Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2543(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0124/2020

Indgivne tekster :

B9-0124/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0040

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 42k
Tirsdag den 10. marts 2020 - Bruxelles
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: nationale støtteprogrammer for vinsektoren
P9_TA(2020)0040B9-0124/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 30. januar 2020 om fravigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2020)00423),

–  der henviser til skrivelse af 19. februar 2020 fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikel 53, litra b) og h), og artikel 227, stk. 5,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

A.  der henviser til, at den nye værditoldsats på 25 %, som USA anvender på kvalitetsvinsektoren, i alvorlig grad underminerer sektorens bekostelige salgsfremmende foranstaltninger for at styrke og konsolidere markedet i USA;

B.  der henviser til, at anvendelsen af disse tariffer på det globale vinmarked vil forårsage betydelige tab og risici på lang sigt, eftersom vine af højere værdi kan blive fortrængt af vine af anden oprindelse;

C.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 28. november 2019 opfordrede Kommissionen til at gøre en hurtig indsats for at bistå de berørte sektorer, glæder sig over bestemmelserne i denne delegerede retsakt, men beklager, at Kommissionen endnu ikke har iværksat foranstaltningerne under den fælles markedsordning for de berørte sektorer;

D.  der henviser til, at fleksibilitet i forvaltningen af markedsføringsprogrammerne, herunder muligheden for at ændre de målrettede tredjelandsmarkeder, giver sektoren mulighed for at reagere og tilpasse sig de nye markedsvilkår;

E.  der henviser til, at tilladelsen til at forlænge salgsfremstødene ud over den femårige periode vil lette konsolideringen af markederne og opfylde en lang række krav fra vinsektoren;

F.  der henviser til, at en hurtig gennemførelse af denne fleksibilitet er af afgørende betydning for deres effektivitet med hensyn til at lette presset på vinsektoren efter de amerikanske modforanstaltninger;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

Seneste opdatering: 9. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik