Zoznam 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2543(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0124/2020

Predkladané texty :

B9-0124/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0040

Prijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Utorok, 10. marca 2020 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva
P9_TA(2020)0040B9-0124/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1149, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (C(2020)00423 – 2020/2543(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2020)00423),

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov z 19. februára 2020,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007(1), a najmä na jeho článok 53 písm. b), článok 53 písm. h) a článok 227 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

A.  keďže nové valorické clá vo výške 25 %, ktoré USA uložili na sektor akostného vína, vážne narúšajú nákladné propagačné úsilie tohto sektora o posilnenie a konsolidáciu trhu v USA;

B.  keďže v rámci celosvetového trhu s vínom uplatňovanie týchto ciel spôsobí značné straty a prinesie riziká dlhodobého narušenia trhu, keďže vína vyššej kvality môžu byť vytlačené výrobkami iného pôvodu;

C.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. novembra 2019 vyzval Komisiu, aby prijala rýchle opatrenia na pomoc dotknutým sektorom, víta ustanovenia tohto delegovaného aktu, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zatiaľ v prípade dotknutých sektorov neaktivovala opatrenia SOT;

D.  keďže flexibilita v riadení propagačných programov vrátane možnosti zmeniť cieľové trhy tretích krajín ponúka tomuto sektoru príležitosť reagovať na nové trhové podmienky a prispôsobiť sa im;

E.  keďže povolenie predĺžiť propagačné kampane nad rámec limitu piatich rokov uľahčí konsolidáciu trhov a reaguje na dlhodobý dopyt zo strany sektora vinohradníctva a vinárstva;

F.  keďže rýchle uplatňovanie týchto flexibilných opatrení má zásadný význam pre ich účinnosť a efektívnosť pri zmierňovaní tlaku na sektor vinohradníctva a vinárstva v nadväznosti na protiopatrenia USA;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

Posledná úprava: 9. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia