Hakemisto 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2543(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0124/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0124/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0040

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 40k
Tiistai 10. maaliskuuta 2020 - Bryssel
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: viinialan kansalliset tukiohjelmat
P9_TA(2020)0040B9-0124/2020

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta poikkeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annettuun komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1149 viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta 30. tammikuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2020)00423),

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 19. helmikuuta 2020 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1) ja erityisesti sen 53 artiklan ensimmäisen kohdan b ja h alakohdan ja 227 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

A.  toteaa, että Yhdysvaltojen laatuviinituotteisiin soveltamat uudet 25 prosentin arvotullit haittaavat vakavasti kalliita menekinedistämistoimia, joita viiniala toteuttaa asemansa lujittamiseksi ja vakiinnuttamiseksi Yhdysvaltojen markkinoilla;

B.  toteaa, että maailman viinimarkkinoilla kyseisten tullien soveltamisesta tulee aiheutumaan merkittäviä tappioita ja kenties myös pitkäkestoisia markkinahäiriöitä, jos ja kun muiden alkuperäpaikkojen tuotteet korvaavat arvoviinejä;

C.  panee merkille, että parlamentti kehotti päätöslauselmassaan 28. marraskuuta 2019 komissiota ryhtymään nopeasti toimiin tilanteesta kärsivien alojen tukemiseksi, ja on tyytyväinen delegoidun säädöksen säännöksiin vaikka pitääkin valitettavana, ettei komissio ole vielä alkanut käyttää yhteisen markkinajärjestelyn välineitä asianomaisilla aloilla;

D.  ottaa huomioon, että jousto menekinedistämisohjelmien hallinnoinnissa, mukaan lukien mahdollisuus kohdentaa toimet uudelleen jonkin toisen kolmannen maan markkinoille, tarjoaa alalle mahdollisuuden reagoida ja mukautua uusiin markkinaolosuhteisiin;

E.  toteaa, että lupa jatkaa menekinedistämiskampanjoita viiden vuoden enimmäiskestoa pidempään helpottaa markkinoiden vakiinnuttamista ja vastaa viinialan jo pitkään esittämiä pyyntöjä;

F.  pitää näiden joustomahdollisuuksien nopeaa täytäntöönpanoa keskeisenä edellytyksenä niiden tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle viinialaan Yhdysvaltojen vastatoimien vuoksi kohdistuvan paineen lieventämisessä;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

Päivitetty viimeksi: 9. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö