Indeks 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 109kWORD 43k
Torsdag den 16. april 2020 - Bruxelles
Forordning om ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 ***
P9_TA(2020)0044

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2020 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 for så vidt angår omfanget af den globale margen for forpligtelser (07170/2020 – C9-0110/2020 –2020/0055(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (07170/2020),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C9-0110/2020),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 163,

1.  godkender Rådets udkast til forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Seneste opdatering: 29. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik