Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 123kWORD 42k
Donderdag 26 maart 2020 - Brussel Definitieve uitgave
Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens
P9_TA(2020)0041
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2020 over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0111),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 100, lid 2 en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0082/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de artikelen 59 en 163 van zijn Reglement,

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 26 maart 2020 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens
P9_TC1-COD(2020)0042

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2020/459.)

Laatst bijgewerkt op: 1 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid