Hakemisto 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 104kWORD 39k
Torstai 16. huhtikuuta 2020 - Bryssel
Vuosia 2014–2020 koskeva monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annettu asetus***
P9_TA(2020)0044

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2020 esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaran soveltamisalaa (07170/2020 – C9‑0110/2020 – 2020/0055(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi (07170/2020),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0110/2020),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 163 artiklan,

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 29. huhtikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö