania, kybernetického násilia, prenasledovania, znásilňovania, predčasných a nútených manželstiev, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, zločinov páchaných v mene tzv. cti, nútených potratov, násilnej sterilizácie, sexuálneho vykorisťovania a obchodovania s ľuďmi a iných foriem násilia, ktoré predstavujú závažné porušenie ich ľudských práv a dôstojnosti; zobrať na vedomie hlboké znepokojenie Európskeho parlamentu nad fenoménom femicídy, ktorá je najextrémnejšou formou násilia páchaného na ženách;

   y) urýchlene dokončiť ratifikáciu Istanbulského dohovoru zo strany EÚ na základe širokého pristúpenia bez akýchkoľvek obmedzení a zasadzovať sa za jeho ratifikáciu všetkými členskými štátmi; zabezpečiť riadne vykonávanie a presadzovanie dohovoru a prideliť primerané finančné a ľudské zdroje na prevenciu násilia páchaného na ženách a rodovo motivovaného násilia a na boj proti nim, ako aj na ochranu obetí; zohľadniť odporúčania Skupiny expertov Rady Európy pre opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO) a zlepšiť právne predpisy s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami Istanbulského dohovoru; požadovať od Komisie, aby predložila právny akt na prevenciu a potlačenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách a rodovo motivovaného násilia;
   z) ratifikovať dohovor MOP č. 190 o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce a prijať pozitívne opatrenia na vykonanie vôbec prvého odporúčania Rady Európy o predchádzaní sexizmu a boji proti nemu, v ktorom sa navrhujú konkrétne spôsoby pre rôznych aktérov na jeho identifikáciu a riešenie;
   aa) zabezpečiť, aby všetky členské štáty efektívne transponovali a vykonávali smernicu 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania(5);
   ab) zaručiť všeobecné rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a prístup k nim, ako bolo dohodnuté v akčnom programe Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, Pekinskej akčnej platforme a výsledných dokumentoch jej hodnotiacich konferencií, ktorými sa potvrdzuje, že prispievajú k dosahovaniu všetkých cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich so zdravím, ako sú napríklad prenatálna starostlivosť a opatrenia na zabránenie vysokorizikovým pôrodom a na zníženie úmrtnosti novorodencov a detí; uznať, že prístup k plánovaniu rodiny, zdravotné služby pre matky a bezpečné a zákonné služby interrupcie sú dôležitým prvkom na záchranu životov žien;
   ac) poskytnúť dievčatám a chlapcom v školskom prostredí komplexnú sexuálnu a vzťahovú výchovu založenú na dôkazoch a prispôsobenú veku, aby deti a mladí ľudia mohli rozvíjať presné vedomosti, postoje a zručnosti, ktoré potrebujú na vytvorenie bezpečných, zdravých a ohľaduplných vzťahov; pripomenúť, že takáto výchova by mala byť založená na dodržiavaní ľudských práv a rodovej rovnosti a rozmanitosti; uznať, že takáto výchova by mala zahŕňať témy ako sexuálna orientácia a rodová identita, rodové vyjadrenie, rodové normy, vzťahy a potvrdzujúci súhlas, predchádzanie sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu a škodlivým praktikám, ako je grooming a mrzačenie ženských pohlavných orgánov, prevencia sexuálne prenosných infekcií, HIV a neplánované tehotenstvo, a poskytovať informácie o prístupe k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovania rodičovstva, spôsobov antikoncepcie a bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva;

Rodovo responzívne a inkluzívne politiky a inštitúcie

ad)  zabezpečiť vykonávanie systematického uplatňovania rodového hľadiska ako kľúčovej stratégie na podporu realizácie rodovej rovnosti v praxi; uznať, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa musí vykonávať vo všetkých oblastiach politiky, a uznať osobitný význam vykonávania posúdení vplyvu na rodovú rovnosť;

   ae) zlepšiť monitorovanie a zber porovnateľných, anonymizovaných údajov rozčlenených podľa veku‑ a pohlavia s cieľom zlepšiť kvalitatívnu analýzu situácií žien a v dôsledku toho prijať lepšie informované politiky rodovej rovnosti; vyzvať EÚ a členské štáty, aby viac investovali do zberu rozčlenených údajov a pomohli posilniť národné štatistické kapacity a mechanizmy v partnerských krajinách;
   af) zaviesť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v politikách EÚ v oblasti životného prostredia a zmeny klímy a zaručiť finančnú a inštitucionálnu podporu, odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti a silné politické opatrenia, a vytvoriť kontaktné miesta pre rodovú rovnosť a zmenu klímy vo všetkých vládnych inštitúciách; uznať, že pre dosiahnutie dlhodobých cieľov v oblasti klímy je nevyhnutná zmysluplná a rovná účasť žien v rozhodovacích orgánoch a na vnútroštátnej a miestnej úrovni politiky a opatrení v oblasti klímy, a uznať a podporovať úlohy žien a dievča ako aktérok zmeny;
   ag) prijať a vykonávať rodovo citlivé rozpočtovanie, postupy a plány na zabezpečenie primeraného financovania vyčleneného na podporu rodovej rovnosti; vytvoriť spoľahlivé, systematické a primerané financovanie z vnútroštátnych rozpočtov na vykonávanie medzinárodných a vnútroštátnych záväzkov týkajúcich sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;
   ah) uplatňovať rodové hľadisko v rámci migračnej politiky EÚ, ktorá zaručuje práva žien a dievčat z radov utečencov, okamžite zaviesť rodovo citlivé azylové a migračné postupy a zintenzívniť prácu s cieľom zabezpečiť náležitú identifikáciu a ochranu potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi v záchytných centrách v celej EÚ;
   ai) zdôrazniť potrebu chrániť a presadzovať práva skupín, ktoré zažívajú viacnásobné a prierezové formy diskriminácie, vrátane žien so zdravotným postihnutím, černošských žien a žien rôznej farby pleti, migrantiek a príslušníčok etnických menšín, starších žien, žien vo vidieckych a vyľudnených oblastiach, osamelých matiek a LGBTIQ+ osôb, a usilovať sa o podporu koncepcie boja proti viacnásobnej diskriminácii a inštitucionalizovať prierezovú analýzu vo všetkých orgánoch OSN, v EÚ a v príslušných členských štátoch;
   aj) zabezpečiť, aby miestne organizácie pre práva žien a obhajkyne práv žien a LGBTIQ+ boli podporované poskytnutím primeraného financovania a odstránením obmedzení, ktoré bránia ich schopnosti vykonávať činnosť a dohliadať na výkon moci; podporovať širokú a zmysluplnú účasť občianskej spoločnosti, organizácií žien a marginalizovaných skupín pri rozhodovaní a tvorbe politiky na všetkých úrovniach; podporovať účasť najmä mladých žien a mládeže;
   ak) prijať návrh antidiskriminačnej smernice zameranej na rodovo citlivé uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a pre informáciu aj Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 9.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 6.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0014.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.
(5) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

Posledná úprava: 14. septembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia